Top 8 # Tự Học Ukulele Hợp Âm Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Maiphuongus.net

Bảng Hợp Âm Ukulele Và Cách Bấm Hợp Âm Ukulele

Cũng như những nhạc cụ khác thì đàn Ukulele cũng có những hợp âm riêng, những hợp âm này tạo ra những sắc thái âm thanh riêng biệt cho từng bài nhạc.

VỊ TRÍ NỐT NHẠC TRÊN ĐÀN UKULELE

Trước hết thì các bạn phải biết vị trí nốt nhạc trên đàn Ukulele để dễ dàng hơn trong việc đọc và hiểu hợp âm.

Nhìn hình trên bạn thể phân biệt được rõ vị trí các dây đàn ukulele theo thứ tự từ 1 đến 4 như được đánh dấu.

TỔNG HỢP BẢNG HỢP ÂM UKULELE CƠ BẢN CẦN PHẢI NẮM

Hợp âm ukulele cơ bản bao gồm 3 hợp âm chính: hợp âm trưởng, hợp âm thứ, hợp âm 7.

Hợp âm trưởng sẽ được ký hiệu bằng các chữ cái in hoa: A, B, C,…

Hợp âm thứ sẽ được ký hiệu bằng các chữ cái in hoa cùng với một chữ “m” thường bên cạnh như: Cm, Dm, Am,…

Hợp âm 7 sẽ được ký hiệu bằng chữ cái in hoa và số 7 kế bên: A7, B7, C7,…

CÁCH BẤM CÁC HỢP ÂM CƠ BẢN UKULELE

1/ HỢP ÂM TRƯỞNG CỦA UKULELE

Hợp âm trưởng sẽ được ký hiệu bằng các chữ cái in hoa như: C D E F G A B tương ứng: Đô trưởng (C), Rê trưởng (D), Mi trưởng (E), Fa trưởng (F), Sol trưởng (G), La trưởng (A) , Si trưởng (B).

Cách bấm hợp âm Đô trưởng (C): bạn sẽ dùng ngón áp út bấm lên đây thứ 1 ở ngăn phím thứ 3 trên cần đàn.

Cách bấm hợp âm Rê trưởng (D): dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 4, ngón giữa ở dây thứ 2 và ngón áp út ở dây thứ 3. Cả 3 đều bấm ở ngăn số 2.

Cách bấm hợp âm Mi trưởng (E): ngón trỏ bấm dây 1 ngăn 2, ngón giữa giữa dây 4 ngăn 4, ngón áp út dây 3 ngăn 4, ngón út dây 2 ngăn 4

Cách bấm hợp âm Fa trưởng( F): dùng ngón trỏ bấm dây 2 ngăn 1, ngón giữa bấm dây 4 ngăn 2

Cách bấm hợp âm Sol trưởng (G) : dùng ngón giữa dây 1 ngăn 2, ngón áp út dây 2 ngăn 3, ngón trỏ dây 3 ngăn 2.

Cách bấm hợp âm La trưởng( A): ngón giữa dây 3 ngăn 1, ngón áp út dây 4 ngăn 2.

Cách bấm hợp âm Si trưởng (B): ngón trỏ chặn 4 dây ngăn 1, ngón giữa ngăn 3 dây 3, ngón áp út ngăn 4 dây 4

2/ HỢP ÂM THỨ UKULELE

Hợp âm thứ sẽ được ký hiệu bằng các chữ cái in hoa cùng với một chữ “m” thường bên cạnh như: Cm Dm Em Fm Gm Am Bm tương ứng: Đô thứ, Rê thứ, Mi thứ, Fa thứ, Sol thứ, La thứ, Si thứ

Cách bấm hợp âm Đô thứ (Cm): bạn sẽ dùng ngón trỏ đè 3 dây 1,2,3 ở ngăn thứ 3

Cách bấm hợp âm Rê thứ (Dm): dùng ngón trỏ bấm vào dây 1 ngăn 2, ngón giữa ở dây 4 ngăn 2 và ngón áp út ở dây 3 ngăn 2.

Cách bấm hợp âm Mi thứ (Em): dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 1 ngăn 2, ngón giữa ở dây thứ 2 ngăn 3 và ngón áp út ở dây thứ 3 ngăn 4.

