Top #10 Tự Học Pascal Cơ Bản Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 8/2022 # Top Trend | Maiphuongus.net

Hướng Dẫn Học Pascal Cơ Bản, Đơn Giản

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Tải Phần Mềm Học Pascal Phiên Bản Miễn Phí
 • Word Family Là Gì? Word Formation Là Gì? Làm Thế Nào Để Làm Tốt Dạng Bài Word Formation?
 • Cách Học Từ Vựng Tiếng Anh: Bí Quyết Học Nhanh Thuộc
 • Giới Thiệu Phần Mềm Học Tiếng Anh Family And Friends
 • Sách Family And Friends Lv 1, 2, 3, 4, 5
 • Pascal là tên của một trong các ngôn ngữ lập trình cấp cao thông dụng. Ngôn ngữ lập trình Pascal được giáo sư Niklaus Wirth ở trường Ðại học Kỹ thuật Zurich (Thụy sĩ) thiết kế và công bố vào năm 1970. Niklaus Wirth đặt tên cho ngôn ngữ này là Pascal để tưởng nhớ đến nhà Toán học và Triết học Pháp ở thế kỷ 17 là Blaise Pascal, người đã phát minh ra một máy tính cơ khí đơn giản đầu tiên của con người.

  Ngôn ngữ Pascal được dùng hiện nay có nhiều điểm khác biệt với chuẩn Pascal nguyên thủy của Giáo sư Wirth. Tùy theo quốc gia hoặc công ty đã phát triển cho ra đời các chương trình biên dịch ngôn ngữ Pascal như:

  Ðến nay, ngôn ngữ Pascal đã phát triển đến phiên bản Turbo Pascal Version 7. Các diễn giải và ví dụ trong giáo trình này chủ yếu sử dụng chương trình Turbo Pascal 5.5 – 7.0, hiện đang được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam.

  – Bộ chữ số thập phân: 0, 1, 2, 3, …, 8, 9

  Là các từ riêng của Pascal, có ngữ nghĩa đã được xác định, không được dùng nó vào các việc khác hoặc đặt tên mới trùng với các từ khóa.

  PROGRAM, BEGIN, END, PROCEDURE, FUNCTION

  CONST, VAR, TYPE, ARRAY, STRING, RECORD, SET, FILE, LABEL

  – Từ khóa của lệnh lựa chọn:

  FOR… TO… DO,FOR… DOWNTO… DO,WHILE… DO,

  REPEAT… UNTIL

  Tên chuẩn là tên đã được định nghĩa sẵn trong Pascal, nhưng người ta có thể định nghĩa lại nếu muốn. Trong Pascal ta có các tên chuẩn sau đây:

  Boolean, Char, Integer, Word, Byte, Real, Text

  Abs, Arctan, Chr, Cos, Sin, Eof, Eoln

  Round, Trunc, Sqr, Pred, Succ

  Dispose, New, Get, Put, Read, Readln,

  Trong Pascal để đặt tên cho các biến, hằng, kiểu, chương trình con ta dùng các danh hiệu (identifier). Danh hiệu của Pascal được bắt đầu bằng một chữ cái, sau đó có thể là các chữ cái, chữ số hay là dấu nối, không được có khoảng trắng và độ dài tối đa cho phép là 127.

  Pascal không phân biệt chữ thường và chữ hoa trong một danh hiệu.

  Ví dụ 6.2:aa và AA là một;XyZ_aBcvàxyZ_AbC là một

  Khi viết chương trình ta nên đặt các danh hiệu sao cho chúng nói lên các ý nghĩa của đối tượng mà chúng biểu thị. Ðiều này giúp chúng ta viết chương trình dễ dàng và người khác cũng dễ hiểu nội dung chương trình.

  Hình 6.1:Sơ đồ cấu trúc chương trình Pascal

  USESCrt;{ Lời gọi sử dụng các đơn vị chương trình }

  VARName : string; { Khai báo biến }

  PROCEDUREInput;{ Có thể có nhiều Procedure và Function }

  Write(‘ ‘Hello ! What is your name ?… ”);Readln(Name);

  BEGIN{ Thân chương trình chính }

  Writeln(‘ ‘Welcome to you,’, Name’) ;

  Writeln(‘ ‘Today, we study PASCAL PROGRAMMING … ”);

  Một chương trình Pascal có các phần:

  Phần này bắt đầu bằng từ khóa Program rồi tiếp đến là tên của chương trình và chấm dứt bằng dấu chấm phẩy (;)

  Tên chương trình phải được đặt theo đúng qui cách của danh hiệu tự đặt. Phần tiêu đề có hay không cũng được.

  Trước khi sử dụng biến nào phải khai báo biến đó, nghĩa là xác định rõ xem biến đó thuộc kiểu dữ liệu nào. Một chương trình Pascal có thể có một số hoặc tất cả các khai báo dữ liệu sau:

  TYPE: định nghĩakiểu dữliệu mới

  * Phần khai báo chương trình con:

  Phần này mô tả một nhóm lệnh được đặt tên chung là một chương trình con để khi thân chương trình chính gọi đến thì cả nhóm lệnh đó được thi hành.

  Phần này có thể có hoặc không tùy theo nhu cầu.

  Phần thân chương trình là phần quan trọng nhất và bắt buộc phải có, phần này luôn nằm giữa 2 từ khoá là BEGIN và END. Ở giữa là lệnh mà các chương trình chính cần thực hiện. Sau từ khóa END là dấu chấm (.) để báo kết thúc chương trình.

  Dấu ;dùng để ngăn cách các câu lệnh của Pascal và không thể thiếu được.

  Lời chú thích dùng để chú giải cho người sử dụng chương trình nhớ nhằm trao đổi thông tin giữa người và người, máy tính sẽ không để ý đến lời chú thích này. Lời chú thích nằm giữa ký hiệu: {} hoặc (**)

  Dữ liệu (data) là tất cả những gì mà máy tính phải xử lý.

  Một kiểu dữ liệu (data type) là một qui định về hình dạng, cấu trúc và giá trị của dữ liệu cũng như cách biểu diễn và cách xử lý dữ liệu.

  Trong Pascal các kiểu dữ liệu gồm các loại sau:

  – Kiểu đơn giản (Simple type): bao gồm kiểu số nguyên (Integer), kiểu số thực (Real), kiểu logic (Boolean), kiểu ký tự (Char).

  – Kiểu có cấu trúc (Structure type): bao gồm mảng (Array), chuỗi (String), bản ghi (Record), tập hợp (Set), tập tin (File).

  Trong chương này, chúng ta chỉ xét các kiểu dữ liệu đơn giản.

  a. Kiểu số nguyên thuộc Z chứa trong Turbo Pascal

  Ðược định nghĩa với các từ khóa sau:

  b. Các phép toán số học đối với số nguyên

  Ở Turbo Pascal, kiểu số thực thuộc tập hợp R chứa trong 6 bytes, được định nghĩa với từ khóa REAL:R =(

  Số thực có thể viết theo kiểu có dấu chấm thập phân bình thường hoặc viết theo kiểu thập phân có phần mũ và phần định trị.

  Các phép toán số học cơ bản +, -, * , /dĩ nhiên được sử dụng trong kiểu real.

  : láúy càn báûc 2 cuía trë säú x

  e x

  Một dữ liệu thuộc kiểu BOOLEAN là một đại lượng được chứa trong 1 byte ở Turbo Pascal và chỉ có thể nhận được một trong hai gía trị logic là TRUE (đúng) và FALSE (sai).

  Các phép toán trên kiểu Boolean:

  Các phép toán quan hệ cho kết quả kiểu Boolean:

  Tất cả các dữ liệu viết ở dạng chữ ký tự được khai báo bởi từ khóa CHAR.

  Một ký tự được viết trong hai dấu nháy đơn ( ). Ðể tiện trao đổi thông tin cần phải sắp xếp, đánh số các ký tự, mỗi cách sắp xếp như vậy gọi là bảng mã. Bảng mã thông dụng hiện nay là bảng mã ASCII (xem lại chương 3).

  Ðể thực hiện các phép toán số học và so sánh, ta dựa vào giá trị số thứ tự mã ASCII của từng ký tự, chẳng hạn: ‘A’ < ‘a’ vì số thứ tự mã ASCII tương ứng là 65 và 97.

  Trong Turbo Pascal mỗi ký tự được chứa trong 1 byte.

  V. CÁC KHAI BÁO HẰNG, BIẾN, KIỂU, BIỂU THỨC, …

  Hằng là một đại lượng có giá trị không đổi trong quá trình chạy chương trình. Ta dùng tên hằng để chương trình được rõ ràng và dễ sửa đổi.

  Biến là một cấu trúc ghi nhớ có tên (đó là tên biến hay danh hiệu của biến).

  Biến ghi nhớ một dữ liệu nào đó gọi là giá trị (value) của biến. Giá trị của biến có thể được biến đổi trong thời gian sử dụng biến.

  Sự truy xuất của biến nghĩa là đọc giá trị hay thay đổi giá trị của biến được thực hiện thông qua tên biến.

  Biến là một cấu trúc ghi nhớ dữ liệu vì vậy nó phải tuân theo qui định của kiểu dữ liệu : một biến phải thuộc một kiểu dữ liệu nhất định.

  Cần khai báo các biến trước khi sử dụng chúng trong chương trình. Khai báo một biến là khai báo sự tồn tại của biến đó và cho biết nó thuộc kiểu gì.

  Ngoài các kiểu đã định sẵn, Pascal còn cho phép ta định nghĩa các kiểu dữ liệu khác từ các kiểu căn bản theo qui tắc xây dựng của Pascal.

  TYPE

  Thu = (Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat) ;

  và khi đã khai báo kiểu gì thì ta có quyền sử dụng để khai báo biến như ở ví dụ sau:

  Một biểu thức là một công thức tính toán bao gồm các phép toán, hằng, biến, hàm và các dấu ngoặc.

  Khi tính giá trị của một biểu thức, ngôn ngữ Pascal qui ước thứ tự ưu tiên của các phép toán từ cao đến thấp như sau:

  Mức ưu tiên:Các phép toán:

  1. Biểu thức trong ngoặc đơn ()

  Ví dụ 6.10:(4+5)/3 + 6 – (sin((/2)+3)*2= (9)/3 + 6 – (1+3)*2 = 3 + 6 – 8 = 1

  Khi tính một biểu thức có 3 qui tắc về thứ tự ưu tiên như sau:

  Qui tắc 2 : Trong các phép toán có cùng thứ tự ưu tiên thì sự tính toán sẽ được thực hiện từ trái sang phải.

  Qui tắc 3 :Phần trong ngoặc từ trong ra ngoài được tính toán để trở thành một giá trị đơn.

  Là kiểu của kết quả sau khi tính biểu thức.

  Ví dụ 6.11:Biểu thức sau được gọi là biểu thức Boolean:

  a. Trong một chương trình Pascal, sau phần mô tả dữ liệu là phần mô tả các câu lệnh. Các câu lệnh có nhiệm vụ xác định các công việc mà máy tính phải thực hiện để xử lý các dữ liệu đã được mô tả và khai báo.

  + Ra dữ liệu:Write, Writeln

  + Lời gọi chương trình con(gọi trực tiếp tên của chương trình con)

  + Xử lý tập tin :RESET, REWRITE, ASSIGN …

  – Câu lệnh có cấu trúc

  c. Các câu lệnh phải được ngăn cách với nhau bởi dấu chấm phẩy ( ; ) và Các câu lệnh có thể viết trên một dòng hay nhiều dòng.

  Một trong các lệnh đơn giản và cơ bản nhất của Pascal là lệnh gán. Mục đích của lệnh này là gán cho một biến đã khai báo một giá trị nào đó cùng kiểu với biến.

  thì ta có thể có các phép gán sau :

  * Ý nghĩa:

  Biến và các phát biểu gán là các khái niệm quan trọng của một họ các ngôn ngữ lập trình mà Pascal là một đại diện tiêu biểu. Chúng phản ánh cách thức hoạt động của máy tính hiện nay, đó là:

  – Lưu trữ các giá trị khác nhau vào một ô nhớ tại những thời điểm khác nhau.

  – Một quá trình tính toán có thể coi như là một quá trình làm thay đổi giá trị của một (hay một số) ô nhớ nào đó, cho đến khi đạt được giá trị cần tìm.

  Một nhóm câu lệnh đơn được đặt giữa 2 chữ BEGIN và END sẽ tạo thành một câu lệnh ghép.

