Top 10 # Tự Học Python Cho Người Mới Bắt Đầu Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Maiphuongus.net

Tự Học Python Cho Người Mới Bắt Đầu

Python cho người mới bắt đầu

Biến và các kiểu cấu trúc dữ liệu cơ sở.

Định danh (Identifier)

Việc đặt tên được gọi là định danh (Identifier)

Identifier bắt đầu bằng các ký tự A-Z, a-2 hoặc _, tiếp đó là các ký tự chữ, ký tự số 0-

9.

Identifier có phân biệt chữ hoa chữ thường.

Ví dụ: X, x, Spam, spam, spAm, total_of_eggs, Total_Of_Eggs.

Không sử dụng các kí tự dấu câu như @, #, $, %…

Một số quy tắc cho việc định danh:

Không sử dụng các kí tự dấu câu như @, #, $, %…

Tên class bắt đầu bằng chữ hoa. Tất cả các identifier bắt đầu bằng chữ thường.

Tên function viết thường, các từ nối với nhau bằng dấu  _

Không sử dụng các từ khóa (keyword) trong python khi đặt tên bất cứ identifier nào

Số không thể bắt đầu bằng tên biến.

Biến – Variable

Khái niệm biến

Là một đơn vị lưu trữ tạm thời trên bộ nhớ của máy tính, lưu trữ các giá trị có thể được dùng để tính toán xử lý.

Biến có thể lưu trữ liệu ở dạng chữ, số…

Gán các kiểu dữ liệu khác nhau cho biến, ta tạo ra các kiểu số nguyên, số thập phân, chuỗi…

Cần phải khai báo biến khi sử dụng

Cùng một lúc ta có thể đặt nhiều biến và gán nhiều giá trị:

Cùng một lúc ta có thể đặt nhiều biến và gán nhiều giá trị.

Ví dụ:

Các kiểu dữ liệu cơ bản

Number – Kiểu số

Boolean – Kiểu True/False (Thường sử dụng trong cấu trúc điều kiện)

String – Kiểu chuỗi

Các kiểu dữ liệu danh sách

List, Tuple, Dictionary

Number – kiểu số

int

Ví dụ: Hệ cơ số 10 (9,-25), hệ cơ số 8 (0o80, -0o490), hệ cơ số 16 (0x50, -0XCAFE26). Trong đó: Tiền tố và kí tự trong hệ thập lục phân không phân biệt chữ hoa và chữ thường.

long (không tồn tại ở python 3)

Ví dụ: 51924361L, -0x19323L, -0o52318172735L

Thêm hậu tố L để biểu diễn số nguyên kiểu long

float

Ví dụ: 1.2, -12.9, 21.3+e18, -32.54e100

complex (số phức)

Ví dụ: 3 + 4j, 3.14j, 3e + 26j, 9.322e-36j

Trong đó:

Complex number là một cặp có thứ tự là các số thực (real floating-point) ký hiệu x+yj,

với x là real và y imag.

Boolean

Kiểu luận lý

Chỉ có 2 giá trị: True/False

Ví dụ:

String – Chuỗi

Là một chuỗi các ký tự được đặt trong nháy kép “ ” hoặc nháy đơn ’ ’

Khai báo và khởi tạo chuỗi:

Ví dụ:

Các phương thức

Tạo chuỗi con: sử dụng [index], [from:to], [from:]

Với index (chỉ mục) bắt đầu từ 0. Chiều dài chuỗi thì -1 (do bắt đầu từ 0)

Ví dụ:

Nối chuỗi: sử dụng toán tử +

Lặp chuỗi: sử dụng toán tử *

Chiều dài chuỗi: sử dụng len()

Định dạng chuỗi

<   :  left-align text in the field

^   :  center text in the field

s – strings

d – decimal integers (base-10)

f – floating point display

c – character

b – binary

o – octal

x – hexadecimal with lowercase letters after 9

X – hexadecimal with uppercase letters after 9

e – exponent notation

Tham khảo string.format(): https://www.geeksforgeeks.org/python-format-function/

Module

Module của Python có thể không nhất thiết phải là file Python mà có thể là những file được viết bởi những ngôn ngữ lập trình khác như C, C++,… Ví dụ như (Java – Jython). Những module như vậy được gọi là extension module, và thường được sử dụng cho việc lưu các external library. Module được sử dụng khi muốn chia chương trình lớn thành những file nhỏ hơn để, tái sử dụng code, dễ quản lý và tổ chức.

Lưu ý khi đặt tên module, ngoài việc phải tuân thủ các quy tắc đặt tên file. Ta còn phải chú ý, khi goi

Ví dụ:

Import module

Có thể nhập các định nghĩa từ module này vào module khác (file này vào trong file khác) hoặc vào trình thông dịch trong Python. Chúng ta sử dụng từ khóa import để thực hiện việc này. Đây là câu lệnh cơ bản nhất khi làm việc với các module Python.

Ví dụ:

Đầu tiên ta có một module (file python) như thế này.