Cách bấm hợp âm Fa thứ (Fm): dùng trỏ bấm ngăn 1 dây 4, ngón giữa bấm ngăn 1 dây 2, ngón út bấm ngăn 3 dây 1

Cách bấm hợp âm Sol thứ (Gm): dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 1 ngăn 1, ngón giữa ở dây thứ 3 ngăn 2 và ngón áp út ở dây thứ 2 ngăn 3.

Cách bấm hợp âm La thứ (Am): ngón trỏ dây 4 ngăn 2.

Cách bấm hợp âm Si thứ (Bm): ngón trỏ chặn 4 dây ngăn 2, ngón áp út bấm dây 4 ngăn 4.

2. HỢP ÂM 7 UKULELE

Hợp âm 7 sẽ được ký hiệu bằng chữ cái in hoa và số 7 kế bên như: C7 D7 E7 F7 G7 A7 B7 tương ứng: Đô 7, Rê 7, Mi 7, Fa 7, Sol 7, La 7, Si 7

Cách bấm hợp âm Đô 7 (C7): bạn sẽ dùng ngón trỏ bấm dây số 1 ngăn 1

Cách bấm hợp âm Rê 7 (D7): dùng ngón trỏ đè 3 dây 2,3,4 ở ngăn 2, ngón giữa ở dây thứ 1 ngăn 3.

Cách bấm hợp âm Mi 7 (E7): dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 1 ngăn 2, ngón giữa ở dây thứ 3 ngăn 2.

Cách bấm hợp âm Fa 7 (F7): dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 2 ngăn 1, ngón giữa ở dây thứ 3 ngăn 3, ngón áp út dây 4 ngăn 2.

Cách bấm hợp âm Sol 7 (G7): dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 1 ngăn 1, ngón giữa ở dây thứ 1 ngăn 2 và ngón áp út ở dây thứ 3 ngăn 2.

Cách bấm hợp âm La 7 (A7): ngón trỏ dây 3 ngăn 1.

Cách bấm hợp âm Si 7 (B7): ngón trỏ giữ dây 1-4 ngăn 2, ngón giữa bấm dây 3 ngăn 3.

LƯU Ý CÁCH BẤM HỢP ÂM UKULELE

Khi bấm phím và dây thì bạn nên bấm sao cho vuông góc với cần đàn để âm thanh có thể phát ra rõ ràng.

Trong thời gian đầu bấm hợp âm thì ngón tay sẽ rất đau nhưng bạn nên kiên trì một thời gian và đừng nản lòng.

Hợp Âm Ukulele Là Gì? 21 Các Hợp Âm Ukulele Cơ Bản Và Cách Bấm Hợp Âm Ukulele Đơn Giản

21 các hợp âm ukulele cơ bản

Cấu trúc của đàn Ukulele có 4 dây và kí hiệu G, C, E, A, tương ứng là Sol, Đồ, Mi, Lá từ trên xuống dưới. Đánh hợp âm Ukulele dùng 4 ngón ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út và ngón út.

Có nhiều hợp âm Ukulele nhưng cơ bản gồm 3 hợp âm chính là hợp âm trưởng,hợp âm thứ và hợp âm 7.

Hợp âm trưởng được kí hiệu bằng các chữ cái in hoa. Kí hiệu: Đô trưởng: C, Rê trưởng: D, Mi trưởng: E, Fa trưởng: F, Sol trưởng: G, La trưởng: A, Si trưởng: B.

Hợp âm thứ kí hiệu bằng chữ cái in hoa và một chữ “m” bên cạnh. Kí hiệu: Cm: Đô thứ, Dm: Rê thứ, Em: Mi thứ, Fm: Fa thứ, Gm: Sol thứ, Am: La thứ, Bm: Si thứ.

Hợp âm 7 kí hiệu bằng chữ cái in hoa và số 7 bên cạnh. Kí hiệu: C7 – Hợp âm Đô 7, D7 – Hợp âm Rê 7, E7 – Hợp âm Mi 7, F7 – Hợp âm Fa 7, G7 – Hợp âm Sol 7, A7 – Hợp âm La 7, B7 – Hợp âm Si 7.