  Trong Pascal ta có thể đặt các lệnh ghép con trong các lệnh ghép lớn hơn bao ngoài của nó và có thể hiểu tương tự như cấu trúc ngoặc đơn ( ) trong các biểu thức toán học.

  Hình 6.2: Sơ đồ cấu trúc BEGIN .. END;

  *Lưu đồ diễn tả các lệnh và ý nghĩa cách viết:

  Hình 6. 4:Lệnh IF .. THEN .. ELSE ..;

  – Ðiều kiện là một biểu thức Boolean.

  – Toàn bộ lệnh IF .. THEN .. ELSE xem như 1 lệnh đơn.

  Ví dụ 6.13:Tính căn bậc 2 của một số

  PROGRAM Tinh_can_bac_hai ;

  Write (‘ a : 10 : 2 , là số âm nên không lấy căn được !!! ‘)

  Writeln (‘ Căn số bậc 2 của , a : 2 : 2 , la , SQRT(a) :10 : 3 ‘);

  Writeln (‘ Nhấn ENTER để thoát … ‘) ;

  Readln; {Dừng màn hình để xem kết quả}

  Trong chương trình trên, a ta thấy có dạng a :m :n với ý nghĩa m là số định khoảng mà phần nguyên của a sẽ chiếm chỗ và n là khoảng cho số trị phần thập phân của a.

  Hình 6.5:Lưu đồ lệnh CASE .. OF

  GT1 : Công việc 1 ;Nếu có giá trị 1 (GT1) thì thi hành Công việc 1

  GTi: Công việc i ;Nếu có giá trị i(GT i) thì thi hành Công việc i

  ELSECông việc 0 ;Nếu không có giá trị nào thỏa thì thực hiện

  Công việc 0

  – Lệnh CASE .. OF có thể không có ELSE

  – Biểu thức chọn là kiểu rời rạc như Integer, Char, không chọn kiểu Real

  – Nếu muốn ứng với nhiều giá trị khác nhau của biểu thức chọn vẫn thi hành một lệnh thì giá trị đó có thể viết trên cùng một hàng cách nhau bởi dấu phẩy (,) : Giá trị k1, k2, …, kp: Lệnh k ;

  Ví dụ 6.14:PROGRAM Chon_mau ;

  Cấu trúc FOR cho phép lặp lại nhiều lần một dãy lệnh. Số lần lặp lại dãy lệnh đã biết trước. Phát biểu FOR có 2 dạng:

  * Cú pháp tổng quát là:

  Hình 6. 6:Lưu đồ phát biểu FOR .. TO .. DO

  Chú ý:Trị đầu, trị cuối là các biến hoặc hằng và biến đếm phải là kiểu rời rạc.

  Ví dụ 6.15:Chương trình in một dãy số từ0 đến 9

  Hình 6. 7:Lưu đồ cấu trúc WHILE .. DO

  * Ý nghĩa lưu đồ:

  Trong khi mà điều kiện còn đúng thì cứ thực hiện Công việc, rồi quay trở về kiểm tra điều kiện lại. Vòng lặp được tiếp tục, đến khi điều kiện đặt ra không còn đúng nữa thì đi tới thực hiện lệnh tiếp theo

  Hình 6.8:Sơ đồ cú pháplệnh WHILE .. DO

  Ví dụ 6.16:Chương trình tính trung bình n số:x1 + x2 + x3 + … + xn

  Program Trung_binh_Day_So ;

  Writeln (‘ Trung bình là =’, average : 10 : 3 ) ;

  Writeln (‘ Nhấn Enter để thoát …’ ) ;

  Câu lệnh REPEAT .. UNTIL dùng trong các trường hợp khi biến điều khiển không có kiểu rời rạc và đặc biệt trong các trường hợp số lần lặp không biết trước.

  Hình 6.9:Lưu đồ cấu trúc của REPEAT .. UNTIL

  * Ý nghĩa câu lệnh:

  Nếu điều kiện logic là Sai (False)thì lặp lại lệnh cho đến khi điều kiện Ðúngthì mới thoát ra khỏi cấu trúc REPEAT .. UNTIL.

  Nếu có nhiều câu lệnh thì mỗi lệnh ngăn cách nhau bằng dấu chấm phẩy (;)Công việc của REPEAT và UNTIL không nhất thiết phải dùng lệnh ghép để nhóm từ 2 lệnh đơn trở lên thành công việc.

  Hình 6.10:Sơ đồ cú pháp REPEAT .. UNTIL

  Ví dụ 6.17:Với bài toán trung bình cộng một dãy số ở ví dụ trước có thể viết theo cấu trúc REPEAT .. UNTIL nhưsau:

  So sánh 2 cách viết WHILE .. DO và REPEAT .. UNTIL ta thấy có sự khác biệt:

  Lệnh REPEAT .. UNTIL thường được sử dụng trong lập trình, nhất là lúc người sử dụng muốn tiếp tục bài toán ở trường hợp thay đổi biến mà không phải trở về chương trình và nhấn tổ hợp phím Ctrl + F9 lại.

  Writeln (‘ Tích số của a x b là :’ , a*b : 10 ) ;

  Writeln (‘ Tiếp tục tính nữa không (CK) ? ‘);

  UNTIL upcase(CK) = K; {hàm chuyển đổi ký tự trong biến}

  {CK thành ký tự in hoa}

  Program Hello; var x,y:integer; begin write('Chao mung cac ban den voi dien dan truong thptnamly'); readln; end.

  Phân tích chương trình:

  Một chương trình bao gồm 3 phần:

  Phần 1: Tiêu đề

  Program Hello;

  Với Program là từ khóa còn Hello là tên chương trình

  Phần 2: Khai báo

  var bien: kieu_bien

  Khai báo tất cả biến dùng trong chương trình

  Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu thêm 1 ví dụ nhỏ nữa:

  Nhập vào 1 số và in ra bình phương của nó:

  Program square; var x:real; {x la 1 bien thuc} begin write('Nhap vao so thuc x= ');{Yeu cau nhap so} read(x); write('Binh phuong cua so do la: ');{in ra binh phuong cua so do} write('x*x:5:0′) end.

  PROGRAM Hinh_chu_nhat; Var a, b, S, P : Real ; Begin Write( 'Nhap chieu dai : '); Readln(a); Write( 'Nhap chieu rong : '); Readln(b); S:=a*b; P:=2* (a+b); Writeln (' Dien tich = ', S:8:2); Writeln (' Chu vi = ', P:8:2); Readln; End.

  Lệnh rẽ nhánh và lệnh ghép:

  1. if…then, if…then…else

  if A then B : nếu A đúng thì thực hiện B nếu A sai thì sẽ không thực hiện B

  if A then B else C: nếu A đúng thì thực hiện B còn A sai thì thực hiện C

  Áp dụng vào ví dụ sau:

  Program Phuong_trinh_bac_2; var a, b, c, x1, x2, delta : real; begin Write('Chuong trinh giai phuong trinh bac hai'); Write('a = '); Readln(a); Write('b = '); Readln(b); Write('c = '); Readln(c); delta := b * b - 4 * a * c; if delta < 0 then begin Write('Phuong trinh vo nghiem'); end; if delta = 0 then begin Write('Phuong trinh co nghiem kep: x1 = x2 = ', -b/(2 * a)); end; begin x1 := (-b - SQRT(delta))/(2 * a); x2 := (-b + SQRT(delta))/(2 * a); Writeln('Phuong trinh co nghiem kep:') Writeln('x1 = ', x1); Writeln('x2 = ', x2); end; end.

  Lệnh Case … of:

  Liệt kê nhiều câu lệnh kiểu rời rạc, tương đương với nhiều lệnh if (nếu 1 lệnh if thì xài if cho xong

  )

  Công thức (cấu trúc lệnh):

  case (biểu thức hoặc biến chọn) of

  giá_tri1: lênh1;

  giá_tri2: lênh2;

  giá_tri3: lênh3;

  ……………

  giá_trin: lênhn;

  else lênh0;

  end;

  biểu thức hoặc biến chọn: phải kiểu integer hoặc ký tự (không được là real)

  – biểu thức hoặc biến chọn có nhiều giá trị mà vẫn cùng thực hiện 1 lệnh thì:

  case (biểu thức hoặc biến chọn) of

  giatri1,giatri2,giatri3…,giatrin: lệnh;

  end; Ví dụ: Xếp loại theo điểm:

  0,1,2,3,4: Yếu

  5,6: Trung bình

  7,8: Khá

  9,10: Giỏi

  Program Hoc_Luc; var d:integer; begin; write('Nhap diem cua hoc sinh d='); readln(d); case d of 0,1,2,3,4: write('Hoc luc yeu'); 5,6:write('Hoc luc trung binh'); 7,8:write('Hoc luc kha'); 9,10:write('Hoc luc gioi'); end; readln; end.

  Tiếp tục chúng ta làm quen với các vòng lặp và trước hết là vòng lặp for.

  Tại sao lại cần vòng lặp: khi có các thao tác được thực hiện giống nhau với 1 loạt các phần tử như số, ký tự ta sử dụng vòng lặpLặp for:

  chúng tôi lặp từ … tới … làm nhiệm vụ…

  Sử dụng khi biết số vòng lặp tức số lượng phần tử lặp

  Cấu trúc:

  for bien_dem:=gia_tri_dau to gia_tri_cuoi do (sử dụng khi biến đếm tăng dần, còn khi biến đếm giảm dần dùng downto thay cho do)

  Ví dụ: Tính tổng n số nguyên đầu tiên:

  Program Tong; var s,i,n:integer; begin; write('Nhap vao so luong so nguyen n:='); readln(n); s=0; for i:=1 to n do s=s+i; writeln('Tong can tinh la ',s:100); readln; end.

  Ví dụ: Bài toán 100 con trâu, 100 bó cỏ: trâu đứng ăn 5 bó, trâu nằm ăn 3 bó, trâu già 3 con ăn 1 bó, hỏi có mấy trâu đứng, trâu nằm, trâu già???

  Program Trau_co; var td,tn:integer; begin for td:=1 to 20 do for tn:=1 to 33 do if (5*tn + 3*tn + (100-5*td-3*tn)/3=100) then begin; writeln('So trau dung',td:2); writeln('So trau nam',tn:2); write('So trau gia',100-td-tn); end; readln; end.

  Lênh lặp chúng tôi Lệnh này sử dụng khi ta biết trước điều kiện để dừng vòng lặp và có thể chưa biết rõ số lượng phần tử lặpCông thức

  while (dieu_kien) do begin; lenh; lenh; ............... end;

  Khi dieu_kien là đúng thì vòng lặp thực hiện tiếp

  s=0; i=1; while 2-s<0.01 do begin s:=s+1/i; i:=i+1; end;

  Ví dụ 2:

  Tìm ước chung lớn nhất của (a,b)

  Nhập m,n (tự viết)

  else m<n then n=n-m; write('UCLN cua 2 so la ',m);

  Ví dụ 3:

  Kiểm tra số n là số nguyên tố

  Program So_nguyen_to; var integer:n,i; begin; write('Nhap vao 1 so'); readln(n); i=2; i++; else write('Khong la so nguyen to'); readln; end.

  Repeat…until

  Công thức:

  Repeat lệnh_1; lệnh_2; ................ until (dk_thoat)

  – Nếu dk_thoat là sai thì lặp, sai thì thoát khỏi vòng lặp: thực hiện lệnh rồi mới kiểm tra điều kiện Ví dụ 1:

  Nhập 1 số bất kỳ, nếu là số âm thì nhập tiếp cho tới khi số nhập vào là số dương

  Repeat write('Vao 1 so bat ky',n); readln(n); if (n<0) then write('Yeu cau ban nhap lai');

  Ví dụ 2:

  Tính 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n

  write('Nhap n=',n); readln(n); s:=0; i:=1; repeat s:=s+1/i; i:=i+1;

  Để kết thúc cho các bài viết về vòng lặp xin có mấy lời gọi là phụ họa thêm để mọi người dễ nhớ về 3 vòng lặp này.

  Nếu như coi 1 chương trình máy tính là cuộc đời thì với vòng for mọi người sẽ xuất phát đồng hàng, ai cũng như ai và người ta không thể biết được phía trước mình có những gì, cứ vào vòng for là tiến, những ai không đạt đủ các điều kiện - các lệnh if (nếu có) thì sẽ bị loại dần và rất có thể những con người qua được vòng for này sẽ được tôi luyện rất nhiều và trở nên đứng đắn hơn. Với for bạn có thể biết được chắc chắn có bao nhiêu người cùng đua tranh với mình nhưng lại không rõ đối thủ mạnh yếu ra sao chỉ khi cuộc đua tranh bắt đầu thì mọi việc mới dần ngã ngũ.