Import giúp chúng ta gọi một module khác. Ví dụ trên là gọi một module chung một thư mục. Để gọi cụ thể một function (hàm) trong module đó ta dùng toán tử “.”. Với cú pháp:

Ta có thể import nhiều module một lúc trên một dòng lệnh

Tuy nhiên, điều này không được khuyến khích vì không rõ ràng ta có thể import trên nhiều dòng lệnh.

Sửa tên module

Lệnh from…import trong Python

Có thể nhập một function cụ thể từ module mà không cần nhập toàn bộ module. Khi dung theo cách này, chúng ta không cần dung toán tử “.”.Ví dụ:

Nhập nhiều function từ một module. Chúng ta dung “,”. Ví dụ:

Ở hai trường hợp trên, ta chỉ import một hoặc hai thứ trong module math thôi. Thế nếu ta muốn import hết tất cả thì sao?

Giả sử module a có một tỷ function thì việc sử dụng dấu phẩy (,) gần như là bất khả thi. Vậy thì ta sử dụng import *.

Chúng ta nhập tất cả các định nghĩa từ module math nên tất cả tên đều có thể nhìn thấy trong phạm vi này, ngoại trừ những tên bắt đầu bằng dấu gạch dưới _. Nhập mọi thứ với dấu hoa thị * không phải là một thói quen lập trình tốt. Vì nó có thể dẫn đến những định nghĩa bị trùng lặp cho cùng một định danh và khiến cho việc đọc code trở nên khó khăn hơn. Đó là lý do visual trả về khuyến cáo không hợp chuẩn dù kết quả là đúng. Lưu ý: Ở Python 2.X, câu lệnh from module import * có thể sử dụng ở trong một function, tuy nhiên điều này không được xảy ra ở Python 3.X.

Một trường hợp hi hữu là ta có thể đặt tên module trùng với module của python. Khi đó python sẽ ưu tiên module của chúng ta. Nhưng vấn đề xảy ra khi ta muốn gọi chính xác module (của python) đó mà nó lại gọi module của chúng ta. Danh sách module python. Ví dụ:

Khi ta import module của python.

Khi ta import một module do ta tạo có tên và function trùng với module của python bên trên.

Để hiểu được trường hợp này ta phải hiểu rõ về đường dẫn tìm kiếm module Python.

Khi nhập module, Python sẽ tìm một vài nơi theo thứ tự:

Thư mục hiện tại.

PYTHONPATH (một biến môi trường với danh sách thư mục).

Thư mục mặc định có vị trí phụ thuộc vào chọn lựa trong quá trình cài đặt.

Ở đây module base64 được tạo ra và để trùng thư mục với file gọi module nên được ưu tiên. Còn module base64 của python thì nằm ở PYTHONPATH. Nên không được gọi.

File trong Python

Trong Python, file có 2 loại:

Text File

Được cấu trúc như một dãy các dòng, mỗi dòng bao gồm một dãy các kí tự và một dòng tối thiểu là một kí tự dù cho dòng đó là dòng trống.

Binary File

Các file này chỉ có thể được xử lí bởi một ứng dụng biết và có thể hiểu được cấu trúc của file này. Phạm vi của bài viết này là tìm hiểu về text file

Ở đây ta dùng hàm open để mở file. Chúng ta chú ý đến 2 tham số chính: file và mode.

open(file, mode=’r’, buffering=-1, encoding=None, errors=None, newline=None, closefd=True, opener=None)

Đầu tiên muốn thao tác file ta phải mở file. Dĩ nhiên, muốn mở thì ta phải có file đó sẵn. Có hai cách mở file

Mở file cùng thư mục với file hiện tại

Mở file ở thư mục khác

Khi làm việc với các tệp ở chế độ văn bản, nên chỉ định loại mã hóa. Ví dụ:

Khi không dùng:

Các mode mở file.

MODE

MÔ TẢ

‘r’

Chế độ chỉ được phép đọc.

‘r+’

Chế độ được phép đọc và ghi

‘rb’

Mở file chế độ đọc cho định dạng nhị phân. Con trỏ tại phần bắt đầu của file

‘rb+’ ‘r+b’

Mở file để đọc và ghi trong định dạng nhị phân. Con trỏ tại phần bắt đầu của file

‘w’

Mở file để ghi. Nếu file không tồn tại thì sẽ tạo mới file và ghi nội dung, nếu file đã tồn tại thì sẽ bị cắt bớt (truncate) và ghi đè lên nội dung cũ

‘w+’

Mở file để đọc và ghi. Nếu file không tồn tại thì sẽ tạo mới file và ghi nội dung, nếu file đã tồn tại thì sẽ bị cắt bớt (truncate) và ghi đè lên nội dung cũ

‘wb’

Mở file để ghi cho dạng nhị phân. Nếu file không tồn tại thì sẽ tạo mới file và ghi nội dung, nếu file đã tồn tại thì sẽ bị cắt bớt (truncate) và ghi đè lên nội dung cũ

‘wb+’ ‘w+b’

Mở file để đọc và ghi cho dạng nhị phân. Nếu file không tồn tại thì sẽ tạo mới file và ghi nội dung, nếu file đã tồn tại thì sẽ bị cắt bớt (truncate) và ghi đè lên nội dung cũ

‘a’

Mở file chế độ ghi tiếp. Nếu file đã tồn tại rồi thì nó sẽ ghi tiếp nội dung vào cuối file, nếu file không tồn tại thì tạo một file mới và ghi nội dung vào đó.