Cách bấm hợp âm ukulele đơn giản

Cách bấm hợp âm trưởng cho đàn ukulele

Hợp âm C: Ngón áp út bấm lên dây thứ 1 ở ngăn phím thứ 3 trên cần đàn.

Hợp âm D: Ngón trỏ bấm vào dây thứ 4, ngón giữa bấm dây thứ 2, ngón áp út bấm dây thứ 3. Cả 3 ngón đều bấm ở ngăn số 2.

Hợp âm E: Ngón trỏ bấm dây 1 ngăn 2, ngón giữa bấm giữa dây 4 ngăn 4, ngón áp út bấm dây 3 ngăn 4 và ngón út bấm dây 2 ngăn 4.

Hợp âm F: Ngón trỏ bấm dây 2 ngăn 1, ngón giữa bấm dây 4 ngăn 2.

Hợp âm G: Ngón giữa bấm dây 1 ngăn 2, ngón áp út bấm dây 2 ngăn 3, ngón trỏ bấm dây 3 ngăn 2.

Hợp âm A: Ngón giữa bấm dây 3 ngăn 1 và ngón áp út bấm dây 4 ngăn 2.

Hợp âm B: Ngón trỏ chặn 4 dây ngăn 1, ngón giữa bấm ngăn 3 gây 3, ngón áp út bấm ngăn 4 dây 4.

Hợp âm Cm: Ngón trỏ đè 3 dây 1, 2, 3 ở ngăn thứ 3.

Hợp âm Dm: Ngón trỏ bấm dây 1 ngăn 2, ngón giữa bấm dây 4 ngăn 2, ngón áp út bấm dây 3 ngăn 2.

Hợp âm Em: Ngón trỏ bấm dây thứ 1 ngăn 2, ngón giữa bấm dây thứ 2 ngăn 3, ngón áp út bấm dây thứ 3 ngăn 4.

Hợp âm Fm: Ngón trỏ bấm ngăn 1 dây 4, ngón giữa bấm ngăn 1 dây 2 và ngón út bấm ngăn 3 dây 1.

Hợp âm Gm: Ngón trỏ bấm dây thứ 1 ngăn 1, ngón giữa bấm dây thứ 3 ngăn 2, ngón áp út bấm dây thứ 2 ngăn 3.

Hợp âm Am: Ngón trỏ bấm dây 4 ngăn 2.

Hợp âm Bm: Ngón trỏ chặn 4 dây ngăn 2, ngón áp út bấm dây 4 ngăn 4.

Hợp âm C7: Ngón trỏ bấm dây số 1 ngăn 1

Hợp âm D7: Ngón trỏ đè 3 dây 2, 3, 4 ngăn 2, ngón giữa bấm dây thứ 1 ngăn 3.

Hợp âm E7: Ngón trỏ bấm dây thứ 1 ngăn 2, ngón giữa bấm dây thứ 3 ngăn 2.

Hợp âm F7: Ngón trỏ bấm dây thứ 2 ngăn 1, ngón giữa bấm dây thứ 3 ngăn 3, ngón áp út bấm dây 4 ngăn 2.

Hợp âm G7: Ngón trỏ bấm dây thứ 1 ngăn 1, ngón giữa bấm dây thứ 1 ngăn 2, ngón áp út bấm dây thứ 3 ngăn 2.

Hợp âm A7: Ngón trỏ dây 3 ngăn 1.

Hợp âm B7: Ngón trỏ giữ dây 1 – 4 ngăn 2, ngón giữa bấm dây 3 ngăn 3.

Khi bấm hợp âm ukulele chuẩn cần lưu ý gì?

Khi mới bắt đầu tập học đàn Ukulele bấm sẽ bị đau tay, âm thanh rè sẽ khiến người tập nản chí và bỏ tập. Hãy kiên trì cố gắng tập luyện trong 3 – 4 ngày, bạn sẽ quen dần.

Ngón tay khi bấm phải vuông góc với cần đàn, nếu bấm thẳng ngón tay thì đánh không có lực và sẽ bị tịt âm.

Không nên quá vội vàng học bấm hết hợp âm trong thời gian ngắn. Nếu không ngón tay sẽ bị đau rát và lẫn lộn nốt này sang nốt nhạc khác.

