Top 10 # Viết Về Cách Học Tiếng Anh Của Em Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Maiphuongus.net

Viết Đoạn Văn Về Việc Học, Cách Học Tiếng Anh Bằng Tiếng Anh

Bài luận 1. Viết đoạn văn về việc học, cách học tiếng Anh có dịch tiếng Việt

Vocabulary:

Obvious (adj): Đương nhiên, hiển nhiên.

Proficient (adj): Thành thạo.

Aviation (n): Ngành hàng không.

Attempt (n): Nỗ lực.

There is no doubt that English is the most common language, and we use it to communicate with other people from all over the world. Therefore, it is an obvious thing that we – especially young people – to study and master this language. When we are proficient in English, we can have higher chance to get a good position in industries that require staffs to be fluent in that language such as aviation, travel, economics, computing etc. Many people will think that English is very difficult to learn, but all we need to do is have our own ways to study and have a real attempt. It needs a long process to remember and use the vocabulary as well as grammar correctly, but we can always invent new methods in learning. Language is quite an easy subject for us to learn, because it appears almost everyday and everywhere we live. For example, instead of writing down all the new words and repeating them aimlessly, we can start to remember the things in our own house and people around us. We can go to the parks or join some English speaking club to have chance to talk with foreign people, and it can help us improve our grammars as well as accent. English books, movies, songs, newspaper are also the things that help us to get used to the ways foreign people use it. The key to study English is that we should not try to remember what we had written on our notebooks, but we need to meet and practice it in real live. Above are some easy ways for us to learn English, and I am sure each of us can master this language is we find our own right ways to study it.

Dịch:

Không nghi ngờ gì khi tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất, và chúng ta sử dụng nó để giao tiếp với những người đến từ khắp nơi trên thế giới. Vậy nên, việc chúng ta – đặc biệt là những người trẻ – học và giỏi tiếng Anh là điều hiển nhiên. Khi chúng ta thành thạo tiếng Anh, chúng ta sẽ có cơ hội cao hơn để có được một vị trí tốt trong những ngành đòi hỏi nhân vân viên phải sử dụng trôi chảy ngôn ngữ này như hàng không, du lịch lữ hành, kinh tế, vi tính..v..v. Nhiều người sẽ nghĩ rằng học tiếng Anh rất khó, nhưng những gì chúng ta cần làm là có được cho riêng mình những cách học và một sự nỗ lực. Việc sử dụng đúng những từ vựng và cấu trúc câu một cách chính xác đòi hỏi một quá trình dài, nhưng chúng ta luôn có thể sáng tạo ra những phương pháp học mới. Ngôn ngữ là một môn học khá dễ dàng vì nó gần như xuất hiện hằng ngày và ở tất cả mọi nơi chúng ta sống. Ví dụ như thay vì ghi lại hết những từ mới và lặp lại chúng một cách vô ích, chúng ta có thể bắt đầu bằng việc nhớ những vật dụng ngay trong nhà chúng ta và những người xung quanh mình. Chúng ta có thể đến công viên hoặc tham gia vào những câu lạc bộ nói tiếng Anh để có cơ hội nói chuyện với người nước ngoài, và điều đó giúp chúng ta cải thiện ngữ pháp cũng như giọng nói. Sách, phim, bài hát, và báo bằng tiếng Anh cũng là những thứ giúp chúng ta làm quen với cách người nước ngoài sử dụng nó. Chìa khóa để học tiếng Anh là chúng ta không nên cố gắng nhớ toàn bộ những thứ ghi trong vở, mà chúng ta cần phải gặp và luyện tập nó ngoài đời thực. Phía trên là một số cách đơn giản để học tiếng Anh, và tôi tin chắc mỗi người chúng ta sẽ thành thục ngôn ngữ này khi chúng ta có một cách học đúng đắn cho riêng mình.

Bài luận 2. Viết đoạn văn về việc học, cách học tiếng Anh:

Vocabulary:

Compulsory (adj): Bắt buộc.