‘a+’

Mở file chế độ đọc và ghi tiếp. Nếu file đã tồn tại rồi thì nó sẽ ghi tiếp nội dung vào cuối file, nếu file không tồn tại thì tạo một file mới và ghi nội dung vào đó.

‘ab’,

Mở file chế độ ghi tiếp ở dạng nhị phân. Nếu file đã tồn tại rồi thì nó sẽ ghi tiếp nội dung vào cuối file, nếu file không tồn tại thì tạo một file mới và ghi nội dung vào đó.

‘ab+’ ‘a+b

Mở file chế độ đọc và ghi tiếp ở dạng nhị phân. Nếu file đã tồn tại rồi thì nó sẽ ghi tiếp nội dung vào cuối file, nếu file không tồn tại thì tạo một file mới và ghi nội dung vào đó.

‘x’

Mở file chế độ ghi. Tạo file độc quyền mới (exclusive creation) và ghi nội dung, nếu file đã tồn tại thì chương trình sẽ báo lỗi

‘x+’

Mở file chế độ đọc và ghi. Tạo file độc quyền mới (exclusive creation) và ghi nội dung, nếu file đã tồn tại thì chương trình sẽ báo lỗi

‘xb’

Mở file chế độ ghi dạng nhị phân. Tạo file độc quyền mới và ghi nội dung, nếu file đã tồn tại thì chương trình sẽ báo lỗi

‘xb+’ ‘x+b’

Mở file chế độ đọc và ghi dạng nhị phân. Tạo file độc quyền mới và ghi nội dung, nếu file đã tồn tại thì chương trình sẽ báo lỗi

‘b’

Mở file ở chế độ nhị phân

‘t’

Mở file ở chế độ văn bản (mặc định

Đóng File trong Python

Sau khi thực hiện xong các thao tác với file thì bạn cần đóng nó lại.

Đóng file để đảm bảo quy chế đóng mở và giải phóng bộ nhớ cho chương trình nên điều này là cần thiết. Khi một file được mở, hệ điều hành sẽ khóa file đó lại, không cho các chương trình khác có thể xử lí trên file đó nữa nhằm đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

Việc đóng file được xây dựng trong Python bằng hàm close().

Dẫu vậy, nếu chương trình kết thúc. Tất cả các file đang mở cũng sẽ được đóng lại. Tuy nhiên, sử dụng phương thức close() để đóng một file vẫn tốt hơn.

Đọc File trong Python

Tương tự ghi file, để đọc một file ta cần mở file bằng cú pháp để đọc.

Dùng phương thức read

Sử dụng phương thức read(size) để lấy về dữ liệu có kích thước bằng size. Nếu để trống tham số trống hoặc số âm thì nó sẽ đọc hết file đồng thời đưa con trỏ file tới cuối file hoặc nếu file quá lớn thì nó sẽ đọc đến khi giới hạn của bộ nhớ cho phép.

Với size = -1

Dùng readline(). Phương thức này cho phép đọc từng dòng trong file:

Cú pháp:

Ghi File trong Python

Phương thức write

Cú pháp:

Dùng mode ‘a’ để tránh mất nội dung ban đầu. Nếu muốn ghi đè thì dùng mode w hoặc tham khảo bảng mode bên trên.

Một số phương thức làm việc với File trong Python

PHƯƠNG THỨC

MÔ TẢ

close()

Đóng một file đang mở. Nó không thực thi được nếu tập tin đã bị đóng.

fileno()

Trả về một số nguyên mô tả file (file descriptor).

flush()

Xóa sạch bộ nhớ đệm của luồng file.

isatty()

Trả về TRUE nếu file được kết nối với một thiết bị đầu cuối.

read(n)

Đọc n kí tự trong file.

readable()

Trả về TRUE nếu file có thể đọc được.

readline(n=-1)

Đọc và trả về một dòng từ file. Đọc nhiều nhất n byte/ký tự nếu được chỉ định.

readlines(n=-1)

Đọc và trả về một danh sách các dòng từ file. Đọc nhiều nhất n byte/ký tự nếu được chỉ định.

seek(offset,from=SEEK_SET)

Thay đổi vị trí hiện tại bên trong file.

seekable()

Trả về TRUE nếu luồng hỗ trợ truy cập ngẫu nhiên.

tell()

Trả về vị trí hiện tại bên trong file.

truncate(size=None)

Cắt gọn kích cỡ file thành kích cỡ tham số size.

writable()

Trả về TRUE nếu file có thể ghi được.

write(s)

Ghi s kí tự vào trong file và trả về.

writelines(lines)

Ghi một danh sách các dòng và file.

Kiểm soát con trỏ file

Con trỏ file rất quan trọng, nó dẫn đường cho việc đọc file, viết file.