Phân chia thời gian tập từng nốt hợp lý.

các hợp âm ukulele

các hợp âm ukulele đơn giản

những hợp âm ukulele

các hợp âm của ukulele

các hợp âm trong ukulele

các vòng hợp âm ukulele

tên các hợp âm ukulele

các hợp âm trên ukulele

các vòng hợp âm ukulele cơ bản

các nốt hợp âm ukulele

học các hợp âm ukulele

các hợp âm cho ukulele

các hợp âm của đàn ukulele

tất cả các hợp âm ukulele

cách bấm các hợp âm ukulele

cách đánh các hợp âm ukulele

những hợp âm của ukulele

các bài hát hợp âm ukulele

tổng hợp các hợp âm ukulele

các app chỉnh hợp âm ukulele

các hợp âm ukulele bài mặt trời của em

các hợp âm ukulele cơ bản

những hợp âm cơ bản ukulele

hợp âm ukulele các bài hát

hợp âm ukulele các bài đơn giản

các vòng hợp âm phổ biến ukulele

các thế bấm hợp âm ukulele

hợp âm các bài ukulele

Đàn Ukulele Là Gì? Hợp Âm Ukulele Và Cách Chỉnh Dây Chi Tiết Nhất

Đàn ukulele hay đàn guitar Hawaii 4 dây là loại đàn có thiết kế nhỏ, xinh xắn.

Tên gọi của đàn có nguồn gốc từ đặc điểm cấu tạo.

Bắt đầu xuất hiện vào thế kỷ 19 như một phiên bản Hawaii của đàn braguinha, cavaquinho, rajao. Sau đó dần phổ biến ở trên khắp thế giới.

Đặc điểm, phân loại

Cấu tạo gồm 6 bộ phận: Đầu đàn, cần đàn, bộ chỉnh, thân đàn, lưng và ngựa đàn, phím đàn.

Được sử dụng để đệm hát, có khi độc tấu.

Tiếng vang nhỏ nhưng nghe réo rắt bởi âm sắc đặc biệt.

Giai điệu, âm lượng của đàn ukulele phụ thuộc vào kích thước, cấu tạo mỗi loại. Vì thế giai điệu, âm lượng rất đa dạng.

Được chia thành 4 loại theo cấu tạo:

Soprano Ukulele: Phổ biến nhất, kích thước nhỏ nhất, có 12 – 14 phím.

Concert Ukulele: To hơn một chút, thân đàn to hơn, cần đàn rộng bản hơn, có từ 14 – 17 phím, âm thanh ấm hơn.

Tenor Ukulele: To hơn Concert Ukulele, có 17 – 19 phím. Được lên dây giống 2 loại trên là A-E-C-G.

Baritone Ukulele: Có kích thước lớn nhất, có 19 – 21 phím, lên dây là E-B-G-D. Âm thanh ấm và đầy đặn nhất.

Biến thể của ukulele: Ukulele điện (Electric Ukulele), Ukulele cộng hưởng (Resonator Ukulele) và Banjo Ukulele.

Ưu, nhược điểm

Đàn ukulele nhỏ gọn, dễ điều khiển và rất tiện mang theo bên mình.

Có tính chất vui nhộn, màu sắc tươi trẻ mang lại cho người nghe cảm giác thích thú, hân hoan.

Tuy nhiên, nhỏ gọn cũng là hạn chế bởi chỉ thích hợp chơi các bản nhạc vui tươi.

Học đàn ukulele có khó không? Mất bao lâu

Học đàn ukulele có khó không, mất bao lâu là thắc mắc của nhiều người khi mới bắt đầu tìm hiểu và có ý định học. Việc học bất cứ một loại đàn nào cũng cần phải đòi hỏi cả một quá trình luyện tập và lâu dài. Tự học đàn ukulele chính là thử thách sự kiên nhẫn của bạn. Trong giai đoạn đầu khi mới tập, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả và đặc biệt tốn thời gian nên nhiều người thường nản chí. Tuy nhiên, nếu như học chơi đàn ukulele đúng cách thì sẽ giúp bạn rút ngắn được thời gian, quá trình học trở nên hứng thú, nhẹ nhàng và đạt hiệu quả hơn.