Boredom (n): Sự buồn chán.

Slang (n): Tiếng lóng.

Idiom (n): Thành ngữ.

English is my favorite subject and also the one that I am good at, so many of my friends had asked me about the way to learn it properly. There is no compulsory method to study English, but each person has to find the suitable one in order to study it efficiently. I had discovered some of my own secret to learn it, and I had a big improvement since then. One of my hobbies is reading, and I choose English books to read in order to improve both my vocabulary and grammar. I read about the history, culture of England and the United States, novels of famous authors, and English news, all of them help me to gain a lot of new words as well as general knowledge. Besides, I never lose my interest in learning English because I know how to combine studying and entertaining. Instead of learning by hearts all the new words in boredom, I listen to English songs, watch English movies and try to translate the lyrics as well as the subtitle. By doing that, I know more about the different and the same things between English and Vietnamese, and it helps me to use English properly in each certain situation. I also connect with some international friends, and they are the best teacher to teach me about English. I can learn some slang, idioms, and things that normal teachers do not teach their students. Besides, my confidence in speaking English also increases since I spend time to talk on the phone with them. I feel that I have made more positive changes since I had my very own ways to learn English, and that is the reason why I think each of us should be creative in learning it.

Dịch:

Tiếng Anh là môn học mà tôi yêu thích nhất và cũng là môn mà tôi học giỏi, vậy nên có nhiều bạn bè hỏi tôi về cách học nó đúng đắn. Không có một phương pháp bắt buộc nào để học tiếng Anh cả, nhưng mỗi người phải tự tìm cho mình một cách phù hợp để có thể học nó một cách hiệu quả. Tôi đã khám phá riêng cho mình bí mật để học nó, và tôi đã có sự tiến bộ to lớn kể từ đó. Một trong những sở thích của tôi là đọc sách, và tôi chọn sách tiếng Anh đọc để cải thiện cả từ vựng và ngữ pháp của mình. Tôi đọc về lịch sử, văn hóa của Anh và Mỹ, tiểu thuyết của những tác giả lớn, và tin tức bằng tiếng Anh, tất cả chúng giúp tôi có được một lượng lớn từ mới cũng như kiến thức chung. Bên cạnh đó, tôi không bao giờ đánh mất niềm hứng thú trong việc học tiếng Anh bởi vì tôi biết kết hợp giữa học hành và giải trí. Thay vì học thuộc lòng từ vựng trong sự chán nản, tôi nghe nhạc, xem phim bằng tiếng Anh và cố gắng dịch lời bài hát cũng như phụ đề. Bằng cách làm như thế, tôi biết nhiều hơn về những thứ khác và giống nhau giữa tiếng Anh và tiếng Việt, và nó giúp tôi sử dụng tiếng Anh một cách đúng đắn trong từng tình huống cụ thể. Tôi cũng kết nối với một vài người bạn quốc tế, và họ là những giáo viên tốt nhất trong việc dạy tôi tiếng Anh. Tôi có thể học được một vài tiếng lóng, thành ngữ, và những thứ mà giáo viên bình thường không dạy cho học trò của họ. Bên cạnh đó, sự tự tin trong cách nói chuyện của tôi cũng được tăng lên kể từ khi tôi dành thời gian nói chuyện điện thoại với họ. Tôi cảm thấy rằng mình đã có nhiều sự thay đổi tích cực hơn kể từ khi có cách riêng để học tiếng Anh, và đó là lý do vì sao tôi nghĩ mỗi người chúng ta nên sáng tạo trong việc học nó.

Bài Viết Tiếng Anh Về Trường Học

Viết về trường học bằng tiếng Anh

Đoạn văn viết về trường học bằng tiếng Anh

My school is very good having four storey building. It is like a temple where we go daily to study. First of all in the early morning, we pray to God for our better study and say good morning to our class teacher. Then we start study according to our syllabus. I like to go school daily. My school has very strict discipline which we need to follow on regular basis. I like my school dress very much. It is situated around 2 km away from my sweet home. I go to school by yellow school bus. My school is located at very peaceful place and away from the pollution, noise, dust, noise and smoke of the city.