  Còn với while thì sao, có ít nhất là 1 tiêu chí đặt ra để bạn có thể vào vòng lặp này, nó có thể coi như là mức sàn, mức tối thiểu để bạn đi tiếp trên con đường của mình. Cũng nhờ đó mà bạn thấy được chút ít về các người bạn đồng hành của mình, ít ra thì họ cũng đạt được cái điều kiện tối thiểu nào đó. Với while có thể số lượng là không định trước được, người ta cứ lần lượt xếp hàng để được kiểm tra xem có đạt cái điều kiện tối thiểu không và ai đạt tức thì họ được đi tiếp và những người sau họ cũng phải dừng lại theo họ.

  Repeat..until thì sao, tương tự như for bạn sẽ xuất phát mà không có 1 tiêu chí gì ngăn cản cả, cứ đi đi mãi, và số lượng bạn đồng hành cũng có thể là khó đoán trước được. Nhưng cái hàng dài có thể là vô tận này có thể bị chặn đứng ngay lập tức nếu nó gặp điều kiện trong until cũng vì thế mà người ta không rõ khi nào thì ta bị loại và có khi là đi hết tới cuối con đường mới biết được thì ra mình vẫn thiếu 1 cái gì đó để có thể đi tiếp.

  Máy tính có thể khô khan nhưng khi lồng các hoạt động của máy tính vào cuộc đời thì nó cũng mang nhiều ý nghĩa.....

  ten_mang:array of boolean;

  program tim_max; const n=10;{gán cố định số phần tử của mảng là 10, cái này có thể cho là 1 bi���n để nhập vào} var a:array:=' ); readln(a; for i:=2 to n do {do da gan max:=a) then max:=a; a; a);

  VD2:

  Tìm các số dương trong 1 dãy và tính trung bình cộng của chúng.

  s:=0; j:=0; for i:=1 to n do begin s:=s+a; j:=j+1; end; writeln('Day co ',j,' so duong'); writeln('Trung binh cong cua cac phan tu duong la ',s/j:2:4);

  Tiếp tục các bài về mảng ta chuyển sang mảng 2 chiều hay còn được gọi là ma trận:

  Mảng 2 chiều là 1 mảng số (có trật tự) gồm m hàng và n cột.

  var a:array : phần tử của mảng tại hàng i cột j

  Các xử lý với mảng 2 chiều không khác so với mảng 1 chiều chỉ lưu ý việc chỉ số của các phần tử bây giờ gồm hàng và cột.

  VD:

  Nhập mảng 2 chiều kích thước mxn

  In các giá trị của mảng ra màn hình.

  program vd_mang_2chieu; var a:array:='); readln(a); writeln; end; readln; end.

  Thuật toán đệ quy trong Pascal

  Định nghĩa: một đối tượng gọi là đệ quy nếu nó bao gồm chính nó hoặc nó được định nghĩa bởi chính nó

  Thủ tục đệ quy: một thủ tục gọi là đệ quy nếu trong quá trình thực hiện nó phải gọi đến chính nó nhưng với kích thước nhỏ hơn của tham số

  VD:

  Procedure Giaithua(n:word):integer; begin if n=0 then giaithua:=1 else giaithua:=n*giaithua(n-1); end;

  Cấu trúc của thủ tục đệ quy: gồm 2 phần

  -Phần neo: trong đó chứa các tác động của hàm hoặc thủ tục với một giá trị cụ thể ban đầu của tham số

  -Phần hạ bậc: trong đó tác động cần thực hiện cho giá trị hiện thời của tham số được định nghĩa bằng các tác động đã được định nghĩa trước đó

  Ưu điểm của đệ quy:

  - Đệ quy mạnh ở chỗ có thể định ngahĩ một tập rất lớn các tác động bởi một số hữu hạn các mệnh đề

  - Chương trình trong sáng, dễ hiểu, nêu bật lên được bản chất của vấn đề

  Ví dụ về bài toán Fibonacci

  Program Fibonacci; Uses CRT; Var n,i:shortint; F:real; CH:char; Label 1; Procedure FB(n:shortint); Var a,b:Real; Begin If (n=1) or (n=2) Then F:=1 Else Begin FB(n-1); a:=F; FB(n-2); b:=F; F:=a+b; End; End; Begin 1: ClrScr; Write('N = ');Readln(n); Begin Writeln('n phai nho hon hoac bang 40′); Writeln; GOTO 1; End; Writeln; For i:=1 to n Do Begin FB(i); Write(F:0:0,' '); End; Writeln;Writeln;

  function ngto(n:integer): boolean; var i:integer; begin ngto:=false; if n<2 then exit; for i:=2 to trunc(sqrt(n))do if n mod i=0 then exit; ngto:=true; end;

  Chú ý: Dựa trên hàm kiểm tra nguyên tố, ta có thể tìm các số nguyên tố từ 1 đến n bằng cách cho i chạy từ 1 đến n và gọi hàm kiểm tra nguyên tố với từng giá trị i.

  2. THUẬT TOÁN TÍNH TỔNG CÁC CHỮ SỐ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN:

  Ý tưởng là ta chia số đó cho 10 lấy dư (mod) thì được chữ số hàng đơn vị, và lấy số đó p 10 thì sẽ được phần còn lại. Do đó sẽ chia liên tục cho đến khi không chia được nữa (số đó bằng 0), mỗi lần chia thì được một chữ số và ta cộng dồn chữ số đó vào tổng.Hàm tính tổng chữ số nhận vào 1 số nguyên n và trả lại kết quả là tổng các chữ số của nó:

  function tongcs(n:integer): integer; var s : integer; begin s := 0; begin s := s + n mod 10; n := n p 10; end; tongcs := s; end;

  Chú ý: Tính tích các chữ số cũng tương tự, chỉ cần chú ý ban đầu gán s là 1 và thực hiện phép nhân s với n mod 10.

  3. THUẬT TOÁN EUCLIDE TÍNH Ước Chung Lớn Nhất (UCLN):

  Ý tưởng của thuật toán Euclide là UCLN của 2 số a,b cũng là UCLN của 2 số b và a mod b, vậy ta sẽ đổi a là b, b là a mod b cho đến khi b bằng 0. Khi đó UCLN là a. Hàm UCLN nhận vào 2 số nguyên a,b và trả lại kết quả là UCLN của 2 số đó.

  function UCLN(a,b: integer): integer; var r : integer; begin begin r := a mod b; a := b; b := r; end; UCLN := a; end;

  Chú ý: Dựa trên thuật toán tính UCLN ta có thể kiểm tra được 2 số nguyên tố cùng nhau hay không. Ngoài ra cũng có thể dùng để tối giản phân số bằng cách chia cả tử và mẫu cho UCLN.

  4. THUẬT TOÁN TÍNH TỔNG CÁC ƯỚC SỐ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN:

  Để tính tổng các ước số của số n, ta cho i chạy từ 1 đến n p 2, nếu n chia hết cho số nào thì ta cộng số đó vào tổng.(Chú ý cách tính này chưa xét n cũng là ước số của n).

  function tongus(n : integer): integer; var i,s : integer; begin s := 0; for i := 1 to n p 2 do if n mod i = 0 then s := s + i; tongus := s; end;

  Chú ý: Dựa trên thuật toán tính tổng ước số, ta có thể kiểm tra được 1 số nguyên có là số hoàn thiện không: số nguyên gọi là số hoàn thiện nếu nó bằng tổng các ước số của nó.

  Giải bài toán nhân 2 đa thức với phương pháp chia - để - trị

  Bài toán:

  Tính giá trị của đa thức bậc N-1 tại các căn bậc N của đơn vị. Chúng ta có thể có từng phần thuật toán nhân hai đa thức chỉ sử dụng khoảng NlgN phép toán. Có thể thấy sơ đồ tổng quát là:

  - Tính giá trị của đa thức nhập vào tại các căn bậc (2N-1) của đơn vị.

  - Nhân hai giá trị tìm được tại mỗi điểm.

  - Nội suy để tìm kết quả bằng cách tính giá trị cảu đa thức xác định chỉ bởi các số được tính tại các căn bậc (2N-1) của đơn vị.

  Mô phỏng trên có thể chuyển trực tiếp sang thành một chương trình trong đó sử dụng một thủ tục để tính giá trị của đa thức bậc N-1 tại các căn bậc N của đơn vị. Tuy nhiên, các phép toán này thực hiện trên số phức mà trong Pascal lại không có xây dựng kiểu số phức. Do đó, ta cần có một thủ tục để xác định kiểu số phức cũng như các phép toán trên các số này. Với giả định là kiểu số phức ta đã có, ta có chương trình tính giá trị sau:

  eval(p,outN, 0); eval(q, outN, 0); for i:= 0 to outNdo r*q; r; r:=r; p1:= p:= t+p1; p:= p: = p:= t*p:= p:= p:= t bằng cách dùng phương pháp đệ quy. (Để đơn giản, mã này giả sử rằng N+1 là một luỹ thừa của 2, mặc dầu điều này bỏ đi dễ dàng). Nếu N=1, ta dễ dàng tính giá trị tại 1 và -1. Với N≠ 1 thủ tục này đầu tiên sẽ xáo trộn, rồi gọi đệ quy chính nó để chuyển sang bài toán cho N/2, sau đó kết hợp các kết quả tính toán như đã mô tả trên. Để nhận được các căn vị cần thiết, chương trình chọn từ mảng tại một khoảng các định bởi biến i. Ví dụ, nếu outN=15, các căn bậc 4 của đơ nvị tìm thấy trong w, w. Điều này làm giảm bớt số tính toán các căn của đơn vị sử dụng.

  *** Hai đa thức cấp N có thể được nhân 2NlgN + 0(N) phép nhân phức.

  Sự áp dụng phương pháp ở thuật toán trên rộng hơn nhiều so với phép toán nhân hai đa thức mà chúng ta trình bày ở trên; và thuật toán này đã được sử dụng mạnh và khảo sát trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, các nguyên tắc chính trong các áp dụng cũng tương tự như trong việc nhân đa thức được xem xét ở đây. Phương pháp này là một ví dụ cổ điển về phương pháp "chia-để - trị".

  School@net (Theo THNT)

  --- Bài cũ hơn ---

 • {#review} Học Toán Finger Math: Có Nên Cho Bé Học?
 • Phương Pháp Dạy Bé Học Toán Finger Math Đơn Giản Dễ Hiểu
 • Cách Dạy Bé Lớp 1 Tính Nhẩm Bằng Phương Pháp Finger Math
 • Học Toán Theo Phương Pháp Finger Math
 • Phương Pháp Dạy Bé Học Toán Finger Math: Thông Minh & Đơn Giản
 • Tự Học Photoshop Cơ Bản

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Photoshop Trong Bao Lâu Sẽ Thành Thạo
 • Xóa Chữ Trên Ảnh, Delete Text Thừa Trong Ảnh Bằng Photoshop
 • Cách Xóa Chữ Trên Ảnh Bằng Photoshop
 • Hướng Dẫn Cách Photoshop Nội Thất, Photoshop Chỉnh Màu Chỉnh Sáng Nội Thất
 • Cách Chỉnh Sửa Ảnh Bằng Photoshop
 • Tự học Photoshop cơ bản.

  Bạn là một người yêu thích hình ảnh, muốn có những hình ảnh đẹp. Bạn là người thích chụp hình và hay post hình trên mạng xã hội; có thể các apps chỉnh sửa trên điện thoại đã đủ để làm hài lòng nhu cầu của bạn; thế nhưng để bước thêm một bước tiến nữa về chỉnh sửa và sáng tạo hình ảnh thì bạn cần phải học Photoshop, học chỉnh sửa ảnh. Dù là những bước tự học photoshop căn bản nhất cũng sẽ giúp bạn rất nhiều trong công việc hay cuộc sống. Thế kỷ 21 mà, công nghệ sẽ giúp ta tất cả.

  LIÊN HỆ VỚI ART LAND ĐỂ HIỂU SÂU VỀ NGÀNH :

  FANPAGE LUYỆN THI KIẾN TRÚC – MỸ THUẬT ART LAND

  Đồ họa Photoshop là gì?

