Top 6 # Viết Về Cách Học Tiếng Anh Của Bạn Bằng Tiếng Anh Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Maiphuongus.net

Viết Đoạn Văn Về Việc Học, Cách Học Tiếng Anh Bằng Tiếng Anh

Bài luận 1. Viết đoạn văn về việc học, cách học tiếng Anh có dịch tiếng Việt

Vocabulary:

Obvious (adj): Đương nhiên, hiển nhiên.

Proficient (adj): Thành thạo.

Aviation (n): Ngành hàng không.

Attempt (n): Nỗ lực.

There is no doubt that English is the most common language, and we use it to communicate with other people from all over the world. Therefore, it is an obvious thing that we – especially young people – to study and master this language. When we are proficient in English, we can have higher chance to get a good position in industries that require staffs to be fluent in that language such as aviation, travel, economics, computing etc. Many people will think that English is very difficult to learn, but all we need to do is have our own ways to study and have a real attempt. It needs a long process to remember and use the vocabulary as well as grammar correctly, but we can always invent new methods in learning. Language is quite an easy subject for us to learn, because it appears almost everyday and everywhere we live. For example, instead of writing down all the new words and repeating them aimlessly, we can start to remember the things in our own house and people around us. We can go to the parks or join some English speaking club to have chance to talk with foreign people, and it can help us improve our grammars as well as accent. English books, movies, songs, newspaper are also the things that help us to get used to the ways foreign people use it. The key to study English is that we should not try to remember what we had written on our notebooks, but we need to meet and practice it in real live. Above are some easy ways for us to learn English, and I am sure each of us can master this language is we find our own right ways to study it.

Dịch:

Không nghi ngờ gì khi tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất, và chúng ta sử dụng nó để giao tiếp với những người đến từ khắp nơi trên thế giới. Vậy nên, việc chúng ta – đặc biệt là những người trẻ – học và giỏi tiếng Anh là điều hiển nhiên. Khi chúng ta thành thạo tiếng Anh, chúng ta sẽ có cơ hội cao hơn để có được một vị trí tốt trong những ngành đòi hỏi nhân vân viên phải sử dụng trôi chảy ngôn ngữ này như hàng không, du lịch lữ hành, kinh tế, vi tính..v..v. Nhiều người sẽ nghĩ rằng học tiếng Anh rất khó, nhưng những gì chúng ta cần làm là có được cho riêng mình những cách học và một sự nỗ lực. Việc sử dụng đúng những từ vựng và cấu trúc câu một cách chính xác đòi hỏi một quá trình dài, nhưng chúng ta luôn có thể sáng tạo ra những phương pháp học mới. Ngôn ngữ là một môn học khá dễ dàng vì nó gần như xuất hiện hằng ngày và ở tất cả mọi nơi chúng ta sống. Ví dụ như thay vì ghi lại hết những từ mới và lặp lại chúng một cách vô ích, chúng ta có thể bắt đầu bằng việc nhớ những vật dụng ngay trong nhà chúng ta và những người xung quanh mình. Chúng ta có thể đến công viên hoặc tham gia vào những câu lạc bộ nói tiếng Anh để có cơ hội nói chuyện với người nước ngoài, và điều đó giúp chúng ta cải thiện ngữ pháp cũng như giọng nói. Sách, phim, bài hát, và báo bằng tiếng Anh cũng là những thứ giúp chúng ta làm quen với cách người nước ngoài sử dụng nó. Chìa khóa để học tiếng Anh là chúng ta không nên cố gắng nhớ toàn bộ những thứ ghi trong vở, mà chúng ta cần phải gặp và luyện tập nó ngoài đời thực. Phía trên là một số cách đơn giản để học tiếng Anh, và tôi tin chắc mỗi người chúng ta sẽ thành thục ngôn ngữ này khi chúng ta có một cách học đúng đắn cho riêng mình.

Bài luận 2. Viết đoạn văn về việc học, cách học tiếng Anh:

Vocabulary:

Compulsory (adj): Bắt buộc.

Boredom (n): Sự buồn chán.

Slang (n): Tiếng lóng.

Idiom (n): Thành ngữ.