Bài viết số 2. Tả ngôi trường bằng tiếng Anh

My school is very excellent having red colour three-storey building. I like to go school on daily basis in the proper uniform. My class teacher is very kind and teaches us to follow school discipline. My school is located at very nice place and away from all the crowd and noise of the city. My school has two small green gardens near to the main gate where lots of colourful flower beds, grassy lawns, fruits trees and two beautiful showers.

My school has lots of facilities such as one computer lab, two science labs, one big library, one common reading room, one big playground, one nice stage and one stationary shop. My school has classes for nursery to 12th class students. My school has around fifty seven highly qualified teachers including men and women, 20 helpers, one principal and 10 gate keepers. My teacher teaches us very politely and makes us learn subjects in very creative and attractive ways.

Bài viết số 3. Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh về ngôi trường

A school is very genuine place like a temple where we go daily to learn and study to go ahead in our life. We pray to God daily in the school for our better lives and proper study. We say good morning to our class teacher daily and she responses with her smiling face. Our school has a big garden back to the school building. School is the place where we learn everything with the help of our teachers. They help us in working hard for our study and make us tough to go ahead in our life. They tell us about cleanliness, hygiene and proper healthy diet.

Our teacher always motivates us to take part in the sports activity, quiz competitions, oral and written activities, debates, scouting, group discussion and other activities in the school. Our class teacher teaches us to maintain discipline of the school and keeps the school compound clean and tidy. Our principal tells us motivational messages daily on the stage of prayer. We learn to be honest, truthful, obedient and sincere in our whole life. We learn how to concentrate on the study in the class room. Our school organizes a quiz competition, dance competition and sports competition annually which is compulsory for us to participate.

Bài viết số 4. Giới thiệu trường lớp bằng tiếng Anh

School is the temple of learning and get trained for the professional and social life. My school was set up in 1990 on the donated land with the help of donated money. My school atmosphere is very pleasant and school environment is very clean and attractive. My school building is located in the centre of the play ground. On one side of the school there is a big garden having small pond. There are many colourful fish and other water animals in this pond. My school is four storey building having classes for nursery to 12th class students.

My school has one big library, principal office, head office, clerk office, one science laboratory, one computer lab, one common study room, one big lobby, teacher common room, one big sports ground, separate hostel for girls and boys in the school campus. My school has highly qualified and experienced teachers who teach us in very effective and creative manner. My school has around one thousand students who always rank higher in the competitions held outside the school or inside the school. We all go to school in the proper uniform. We have two types of the uniform, one common uniform and other house uniform.

My school timing starts at 7.50 am in the morning and 1.30 pm in the afternoon in the summer season and 8.50 am in the morning and 3.30 pm in the evening in the winter season. We daily go to the library for sometime where we practice reading creative books and newspaper for enhancing our skill and general knowledge.

Bài viết số 5. Bài viết giới thiệu về ngôi trường bằng tiếng Anh

My School is located very close around 1km from my home. It looks very clean and peaceful. My school is like a temple where we go daily, pray to God and study for 6 hrs a day. My school teacher is very nice ad teaches us very politely. My school has strict norms of study, hygiene and uniform. I like to go school daily as my mother says that it is very necessary to go to school daily and follow all the discipline. School is a temple of learning where we very creatively involved in the learning process. We learn other things too with our study like discipline, manners, behave well, punctuality and many more etiquette.

The atmosphere of my school is wonderful where lots of natural scenery and greenery are available. There is a large garden and pond having fish, frog, colourful flowers, trees, decorative trees, green grass etc. Other things like big play ground, large open spaces all around the school give my school a natural beauty. There is a facility of cricket net, basket ball court and skating ground as well. My school follows CBSE board norms. My school provides facility of classes to students from nursery to 12th class. My school principal is very strict about school discipline, hygiene and cleanliness.