  Jennifer in chúng tôi là tên của bức ảnh mà John Knoll chụp người vợ tương lai Jennifer của mình ở Bora Bora vào năm 1987. Tấm ảnh này được scan lại bằng một chiếc máy scan phẳng tại phòng thí nghiệm Advanced Technology Group của Apple và đây cũng là một trong những chiếc máy scan phẳng hiếm hoi lúc đó. Và rồi, Jennifer in Paradise trở thành hình ảnh màu đầu tiên được sử dụng để demo cho phần mềm mà Adobe bắt đầu gọi Photoshop.

  Học Photoshop căn bản như thế nào?

  1. Tổng quan phần mềm Photoshop
  2. Làm quen những khu vực làm việc chính; hệ thống bảng phím tắt trong Photoshop
  3. Tìm hiểu thanh công cụ Toolbox
  4. Phương pháp chỉnh sửa hình ảnh trong đồ họa Photoshop.
   • Xóa bỏ đối tượng thừa trong ảnh
   • Chỉnh sửa khuôn mặt: làm trắng da, tẩy mụn, trắng răng…
   • Các thực hành ghép ảnh nâng cao.
  5. Thiết kế hình ảnh chuyên nghiệp
   • Thiết kế banner cho Website
   • Thiết kế Poster, Backdrop.

  Khóa học Photoshop cho người mới bắt đầu được xây dựng đi từ những kiến thức cơ bản tới nâng cao giúp bạn hiểu rõ bản chất về Photoshop và sử dụng thành thạo phần mềm này.

  Tại đây, bạn được xây dựng các bước rõ ràng tài liệu học photoshop và tất cả các bài học đều có bài tập thực tế giúp các bạn thực hành với các công cụ và tính năng. Việc học tập trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn việc tự học một mình rất nhiều.

  Khóa học Photoshop cơ bản này do thầy Nguyễn Văn Dinh; đang là CEO của Trung tâm đào tạo SKYGATE và là Chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế đồ họa.

  Anh đã có kinh nghiệm 7 năm nghiên cứu và giảng dạy về Photoshop; giảng dạy cho hàng nghìn học viên trên cả nước.

  Với kinh nghiệm của mình, học viên hoàn toàn có khả năng tiếp thu bài học một cách trực quan và nhanh chóng nhất.

  Ngoài ra trên Unica còn có khóa học Photoshop từ cơ bản đến nâng cao khác cho những bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn nữa.

  NHẬN TƯ VẤN NGÀNH NGHỀ CÙNG LỚP DẠY VẼ LUYỆN THI KHỐI V,H ART LAND

  Bài Viết Liên Quan: HỌC VẼ CƠ BẢN ONLINE KHÓA HỌC DESIGN CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI TOP 5 KHÓA HỌC THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ONLINE TỐT NHẤT

  giáo trình photoshop cc 2022, tài liệu học photoshop cs6, học photoshop cc 2022, tài liệu photoshop cs6, tài liệu học photoshop cc 2022

  --- Bài cũ hơn ---

 • 1️⃣【 Cách Sử Dụng Adobe Photoshop Lightroom Đơn Giản 】™️ Caothugame.net
 • Cảnh Sát Thế Giới Tập Pháp Luân Công
 • Hướng Dẫn Tập 5 Bài Tập Pháp Luân Công Chuẩn
 • Khép Lại Vụ Án Mạng Ở Bình Dương, Người Tập Pháp Luân Công Nghĩ Gì?
 • Tự Học “pháp Luân Đại Pháp” (Pháp Luân Công) Cho Người Mới Tại Nhà
 • Tự Học Python Cơ Bản

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Python Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Lập Trình Python Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Học Qua Dự Án Python Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Tự Học Lập Trình Python Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Học Python Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Với Hơn 40 Dự Án Thực Tế
 • Số người xem bài viết 549

  + Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, thông dịch, mã nguồn mở, đa mục đích và là ngôn ngữ lập trình được dùng khá phổ biến trên thế giới hiện nay. Python là ngôn ngữ có hình thức rất sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, được đánh giá là một ngôn ngữ khá dễ học và là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai mới bắt đầu học lập trình

  + Python được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, bạn có thể lập trình trên Python từ các ứng dụng windows, ứng dụng web đến các chương trình tính toán khoa học, phân tích dữ liệu, …

  + Python dễ học, Python là lựa chọn để giảng dạy về lập trình trong các khóa học AP, các khóa học nhập môn lập trình ở các trường Đại học lớn trên thế giới.

  + Python có nhiều các thư viện hữu ích được xây dựng sẵn, giúp cho việc lập trình ứng dụng trên Python được nhanh chóng và dễ dàng hơn. Python có nhiều tài nguyên miễn phí, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều tiện ích hay trên Python được xây dựng và chia sẻ miễn phí

  + Python có cộng đồng sử dụng sử dụng rất nhiều, nên bạn dễ dàng tìm được các lời khuyên, tài liệu và hướng dẫn cần thiết trên Internet.

  + Python dễ dàng kết nối với các thành phần khác: Bạn có thể lập trình Python kết nối với các đối tượng COM, .NET (Ironpython, Python for .net), và CORBA, java… Python cũng được hỗ trợ bởi Internet Communications Engine (ICE) và nhiều công nghệ kết nối khác.

  • Cực mạnh trong việc xử lý các loại dữ liệu chuỗi, tập hợp. Thích hợp với ứng dụng bóc tách, chuyển đổi, phân tích dữ liệu: big data – data mining
  • Dễ học – dễ làm – dễ cài đặt
  • Chạy trên đa nền tảng: MacOSX, Windows, Linux
  • Lập trình gần như mọi thứ: Web (Django, Tornado), Game (pygame , kivy, piglet)
  • Thư viện có sẵn nhiều. Ví dụ thư viện data mining Scikit-learn , Pandas …
  • Tại thị trường tuyển dụng tại Việt Nam: Python là hàng độc so với kỹ năng lập trình PHP, C#, Java

  http://megaurl.in/ZwTYSOgB

  Thông tin chung về ebook “Python rất là cơ bản”

  – Tên tài liệu : Python rất là cơ bản – Python Tiếng Việt

  – Tác giả : Võ Duy Tuấn

  – Số trang : 92

  – Ngôn ngữ : Tiếng Việt

  – Format : PDF

  – Thể loại : Python Programming

  https://drive.google.com/file/d/1e5k5WH8XG9WzqzV3fujOqdKJDW_xpoYu/view

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lập Trình Python Cơ Bản
 • Bài Tập Pascal Tin Học 11
 • Bài Thực Hành 2. Viết Chương Trình Để Tính Toán
 • Học Lập Trình Pascal Tại Nhà
 • Ngôn Ngữ Lập Trình Pascal (Bổ Trợ Tin 11)
 • Tự Học Cắt May Cơ Bản

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Công Thức Học Cắt May Cơ Bản
 • Tài Liệu Hướng Dẫn Trọn Bộ Tự Học Vận Hành Máy Cnc
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Cnc
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Cnc Gỗ Chi Tiết Từ A Đến Z Cho Người Mới
 • Khóa Học Lập Trình Và Vận Hành Máy Tiện Cnc Hcm
 • Rất nhiều chị em yêu thích may vá và có mong muốn tự may cho mình hay người thân những món đồ theo sở thích. Vì vậy, kiến thức cơ bản dành cho những người mới bắt đầu học may này sẽ giúp bạn phần nào hoàn thành được ước muốn của mình.

  1. Kiểm tra trước khi may

  • Kiểm tra máy trước khi may là một bước không thể thiếu trong việc tự học cắt may cơ bản.
  • Kiểm tra máy may, đặt máy ở chế độ may cơ bản và đảm bảo chỉ được luồn chính xác. Lần đầu thực hành may, bạn nên kéo chỉ thừa ra 10cm để những mũi may đầu tiên được chắn chắn.
  • Đặt phần vải cần may bên dưới chân vịt. Nhớ căn chân vịt cho sát mép vải để cố định vải, đây là việc vô cùng cần thiết trước khi bắt đầu thực hiện bất kì một đường may nào.
  • Đặt sợi chỉ trên (chỉ cuộn) bên dưới chân vịt và bên trên bề mặt vải, đặt sợi chỉ dưới (suốt chỉ) ở bên dưới. Vắt 2 sợi chỉ ra phía sau máy may, không may 2 sợi chỉ đó và buộc chúng lại gọn gàng.
  • Trước khi bắt đầu bất kì đường may nào, nên kiểm tra kĩ lại kim may; kim may cần được đặt ở một độ cao phù hợp so với bề mặt vải.

  2. Bắt đầu may

  • Đặt nhẹ 2 tay lên mặt vải để giữ vải, ngón tay đặt gần mép chân vịt để dẫn các đường may. Sau đó, nhẹ nhàng đạp chân lên bàn đạp để bắt đầu may.
  • Một số máy may hiện đại có thêm nút điều chỉnh tốc độ, bạn có thể điều chỉnh tốc độc may phù hợp cho chính mình (may từ chậm đến nhanh dần). Nhưng nếu máy may của bạn không có nút điều chỉnh, bạn có thể điều chỉnh tốc độ may bằng cách chỉnh lực tác động từ chân lên bàn đạp.

  3. Sử dụng trục quay

  • Nếu bạn muốn may chậm hoặc chỉ may 1 hay 2 mũi may cần độ chính xác cao, bạn có thể sử dụng trục quay ở bên cạnh máy may.
  • Khi bạn điều chỉnh trục quay bằng cách xoay nút theo chiều kim đồng hồ thì nó cũng có chức năng cơ bản như sử dụng bàn đạp.
   Khi may xong, để các đường may được chắc chắn và cố định, bạn có thể thực hiện 1 trong 2 cách sau:

  +Cách 1: Giữ vải và may ngược lại 2, 3 mũi bằng các ấn nút may ngược lại trên máy may.

  5. May đường thẳng

   Bắt đầu từ những mũi đơn giản nhất, chúng ta nên thực hành may một đường thẳng.Bạn nên kẻ một đường thẳng trực tiếp lên vải, hoặc có thể sử dụng hướng dẫn trên tấm bảng kim loại dưới chân vịt.Ban đầu bạn sẽ gặp chút khó khăn, nhưng khi may quen rồi bạn sẽ cảm thấy rất đơn giản.

  6. May đường cong

  • Vẽ một đường cong lên trên tấm vải, chú ý vẽ đường cong có độ mở rộng và to để có thể may dễ dàng hơn.
  • Đặt vải vào dưới chân vịt
  • Khi may, dùng tay nhẹ nhàng đưa vải theo chiều đường cong, để chân vịt thẳng hàng với đường cong và may theo hình đường cong đã vẽ.
  • May chậm và có thể dừng lại tại các điểm cua của đường cong. Khi may theo cách này, có thể có một số điểm không chính xác như hình đường cong đã vẽ.

  7. May góc

   Vẽ một góc vuông bên cạnh mép vải. May một đường thẳng đến đỉnh góc vuông đó.Bạn có thể sử dụng trục quay để may chính xác hơn.
   Nâng chân vịt lên và xoay vải sao cho cạnh còn lại hướng về phía mình, để may cạnh còn lại của góc. Sau đso hạ chân vịt và tiếp tục may cạnh còn lại của góc đó.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Bấm Máy Tính Giải Nhanh Trắc Nghiệm Hóa Học (Dành Cho Học Sinh 10, 11, 12)
 • Top 10 Phần Mềm Gõ 10 Ngón, Luyện Tập Đánh Máy 10 Ngon Tay Tốt Nhất 20
 • Hướng Dẫn Đặt Vé Máy Bay Du Học Nhật Bản
 • Hướng Dẫn Từ A Tới Z Cách Làm Thủ Tục Check In
 • Cách Mua Vé Máy Bay Du Học Nhật Bản Giá Rẻ
 • Học Vẽ Cơ Bản Tự Do

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Đọc Bản Vẽ Cơ Khí Từ A
 • Học Vẽ Bây Giờ Còn Kịp Không, Tôi Lo Quá!
 • Học Vẽ Thời Trang Có Khó Không Và Nên Bắt Đầu Từ Đâu
 • Ngành Thiết Kế Thời Trang : Học Ở Đâu? Cần Chuẩn Bị Gì, Học Thế Nào
 • Hướng Dẫn Cách Vẽ Móng Tay Bằng Cọ Nét Siêu Đẹp
 • Mỹ thuật ARC Hà Nội

  • Đào tạo hội họa Việt Nam

  • Luyện thi đại học khối V -H

  • GV-Th.Sỹ-KTS: Lê Ngọc

  Cách vẽ hoa hồng 

  Học vẽ cơ bản

  Bước 1 – Chọn bút chì nào & Chạm nhẹ

  Đó là một ý tưởng tốt để bắt đầu với một cây bút chì nhẹ như 2H hoặc 3H. Một cây bút chì buồn tẻ hoạt động tốt nhất, vì nó lướt trên giấy dễ dàng hơn khi phác thảo ra các hình dạng cơ bản. Giữ cho chuyển động của bạn lỏng và lỏng trong suốt quá trình này. Rốt cuộc, một bông hồng là một sinh vật sống và việc duy trì ý tưởng đó sẽ hướng dẫn bạn trong từng bước.