English is my favorite subject and also the one that I am good at, so many of my friends had asked me about the way to learn it properly. There is no compulsory method to study English, but each person has to find the suitable one in order to study it efficiently. I had discovered some of my own secret to learn it, and I had a big improvement since then. One of my hobbies is reading, and I choose English books to read in order to improve both my vocabulary and grammar. I read about the history, culture of England and the United States, novels of famous authors, and English news, all of them help me to gain a lot of new words as well as general knowledge. Besides, I never lose my interest in learning English because I know how to combine studying and entertaining. Instead of learning by hearts all the new words in boredom, I listen to English songs, watch English movies and try to translate the lyrics as well as the subtitle. By doing that, I know more about the different and the same things between English and Vietnamese, and it helps me to use English properly in each certain situation. I also connect with some international friends, and they are the best teacher to teach me about English. I can learn some slang, idioms, and things that normal teachers do not teach their students. Besides, my confidence in speaking English also increases since I spend time to talk on the phone with them. I feel that I have made more positive changes since I had my very own ways to learn English, and that is the reason why I think each of us should be creative in learning it.

Dịch:

Tiếng Anh là môn học mà tôi yêu thích nhất và cũng là môn mà tôi học giỏi, vậy nên có nhiều bạn bè hỏi tôi về cách học nó đúng đắn. Không có một phương pháp bắt buộc nào để học tiếng Anh cả, nhưng mỗi người phải tự tìm cho mình một cách phù hợp để có thể học nó một cách hiệu quả. Tôi đã khám phá riêng cho mình bí mật để học nó, và tôi đã có sự tiến bộ to lớn kể từ đó. Một trong những sở thích của tôi là đọc sách, và tôi chọn sách tiếng Anh đọc để cải thiện cả từ vựng và ngữ pháp của mình. Tôi đọc về lịch sử, văn hóa của Anh và Mỹ, tiểu thuyết của những tác giả lớn, và tin tức bằng tiếng Anh, tất cả chúng giúp tôi có được một lượng lớn từ mới cũng như kiến thức chung. Bên cạnh đó, tôi không bao giờ đánh mất niềm hứng thú trong việc học tiếng Anh bởi vì tôi biết kết hợp giữa học hành và giải trí. Thay vì học thuộc lòng từ vựng trong sự chán nản, tôi nghe nhạc, xem phim bằng tiếng Anh và cố gắng dịch lời bài hát cũng như phụ đề. Bằng cách làm như thế, tôi biết nhiều hơn về những thứ khác và giống nhau giữa tiếng Anh và tiếng Việt, và nó giúp tôi sử dụng tiếng Anh một cách đúng đắn trong từng tình huống cụ thể. Tôi cũng kết nối với một vài người bạn quốc tế, và họ là những giáo viên tốt nhất trong việc dạy tôi tiếng Anh. Tôi có thể học được một vài tiếng lóng, thành ngữ, và những thứ mà giáo viên bình thường không dạy cho học trò của họ. Bên cạnh đó, sự tự tin trong cách nói chuyện của tôi cũng được tăng lên kể từ khi tôi dành thời gian nói chuyện điện thoại với họ. Tôi cảm thấy rằng mình đã có nhiều sự thay đổi tích cực hơn kể từ khi có cách riêng để học tiếng Anh, và đó là lý do vì sao tôi nghĩ mỗi người chúng ta nên sáng tạo trong việc học nó.

Nói Về Cách Học Tiếng Anh Của Bạn

Spending time in an English-speaking country is a really essential experience for the English-learners as well as the best way to study the language. However, I believe that there are many other strategies for learning English, which are useful enough.

In the first place, studying in an English-speaking country such as Australia gives you a variety of opportunities to improve your speaking and listening skills. Moreover, you practice your English while doing ordinary things, for instance, shopping. Consequently, you become more self-confident. Being overseas is the best way to learn the language effectively.

Secondly, providing that the learner is hard-working enough, they can learn English even in their own country. The English Language Schools provide their students with a wide range of opportunities to master the language. Furthermore, there are different methods to practice your skills such as watching English television, reading English books, magazines, etc. The combination of some of these methods might be a really useful strategy.

dịch

Bỏ thời gian tại một nước nói tiếng Anh là một kinh nghiệm thực sự cần thiết cho những người học tiếng Anh cũng như cách thức tốt nhất để nghiên cứu ngôn ngữ. Tuy nhiên, tôi tin rằng có nhiều chiến thuật khác để học tiếng Anh, mà có đủ lợi ích .