My school provides bus facility to the students which are located far from the school. All students assemble in the play ground in the morning and do Morning Prayer and then disperse to their respective class rooms. My school provides admission to nursery class (around 2000) students every year. I have different teachers for my different classes like P.T, Maths, English, Hindi, G.K., music, dancing, painting and drawing. My school has a big library, stationery shop and canteen inside the school campus. My school organizes an annual function for all classes every year which we must participate.

Bài viết số 6. Đoạn văn giới thiệu trường học bằng tiếng Anh

My school is very grand having three storeys impressively structured building and located in the centre of city. It is situated around 3 km from my home and I go to school by bus. My school is one of the best schools in the state I live. It is located at very peaceful place without any pollution, noise and dust. School building has two staircases at both ends which lead us to every floor. It has well equipped and big library, well instrumented science lab and one computer lab at first floor. At ground floor there is a school auditorium where all the annual functions, meetings, PTM, dance competitions takes place.

Principal office, head office, clerk room, staff room and common study room are located at ground floor. The school canteen, stationery shop, chess room and skating hall are also located at ground floor. My school has two big cemented basketball courts in front of the school principal office while football field lies in the side of it. My school has a small green garden, in front of the head office, full of colourful flowers and decorative plants which enhance the beauty of the entire school complex. Around 1500 students have taken admission in my school. They always rank higher in any inter-school competitions.

The study norms of my school are very creative and innovative which helps us in understanding any tough matters very easily. Our teachers teach us very sincerely and tell us everything practically. My school ranks first in any programme like inter-school cultural pursuits and sports activities. My school celebrates all the important days of the year such as Sports Day, Teacher’s Day, Parents’ Day, Children’s Day, School Anniversary Day, Founder’s Day, Republic Day, Independence Day, Christmas Day, Mother’s Day, Annual function, Happy New Year, Mahatma Gandhi Birthday, etc in a grand manner.

We participate in the co-curricular activities such as swimming, scouting, N.C.C., school band, skating, singing, dancing, etc. Students having unfair behavior and undisciplined activities are punished by the class teacher as per the school norms. Our principal takes classes of every student daily in the meeting hall for 10 minutes to deal with our character formation, etiquette, moral education, acquiring good values and respecting others. Our school time is very interesting and enjoyable as we do lots of creative and practical works daily. Our oral assessment of storytelling, singing, poem recitation, conversation in Hindi and English is taken by the class teacher on daily basis. So, my school is the best school of the world.

Bài viết số 7. Đoạn văn tả trường bằng tiếng Anh

I study in Cambridge School which is one of the best schools of London. It has a stone building. It has all facilities a good school should have-well furnished classrooms, laboratories, library and playground.

As we enter the school, there is a playground to our left and a small garden to our right. When we enter the building, the Principal’s room and the office room are to the left and the staff room to the right side. These are well furnished. There are thirty four classrooms. Our labs are well equipped. Our library has books almost on all subjects. Our Librarian is also very helpful.

Our school, like all schools, has a prescribed uniform. We have to wear white or cream cotton shirts, light-blue trousers, black shoes and white socks. Girls have to wear white blouses and light-blue skirts in primary and middle classes and white shirts and light-grey skirts in higher classes. They have to tie white ribbon also.

In our school special attention is paid to behavior, cleanliness and punctuality. The most well behaved, neat and punctual student is awarded a prize at the Annual Day function.

Our Principle is a strict disciplinarian. He takes the help of P. T. Teachers too. If any one violates the rules, and is not in uniform, or makes mischief, he gets punished. But he is fair and loving. He tries to find out the reason and guides us.

Our teachers are also quite strict. They teach us with great care, check our note-books, help us when we need but if we are inattentive and don’t work properly, then we are punished.

I like my school very much and I am proud that I belong to it. I shall never forget it.

Có Nên Học Tiếng Anh Theo Cách Của Trẻ Em?

Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao trẻ em học hỏi mọi thứ xung quanh chúng một cách rất nhanh chóng? Vậy cách học ngôn ngữ của trẻ có khác gì so với người lớn? Trả lời được câu hỏi này, bạn sẽ biết cách học tiếng Anh như thế nào để đạt được hiệu quả.