  Có một cục tẩy nhào tiện dụng để điều chỉnh.

  Vẽ phác thảo cơ bản của sự nở hoa. Nó không chính xác là một vòng tròn hoàn hảo. Nó chỉ cần được tròn. Thêm một hướng dẫn chỉ ra trung tâm của hoa hồng. Hướng dẫn của tôi là một hình dạng kim cương tròn.

  Hoa hồng đặc biệt này là một cái nhìn trực diện, có nghĩa là phải đối mặt trực tiếp với sự nở rộ.

  Bước 2 – Cánh hoa nhỏ, chặt trước

  Một bông hồng là một bó cánh hoa xuất hiện từ trung tâm và ra ngoài. Khi chúng ta di chuyển ra khỏi trung tâm, những cánh hoa mở ra rộng hơn.

  Bắt đầu với những cánh hoa nhỏ hẹp vừa vặn với hướng dẫn trung tâm. Hãy nhớ rằng đây chỉ là một bản phác thảo. Chi tiết sẽ được bổ sung sau.

  Bước 3 – C và D

  Cánh hoa có hình dạng gần giống như chữ C hoặc D rộng.

  Cánh hoa không mọc theo hoa văn cũng không tạo thành những hàng thẳng gọn gàng. Thay vào đó, chúng xen kẽ nhau, ngày càng lớn hơn và rộng hơn từ trung tâm chúng ta có được.

  Bước 4, 5 – Tiếp tục đi!

  Tiếp tục thêm lớn hơn

  Hình dạng và rộng hơn.

  Bước 6 – Bổ sung màu

  Sau khi phác thảo cơ sở hoàn tất, bắt đầu nhấn mạnh vào giải phẫu của cánh hoa. Sử dụng bút chì màu đỏ để thêm chi tiết và phác thảo.

  Giống như trong giai đoạn phác thảo, bắt đầu từ trung tâm và làm việc ra bên ngoài.

  Bước 7 – Tạo nhân vật

  Khi chúng tôi làm lại bản phác thảo, hãy thêm một chút chạm. Cánh hoa hồng có uốn cong và phát triển không đều. Sử dụng kết hợp các đường thẳng và cong để tạo ra một số nhân vật trong mỗi cánh hoa.

  Bước 8 – Có gì trong Cánh hoa

  Hãy nghĩ về mỗi cánh hoa riêng lẻ như là một đơn vị riêng của nó và có câu chuyện riêng của nó. Mỗi cánh hoa thậm chí có thể xuất hiện theo tuổi với tỷ lệ riêng.

  Một số là hoàn toàn cong và tròn. Một số có góc. Những người khác có thể có ít xoáy và nước mắt. Cánh hoa có thể cong và nhăn.

  Bước 9 – Biến thể bật và tắt

  Rất nhiều có thể được truyền đạt với một bản vẽ dường như đơn giản. Line là một ngôn ngữ, do đó, nó có thể thú vị để chơi với trọng lượng của từng dòng. Giữ bút chì sắc nét, nhấn xuống để làm tối các khu vực chọn lọc nhất định, và giữ chất lỏng và lỏng lẻo trong những khu vực khác. Sự thay đổi tạo ra khối lượng và chuyển động.

  Tiếp tục tạo các biến thể cho đến khi hoa hồng của bạn hoàn thành. Học cách vẽ hoa hồng cũng đơn giản và dễ dàng như vậy. Lặp lại các bước này trên toàn bộ trang phác thảo của bạn để có thêm một bông hồng – biết rằng mỗi thứ sẽ rất đáng yêu bởi vì nó là duy nhất và là một trong những loại – giống như hoa hồng thực sự.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Vẽ Hình Khối Cơ Bản
 • Học Vẽ Xăm Tattoo: Nghề Hot Được Giới Trẻ Yêu Thích
 • Học Vẽ Hình Xăm Từ Cơ Bản, Đơn Giản Đến Chuyên Nghiệp
 • Phương Pháp Luyện Vẽ Hiệu Quả
 • Bí Quyết Vẽ Chibi Nữ Thật Đơn Giản
 • Tự Học Kế Toán Excel Cơ Bản

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Thủ Thuật Đơn Giản Cho Bạn Cách Học Excel Nhanh Nhất
 • Muốn Giỏi Tiếng Anh: Hãy Tự Học
 • Cách Học Tiếng Anh Cho Người Bận Rộn
 • Muốn Giỏi Tiếng Anh, Nhất Định Phải Biết Đến Cách Học Này
 • Học Tiếng Anh Online “nhàn Nhã” Với Điện Thoại
 • Trong bài viết này Kế toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn các bạn tự học kế toán Excel với những kiến thức từ cơ bản nhất về Excel đến những kiến thức nâng cao về chuyên môn kế toán Excel.

  Mục đích: Dành cho các bạn đã đăng ký khóa học kế toán trên Excel, khóa học kế toán tổng hợp tại Công ty kế toán Thiên Ưng nhưng phần tin học Excel chưa thực sự thành thạo.

  Trước khi đi học các bạn cần học và thực hành trước những kiến thức cơ bản này để quá trình học chuyên sâu về kế toán Excel trên lớp như: học cách hạch toán, học lên sổ sách, lập BCTC… được thuận lợi hơn.

  1. Giới thiệu qua về giao diện của Microsoffe Excel 2007

  • Data chứa các lệnh làm việc với vùng CSDL sắp xếp (Sort), lọc (Filter), tổng hợp dữ liệu (Subtotal).
  • Nút office: chứa các lệnh làm việc với tệp văn bản New, save, Print, Close
  • Thanh công thức (Formulas Bar) dùng để nhập, sửa chữa dữ liệu hoặc công thức.
  • Các thanh công cụ (tools); chứa các lệnh thực hiện nhanh. Hai thanh công cụ thông dụng nhất là Standard vaf formatting.
  • Thanh cuộn ngang và dọc ( horizontal Scroll Bar và Vertical Scroll Bar) cho phép cuộn màn hình theo chiều ngang và dọc.

  – CTRL + A: chọn toàn bộ

  – CTRL + C: copy

  – CTRL+ V: dán ký tự vừa copy

  – CTRL+ X: cắt đoạn lý tự

  – CTRL+F: tìm kiếm dữ liệu

  – CTRL+P: in

  – CTRL+D: copy nội dung những dòng giống nhau

  – CTRL+H: Dùng để thay thế dữ liệu

  – CTRL+B: dùng để bôi đậm dữ liệu

  – CTRL +U: dùng để gạch chân văn bản

  – CTRL+I: phím tắt dùng để chọn chữ nghiêng

  CTRL+Z: quay lại thao tác vừa thực hiện

  – CTRL+0: Phím tắt dùng để ẩn cột hoặc nhóm cột được chọn

  – CTRL+9: Phím tắt dùng để ẩn dòng hoặc nhóm dòng được chọn

  – ALT+ Enter: ngắt dòng

  – Enter: chuyển xuống ô dưới

  – ESC: hủy bỏ dữ liệu vừa thao tác trong ô

  – F4 hoặc CTRL + Y: lặp lại thao tác

  – ALT+ Enter: thêm dòng trong ô

  – Backspace: Xóa dòng ký tự từ bên phải

  – Home về đầu dòng

  – Tab: chuyển sang ô bên phải

  – F2: Hiệu chỉnh dữ liệu trong một ô

  – F3: Dán một tên đã đặt trong công thức

  – F12: Tùy chọn lưu

  – CTRL+D: Chép dữ liệu từ ô phía trên xuống ô phía dưới

  – Shift + Enter: chuyển lên ô phía trên

  – Shift + Tab: chuyển sang ô bên trái

  3.Xử lý các ký hiệu lạ xuất hiện trên bảng tính Excel:

  Khi nhập dữ liệu dạng công thức hoặc sao chép dữ liệu được tạo ra từ công thức sang các vùng khác đôi khí thấy xuất hiện các ký hiệu lạ như:

  Là do cột không đủ lớn để chứa dữ liệu, nên mơ rộng cột lớn đủ chứa dữ liệu.

  Một giá trong công thức không hợp lệ do dữ liệu bị xóa hoặc bị dán đè dữ liệu khác lên. Nên kiểm tra lại các địa chỉ trong công thức và sửa chữa cho phù hợp.

  Tên hàm hoặc biểu thức trong công thức bị sai và excel không hiểu công thức đó. Cần thay đổi lại tên hàm hoặc các phép tính cho đúng.

  Một trong các giá trị không nằm trong vùng dữ liệu quy định của hàm. Nên kiểm tra lại các địa chỉ trong công thức và sửa chữa cho phù hợp.

  Một trong các giá trị của công thức không phải là kiểu dữ liệu số, nên kiểm tra lại các địa chỉ trong công thức và sửa chữa cho phù hợp.

  Công dụng dùng để tính tổng trong một vùng dữ liệu hoặc một dãy số nào đó.

  Cú pháp = SUM (vùng cần cộng).

  Bài tập thực hành: Cộng tổng bộ phận quản lý và bộ phận bán hàng tại Sheet bảng lương.

  Công dụng dùng để cộng tổng có điều kiện, khác với hàm sum là hàm cộng tổng tránh trùng, tránh lặp.

  Cú pháp = Subtotal(9,vùng cần cộng)

  Mỗi đối số có một ý nghĩa khác nhau, đối số 9 thay cho hàm sum.

  Bài tập thực hành: Cộng tổng bộ phận quản lý và bộ phận bán hàng tại Sheet bảng lương.

  Công dụng tìm giá trị lớn nhất trong một vùng dữ liệu hoặc một dãy số nào đó.

  Cú pháp= max(vùng dữ liệu cần tìm giá trị lớn nhất)

  Bài tập thực hành: Sử dụng hàm max để lấy số dư cuối kỳ cho bảng tổng hợp 131 và 331

  Công dụng: hàm tìm kiếm dữ liệu theo điều kiện và trả lại kết quả là giá trị tương ứng được tìm thấy trong bảng phụ. Bảng phụ được tạo theo dạng cột dọc

  Cú pháp

  = VLOOKUP(giá trị tìm kiếm, vùng dữ liệu tìm kiếm, thứ tự cột trả về giá trị tìm kiếm, kiểu tìm kiếm)

  → F4 :3lần → F4:1 lần

  Trong đó:

  – Giá trị tìm kiếm: giá trị để tìm kiếm chỉ là một ô và phải có tên trong vùng dữ liệu tìm kiếm.

  – Vùng dữ liệu tìm kiếm: phải chứa tên của giá trị tìm kiếm và phải chứa giá trị cần tìm, điểm bắt đầu của vùng được tính từ dãy ô có chứa giá trị để tìm kiếm.

  – Cột trả về giá trị tìm kiếm: đếm thứ tự cột từ bên trái qua bên phải.

  – Kiểu tìm kiếm nhận một trong hai giá trị 0,1. Nếu tìm kiếm về 0 thì điều kiện dựa vào tìm kiếm được lấy ở bảng chính phải giống giá trị trong cột đầu tiên. Nếu là 1 hoặc để trống thì giá trị tìm kiếm trên bảng phụ phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

  – Bảng tìm kiếm phải sử dụng địa chỉ tuyệt đối. Cột đầu tiên trong bảng tìm kiếm phải chứa giá trị để tìm kiếm.

  F4: 1 lần để có giá trị tuyệt đối (tuyệt đối được hiểu là cố định cột và cố định dòng).

  Ví dụ: $D$10: được hiểu là cố định cột D và cố định dòng 10

  F4: 2 lần để có giá trị tương đối cột và tuyệt đối dòng (được hiểu là cố định dòng và thay đổi cột).

  Ví dụ: D$10 thay đổi cố định dòng 10

  F4$: 3 lần để có giá trị tương đối dòng và cố định cột (cố định cột thay đổ dòng).