Thứ nhất, học tập tại một nước nói tiếng Anh như Úc sẽ cung cấp cho bạn nhiều cơ hội để cải thiện văn nói của bạn và các kỹ năng lắng nghe. Hơn nữa, bạn thực hành tiếng Anh của bạn trong khi làm những điều bình thường, ví dụ, mua sắm. Do đó, bạn càng trở nên tự tin. Ở nước ngoài là cách tốt nhất để học ngôn ngữ một cách hiệu quả.

Thứ nhì, nếu người siêng học, họ có thể học tiếng Anh, ngay cả tại đất nước của họ. Các trường học Ngôn ngữ tiếng Anh phải tạo cho học sinh mình cơ hội để khắc phục được những khó khăn của ngôn ngữ đó. Phương pháp khác, có những cách khác nhau để thực hành các kỹ năng của bạn như xem truyền hình tiếng Anh, đọc sách tiếng Anh, tạp chí, v.v. Sự kết hợp của một số trong những phương pháp này có thể là một chiến lược thực sự hữu dụng.

Tóm lại, có nhiều lợi thế về sinh sống tại một nước nói tiếng Anh như đây là chiến lược tốt nhất để học ngôn ngữ. Tuy nhiên, nếu học sinh có trách nhiệm và siêng học, họ có thể đạt được thành công trong việc học tiếng Anh không chỉ ở một đất nước mà ngôn ngữ được nói rộng rãi trên thế giới.

Bài Viết Tiếng Anh Về Trường Học

Viết về trường học bằng tiếng Anh

Đoạn văn viết về trường học bằng tiếng Anh

My school is very good having four storey building. It is like a temple where we go daily to study. First of all in the early morning, we pray to God for our better study and say good morning to our class teacher. Then we start study according to our syllabus. I like to go school daily. My school has very strict discipline which we need to follow on regular basis. I like my school dress very much. It is situated around 2 km away from my sweet home. I go to school by yellow school bus. My school is located at very peaceful place and away from the pollution, noise, dust, noise and smoke of the city.

Bài viết số 2. Tả ngôi trường bằng tiếng Anh

My school is very excellent having red colour three-storey building. I like to go school on daily basis in the proper uniform. My class teacher is very kind and teaches us to follow school discipline. My school is located at very nice place and away from all the crowd and noise of the city. My school has two small green gardens near to the main gate where lots of colourful flower beds, grassy lawns, fruits trees and two beautiful showers.

My school has lots of facilities such as one computer lab, two science labs, one big library, one common reading room, one big playground, one nice stage and one stationary shop. My school has classes for nursery to 12th class students. My school has around fifty seven highly qualified teachers including men and women, 20 helpers, one principal and 10 gate keepers. My teacher teaches us very politely and makes us learn subjects in very creative and attractive ways.

Bài viết số 3. Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh về ngôi trường

A school is very genuine place like a temple where we go daily to learn and study to go ahead in our life. We pray to God daily in the school for our better lives and proper study. We say good morning to our class teacher daily and she responses with her smiling face. Our school has a big garden back to the school building. School is the place where we learn everything with the help of our teachers. They help us in working hard for our study and make us tough to go ahead in our life. They tell us about cleanliness, hygiene and proper healthy diet.

Our teacher always motivates us to take part in the sports activity, quiz competitions, oral and written activities, debates, scouting, group discussion and other activities in the school. Our class teacher teaches us to maintain discipline of the school and keeps the school compound clean and tidy. Our principal tells us motivational messages daily on the stage of prayer. We learn to be honest, truthful, obedient and sincere in our whole life. We learn how to concentrate on the study in the class room. Our school organizes a quiz competition, dance competition and sports competition annually which is compulsory for us to participate.

Bài viết số 4. Giới thiệu trường lớp bằng tiếng Anh

School is the temple of learning and get trained for the professional and social life. My school was set up in 1990 on the donated land with the help of donated money. My school atmosphere is very pleasant and school environment is very clean and attractive. My school building is located in the centre of the play ground. On one side of the school there is a big garden having small pond. There are many colourful fish and other water animals in this pond. My school is four storey building having classes for nursery to 12th class students.

My school has one big library, principal office, head office, clerk office, one science laboratory, one computer lab, one common study room, one big lobby, teacher common room, one big sports ground, separate hostel for girls and boys in the school campus. My school has highly qualified and experienced teachers who teach us in very effective and creative manner. My school has around one thousand students who always rank higher in the competitions held outside the school or inside the school. We all go to school in the proper uniform. We have two types of the uniform, one common uniform and other house uniform.