Các bước của việc học nói ở trẻ sơ sinh

Kỹ năng nghe là quan trọng nhất

Đầu tiên chúng ta hãy nói về cách học ngôn ngữ của trẻ khi còn trong bụng mẹ. Khi thính giác của trẻ phát triển đầy đủ, chúng có khả năng nghe thấy những âm thanh xung quanh. Đặc biệt là giọng nói của cha mẹ mình. Đây là giai đoạn đầu tiên và quan trọng nhất mang ngôn ngữ đến với trẻ.

Kỹ năng nghe trong giai đoạn đầu đời đóng vai trờ quan trọng đối với việc hình thành và phát triển ngôn ngữ ở trẻ

Sau khi đứa bé chào đời, chúng sẽ tiếp tục nghe liên tục những âm thanh, giọng nói quen thuộc xung quanh diễn ra hàng ngày, bao gồm câu chuyện của mọi người trao đổi với nhau, hoặc với trẻ. Các câu, từ ngữ quen thuộc, lặp đi lặp lại hàng ngày sẽ được trẻ ghi nhớ đầu tiên.

Kỹ năng nói bắt đầu hình thành từ những tiếng ê a vô nghĩa

Đến một thời gian nhất định, trẻ sẽ nói được những tiếng đầu tiên trong cuộc đời. Khi đó chúng sẽ lặp lại những lời cha mẹ thường nói một cách thích thú. Chúng ta thường miêu tả những đứa trẻ này đang bập bẹ tập nói. Ban đầu bé sẽ chỉ nói được vài từ đơn giản. Số lượng từ sẽ tăng dần theo thời gian.

Những tiếng “”ê, a”” vô nghĩa từ trẻ chính là giai đoạn đầu phát triển khả năng nói của chúng

Không hề gặp áp lực khi phát âm chưa rõ, ráp từ sai…

Đây là một cách học ngôn ngữ của trẻ trong giai đoạn tập nói. Chúng ta thường gọi cách phát âm không chuẩn này của bé là “nói đớt”, sắp xếp câu không theo trật tự, dùng từ sai…. Tuy nhiên trong giai đoạn này, chúng ta không hể la rầy, trừng phạt mà ngược lại, luôn kiên nhẫn lắng nghe để hiểu, chỉnh sửa và động viên trẻ. Đây chính là động lực để trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp hiệu quả nhất.

Việc không gặp áp lực và bị cười chê khiến tâm lý trẻ thoải mái, giúp việc tiếp thu ngôn ngữ hiệu quả hơn

Môi trường xung quanh giao tiếp cùng ngôn ngữ đang hình thành trong trẻ.

Từ lúc sinh ra, lớn lên, đến khi đi học, trẻ luôn được tiếp xúc cùng một thứ ngôn ngữ đang hình thành trong não bộ. Chính sự nhất quán này giúp việc hình thành phản xạ trong giao tiếp được nhanh hơn, cũng như khả năng ghi nhớ từ ngữ lâu hơn.

Trẻ em luôn được bao bọc bởi môi trường sử dụng ngôn ngữ đang hình thành trong chúng

Ví dụ, khi ở nhà trẻ nghe Cha-Mẹ nói từ Tivi (TV), khi tiếp xúc với bạn bè, thầy cô ở trường thì cũng được nghe mọi người gọi đó là Tivi. Như vậy, trẻ không chỉ nghe vài lần mà có thể hàng trăm, hàng ngàn lần trước khi nhớ, dùng đúng và phát âm chính xác từ này .