Phương thức seek

Cú pháp:

Công dụng: Phương thức này giúp ta di chuyển con trỏ từ vị trí đầu file qua offset kí tự. Parameter offset phải là một số tự nhiên. Nhờ phương thức này, ta có thể ghi nội dung từ bất cứ đâu trong file. Và từ đó ta có thể đọc lại file sau khi ta đưa con trỏ file xuống cuối file.

Tự Học Lập Trình Python Cho Người Mới Bắt Đầu

Tip 1: Làm thân với Python

Cũng như khi học bất kỳ môn học nào mới, sự kiên trì là điều quan trọng bạn cần có để có thể học Python hiệu quả. Bạn hãy kiên trì tập viết code mỗi ngày, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, bạn vừa có thể quen tay mà bạn còn nhớ được lâu hơn.

Sau nhiều lần luyện tập, khả năng viết code của bạn sẽ lên tay, ngày càng tốt hơn, nhanh hơn và giỏi hơn.

Có thể lúc đầu bạn sẽ cảm thấy hơi chán với việc cứ phải lặp đi lặp lại công việc này, nhưng chỉ với 25 – 30 phút mỗi ngày thôi, rất nhanh bạn sẽ quen với nó.

Bạn có thể biết các freelancer coder chuyên nghiệp hiện nay họ cũng thường xuyên viết code hằng ngày, cứ trao dồi liên tục như vậy sẽ khiến cho bạn có nhiều kinh nghiệm và nhìn nhận khuyết điểm mình tốt hơn. Phần lớn các coder làm freelancer việt nam họ thường có xu hướng tự ngồi viết code và sau đó sẽ tự sửa lại cho tốt hơn, cách làm này giúp cho họ có tư duy và tốc độ xử lý tốt hơn.

Khi đã tập viết nhuần nhuyễn, bạn nên tự viết code bằng tay sẽ đem tới hiệu quả tốt hơn cho công việc sau này. Hãy bắt đầu từ những dự án hay chương trình nhỏ. Khi viết code bằng tay, bạn có thể lên kế hoạch cho code trước khi chuyển sang viết máy tính. Điều này cũng giúp bạn tiết kiệm được thời gian nhiều hơn nếu viết những hàm, lớp. Đồng thời, nó như một cách để bạn tương tác và rèn luyện kỹ năng vậy.

Dù bạn là newbie hay là một lập trình viên chuyên nghiệp có thể gỡ lỗi ứng dụng thì cửa sổ dòng lệnh của Python – Python Shell (Python Repl) cũng luôn là một công cụ học tập vô cùng tốt.

Để sử dụng được công cụ này, trước tiên bạn cần đảm bảo máy tính của bạn đã được cài đặt Python. Sau đó, hãy kích hoạt Python Shell bằng cách mở terminal và chạy Python /Python3 tùy thuộc vào cài đặt trước đó.

Việc học và làm chủ Python không phải ngày một ngày hai, bạn cần có một kế hoạch và quá trình học phù hợp. Xen lẫn các buổi học, hãy dành cho mình thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Hãy thư giãn bộ não để có thể tiếp thu được bài học dễ dàng hơn. Phương pháp huấn luyện bộ não như này sẽ giúp bạn tăng khả năng tập trung khi làm việc trong thời gian ngắn, giúp bạn rơi này tình thế luôn có những hạn chót để hoàn thành deadline công việc và thường xuyên được nạp năng lượng mới.

Những khoảng thời gian thư giãn vô cùng đặc biệt khi bạn đang gỡ lỗi. Nếu bạn gặp phải một lỗi nào đó, tìm cách giải quyết không ra, đừng có cố quá, bạn càng cố thì khả năng phát hiện và xử lý lỗi càng kém đi. Hãy bỏ xuống, nghỉ ngơi một lát, bước ra khỏi máy tính đi dạo hoặc trò chuyện với mọi người. Sau đó trở lại và tiếp tục hoàn thành công việc cả mình.

Trong lập trình nói chung, code luôn phải tuân theo một quy tắc chính xác và logic của ngôn ngữ. Chính vì vậy, dù chỉ thiếu một dấu ngoặc kép thôi cũng có thể khiến bạn đánh đổ mọi thứ. Do đó, hãy tập trung, tỉ mỉ và tinh tường khi thực hiện công việc này.

Khi bắt đầu một chương trình phức tạp, việc “nai lưng” sửa lỗi lại là chuyện thường tình và không thể tránh khỏi. Bất cứ lập trình viên nào cũng sẽ gặp phải vấn đề này nên bạn không cần lo lắng. Điều quan trọng là bạn đừng để những lỗi đó “đánh gục”, làm bạn thấy thất vọng. Thay vào đó, hãy bình tĩnh và sửa chúng.

Đặc biệt, khi gỡ lỗi bạn nên có một phương pháp giúp bạn tìm lỗi nhanh và chuẩn xác. Bạn có thể xem lại code theo thứ tự thực thi, điều này có thể đảm bảo mỗi phần đều hoạt động và giúp bạn không bỏ sót bất cứ một lỗi nào.