  Ví dụ: $D10 cố định cột D và thay đổi dòng 10

  Bài tập thực hành: sử dụng hàm vlookup để tìm kiếm tên hàng và đơn vị tại Sheet bảng kê Nhập Xuất Kho.

  Công dụng: Hàm tính tổng các giá trị trong một vùng dữ liệu hoặc một dãy số theo một điều kiện nào đó.

  =SUMIF( Vùng giá trị tìm kiếm, giá trị tìm kiếm, vùng giá trị cần cộng)

  → F4 :3lần → F4:1 lần

  – Vùng giá trị tìm kiếm: là vùng chứa giá trị trị tìm kiếm

  – Giá trị tìm kiếm: Phải có tên trong vùng giá trị tìm kiếm (Giá trị tìm kiếm chỉ là một ô).

  – Vùng giá trị cần cộng: là vùng chứa giá trị cần cộng

  : Vùng giá trị tìm kiếm và cùng giá trị cần cộng phải tương ứng với nhau, tức là điểm đầu và điểm cuối phải tương ứng với nhau.

  F4: 1 lần để có giá trị tuyệt đối ( tuyệt đối được hiểu là cố định cột và cố định dòng)

  Ví dụ:$E$10: được hiểu là cố định cột E và cố định dòng 10

  – F4: 2 lần để có giá trị tương đối cột và tuyệt đối dòng (được hiểu là cố định dòng và thay đổi cột)

  Ví dụ: E$10 thay đổi cột E cố định dòng 10

  F4$: 3 lần để có giá trị tương đối dòng và cố định cột (cố định cột thay đổ dòng)

  Ví dụ:$E10 cố định cột E và thay đổi dòng 10

  Bài tập thực hành: Sử dụng hàm sumif để lấy số lượng nhập, thành tiền nhập và số lượng xuất từ bảng Kê nhập xuất kho sang bảng tổng hợp nhập xuất tồn.

  Công dụng: hàm sử dụng để kiểm tra điều kiện và trả lại một trong hai giá trị được chỉ ra trong công thức, Nếu điều kiện kiểm tra đúng thì trả lại giá trị 1, ngược lại thì trả lại giá trị 2.

  7.1. Chỉnh sửa dữ liệu đã nhập

  – Chọn vùng hoặc ô muốn thay đổi kiểu dữ liệu

  – Chọn Home/chọn nút mở rộng Alignment: chọn vùng hoặc ô muốn thay đổi dữ liệu

  – Hoặc chọn home/chọn nút format painter

  Khi cần xóa vùng dữ liệu cần thưc hiện các thao tác sau:

  – Chọn vùng dữ liệu cần xoá

  – Vào home/chọn nút Clear mở rộng

  – Clear All: xóa tất cả dữ liệu

  – Clear formats: xóa định dạng(phông, cỡ, mầu chữ, căn lề)

  – Clear Contents: Xóa nội dung giữ nguyên định dạng

  – Clear Comments: Xóa chú thích

  Muốn lọc dữ liệu phải bôi đen từ dòng muốn lọc tới hết cùng lọc, sau đó vào Data/chọn filter. Xuất hiện các mũi tên nhỏ màu trắng trên tiêu đề các cột trong vùng dữ liệu. Muốn lọc dữ liệu cột nào nhấn chuột tại mũi tên của cột đó.

  – Sort A to Z: sắp xếp dữ liệu tăng dần

  – Sort Z to A: sắp xếp dữ liệu giảm dần

  – Sort by color: sắp xếp dữ liệu theo màu sắc

  – Text Filter: cho phép chọn theo điều kiện cần lọc

  – Equals: so sánh bằng

  – Does not Equals: So sánh không bằng

  – Begin With: bắt đầu với

  – Does not begin with: không bắt đầu với

  – End with: kết thúc với

  – Content: bao gồm

  – Muốn hủy lọc: vào data/chọn Filter.

  – Muốn nhả lọc để lọc điều kiện khác vào Select All hoặc Clear Filter From.

  a. Chèn hàng, cột: Chọn home/chọn Inser

  – Chọn Insert Cells: để thêm ô

  – Chọn Insert Sheet Rows: thêm hàng

  – Chọn Insert Sheet Cloumns: thêm cột

  – Chọn Insert Sheet: thêm bảng tính

  b. Xóa ô, hàng, cột

  Chọn vùng dữ liệu cần xóa

  – Chọn home/Chọn Delete

  – Delete Cell: Xóa ô

  – Delete sheet Rows: xóa dòng

  – Delete sheet cloumns: xóa cột

  – Delete sheet: xóa toàn bộ bảng tính

  c. Thay đổi độ rộng của cột: đưa con chuột tới đường viền phải của cột hoặc đường viền dưới của hàng cần thay đổi.

  d. Ẩn hiện hàng, cột, bảng tính

  Ẩn

  Chọn Home/format/chọn hide hoặc unhide

  – Hide cloumns: ẩn cột

  – Hide Rows: hàng

  – Hide Sheet: ẩn bảng tính

  Hiện

  Chọn home/chọn format/Chọn hide hoặc unhide

  – Unhide cloumns: hiện cột

  – Unhide Rows:hiện hàng

  – Unhide Sheet: hiệnbảng tính

  e. Định dạng ô:

  Chọn thay đổi phông chữ

  – Chọn vùng dữ liệu cần thay đổi phông chữ

  – Chọn home/chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ. Màu chữ trực tiếp trên thanh menu nút lệnh.

  – Hoặc chọn home chọn font mở hộp thoại Format Cells.

  – Hộp thoại format Cells, thẻ fonts gồm:

  – Font: chọn các phông chữ

  – Font style: chọn kiểu chữ(nghiêng :Italic. Đậm Bold, gạch chân:Under line)

  – Size: chọn cỡ chữ

  – Color:màu chữ

  – OK

  .Tạo đường viền

  Chọn home/chọn thẻ Border

  Hoặc hộp thoại FormatCells, thẻ Border gồm:

  – Line Style: chọn kiểu đường viền ( nét đơn, đôi, đứt)

  – Color: chọn màu đường viền

  – None: xóa các đường viền trong vùng dữ liệu

  – Outline: tạo đường viền ngoài vùng dữ liệu

  – Inside: tạo đường viền trong vùng dữ liệu

  – Border: thêm, bỏ hoặc thay đổi các đường viền trên, dưới, trái, phải, chéo trái, chéo phải bằng các nút tương ứng.

  g. Hợp ô tách ô

  Chọn home/Chọn merge

  – Merge & Center: hợp các ô được chọ thành một ô duy nhất và định dạng dữ liệu vào giữa ô.

  – Merge Across: Hợp các ô theo dòng

  – Unmerge Cells: tách ô đã đượ hợp

  h. Đổi hướng chữ, căn lề dữ liệu trong ô

  Chọn Home/chọn các nút căn lề theo mong muốn trên thẻ Alignment/chọn thẻ Alignment

  Hộp thoại format Cells, thẻ Alignment gồm:

  Horizontal: căn lề theo chiều ngang

  General: giữ nguyên như khi nhập dữ liệu

  Left: căn lề theo mép trái

  Center: căn lề giữa

  Right: căn lề mép phải

  Fill: căn toàn ô bằng các ký tự trong ô đó

  Justifly: căn lề đều hai bên mép lề

  Center across selection: căn lề giữa qua một dãy ô

  – Vertical: căn lề theo chiều dọc (top;căn lề phía trên, Center căn giữa, Bottom: căn lề xuống phía dưới)

  – Wrap text; khi tích dấu check dữ liệu nhập vào nếu dài hơn độ rộng ô sẽ tự độn dàn thành nhiều dòng.

  – Merge Cells:trộn nhiều ô thành một ô duy nhất.

  – Orientation: chọn hướng xoay dữ liệu trong ô bằng cách dùng chuột kéo nút đỏ tới các góc mong muốn.

  I. Chèn các ký tự đặc biệt

  – Chọn insert/chọn Symbol. Xuất hiện hộp thoại Symbol.

  – Hộp thoaị Symbol gồm các mục chức năng

  – Chọn phông chữ trong mục Font, trong mỗi bảng ký tự đặc biệt có nhiều ký tự khác nhau. Chọn ký tự cần dùng

  – Nếu cần chèn thêm nhiều ký tự khác nhau lần lượt thực hiện các thao tác: chọn ký tự cần sử dụng. Chọn nút insert cho đến khi chèn đủ các ký tự cần.

  Chọn nút Close đóng hộp thoại Symbol.

  a. Chèn thêm bảng tính

  Nhấn chuột phải tại thanh Sheet Bar trên thẻ ghi tên bảng tính

  Chọn Insert/chọn Worksheet/chọn Ok

  b. Xóa bảng tính

  Nhấn chuột phải tại thẻ ghi tên bảng tính cần xóa

  Chọn lệnh Delete/Chọn OK, bảng tính sẽ bị xóa khỏi tệp dữ liệu

  c. Đổi Tên Bảng Tính

  Nhấn chuột phải vào thẻ ghi tên bảng tính, chọn lênh rename/ghi tên mới cho bảng tính.

  d. Di chuyển sao chép bảng tính

  Nhấn chuột phải tại thẻ ghi tên bảng tính cần sao chép hoạc di chuyển/chọn lệnh Move or Copy

  – To Book: chọn tệp dữ liệu đích sẽ chứa kết quả sau khi di chuyển hoặc sao chép bảng tính.

  – Before sheet: chọn vị trí mới cho bảng tính trong tệp hiện thời đang làm việc

  Create a copy: nếu chọn là sao chép bảng tính, ngược lại là di chuyển bảng tính

  – Chọn Ok

  e. Đổi màu tên bảng tính

  Nhấn chuột phải tại thẻ ghi tên bảng tính/chọn Tab color/chọn màu sắc.

  Tên bảng tính sẽ được đổi màu như mong muốn.

  g. Ẩn hiện bảng tính

  Ẩn bảng tính: Nhấn chuột phải tại thẻ ghi tên bảng tính cần ẩn/chọn Hide

  Hiện bảng tính: Nhấn chuột phải tại thẻ ghi tên bảng tính bất kỳ/chon Unhide/chọn tên bảng tính muốn hiện

  – Chọn Page Layout/chọn Print Titles- Nhấn CTRL+F2 mở hộp thoại Print Preview

  – Print titles: nhập đại chỉ vùng cần in. Sử dụng khi cần in một vùng trong dữ liệu bảng tính

  – Print titles: Đối với các bảng dữ liệu lớn khi in trên nhiều trang, từ trang thứ hai trở đi dữ liệu được in sẽ không có tiêu đề bảng làm việc quản lý dữ liệu gặp khó khăn. Muôn tiêu đề lặp trên các trang in

  – Rows to repeat at top: chọn hàng cần lặp trên các trang

  – Chọn Office Button/ chọn Print/chọn Print Preview

  – Print: thực hiện lệnh in

  – Page Setup: thiết lập trang in

  – Zoom: chức năng phong to bảng dữ liệu ở kích cỡ bình thường hoặc thu nhỏ bange dữ liệu vừa độ rộng cửa sổ.

  – Next page: chuyển xem trang tiếp theo

  – Show Margins: điều chỉnh độ rộng lề giấy

  – Page Break Preview: cho phép đặt dấu ngắt trang, Định trỏ tại vị trí ngắt trang, nhấn chuột tại nút Page Dreak Preview. Dấu ngắt trang được thiết lập

  – Close Print Preview: đóng chế độ xem và trở về màn hình làm việc thông thường

  – Help:trợ giúp sử dụng chức năng tương ứng để thay đổi định dạng trang in theo mong muốn.

  – Chọn nút Close Print Preview hoặc tổ hợp phím CTRL+F2 để đóng chế độ xem trước khi in

  – Columns to repeat at left: chọn cột cần lặp trên các trang

  – Print

  Gridlines: cho phép in các đường lưới trong bảng

  – Chọn Page layout, chọn nút Breaks

  – Chọn insert page Break nếu muốn đặt dấu ngắt trang

  – CHọn Remove page Break nếu muốn hủy dấu ngắt trang

  – Chọn Reset All Page Breaks nếu muốn hủy tất cả các dấu ngắt trang đã đặt

  Chọn nút OFFICE BUTTON/Chọn Print để mở hộp thoại PrintKhung Copies: số bản cần in.Sử dụng khi muôn in dữ liệu thành nhiều bản giống nhau.