My school timing starts at 7.50 am in the morning and 1.30 pm in the afternoon in the summer season and 8.50 am in the morning and 3.30 pm in the evening in the winter season. We daily go to the library for sometime where we practice reading creative books and newspaper for enhancing our skill and general knowledge.

Bài viết số 5. Bài viết giới thiệu về ngôi trường bằng tiếng Anh

My School is located very close around 1km from my home. It looks very clean and peaceful. My school is like a temple where we go daily, pray to God and study for 6 hrs a day. My school teacher is very nice ad teaches us very politely. My school has strict norms of study, hygiene and uniform. I like to go school daily as my mother says that it is very necessary to go to school daily and follow all the discipline. School is a temple of learning where we very creatively involved in the learning process. We learn other things too with our study like discipline, manners, behave well, punctuality and many more etiquette.

The atmosphere of my school is wonderful where lots of natural scenery and greenery are available. There is a large garden and pond having fish, frog, colourful flowers, trees, decorative trees, green grass etc. Other things like big play ground, large open spaces all around the school give my school a natural beauty. There is a facility of cricket net, basket ball court and skating ground as well. My school follows CBSE board norms. My school provides facility of classes to students from nursery to 12th class. My school principal is very strict about school discipline, hygiene and cleanliness.

My school provides bus facility to the students which are located far from the school. All students assemble in the play ground in the morning and do Morning Prayer and then disperse to their respective class rooms. My school provides admission to nursery class (around 2000) students every year. I have different teachers for my different classes like P.T, Maths, English, Hindi, G.K., music, dancing, painting and drawing. My school has a big library, stationery shop and canteen inside the school campus. My school organizes an annual function for all classes every year which we must participate.

Bài viết số 6. Đoạn văn giới thiệu trường học bằng tiếng Anh

My school is very grand having three storeys impressively structured building and located in the centre of city. It is situated around 3 km from my home and I go to school by bus. My school is one of the best schools in the state I live. It is located at very peaceful place without any pollution, noise and dust. School building has two staircases at both ends which lead us to every floor. It has well equipped and big library, well instrumented science lab and one computer lab at first floor. At ground floor there is a school auditorium where all the annual functions, meetings, PTM, dance competitions takes place.

Principal office, head office, clerk room, staff room and common study room are located at ground floor. The school canteen, stationery shop, chess room and skating hall are also located at ground floor. My school has two big cemented basketball courts in front of the school principal office while football field lies in the side of it. My school has a small green garden, in front of the head office, full of colourful flowers and decorative plants which enhance the beauty of the entire school complex. Around 1500 students have taken admission in my school. They always rank higher in any inter-school competitions.

The study norms of my school are very creative and innovative which helps us in understanding any tough matters very easily. Our teachers teach us very sincerely and tell us everything practically. My school ranks first in any programme like inter-school cultural pursuits and sports activities. My school celebrates all the important days of the year such as Sports Day, Teacher’s Day, Parents’ Day, Children’s Day, School Anniversary Day, Founder’s Day, Republic Day, Independence Day, Christmas Day, Mother’s Day, Annual function, Happy New Year, Mahatma Gandhi Birthday, etc in a grand manner.

We participate in the co-curricular activities such as swimming, scouting, N.C.C., school band, skating, singing, dancing, etc. Students having unfair behavior and undisciplined activities are punished by the class teacher as per the school norms. Our principal takes classes of every student daily in the meeting hall for 10 minutes to deal with our character formation, etiquette, moral education, acquiring good values and respecting others. Our school time is very interesting and enjoyable as we do lots of creative and practical works daily. Our oral assessment of storytelling, singing, poem recitation, conversation in Hindi and English is taken by the class teacher on daily basis. So, my school is the best school of the world.

Bài viết số 7. Đoạn văn tả trường bằng tiếng Anh

I study in Cambridge School which is one of the best schools of London. It has a stone building. It has all facilities a good school should have-well furnished classrooms, laboratories, library and playground.

As we enter the school, there is a playground to our left and a small garden to our right. When we enter the building, the Principal’s room and the office room are to the left and the staff room to the right side. These are well furnished. There are thirty four classrooms. Our labs are well equipped. Our library has books almost on all subjects. Our Librarian is also very helpful.