Sự khác nhau đàn ukulele và đàn guitar

Đàn ukulele nhìn qua giống với đàn guitar nên nhiều người nhầm lẫn. Tuy nhiên hai loại đàn này lại có những đặc điểm riêng biệt. Bao gồm:

Giống nhau: Có nhiều kích thước.

Khác: Tất cả kích thước của đàn ukulele đều nhỏ hơn guitar. Có kích thước cố định, trong khi đó đàn guitar không có kích thước cố định.

Ukulele: Đệm hát, có khi độc tấu.

Guitar: Cả đệm hát và solo.

Đàn ukulele có 4 loại: Soprano, concert, tenor và baritone. Một loại đặc biệt là U-Bass. Các biến thể khác như: Resonator ukulele, electric ukulele, banjo ukulele.

Đàn guitar có 2 dòng chính thống: Guitar cổ điển và Guitar nhạc nhẹ (guitar đệm hát). Guitar nhạc nhẹ có nhiều loại nên có thể hia guitar thành dòng guitar flamenco, guitar jazz, guitar rock. Xét về cấu tạo đàn guitar được chia thành: Guitar bass, guitar điện, guitar Hawaii, guitar acoustic, guitar phím lõm, guitar hai cần, guitar 4 dây, 7 dây và guitar 12 dây.

Đàn ukulele: Dây cao su, nilon.

Đàn guitar: Thép, nilon.

Mục đích sử dụng

Đàn ukulele: Nhạc cụ chơi cho vui và rất tiện lợi do kích thước nhỏ có thể mang đi dễ dàng. Sử dụng với những bài nhạc vui. Trừ khi lên chuyên nghiệp với điều chỉnh được phù hợp với ca khúc buồn.

Đàn guitar: Dùng để chơi cho vui và giảm stress. Có thể chơi những ca khúc vui hoặc buồn ngay từ khi mới tập luyện.

Đàn ukulele: 4 dây GCEA.

Đàn guitar: 6 dây EADGBE hoặc có thể nhiều hơn đến 12 dây.

Đối tượng chơi đàn

Đàn ukulele: Nhi đồng. Hiện nay được mở rộng từ trẻ nhỏ, thanh niên, người đã có tuổi.

Đàn guitar: Thanh niên, học sinh từ cấp 2 trở lên.

Học đàn ukulele và đàn guitar cái nào dễ hơn?

Đàn ukulele dùng 3 ngón tay rải. Hợp âm đầu cần đàn bấm dễ và dùng ít ngón hơn. Hợp âm giữa bấm tương tự guitar. Tiết tấu của đàn ukulele khó tạo tạo ra tiết tấu rõ ràng nếu đánh chưa quen. Accord là bass 2 dây giữa. Mức độ đa dạng, phong phú về nhạc điệu, giai điệu, âm thanh thiếu nốt trầm nên kém hơn.

Đàn guitar dùng 4 ngón tay rải. Hợp âm đầu cần đàn bấm khó hơn, hợp âm giữa bấm gần giống ukulele nếu bỏ 2 dây trên cùng. Tiết tấu rõ ràng, accord là bass 3 dây trên. Có âm thanh, giai điệu và nhạc điệu phong phú.

Hợp âm Ukulele là gì?

Hợp âm Ukulele là tập hợp tất cả các âm thanh được sắp xếp theo một trật tự nhất định. Mỗi một bài nhạc, hợp âm đóng vai trò như một gia vị hoặc một màu sắc để giúp bài nhạc được bay bổng hơn và mang đậm chất riêng. Mỗi hợp âm trong những biến thể khác nhau mang lại sự hấp dẫn cho bản nhạc đó. Hợp âm Ukulele và giai điệu ca khúc là yếu tố chính trong đệm hát.

Cấu trúc của đàn Ukulele có 4 dây và kí hiệu G, C, E, A, tương ứng là Sol, Đồ, Mi, Lá từ trên xuống dưới. Đánh hợp âm Ukulele dùng 4 ngón ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út và ngón út.

Có nhiều hợp âm Ukulele nhưng cơ bản gồm 3 hợp âm chính là âm trưởng, âm thứ và hợp âm 7.

Hợp âm trưởng được kí hiệu bằng các chữ cái in hoa. Kí hiệu: Đô trưởng: C, Rê trưởng: D, Mi trưởng: E, Fa trưởng: F, Sol trưởng: G, La trưởng: A, Si trưởng: B.