  Khung Printer: name chọn máy in cần sử dụng in

  Lưu ý: để in giấy A4 cần định dạng giấy như sau

  Khung Print range: chọn miền dữ liệu cần in

  All: in tất cả các trang

  Page from chúng tôi …. Chọn in số trang theo mong muốn. Ghi trang bắt đầu I tại mục from và trang kết thúc to

  Khung Print what: điều khiển in

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Tiếng Anh Bằng Duolingo Trên Pc, Học Tiếng Anh Online, Trực Tuyến
 • Năm Bước Học Cách Làm Dj
 • 8 Bước Học Dj Cơ Bản
 • 6 Bước Cơ Bản Cho Người Bắt Đầu Học Cách Chơi Dj
 • Một Số Chia Sẻ Với Các Em Học Sinh Luyện Thi Chuyên Anh Năm Học 2013
 • Giáo Trình Tự Học Organ Cơ Bản

  --- Bài mới hơn ---

 • Tải File (.pdf) Sách, Giáo Trình, Tài Liệu Tự Học Đàn Organ
 • Học Đàn Organ Cơ Bản Cùng Với Giáo Trình Nước Ngoài
 • Các Bước Cơ Bản Học Đàn Organ Cơ Bản
 • Sách Học Organ Cơ Bản
 • Học Tiếng Hàn Online Miễn Phí & Hiệu Quả, Thiệt Hơm?
 • Giáo Trình Tự Học Organ Cơ Bản, Giáo Trình Tự Học Organ, Giáo Trình Organ, Giáo Trình Dây Đàn Organ, Giáo-an-day-dan-organ, Organ, Đệm Organ, Giá án Dậy Đàn Organ, Cài Bài Hát Tập Organ, Lê Vũ Organ, Sach Day Dan Organ, Sách Học Đàn Organ, Sách Dạy Học Đàn Organ, Sách Học Organ, Tự Học Đàn Organ Cho Người Mới Bắt Đầu, Sách Học Organ Cơ Bản, Sách Học Organ Lê Vũ, Các Bài Nhạc Organ Cơ Bản, Sách Dạy Đàn Organ Cơ Bản, Day Choi Dan Organ, Soạn Đệm Organ, Tập 1 Dạy Và Hướng Dẫn Học Đàn Organ, Tai Nhài Liệu Học Đàn Organ, Bài Tập Thực Hành Đàn Organ, Đệm Hát Organ Cù Minh Nhật, Sach Day Dan Organ Xuan Tu, Học Đệm Organ Cù Minh Nhật, Tài Liệu Học Đàn Organ Nâng Cao, Sách Dạy Organ Cù Minh Nhật, Phương Pháp Học Đàn Organ Keyboard Tập 1 – Lê Vũ, Khái Niệm Chương Trình Giáo Dình Giáo Dục ,phát Triển Chương Trình Giáo Dục Của Cơ Sở Mầm Non, Giao Trinh Tư Vấn Giám Sát Công Trình Giao Thông, Giáo Trình Giao Tiếp Trong Kinh Doanh Hà Nam Khánh Giao, Khái Niệm Chương Trình Giáo Dục, Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Của Cơ Sở Gdmn., Giao Trinh Giao Duc Mam Non Theo Quan Diem Giáo Duc Lay Tre Lam Trung Tam, Một Số Điểm Mới Về Nội Dung Giáo Dục Trong Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông 2022, Giáo Trình Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế Của chúng tôi Hà Nam Khánh Giao, Giáo Viên: Tô Thị Hằng … Chương Trình Mẫu Giáo 5-6 Tuổi … ôn, Phat Trien Duoc Chuong Trinh Mon Hoc Hoat Dong Giao Duc Trong Cac Co So Giao Duc Pho Thong, Góp ý Dự Thảo Tiêu Chí Chọn Sách Giáo Khoa Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông, Thay Co Hay Nêu Kinh Nghiệm Bản Thân Trong Quá Trình Giảng Dạy Nội Dung Giáo Dục An Toàn Giao Thông, Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Giao Trinh Modun 18 Tổ Chức Chăm Soc Giao Dục Trẻ Lớp Ghép, Giáo Trình Luật Giao Thông Đường Bộ 2022, Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Đề án Đổi Mới Chương Trình Sách Giáo Khoa Giáo Dục Phổ Thông, Giao Trinh Giao Tiep Trong Kinh Doanh, Giáo Trình Môn Pháp Luật Giao Thông Đường Bộ, Giáo Trình Triết Học: Dùng Trong Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Tiến Sĩ Các Ngành Khoa Học Xã Hội Và Nhân, Giáo Trình Triết Học: Dùng Trong Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Tiến Sĩ Các Ngành Khoa Học Xã Hội Và Nhân, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay Nhất, Giáo Trình Đánh Giá Trong Giáo Dục Mầm Non File W, Giáo Trình Quản Lí Giáo Dục Mầm Non Phạm Thị Châu, Giáo Trình Học Tiếng Trung Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Văn Phòng, Giáo Trình Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế Pdf, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Theo Chủ Đề, Giáo Trình Giao Tiếp Kinh Doanh Pdf, Giáo Trình An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Trẻ Thơ, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp New Headway Tập 2, Giáo Trình Luật Giao Thông Đường Bộ, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Đi Làm, Giáo Trình Quản Lý Trong Giáo Dục Mầm Non File W, Giáo Trình Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế, Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Headway, Giáo Trình Học Giao Tiếp Tiếng Trung, Giáo Trình Lập Trình Hướng Đối Tượng Với Java, Giao Trinh Tu Van Giam Sat Cong Trinh Xay Dung, Giáo Trình Anh Văn Giao Tiếp Thiếu Nhi, Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh – Bộ Giáo Dục, Dự Thảo Giáo Trình Giáo Dục Chính Trị, Giao Trinh Giao Duc Quoc Phong, Giáo Trình Giao Tiếp Tiếng Anh, Download Giáo Trình Anh Văn Giao Tiếp, Giáo Trình Anh Văn Giao Tiếp Tốt Nhất, Giáo Trình Anh Văn Giao Tiếp Cho Người Đi Làm, Giáo Trình Đạo Đức Người Lái Xe Và Văn Hóa Giao Thông, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cấp Tốc, Giáo Trình Kỹ Năng Giao Tiếp, Bài Thuyết Trình Giáo Dục Lễ Giáo Cho Trẻ 3 Tuổi, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Bồi Dưỡng Giáo Viên Mầm Non, Giáo Trình Giáo Dục Sức Khỏe Thể Chất, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Tại Nhà, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Pdf, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Giao Tiếp, Giáo Trình Đánh Giá Trong Giáo Dục Mầm Non, Download Giáo Trình Tiếng Anh Trình Độ B, Giáo Trình Địa Chất Công Trình, Hình Thức Giáo Dục Trính Trị Trong Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Gồm B, Hình Thức Giáo Dục Trính Trị Trong Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Gồm B,

  Giáo Trình Tự Học Organ Cơ Bản, Giáo Trình Tự Học Organ, Giáo Trình Organ, Giáo Trình Dây Đàn Organ, Giáo-an-day-dan-organ, Organ, Đệm Organ, Giá án Dậy Đàn Organ, Cài Bài Hát Tập Organ, Lê Vũ Organ, Sach Day Dan Organ, Sách Học Đàn Organ, Sách Dạy Học Đàn Organ, Sách Học Organ, Tự Học Đàn Organ Cho Người Mới Bắt Đầu, Sách Học Organ Cơ Bản, Sách Học Organ Lê Vũ, Các Bài Nhạc Organ Cơ Bản, Sách Dạy Đàn Organ Cơ Bản, Day Choi Dan Organ, Soạn Đệm Organ, Tập 1 Dạy Và Hướng Dẫn Học Đàn Organ, Tai Nhài Liệu Học Đàn Organ, Bài Tập Thực Hành Đàn Organ, Đệm Hát Organ Cù Minh Nhật, Sach Day Dan Organ Xuan Tu, Học Đệm Organ Cù Minh Nhật, Tài Liệu Học Đàn Organ Nâng Cao, Sách Dạy Organ Cù Minh Nhật, Phương Pháp Học Đàn Organ Keyboard Tập 1 – Lê Vũ, Khái Niệm Chương Trình Giáo Dình Giáo Dục ,phát Triển Chương Trình Giáo Dục Của Cơ Sở Mầm Non, Giao Trinh Tư Vấn Giám Sát Công Trình Giao Thông, Giáo Trình Giao Tiếp Trong Kinh Doanh Hà Nam Khánh Giao, Khái Niệm Chương Trình Giáo Dục, Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Của Cơ Sở Gdmn., Giao Trinh Giao Duc Mam Non Theo Quan Diem Giáo Duc Lay Tre Lam Trung Tam, Một Số Điểm Mới Về Nội Dung Giáo Dục Trong Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông 2022, Giáo Trình Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế Của chúng tôi Hà Nam Khánh Giao, Giáo Viên: Tô Thị Hằng … Chương Trình Mẫu Giáo 5-6 Tuổi … ôn, Phat Trien Duoc Chuong Trinh Mon Hoc Hoat Dong Giao Duc Trong Cac Co So Giao Duc Pho Thong, Góp ý Dự Thảo Tiêu Chí Chọn Sách Giáo Khoa Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông, Thay Co Hay Nêu Kinh Nghiệm Bản Thân Trong Quá Trình Giảng Dạy Nội Dung Giáo Dục An Toàn Giao Thông, Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Giao Trinh Modun 18 Tổ Chức Chăm Soc Giao Dục Trẻ Lớp Ghép, Giáo Trình Luật Giao Thông Đường Bộ 2022, Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Đề án Đổi Mới Chương Trình Sách Giáo Khoa Giáo Dục Phổ Thông, Giao Trinh Giao Tiep Trong Kinh Doanh,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tài Liệu Học Đàn Organ Cơ Bản Az
 • Top 9 Phương Pháp Dạy Học Trực Tuyến Đạt Hiệu Quả Cao
 • Top 10 Phương Pháp Dạy Học Trực Tuyến Đạt Hiệu Quả Cao 2022
 • Các Phương Pháp Học Tiếng Anh Online Hiệu Quả
 • Những Điều Cần Biết Để Học Online Hiệu Quả
 • Cách Tải Phần Mềm Học Pascal Phiên Bản Miễn Phí

  --- Bài mới hơn ---

 • Word Family Là Gì? Word Formation Là Gì? Làm Thế Nào Để Làm Tốt Dạng Bài Word Formation?
 • Cách Học Từ Vựng Tiếng Anh: Bí Quyết Học Nhanh Thuộc
 • Giới Thiệu Phần Mềm Học Tiếng Anh Family And Friends
 • Sách Family And Friends Lv 1, 2, 3, 4, 5
 • Cách Tự Học Đàn Solo Guitar Fingerstyle
 • Phần mềm Pascal xứng đáng là 1 sự tuyển lựa hiệu quả cho người mới bắt đầu học lập trình, mang phương tiện học, làm cho quen với lập trình Pascal bạn sẽ nhanh chóng am hiểu với ngôn ngữ lập trình cơ bản để lấy các tri thức gốc cứng cáp, khiến cho nền cho sau này.

  Giới thiệu về Pascal

  Phần mềm Pascal, tên gọi đày đủ hơn là Turbo Pascal là tiếng nói lập trình dạng lệnh, được các lập trình viên mới học và những chuyên gia Nhận định là dễ đọc và dễ học. Phần mềm Turbo Pascal mang lại môi trường học lập trình rẻ nhất cho bạn, tích hợp trình biên dịch cấp cao trên nền hệ quản lý MS-DOS có các điểm hay như: cho phép soạn thảo trên phổ biến cửa sổ cùng lúc, tốc độ xử lý nhanh, phổ quát phiên bản để tuyển lựa, trong ấy phiên bản mới tất nhiên Turbo Vision, một GUI framework được phát triển để dành riêng cho C++ và Pascal.

  Pascal là phần mềm tương trợ học lập trình bằng tiếng nói Pascal

  Pascal là phần mềm hỗ trợ người mua viết chương trình vận dụng bằng tiếng nói Pascal, phần mềm Pascal thường được sử dụng trong ngành giảng dạy và cả lập trình chuyên nghiệp mang phổ thông điểm cộng như dễ đọc, dễ học cũng như điều khiển bằng lệnh 1 phương pháp tiện lợi.

  ngôn ngữ lập trình Pascal được dùng hơi nhiều bây giờ, và phần mềm được Dnanalytics cung cấp giúp bạn biên soạn thảo, lập trình và thao tác với tiếng nói Pascal trên máy tính tiện lợi hiệu quả. Phần mềm Pascal tạo môi trường thuận lợi nhất cho lập trình, có thể biên soạn thảo code có phổ biến cửa sổ hiển thị song song và tốc độ xử lý nhanh.