Không cần học đọc, viết, văn phạm mà vẫn có thể giao tiếp được

Cách học ngôn ngữ của phần lớn người trưởng thành hiện nay

Chú trọng trừ vựng & văn phạm hơn kỹ năng nghe – nói

Phần lớn những lớp học tiếng Anh (và tự học ở nhà) có sự tham gia của người lớn hiện nay tập trung đến 90% thời gian để đọc và viết (bao gồm hoạt động thực hành, bài tập về nhà). Thời gian dành cho 2 kỹ năng nghe và nói chỉ chiếm khoảng 10%. Điều này là bất hợp lý, bởi vì nghe- nói chính là 2 kỹ năng đầu tiên loài người chúng ta giao tiếp với nhau.

Hầu hết thời gian chúng ta học tiếng Anh đều qua đọc và viết (tài liêu, sách vở, bài tập về nhà)

Bạn chịu nhiều áp lực nếu không có đủ từ vựng thì không tự tin giao tiếp được

Ngữ pháp có đang đè nặng bạn quá mức khi học tiếng Anh không?

Hãy thử tưởng tượng bạn đang giao tiếp với một người Việt trưởng thành, không biết đọc & viết, liệu điều đó có là trở ngại giữa 2 người khi giao tiếp với nhau không? Và liệu khác biệt trong giao tiếp giữa một người đã được học hành đến nơi đến chốn và 1 người không biết đọc, biết viết phải chăng là quá lớn khiến cả 2 không thể hiểu đối phương đang nói gì?

Như vậy, bạn cần xác định chính xác mục tiêu quan trọng nhất của bạn lúc này là để giao tiếp tiếng Anh trôi chảy (nghe-nói) như 1 anh chàng người bản xứ chưa từng học đọc và viết hay bạn muốn trở thành 1 người hoàn thiện cả 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết?

85% giao tiếp tiếng Anh hàng ngày giữa những non-native speaker (không phải người bản xứ) với nhau.

Ngoài ra, theo thống kê, 85% cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh trên thế giới diễn ra mỗi ngày được thực hiện bởi những người không thuộc các quốc gia nói tiếng Anh. Điều này có nghĩa là ngữ pháp và từ vựng là những yếu tố không quá quan trọng trong tiếng Anh giao tiếp. Vì vậy bạn không cần tập trung theo học các lớp luyện phát âm, ngữ pháp, từ vựng. Một lần nữa, phản xạ – nghe – nói là những mục tiêu quan trọng đối với người lớn khi học tiếng Anh.

Bạn có bị cái tôi của mình cản trở khi học tiếng Anh hay không?

Hãy nhớ lại cách học ngôn ngữ của trẻ em nêu trên, vốn bắt đầu từ việc nói sai, phát âm không chuẩn, sử dụng sai từ ngữ mà không hề gặp áp lực sợ sai hay sợ phạt. Trong khi người lớn chúng ta, vì nhiều lý do như tuổi tác, địa vị xã hội, etc, lại có tâm lý sợ nói vì sai ngữ pháp, phát âm không chính xác… khiến mọi người cười nhạo. Chính tâm lý này khiến bạn ngại nói, ngại tương tác trong lớp, điều này hạn chế đi cơ hội bạn được Giáo viên chỉnh sửa lỗi và giúp bạn khắc phục điểm yếu của mình.

Tâm lý sợ sai, sợ bị cười chê khiến nhiều người không dám nói tiếng Anh.

Bạn quá thiếu môi trường tương tác, thực hành tiếng Anh

Với trẻ em, chúng được tiếp xúc và tương tác hàng ngày với mọi người xung quanh bằng chính ngôn ngữ đang hình thành trong trẻ. Điều này giúp chúng hình thành phản xạ cực kỳ nhanh. Trong khi người lớn chúng ta chỉ có 1-2 buổi được học tiếng Anh trên lớp mỗi tuần, phần lớn thời gian còn lại thì ngôn ngữ chính mà ta sử dụng vẫn là tiếng Việt. Điều này khiến chúng ta không thể hình thành phản xạ, hoặc rất chậm. Dẫn đến tình trạng học trước quên sau

Phần lớn thời gian trong ngày chúng ta dùng tiếng Việt để giao tiếp với nhau

Tại sao bạn nên học tiếng Anh tại Axcela?