Hợp âm thứ kí hiệu bằng chữ cái in hoa và một chữ “m” bên cạnh. Kí hiệu: Cm: Đô thứ, Dm: Rê thứ, Em: Mi thứ, Fm: Fa thứ, Gm: Sol thứ, Am: La thứ, Bm: Si thứ.

Hợp âm 7 kí hiệu bằng chữ cái in hoa và số 7 bên cạnh. Kí hiệu: C7 – Đô 7, D7 – Rê 7, E7 – Mi 7, F7 – Fa 7, G7 – Sol 7, A7 – La 7, B7 – Si 7.

Cách chỉnh dây đàn ukulele

Sử dụng máy lên dây

Đây là cách lên dây đàn ukulele rất đơn giản. Bạn cần bỏ ra số tiền khoảng trên 100.000 đồng để mua được thiết bị bắt được tần số của dây đàn ukulele. Các loại máy lên dây đàn ukulele có thể sử dụng để lên dây cho nhiều loại nhạc cụ có dây.

Khi bật máy lên dây, màn hình máy hiển thị các chữ cái U, G, B… tương ứng với từng chế độ chỉnh âm của mỗi loại nhạc cụ.

Lên dây đàn ukulele bạn cần điều chỉnh màn hình hiển thị chữ U.

Kẹp máy lên dây vào phần đầu của đàn.

Thử từng dây đàn ukulele để xác định tần số, âm thanh của mỗi dây đã đạt chuẩn chưa.

Kim trong máy chỉ đúng vị trí của dây thì dây đó đã đạt chuẩn.

Kim chỉ lệch vị trí thì cần vặn lại núm chỉnh dây. Vặn chặt nếu tần số dây đang thấp hơn và nới lỏng nếu tần số dây đàn cao hơn.

Sau mỗi lần điều chỉnh chốt, bạn hãy kiểm tra lại và điều chỉnh đến khi âm đạt chuẩn.

Chỉnh dây đàn Ukulele bằng phần mềm

Các phần mềm lên dây đàn ukulele hoạt động theo cơ chế thu lại âm thanh. Sau đó sẽ phân tích, hiển thị chính xác hoặc sai lệch của từng dây một.

Nếu dây nào bị sai lệch thì bạn tiến hành chỉnh lại giống như sử dụng máy lên dây. Đa số những phần mềm lên dây của đàn guitar cũng có thể điều chỉnh dây đàn ukulele. Phần mềm được sử dụng nhiều là Chromatic Guitar Tuner. Phần mềm này có thể dùng để lên dây cho nhiều loại nhạc cụ guitar, violin, ukulele, bass…

Sử dụng các nhạc cụ khác

Có thể sử dụng các loại nhạc cụ khác cho âm chuẩn như organ, piano để chỉnh dây cho đàn ukulele.

Chỉnh theo 1 dây

Để chỉnh dây đàn ukulele theo cách này thì bạn phải nghe âm chuẩn của một dây. Chỉnh dây đó chính xác về âm thanh, tần số. Cuối cùng chỉnh các dây còn lại của đàn ukulele theo dây đó.

Ví dụ cụ thể như sau:

Chỉnh dây G đầu tiên

Chỉnh dây A bằng cách bấm vào ngăn phím thứ 2 của dây G và đánh thử. Nếu dây G đạt chuẩn thì độ cao khi gảy sẽ khớp với độ cao của dây A.

Gảy dây A nếu trùng như chơi trên dây G khi bấm ngăn phím thứ 2 thì dây A đã đạt chuẩn. Nếu khác thì cần lên dây lại đến khi đạt chuẩn

Chỉnh dây E cần bấm ngón tay lên ngăm phím thứ 3 của dây thứ 2 từ dưới lên và gảy thử. Nếu âm thành trùng với khi gảy dây G thì dây E đã đạt chuẩn. Nếu khác thì cần điều chỉnh lại.

Chỉnh dây C bấm ngón tay lên ngăn phím thứ 4 dây thứ 3 từ dưới lên và gảy thử. Nếu nghe trùng khớp như chơi dây E thì đã đạt chuẩn, ngược lại chưa đạt cần phải điều chỉnh lại.