  Pascal là một tiếng nói lập trình cho máy tính thuộc dạng lệnh, thích hợp cho kiểu lập trình với cấu trúc. những ưu điểm nhấn của Pascal phải nói tới là dễ học, dễ đọc, điều khiển bằng mệnh lệnh tiện lợi, nhiều kiểu dữ liệu để chọn lựa…

  Download Pascal – Phần mềm lập trình ngôn ngữ Pascal Pascal đến nay đã lớn mạnh qua 7 phiên bản khác nhau

  Pascal đến giờ đã vững mạnh qua 7 phiên bản khác nhau và sở hữu sự cải tiến toàn diện về tính năng như: tích hợp thư viện đồ họa, bổ sung unit – đơn vị chương trình, hỗ trợ lập trình hướng đối tượng, cho phép các bạn mở rộng rãi cửa sổ biên soạn thảo song song, giúp đổi màu những mã lệnh. Phiên bản mới nhất của phần mềm hẳn nhiên Turbo Vision, một GUI framework được phát triển dành cho C++ và Pascal.

  Download Pascal giúp khách hàng làm quen mang những chương trình Pascal như khai báo và sử dụng biến, viết câu lệnh, học cách thức sử dụng các kiểu dữ liệu, giấy má và hàm trong Pascal,… Phần mềm này chứa những biến động, biến đại chỉ tuyệt đối, phép toán trên bit và byte, phép toán logic, cho phép tính toán sở hữu độ chính xác cao.

  Những tính năng chính của Pascal:

  – Tạo nền tảng cho lập trình Pascal

  – Trình dịch cấp cao trên nền hệ quản lý MS-DOS

  – Biên soạn thảo trên đa dạng cửa sổ song song

  – Hỗ trợ lập trình hướng đối tượng

  – Khả năng xử lý đồ họa phải chăng

  Các hàm trong Pascal

  Pascal là ngôn ngữ lập trình cơ bản cấp thấp sở hữu những câu lệnh đơn giản, đặc thù trong chương trình học của THPT Pascal 11 là môn học chẳng thể thiếu được. Nhưng trong chương trình dạy mới chỉ mang đến 1 số câu lệnh đơn giản mà không nhắc phổ thông đến những hàm Pascal nâng cao .. . Để các em học sinh mang thể tư duy được nhiều hơn đặc trưng là đối mang các ai thích lập trình thì tổng hợp những hàm Pascal nhiều thường gặp sẽ giúp Anh chị em nắm được phổ thông kiến thức hơn, với nhiều cách xử lý, tư duy sáng tạo mới lạ hơn.

  Pascal với những ngôn ngữ lập trình từ phổ thông đến nâng cao

  Những lệnh trong Pascal

  Để với thể giải quyết các bài toán phức tạp hơn trong ngôn ngữ lập trình Pascal thì Các bạn không thể bỏ qua được các lệnh trong Pascal, như các lệnh vòng lặp trong Pascal hay lệnh rẽ nhánh …, Cả nhà sẽ tiện lợi thực thi các lệnh hoặc một đội ngũ lệnh phổ quát lần

  Cài đặt phần mềm Free Pascal

  Sau khi tải xong bạn tiến hành cài đặt phần mềm như thường ngày.

  Bước 1: Nhấn Next

  Bước 2: Nhấn Browse... để chọn nơi lưu trữ FPC sau ấy nhấn Next. Bạn có thể giữ nguyên mặc định và nhấn Next.

  Bước 4: Nhấn Finish để hoàn thành thời kỳ cài đặt. ngày nay bạn đã mang thể mở FPC lên và khởi đầu code được rồi đấy !

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Học Pascal Cơ Bản, Đơn Giản
 • {#review} Học Toán Finger Math: Có Nên Cho Bé Học?
 • Phương Pháp Dạy Bé Học Toán Finger Math Đơn Giản Dễ Hiểu
 • Cách Dạy Bé Lớp 1 Tính Nhẩm Bằng Phương Pháp Finger Math
 • Học Toán Theo Phương Pháp Finger Math
 • Hướng Dẫn Tự Học Sketchup Từ Cơ Bản

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Tài Liệu Học Office(2007
 • Hướng Dẫn Và Kinh Nghiệm Học Vật Lý Nhanh Nhất
 • Hướng Dẫn Toàn Tập Microsoft Word 2022 – Hkt Consultant
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Ms Word 2007
 • Hướng Dẫn Tự Học WordPress Căn Bản Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Bài hướng dẫn dựng hình Phối cảnh nhà phố Sketchup từ Autocad.

  Bài tập dựng hình nhà cơ bản

  ☎️ Chi tiết lớp học SketchUp – Lumion Render tại Trung tâm ArcLine:

   

  Phần 1: Soạn file & Import từ Autocad vào SketchUp.

  Phần 2: Dựng Tầng Trệt từ Mặt bằng & Mặt đứng Autocad

  Phần 3: Dựng Tầng Lửng từ Mặt bằng & Mặt đứng Autocad

  Phần 4: Dựng Tầng Lầu 1 từ Mặt bằng & Mặt đứng Autocad

  Phần 5: Dựng Tầng Lầu 2 từ Mặt bằng & Mặt đứng Autocad

  Phần 6: Dựng Sân thượng & Mái từ Mặt bằng & Mặt đứng Autocad

  Trung tâm ArcLine Education Đào tạo Họa viên Kiến trúc, Chuyên viên Thiết Kế Nội Ngoại Thất.

  GVHD: Ths. Kts. Nguyễn Ngô Thanh Phong

  Thông tin chi tiết:

  ✔️Lớp học thiết kế nội thất ngắn hạn: http://bit.ly/39dwj6F

  ✔️Lớp học thiết kế nội thất chuyên sâu: http://bit.ly/2PBXL4v

  ✔️Lớp Autocad Triển khai kỹ thuật: http://bit.ly/2TXqV4g

  ✔️Lớp Sketchup Dựng hình Nhà phố/Biệt thự: http://bit.ly/2vaXX5m

  ✔️Lớp 3D Max + Vray + PS: http://bit.ly/2HKmCmu

   

  ☎️ 0988 363 967 – Ths. Kts. Phong trực tiếp tư vấn & đào tạo.

   

  🏠 Địa chỉ ghi danh & học tại: 32/19 Nghĩa Hòa, P6, Q. Tân Bình. – Bên Hông Nhà Thờ Nghĩa Hòa (Giáp Khu Bắc Hải – Công viên Lê Thị Riêng)

  Series học sketchup căn bản – học sketchup cơ bản và nâng cao Nơi dạy họa viên kiến trúc – thiết kế nội ngoại thất ở TPHCM

  Hiện Ths. Kts. Nguyễn Ngô Thanh Phong được giới chuyên môn đánh giá là giảng viên được yêu thích đặc biệt ở môn đầu tiên của khóa học Họa viên kiến trúc

  ✔️Và bạn cần tìm cho mình một nơi học Sketchup Vray thật hiệu quả mà học phí lại phù hợp

  ✔️Hướng dẫn tự học sketchup, video hướng dẫn học Sketchup, tài liệu học Sketchup.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Tự Học Sketchup Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Miễn Phí
 • Khoá Học Vẽ Cọ Nét, Cọ Bản Chuyên Nghiệp Tại Hương Nail
 • Phương Pháp Vẽ Người Cơ Bản.
 • Cách Học Vẽ Thần Tốc
 • Hướng Dẫn Cách Vẽ Móng Tay Bằng Cọ Nét Siêu Đẹp
 • Tự Học Tiếng Hàn Giao Tiếp Cơ Bản

  --- Bài mới hơn ---

 • 15 Cụm Từ Thông Dụng Hay Gặp Trong Các Bộ Phim Truyền Hình Hàn Quốc
 • 15 Câu Giao Tiếp Tiếng Hàn Thông Dụng
 • Kinh Nghiệm Bổ Ích Để Học Tiếng Hàn Giao Tiếp Cơ Bản
 • Học Tiếng Hàn Giao Tiếp Cơ Bản Và Hiệu Quả Tại Tphcm
 • Phương Pháp Tự Học Tiếng Hàn Tại Nhà Không Cần Ai Giúp
 • Tự học tiếng Hàn giao tiếp cơ bản

  Thứ sáu – 26/06/2015 01:03

  Tự học tiếng Hàn giao tiếp cơ bản qua các bộ phim truyền hình Hàn Quốc, các câu nói, cụm từ cực kì hay gặp trong các bộ phim Hàn Quốc.

  Học tiếng Hàn qua phim truyền hình, phim điện ảnh hay các show thực tế Hàn Quốc là một cách tự học tiếng Hàn giao tiếp cơ bản cực kì dễ dàng mà còn đem lại hiệu quả cao. Bạn không những được giải trí sau những giờ học mệt mỏi mà còn tiếp thu được nhiều kiến thức khi xem phim Hàn Quốc.

  Các bộ phim truyền hình Hàn Quốc hay thường là các bộ phim thuộc đề tài tâm lý, tình cảm, phân tích bối cảnh đời sống hàng ngày của người Hàn Quốc, những khó khăn, tình huống phức tạp mà người Hàn phải đối mặt và cách giải quyết chúng. Xem các bộ phim này bạn sẽ hiểu hơn về cuộc sống của người Hàn Quốc, văn hóa phong tục, ẩm thực Hàn Quốc. Mà trực tiếp hơn là cách nói, ngữ điệu và cách biểu hiện ngôn ngữ của Hàn Quốc một cách thực tế nhất.

  Với nhiều người, dù không , chỉ cần qua vài bộ phim Hàn Quốc là đã có thể biết và hiểu một số câu giao tiếp tiếng Hàn giao tiếp cơ bản. Do đó các bạn hoàn toàn có thể học giỏi tiếng Hàn giao tiếp qua việc xem phim Hàn Quốc.

  Những cụm từ, câu nói thông dụng trong phim Hàn Quốc

  1. 안녕하세요 = an-nyeong-ha-sê-yô

  Câu chào tiếng hàn quen thuộc

  Với những người thân thiết, địa vị thấp hơn bạn cũng có thể chào với 안녕 = an nyeong

  Đây là cách nói với những người thân thiết, thiếu sự kính trọng, để nói với người lớn tuổi hơn, bạn có thể dùng 아니요 = a ni yo

  Không được, không thể nào

  Quá quen thuộc rồi đúng không?

  Bạn cũng hay nghe thấy cụm từ tương tự là 가세요 = ka-sê-yô

  8.걱정하지마 = kọc-chong-hà-chi-ma

  Tôi ổn, Tôi không sao, Ổn mà

  Làm sao bây giờ, như thế nào đây

  Từ này thì chắc ai cũng thuộc lòng luôn rồi đúng không?

  Một từ khác cũng thông dụng không kém đó chính là 화이팅 – hwai-ting

  13. 너 미쳤어? =nò-mì-chọt-só?

  Bạn có hay nghe thấy câu này khi các diễn viên Hàn Quốc tức giận không ?

  Đúng là giận thật rồi nhỉ?

  15. 정말 hoặc 진짜 = chòng-mal hoặc chìn-cha

  Thông tin được cung cấp bởi: TRUNG TÂM TIẾNG HÀN SOFL

  Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng – Đồng Tâm – Hai Bà Trưng – Hà Nội

  Cơ sở 2: Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) – Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội

  Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum – Thanh Xuân – Hà Nội

  Cơ sở 4: Số 491B Nguyễn Văn Cừ – Long Biên – Hà Nội

  Email: trungtamtienghansofl@gmail.com

  Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88

  website : http://trungtamtienghan.edu.vn/

  Tác giả bài viết: Trung tâm tiếng hàn SOFL

  --- Bài cũ hơn ---

 • Du Học Hàn Quốc 2022: Những Quy Định Có Thể Bạn Chưa Biết
 • Hướng Dẫn Du Học Hàn Quốc Tự Túc Cùng Thanh Giang
 • Cách Trả Lời Thông Minh Nhất Khi Phỏng Vấn Visa Du Học Hàn Quốc
 • Hướng Dẫn Làm Hồ Sơ Đi Du Học Hàn Quốc
 • Cách Đi Du Học Hàn Quốc Như Thế Nào Là Vấn Đề Rất Được Quan Tâm
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100