Khi bạn đã làm thân được với Python, hãy tiến hành rèn luyện và trau dồi thêm thông qua sự hợp tác với người khác. Một số chiến lược giúp bạn tận dụng hiệu quả khi làm việc theo team, đồng đội như:

Nhìn thì có vẻ viết code là một nghề đơn đọc. Nhưng code sẽ thực sự đem tới hiệu quả cao hơn khi bạn làm việc với team. Do đó, hãy thử hợp tác với người khác để viết lên mã Python. Cách này sẽ giúp bạn học hỏi được nhiều điều từ chính đồng đội của bạn. Không những thế, nó còn giúp các bạn phát hiện và tránh được các lỗi sai khi viết code.

Một cách giúp bạn vừa nhớ lâu, làm chắc kỹ năng đó là đi dạy cho người khác những kiến thức mà bạn đã học. Khi bạn trình bày hoặc giảng lại cho người học Python khác, bạn có thể làm theo cách như giảng miệng, viết hoặc làm video. Mỗi phương pháp đều giúp bạn củng cố kiến thức và giúp bạn ngộ ra nhiều điều. Thậm chí bạn cũng có thể phát hiện ra các lỗ hổng trong hiểu biết của mình, từ đó mà bạn trau dồi học hỏi thêm.

Pair Programming là phương pháp lập trình được thực hiện với nhóm 2 người, cùng chia sẻ không gian làm việc với nhau. Trong đó, người sử dụng bàn phím được gọi là “driver”, người làm việc lập trình quan tâm tới điều hướng hơn được gọi là “navigator”.Vai trò của 2 người sẽ được hoán đổi luân phiên cho nhau trong khoảng thời gian nhất định từ 30 phút tới 1 giờ. Khi đó, họ trao đổi với nhau nhằm hướng tới giải quyết được công việc với hiệu quả cao nhất, tránh tối đa các sai sót.

Phương pháp này đem tới nhiều lợi ích như cơ hội xem lại code, giúp bạn tiếp xúc được với nhiều ý tưởng, cách suy nghĩ và giải quyết vấn đề hơn.

Khi bạn đang có nhiều băn khoăn chưa tìm ra lời giải, hãy đi tìm sự trợ giúp từ người có kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên, muốn làm vậy, bạn nên chuẩn bị những câu hỏi thật tốt. Tránh những câu hỏi quá ngớ ngẩn. Tốt nhất, bạn hãy hỏi rõ ràng để hiệu suất và chất lượng được cải thiện. Để làm được, bạn có thể tham khảo một kế hoạch sau:

Đánh giá tổng quan những điều bạn đang làm, mô tả rõ ràng vấn đề bạn đang gặp phải.

Phác thảo những điều bạn đang cố gắng khắc phục.

Tự dự đoán về một vấn đề nào đó bạn gặp.

Demo những gì đang xảy ra gồm cả code, thông báo lỗi. Đồng thời nhớ giải thích các bước bạn đã thực hiện để khắc phục lỗi.

Tip 3: Tự lên chương trình

Tips học Python cuối cùng mà chúng tôi muộn gợi ý bạn là đây, bước thực hành:

Đối với những người mới học thì việc thực hành thật nhiều là điều vô cùng cần thiết để bạn làm chủ được Python và phát triển kỹ năng của mình. Khi đã nắm vững các kiến thức về cấu trúc cơ bản, lập trình hướng đối tượng thì đó cũng là lúc bạn đã sẵn sàng để bắt tay vào ác dự án rồi đó.

Với mô hình nguồn mở, mã nguồn phần mềm thường đã có sẵn, công khai và ai cũng có thể cộng tác. Điều này có nghĩa là bạn có thể làm việc với code được viết và sản xuất bởi những kỹ sư nơi bạn cộng tác.

Việc đóng góp vào mã nguồn mở sẽ giúp bạn tạo nên những trải nghiệm thú vị và giá trị. Nó đặc biệt giúp bạn trong việc tạo lòng tin với khách hàng cũng như công ty nơi bạn xin việc.

Học Qua Dự Án Python Cho Người Mới Bắt Đầu

Học qua dự án Python có thể rất khó. Bạn có thể dành thời gian để đọc những sách chuyên môn hoặc tham khảo qua Video hướng dẫn nhưng bạn sẽ gặp trở ngại khi ứng dụng dự án Python đã học vào thực tiễn. Hoặc bạn có thể mất rất nhiều thời gian để học ngôn ngữ lập trình về dự án Python tuy nhiên sẽ rất dễ chán nản và mất động lực.

Vậy làm thế nào để bạn có thể tăng cơ hội thành công của mình bằng dự án Python? Đây là cách thực sự học và áp dụng dự án Python và làm được những gì mình muốn.

Khi tôi học lập trình Python cơ bản, các dự án xây dựng giúp tôi tập hợp những kiến thức về dự án python lại với nhau. Khi tôi bắt đầu xây dựng dự án python, tôi ngay lập tức cảm thấy mình tiến bộ hơn.