Những thông tin trên phản ánh nhiều lỗ hổng trong cách dạy và học tiếng Anh cho người lớn tại Việt Nam hiện nay. Vì vậy việc tìm được địa chỉ học tiếng Anh xứng đáng với công sức và tiền bạc bỏ ra là nhu cầu cấp thiết của nhiều cá nhân cũng như doanh nghiệp. Trong trường hợp đó, Axcela là một giải pháp hiệu quả. Chúng tôi có thể khắc phục những thiếu sót thường gặp của người học tiếng Anh nhờ:

Giúp bạn quay trở lại phương pháp học tiếng Anh tự nhiên (tập trung vào phản xạ – nghe – nói).

Xây dựng lộ trình học tiếng Anh rõ ràng.

Dự đoán chính xác khi nào học viên sẽ đạt được mục đích đã đề ra.

Tham khảo khóa học tiếng anh cho người đi làm: TẠI ĐÂY

Axcela Vietnam – Lựa chọn uy tín đào tạo tiếng Anh cho người đi làm và doanh nghiệp

Hơn 10 năm phát triển trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh cho doanh nghiệp và người đi làm. Tính đến nay, Axcela Vietnam đã có hơn 1300 học viên thành công, 215 doanh nghiệp triển khai chương trình học tiếng Anh của Axcela và có đến 94% trên tổng số học viên hoàn thành mục tiêu khóa học đề ra.

Axcela Vietnam tự hào là lựa chọn đáng tin cậy của nhiều doanh nghiệp/học viên.

Thông tin liên hệ

Bài Viết Tiếng Anh Về Môn Học Yêu Thích

Cách viết bài về môn học yêu thích bằng tiếng Anh

1. Từ vựng tiếng Anh và mẫu câu khi nói về thích môn học nào đó

Các môn học bằng tiếng Anh

– Classics: văn hóa cổ điển (thời Hy Lạp và La Mã)

– History of art: lịch sử nghệ thuật

– Literature (French literature, English literature, v.v…): văn học (văn học Pháp, văn học Anh, v.v.)

– Modern languages: ngôn ngữ hiện đại

– Astronomy: thiên văn học

– Computer science: tin học

– Veterinary medicine: thú y học

– Archaeology: khảo cổ học

– Media studies: nghiên cứu truyền thông

– Social studies: nghiên cứu xã hội

– Architecture: kiến trúc học

– Business studies: kinh doanh học

– Design and technology: thiết kế và công nghệ

– Maths (viết tắt của mathematics): môn toán

– PE (viết tắt của physical education): thể dục

– Religious studies: tôn giáo học

– Sex education: giáo dục giới tính

Mẫu câu nói về thích môn học nào đó

– In my free time, I…: Vào thời gian rảnh rỗi, mình….

– When I have some spare time, I… Khi mình có thời gian rảnh, mình…

– When I get the time, I… Khi mình có thời gian, mình…

– I’m interested in (+ noun / gerund): Mình thích (+danh từ / danh động từ)

– I’m keen on (+ noun / gerund): Mình thích (+danh từ / danh động từ)

– I’m into (+ noun / gerund): Tớ đam mê (+danh từ / danh động từ)

– I enjoy (+ noun / gerund): Mình thích (+danh từ / danh động từ)

2. Các bài viết tiếng Anh về môn học yêu thích

Bài 1:

I learn many subjects in school. But the one I enjoy learning is History.

History tells us how people lived ages ago. It also tells us how men had to struggle to make the world a better place to live. Many pupils, however, do not like to read History. They say that there are too many names and dates to remember. But they do not understand that if we do not know about the past, we can not understand the present properly. In fact, only a study of History will make us realize that everything we do today is the result of what our grandfathers and others before them did in the past. So, History is the long story, we learn many interesting things.

I love history so much that i have a lot of history books in my house. Some day, i might even write a history book myself.

Bài 2:

My favourite subject in school is English. It is quite easy and pleasant to study it. English is used in each field of life and it is useful to know it.