Our school, like all schools, has a prescribed uniform. We have to wear white or cream cotton shirts, light-blue trousers, black shoes and white socks. Girls have to wear white blouses and light-blue skirts in primary and middle classes and white shirts and light-grey skirts in higher classes. They have to tie white ribbon also.

In our school special attention is paid to behavior, cleanliness and punctuality. The most well behaved, neat and punctual student is awarded a prize at the Annual Day function.

Our Principle is a strict disciplinarian. He takes the help of P. T. Teachers too. If any one violates the rules, and is not in uniform, or makes mischief, he gets punished. But he is fair and loving. He tries to find out the reason and guides us.

Our teachers are also quite strict. They teach us with great care, check our note-books, help us when we need but if we are inattentive and don’t work properly, then we are punished.

I like my school very much and I am proud that I belong to it. I shall never forget it.

Bài Viết Giới Thiệu Về Lớp Học Bằng Tiếng Anh Hay Nhất

I study in a very big school. In my city it is the most famous school.. My class room is on the ground floor. My class room is very spacious. It is airy and well ventilated. It has four ceiling fans in it which are sufficient for all the students sitting inside the room.

At a little distance from my classroom is the administrative block. It has spacious verandahs on two sides. It has two doors which ensure cross ventilation. There is also a large window in one of the walls. On both sides, beyond the verandahs, there are small passages and then grassy lawns which also have some flowers growing in flower pots.

My class is very neat and clean.. It has 18 benches for students to sit. Two students can sit together on a bench. I sit with my best friend. Our Bench has a shelf to keep books. It has two doors and three big windows. The walls are white and clean.

In my classroom there are pictures of eminent persons, paintings, charts by students, maps etc. there is a low dais along one wall of the room. On the dais is a table and chair for the teacher. Behind the dais is blackboard for the teacher to write on with a chalk. The students sit facing the blackboard.

Here are two categories of students in my classroom. The dullards and shirkers. Those who are love it. In the class room that a student’s personality is really formed. It is for this reason that I am in the class- room most attentively. It is only the foolish few who sometimes spoil the real value of studies as they cannot appreciate the value of studies and have to repent later in life.

Tôi học ở một ngôi trường rất lớn. Trong thành phố của tôi, nó là ngôi trường nổi tiếng nhất. Phòng học của tôi nằm ở tầng trệt. Phòng học của tôi rất rộng rãi. Nó thoáng mát và thông gió tốt. Phòng có bốn quạt trần, đủ cho tất cả các học sinh ngồi bên trong phòng.

Ở khoảng cách ngắn từ lớp học của tôi là tòa nhà hành chính. Nó có hàng hiên rộng rãi ở 2 bên. Nó có hai cánh cửa đảm bảo thông gió chéo. Ngoài ra còn có cửa sổ lớn ở một trong các bức tường. Ở cả hai bên, ngoài hàng hiên, có những những thảm cỏ ngắn, cũng có một vài bông hoa mọc trong chậu hoa.

Lớp học của tôi rất gọn gàng và sạch sẽ.. Nó có 18 băng ghế để học sinh ngồi. Hai học sinh có thể ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế dài. Tôi ngồi với người bạn tốt nhất của tôi. Ghế của chúng tôi có một giá sách. Nó có hai cửa ra vào và ba cửa sổ lớn. Các bức tường màu trắng và sạch sẽ.

Trong lớp học của tôi có hình ảnh của những người nổi tiếng, tranh vẽ, biểu đồ của học sinh, bản đồ,… có một bục giảng thấp dọc theo một bức tường của căn phòng. Trên bục giảng là bàn và ghế cho giáo viên. Đằng sau bục là bảng đen cho giáo viên. Các học sinh ngồi đối diện với chiếc bảng đen.

Đây là hai kiểu học sinh trong lớp học của tôi. Những kẻ chậm chạp và hay trốn học. Những người yêu thích học. Trong lớp học, tính cách của một học sinh thực sự được định hình. Chính vì lý do này mà tôi ở trong lớp học một cách chăm chú. Đó chỉ là những người ngu ngốc đôi khi làm hỏng giá trị thực sự của việc học hành vì họ không thể đánh giá cao giá trị của việc học và sau này phải ăn năn trong cuộc sống.