Học tập dựa trên thực hành dự án là triết lý của chúng tôi tại , chúng tôi chuyên đào tạo về kỹ năng khoa học dữ liệu bằng Python. Tại sao ư?? Bởi vì hết lần này đến lần khác chúng tôi đã thấy nó hoạt động thư thế nào.

Có thể khó xây dựng các dự án Python cho người mới bắt đầu. Bạn sẽ bắt đầu từ đâu? Điều gì làm nên một dự án tốt? Bạn làm gì khi gặp khó khăn? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ nói về:

Những gì bạn cần làm trước khi xây dựng dự án đầu tiên của mình.

Điều gì làm nên một dự án thành công.

Các chiến lược để sử dụng khi bạn gặp khó khăn.

Ví dụ về cách chọn dự án hoàn hảo.

1. Tại sao xây dựng dự án python là cách tốt nhất để học

Động lực: Duy trì động lực mọi thời điểm để tự học python cơ bản hiệu quả

Điều này giúp bạn duy trì động lực, nó rất quan trọng trong việc ngăn bạn từ bỏ khi mọi thứ trở nên khó khăn.

Hiệu quả: Chỉ học những gì bạn cần

Giải quyết vấn đề: Học kỹ năng lập trình chính

Giải quyết vấn đề là một kỹ năng quan trọng khi làm việc với dự án Python (hoặc bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào khác). Khi bạn đang xây dựng một dự án, bạn sẽ phải tìm ra cách tiếp cận vấn đề và giải quyết chúng bằng cách sử dụng mã.

Xây dựng các dự án python buộc bạn phải thực hành những gì có lẽ là kỹ năng quan trọng nhất trong lập trình. Và bạn càng có nhiều cơ hội thực hành để giải quyết các vấn đề bằng mã, các kỹ năng của bạn sẽ phát triển nhanh hơn.

Lý do thứ tư và cuối cùng mà việc xây dựng các dự án Python hoạt động ngay sau khi người mới bắt đầu nhận công việc đầu tiên (nếu đó là mục tiêu của bạn).

Nếu bạn tìm kiếm công việc đầu tiên trong lĩnh vực này, nhà tuyển dụng sẽ muốn xem bằng chứng rõ ràng về các kỹ năng khi bạn tiến hành dự án Python. Nói cách khác, họ sẽ muốn xem tất cả các dự án mà bạn đã xây dựng.

Lưu ý trước khi bạn xây dựng dự án Python đầu tiên của chính mình

Nếu bạn có một số kinh nghiệm lập trình, bạn có thể lao thẳng vào xây dựng một dự án. Tuy nhiên, đối với hầu hết mọi người, bạn sẽ cần dành một ít thời gian để tìm hiểu một số điều cơ bản về Python trước tiên. Ý tưởng ở đây là dành một ít thời gian để tìm hiểu những điều cơ bản này để bạn có những gì bạn cần để đi sâu vào các dự án.

Có một vài tài nguyên mà bạn có thể sử dụng ở giai đoạn này:

– Một trong những trang web nổi tiếng để tìm hiểu lập trình python cơ bản.

Nordic Coder – Khóa học Data Analysis với Python . Tại , chúng tôi tổ chức khóa học Python trong bối cảnh học khoa học dữ liệu. Khóa học giúp nắm bắt hành vi khách hàng và lường trước nhu cầu của khách hàng trong tương lai nhanh chóng. Khóa học Data Analysis bao gồm các hướng dẫn về cách sử dụng Python để phân tích hành vi và xu hướng kinh doanh của khách hàng cũng như cách tạo, chạy và phân tích các thử nghiệm A/B để đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên sự chủ động về data sẵn có, lường trước các biến động xấu của thị trường.

Bước đầu tiên, bạn có thể muốn thử xây dựng một dự án có cấu trúc hoặc được hướng dẫn. Các dự án có cấu trúc rất quan trọng vì chúng cho phép bạn xây dựng một cái gì đó mà không phải bắt đầu từ đầu, điều này có thể khó khăn nếu bạn là người mới bắt đầu.

Tại Nordic Coder, chúng tôi bao gồm các dự án được hướng dẫn trong mọi khóa học được thiết kế để giúp thu hẹp khoảng cách giữa việc học đến áp dụng thực tiễn. Từ đó có thể tự xây dựng một dự án Python.

Điều gì tạo nên một dự án Python tuyệt vời cho người mới bắt đầu?

Bây giờ là lúc để xây dựng dự án Python của bạn, bạn cần quyết định xây dựng cái gì! Chọn những gì để xây dựng là vô cùng quan trọng – nó sẽ ảnh hưởng đến việc dự án của bạn sẽ thành công hay không. Vậy điều gì tạo nên một dự án Python tuyệt vời cho người mới bắt đầu?

b/Suy nghĩ về mục tiêu của bạn

Yếu tố thứ hai cần xem xét là mục tiêu chung của bạn là gì khi học dự án Python hay tự học python cơ bản. Nếu bạn muốn tham gia phát triển web, thì một dự án xây dựng một ứng dụng web nhỏ là lý tưởng. Nếu bạn muốn tham gia vào khoa học dữ liệu, thì một dự án phân tích dữ liệu là một lựa chọn tốt. Bằng cách sắp xếp dự án của bạn với các mục tiêu của bạn, bạn sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu cuối cùng của mình, thay vì đi “đường vòng”.

c/Khởi đầu nhỏ

Yếu tố cuối cùng là không quá tham vọng. Khi đưa ra một kế hoạch lớn, ví dụ: “Tôi muốn xây dựng một trang web cho phép mọi người xây dựng các biểu đồ bắn tùy chỉnh sử dụng dữ liệu NBA”.