Most of web sides are in English. It is nice to be able to use such a sides like yahoo, msn and english Wikipedia. I can get a lot of information and news, which are not available on polish sides.

I can use english books and magazines. Sometimes I like to download e-books and magazines in pdf. It is effectively way to study English in home. Using English I can communicate with many peoples. I can use Skype and ICQ to talk and chat and get new contacts. I can use many applications and play games. I have used Windows XP and Office for two months and it was quite easy. Most of movies are in English. I like to watch them without subtitles. If I can I always switch the polish dubbing off ? I hate it.

As you can see English is useful in life. All of us study it in everyday situations and activities. The language is quite simple and logic. I use it all the time. This is why I like English and it is my favourite subject in school

Bài 3:

My favorite subject in school is Mathematics. It is my favorite because I never have difficulty with it and always get good marks in tests.

I suppose I am lucky to be born with a clear-thinking brain. So ever since young, manipulating numbers and figures came easy to me.

The wonderful thing about Mathematics is that, besides some formulae, there is nothing else to remember. Every step in solving a problem is done logically. Other subjects like History and Geography require a lot of memory work. Remembering dates and other facts is hard work compared with the ease and simplicity of mathematical reasoning.

While Mathematics is simple to me, some of my friends have great difficulty with it. I do not really understand why. They get stuck with simple problems and often give up. So I help them out when I can.

Anyhow I have come to realize that human beings can be so different in their abilities while they look similar otherwise. Some of us are lucky to be good in some things. Others may not be so lucky.

When I was in High school, my favorite subject was the Korean Literature. Most friends of mine used to fall asleep in the class because they felt the subject was boring and old-fashioned. However, my eyes were widened and I felt excited as the Literature class has started. I thought the subject was leading me to the new world that I had never experienced before in my life.

Through the reading of variety genre of the Literature, I could feel my ancestor’s life and culture in the specific era. Especially in old poem, I noticed their values such as loyalty to the nation, religious attitudes influenced by shamanism, Buddhism and Confucianism. Moreover, people started to write an essay which is more narrative and descriptive based on their usual life. Through the reading, I could feel their sorrow, happiness and depicted love of nature and man. For me, it was fascinated to find out someone’s feeling through out the short piece of the Literature.

As well as reading and analyzing others’ masterpieces, my teacher, Mrs. Lee asked us to create some of the writing based on the characters of the Literature that we learned in the class. Sometime, I pretended to be a soldier who was filled with loyalty towards the Kingdom and described my emotions in the short poem. In addition, she made us to write a love letter to the main characters in the Literature. At the first time, students including me complained to the teacher because we were not familiar with the work. However, through the writing processing, I learned and practiced how to imagine other people’s status and emotions.

Reading and writing process in the Korean Literature subject was one of my communication way to the world and history. I could access to various styles of Literature in different ages from old times to the modern ages. It always refreshed my thoughts and feelings during the school years.

Of all the subjects taught in school, I like Geography best. It is the only subject which teaches me everything I need to know about the world we live in, for example, vegetation, way of life of people, climate, agriculture and economy.

I learn about the countries around Malaysia and in other parts of the world and, since I cannot visit and see for myself every country in the world, I get at least a good picture of these countries by studying Geography. I am very interested in finding out more about other countries especially those that experience snow when winter comes. I often wonder about the life of the people in these countries. What would it be like to be dressed in thick clothes and boots and living in snow-covered houses amidst fir trees? Then, there are the hot desert lands that stretch for miles and miles without a tree in sight. They, too, fascinate me. I marvel at the inhabitants who are able to tolerate the intense heat of the burning sun, traveling along miles of barren, hot land on camels where the only vegetation found would be the few palm trees growing at an oasis. The wide range of food which we enjoy daily such as butter, cheese, fruits, bread that comes from wheat and many others lead me on to find out how they are processed and imported into Malaysia and finally make their appearance in our homes.

As I study more in Geography, I understand better the changes in weather conditions, for example, why there are hot and dry seasons or cool rainy days during the monsoon season and how deserts are caused.