Đây là một cách lên dây đàn ukulele mà người chơi đàn lâu năm hay sử dụng. Bởi khi chơi đàn ukulele trong thời gian dài thì bạn có thể phân biệt được rõ âm thanh, tần số của mỗi nốt nhạc. Nhờ vậy mà có thể điều chỉnh lại được độ cao của dây đàn mà không cần công cụ hỗ trợ.

Chi Tiết Về 21 Hợp Âm Ukulele Cơ Bản Và Thông Dụng Nhất

Hợp âm của các loại nhạc cụ nói chung là tập hợp nhưng âm thanh trong một bản nhạc được sắp xếp theo một thứ tự nhất định. Có thể nói, hợp âm chính là yếu tố tạo nên màu sắc cho bản nhạc và là yếu tố không thể thiếu trong cách chơi đệm hát.

Ukulele là một loại nhạc cụ dùng rất nhiều trong lối chơi đệm hát, vì vậy, với những người chơi loại nhạc cụ này thì chắc chắn phải nắm được những hợp âm Ukulele cơ bản, cách bấm các hợp âm này.

2. Các hợp âm cơ bản của Ukulele

Theo chia sẻ của nhiều người đã từng học và chơi đàn, họ đều có một giai đoạn gặp khó khăn khi tìm hiểu, ghi nhớ và thực hành các hợp âm. Điều này yêu cầu phải tập trung, kiên trì, áp dụng nhuần nhuyễn và thường xuyên những gì đã học vào thực hành.

Chi tiết cách bấm hợp âm Ukulele

Các hợp âm trưởng

Hợp âm trưởng (được ký hiệu bởi các chữ in hoa) thường là những âm được học và ghi nhớ đầu tiên khi chơi Ukulele. Đây cũng là loại hợp âm được sử dụng nhiều nhất và khá dễ bám, ngoại trừ hợp âm B và hợp âm E. Hợp âm B khó bấm nhất nhưng đây cũng là hợp âm ít được sử dụng. Còn hợp âm E cũng tương đối khó bấm, tuy nhiên lại là hợp âm được sử dụng trong rất nhiều bản nhạc nên bạn vẫn cần phải học các bấm hợp âm này trên ukulele.

Cách bấm nốt A (La trưởng): khá đơn giản, bạn chỉ cần bấm ngón trỏ lên dây số 3 của phím đàn thứ 1, ngón giữa bấm lên dây số 4 của phím đàn thứ 2.

Hợp âm B trưởng là hợp âm trưởng khó bấm nhất đối với người mới học chơi. Khi chơi hợp âm B bạn phải sử dụng một hợp âm Barre (dùng 1 ngón tay bấm trên nhiều dây) Dùng ngón tay trỏ (1) áp thẳng xuống đè lên 2 dây 1 và 2 trên phím đàn thứ 2. Ngón giữa (2) bấm lên dây số 3 trên phím đàn thứ 3 và ngón áp út bấm lên dây thứ 4 của phím đàn thứ 4.

Hợp âm C (đô trưởng) là hợp âm có cách bấm đơn giản trong 7 âm trưởng. Bạn dùng ngón áp út (3) bấm lên dây thứ 1 trên phím đàn thứ 3.

Hợp âm D (Rê trưởng): Bạn dùng ngón trỏ (1) bấm lên dây thứ 4, ngón giữa (2) lên dây thứ 3 và ngón áp út (3) lên dây số 2, tất cả đều được bấm trên phím đàn 2.

Hợp âm F (Fa trưởng): Khá đơn giản chỉ dùng 2 ngón để bấm nốt này. Dùng ngón trỏ (1) bấm lên dây thứ 2 của phím đàn thứ 1 và ngón giữa lên dây thứ 4 của phím đàn số 2.

Hợp âm G (Sol trưởng): Dùng ngón trỏ (1) và ngón giữa (2) bấm lên dây thứ 3 và thứ 1 trên phím đàn thứ 2 và dùng ngón áp út (3) lên dây thứ 2 của phím đàn thứ 3.

Sau khi luyện tập thành thục các hợp âm trưởng thì những hợp âm Ukulele còn lại sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều và cũng rất ngắn được thời gian học.