Khó khăn với lựa chọn dự án này là nó quá lớn. Để thực hiện nó, người mới bắt đầu sẽ cần tìm hiểu các kiến ​​thức cơ bản về xây dựng ứng dụng trực tuyến, cách lưu trữ và truy xuất một lượng lớn dữ liệu, cách tạo trực quan hóa biểu đồ bắn và cách hiển thị chúng cho người dùng theo yêu cầu.

Sẽ tốt hơn nhiều khi bắt đầu với một phiên bản cực kỳ nhỏ và đơn giản với dự án python của bạn và sau đó thêm nhiều chức năng hơn sau này. Nếu không, bạn sẽ mất một thời gian dài trước khi bạn có bất kỳ cảm giác thành tựu nào và điều này rất dễ khiến bản thân bỏ cuộc. Bằng cách khởi đầu dự án nhỏ và mở rộng, bạn có nhiều khả năng thành công hơn.

Một phiên bản tốt hơn của dự án này có thể là tạo ra một ứng dụng web đơn giản sẽ hiển thị một thống kê NBA duy nhất cho lựa chọn người chơi nhỏ. Khi bạn đã xây dựng được điều đó, bạn có thể chọn mở rộng nó ra bằng cách thêm nhiều người chơi, thêm số liệu thống kê hoặc bất kỳ phần phức tạp nào khác.

Tôi hứa với bạn rằng điều này sẽ xảy ra, và nó không phải là một cảm giác tốt đẹp. Không ai thích bị mắc kẹt. Điều đó nói rằng, những gì bạn đang được trình bày là một cơ hội. Những khoảnh khắc này – rào cản – là nơi học tập thực sự xảy ra. Điều quan trọng là biết cách nghiên cứu để vượt qua rào cản và tiếp tục làm việc.

Tin tốt là hầu hết thời gian, một người nào đó đã ở trong tình huống tương tự – với cùng một rào cản – như bạn đang ở ngay bây giờ. Những gì bạn cần để có thể làm là tìm những tài nguyên bị bỏ lại bởi những người đó. Nhập: Google (hoặc công cụ tìm kiếm thay thế yêu thích của bạn).

Tìm kiếm trợ giúp như thế nào để đạt hiệu quả.

Chìa khóa để có thể tìm thấy sự giúp đỡ là xây dựng tìm kiếm thông tin về một phiên bản chung những điều bạn muốn làm.

Giả sử bạn có một từ điển Python trong đó các khóa của từ điển là tên người chơi NBA và giá trị là số lượng trò chơi mà họ đã chơi. Bạn đang cố gắng tìm ra người chơi nào có nhiều trò chơi nhất.

Tìm kiếm về cách làm thế nào để tìm ra người chơi NBA nào có nhiều trò chơi nhất trong từ điển Python, có lẽ điều đó sẽ rất hữu ích. Bạn cần xây dựng một hình thức chung cho câu hỏi của mình, trong trường hợp này có thể là: “Tìm khóa nào của từ điển Python có giá trị tối đa.”

Việc tìm các dạng câu hỏi chung này ban đầu có thể khó, nhưng đây là một kỹ năng quan trọng mà hầu hết mọi lập trình viên sử dụng hàng ngày, vì vậy đừng ngại lao vào đó và thực hành. Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trợ giúp, bạn có thể cần chia vấn đề của mình thành các phần nhỏ hơn và tìm kiếm từng “khối” riêng lẻ.

Bạn sẽ thấy rằng hầu hết các tìm kiếm trợ giúp của bạn sẽ kết thúc ở một trong ba nơi:

Một hướng dẫn trực tuyến giải thích điều bạn muốn làm.

Stack Overflow (một trang web hỏi đáp lập trình trực tuyến) của một người nào đó trong tình huống tương tự.

Tài liệu về lập trình Python cơ bản hoặc thư viện Python cơ bản bạn đang sử dụng.

Nếu bạn vẫn không tìm thấy câu trả lời, bạn nên đăng câu hỏi của mình lên một địa điểm như hoặc cộng đồng Nordic Coder, nơi những người khác có thể trả lời câu hỏi của bạn. Bạn có thể ngạc nhiên bởi các lập trình viên khác sẽ nhanh chóng nhảy vào để giúp đỡ người mới bắt đầu!

Kết luận:

Hãy suy nghĩ về những gì bạn quan tâm và chọn một dự án chồng chéo với sở thích của bạn để giúp tạo động lực.

Hãy suy nghĩ về các mục tiêu của bạn khi tự học Python cơ bản và đảm bảo rằng dự án của bạn đưa bạn đến những mục tiêu đó.

Khởi đầu nhỏ. Khi bạn đã xây dựng một dự án nhỏ, bạn có thể mở rộng dự án hoặc xây dựng một dự án khác.

Nếu bạn đã biết những điều cơ bản, thì không có lý do gì để chần chừ! Bây giờ là lúc để đi sâu vào và tìm dự án Python hoàn hảo của bạn.

Tự Học Tiếng Đức Cho Người Mới Bắt Đầu

Nếu bạn muốn học tiếng đức mà chưa biết học ở đâu tốt. Hãy xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm dạy tiếng Đức uy tín và tốt nhất ở TPHCM

Tiếng đức giao tiếp hàng ngày

Tự học tiếng đức online miễn phí

Điều đầu tiên bạn cần phải học là những kiến thức ngữ pháp cơ bản trong tiếng Đức. Việc nắm vững kiến thức ngữ pháp là điều vô cùng quan trọng, điều này giúp bạn có thể nâng cao kĩ năng viết, đọc và cả kĩ năng nói

Ngay từ khi bắt đầu học tiếng Đức, bạn hãy cố gắng học cách phát âm chuẩn để tạo thói quen tốt cho bản thân. Việc phát âm chuẩn đóng vai trò rất quan trọng cho quá trình rèn luyện tiếng Đức của bạn sau này. Việc phát âm tốt là tiền đề phát triển cho kĩ năng nghe và nói

Bằng việc xem Video mỗi ngày, bạn sẽ rèn được cho mình kĩ năng nghe hiểu một cách hiệu quả. Hãy bắt đầu bằng những Video đơn giản dành cho người mới bắt đầu. Sau quá trình nghe và quen với cách phát âm cũng như có vốn từ vựng phong phú hơn, bản có thể chuyển sang xem Video tin tức bằng tiếng Đức. Bằng cách luyện tập này, kĩ năng nghe hiểu của bạn sẽ được cải thiện tốt hơn

Nếu bạn chưa biết đến ứng dụng học ngôn ngữ hiệu quả này, hãy thử sử dụng nó và bạn sẽ được trải nghiệm phương pháp tự học ngôn ngữ hiệu quả

Ứng dụng này giúp bạn mở rộng vốn từ, ôn lại từ vựng và kiến thức ngữ pháp đã học, cũng như học cách phát âm của từ vựng

Bằng cách luyện tập giao tiếp thường xuyên, kĩ năng và phản xạ nói của bạn sẽ được cải thiện rất nhiều.

Hãy lập nhóm học tập để luyện tập giao tiếp mỗi ngày, như vậy, bạn sẽ giao tiếp tốt hơn, phát âm chính xác hơn và biết nhiều từ vựng mới hơn

Để có được kết quả học tập như mong muốn, bạn cần kiên trì và rèn luyện mỗi ngày. Việc học ngôn ngữ đòi hỏi bạn có một quá trình rèn luyện dài và chăm chỉ.

Hãy vào Hallo mỗi ngày để học những bài học tiếng Đức hữu ích bằng cách bấm xem những chuyên mục bên dưới :

Học Tiếng Đức Online : chuyên mục này giúp bạn từ vựng, ngữ pháp, luyện nghe, luyện nói, viết chính tả tiếng đức

Kiểm Tra Trình Độ Tiếng Đức : chuyên mục này giúp bạn kiểm tra trình độ tiếng đức

Du Học Đức : chuyên mục chia sẻ những thông tin bạn cần biết trước khi đi du học tại nước Đức

Ngoài ra đối với giúp các bạn Khóa Học Tiếng Đức Tại TPHCM : chuyên mục này giúp bạn muốn học tiếng đức chuẩn giọng bản ngữ, dành cho các bạn muốn tiết kiệm thời gian học tiếng Đức với giảng viên 100% bản ngữ, đây là khóa học duy nhất chỉ có tại Hallo với chi phí ngang bằng với các trung tâm khác có giảng viên là người Việt. các bạn mới bắt đầu học mà chưa nghe được giáo viên bản xứ nói thì hãy các khóa học từ cơ bản cho người mới bắt đầu đến các khóa nâng cao dành cho ai có nhu cầu du học Đức. Hãy có sự lựa chọn tốt nhất cho mình. Đừng để mất tiền và thời gian của mình mà không mang lại hiệu quả trong việc học tiếng Đức. học lớp kết hợp giáo viên Việt và giáo viên Đức bắt đầu học tiếng Đức dễ dàng hơn vì có thêm sự trợ giảng của giáo viên Việt. Rất nhiều

Hotline: (+84)916070169 – (+84) 916 962 869 – (+84) 788779478

Văn phòng: 55/25 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Hồ Chí Minh

Tags: tu hoc tieng duc cho nguoi moi bat dau , tieng duc can ban, hoc tieng duc, tieng duc giao tiep hang ngay, tu hoc tieng duc online mien phi , trung tam day tieng duc