Hợp âm Am (La thứ): rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng một ngón tay giữa (2) bấm lên giây thứ 4 của phím đàn thứ 2.

Hợp âm Bm (Si thứ): cũng là một hợp âm Barre, bạn dùng ngón trỏ (1) đè lên 3 dây 1, 2, 3 của phím thứ 2 và ngón áp út (3) bấm lên giây thứ 4 trên phím thứ 4.

Hợp âm Cm (Đô thứ): dùng ngón giữa (2), ngón áp út (3) và ngón út (4) bấm lên giây 3, 2, 1 của phím đàn thứ 3.

Hợp âm Dm (Rê thứ): cách bấm không khó lắm. Bạn dùng ngón giữa (2), ngón áp út (3) bấm lên dây số 4 và số 3 của phím đàn thứ 2 và ngón tay trỏ (1) bấm lên dây thứ 2 của phím đàn thứ 1.

Hợp âm Fm (Fa thứ): Dùng ngón trỏ (1) và ngón giữa (2) bấm lên dây thứ 4 và thứ 2 của phím đàn thứ 1. Ngón út (4) bấm lên dây thứ 1 của phím đàn thứ 3.

Hợp âm Gm (Sol thứ): Bạn dùng ngón trỏ (1) bấm lên dây thứ 1 của phím đàn thứ 1, ngón giữa (2) bấm lên dây thứ 3 của phím đàn thứ 2 và ngón áp út bấm vào dây thứ 2 của phím đàn thứ 3.

Hợp âm A7 (La bảy): rất đơn giản bạn dùng ngón trỏ (1) bấm lên dây thứ 3 trên phím đàn thứ 1.

Hợp âm B7 ( Si bảy): thuộc 1 hợp âm Barre. Bạn dùng ngón trỏ (1) bấm đè từ dây thứ 1 đến dây thứ 4 trên phím đàn thứ 2 và ngón giữa (2) bấm lên dây thứ 3 của phím đàn thứ 3.

Hợp âm C7 (Đô bảy): Không thể dễ dàng hơn, bạn chỉ dùng ngón trỏ (1) bấm lên dây thứ 1 của phím đàn thứ 1.

Hợp âm D7 (Re bảy): Cũng là một nốt hợp âm Barre. Dùng ngón trỏ (1) đè từ dây thứ 2 đến dây 4 của phím đàn thứ 2 và ngón giữa (2) bấm lên dây thứ 1 của phím đàn thứ 3.

Hợp âm F7 (Fa bảy): Bạn dùng ngón trỏ (1) bấm lên dây thứ 2 của phím đàn thứ nhất, ngón giữa (2) lên dây thứ 4 của phím đàn thứ 2 và ngón áp út (3) lên giấy thứ 3 của phím đàn thứ 3.

Hợp âm G7 (Sol bảy): cũng không khó lắm. Bạn dùng ngón trỏ (1) bấm lên dây thứ 2 của phím đàn thứ 1 và ngón giữa (2) và ngón áp út (3) lên dây thứ 3 và thứ 1 của phím đàn thứ 2.

Các ngón tay khi bấm cầm phải vuông góc với cần đàn, nếu bấm thẳng ngón tay sẽ dẫn tới bị tịt âm.

Khi mới bắt đầu học bấm hợp âm, thì cảm giác đau tay là điều rất thường gặp, đặc biệt là đối với trẻ em hay các bạn nữ. Tuy nhiên vấn đề này sẽ nhanh chóng được khắc phục bởi đôi tay của bạn sẽ dần dần quen với dây đàn.

Âm thanh ban đầu có thể bị rè và khiến cho bạn nản chí. Nhưng hãy nhớ rằng: không ai có thể chơi tốt ngay từ đầu, vì vậy kiên trì 1 vài hôm, bạn sẽ thấy được sự tiến bộ của bản thân

Nên học từ từ, bắt đầu từ những hợp âm đơn giản, hợp âm trưởng, khi thành thục thì mới chuyển sang học các hợp âm phức tạp hơn. Không nên học bấm 1 lúc quá nhiều hợp âm bởi như vậy có thể khiến cho bạn bị lẫn lộn và nhầm lẫn giữa các hợp âm. Hãy đặt ra 1 lộ trình cụ thể rõ ràng và làm theo từng bước, bạn sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn.