Top 8 # Soạn Bài Luyện Viết Hợp Đồng Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Maiphuongus.net

Soạn Bài Luyện Tập Viết Hợp Đồng

Soạn bài Luyện tập viết hợp đồng

I. Ôn tập lí thuyết

Câu 1 (trang 157 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

Mục đích của hợp đồng là ghi lại những nội dung thoả thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thoả thuận đã cam kết.

Câu 2 (trang 157 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

Văn bản hợp đồng là kiểu văn bản có tính chất pháp lí.

Câu 3 (trang 157 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

Một bản hợp đồng gồm có những mục nào? Phần nội dung chính của hợp đồng được trình bày ra sao?

– Phần mở đầu:

+ Quốc hiệu và tiêu ngữ

+ Tên hợp đồng

+ Thời gian, địa điểm

+ Họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí hợp đồng.

– Phần nội dung: Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất giữa các bên.

– Phần kết thúc: Ghi chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết trong hợp đồng và xác nhận dâu của cơ quan (nếu có).

Câu 4 (trang 157 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

Lời văn của hợp đồng phải ngắn gọn, sáng rõ, chặt chẽ; số liệu phải đảm bảo chân thực, chính xác, thống nhất.

Luyện tập

Câu 1 (trang 157 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

Lựa chọn cách diễn đạt : (a) – (1); (b) – (2); (c) – (2); (d) – (2).

Câu 2 (trang 158 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

Câu 3 (trang 158 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

Hợp đồng cho thuê lao động :

Câu 4 (trang 158 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

Dựa vào hướng dẫn về các mục của văn bản hợp đồng, em tự soạn một trong các hợp đồng : sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện sinh hoạt.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Soạn Bài: Luyện Tập Viết Hợp Đồng

I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG

1. Mục đích của hợp đồng là : Ghi lại những nội dung thoả thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thoả thuận đã cam kết.

2. Văn bản hợp đồng là kiểu văn bản có tính chất pháp lí.

3. Một bản hợp đồng gồm :

– Phần mở đầu :

+ Quốc hiệu và tiêu ngữ

+ Tên hợp đồng

+ Thời gian, địa điểm

+ Họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí hợp đồng.

– Phần nội dung :

Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất giữa các bên.

– Phần kết thúc : Ghi chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết trong hợp đồng và xác nhận dấu của cơ quan (nếu có).

4. Lời văn của hợp đồng phải ngắn gọn, sáng rõ, chặt chẽ ; số liệu phải đảm bảo chân thực, chính xác, thống nhất.

II – HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP

1. Chọn cách diễn đạt trong hai cách : (a) – (1), (b) – (2), (c) – (2), (d) – (2).

2. Lập hợp đồng cho thuê xe đạp dựa trên những thông tin đã cho.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ XE ĐẠP

Hôm nay, ngày… tháng… năm…

Chúng tôi gồm:

Ông (bà): Nguyễn Văn A

Địa chỉ thường trú : số nhà X, phố… phường… thành phố Huế.

Bên B

Ông (bà): Lê Văn C

Địa chỉ thường trú : khách sạn Y.

Chứng minh thư nhân dân số :…………………. do Công an thành phố………………… Cấp ngày… tháng… năm…

Hai bên thoả thuận kí kết Hợp đồng thuê xe đạp với các nội dung và điều khoản sau :

Điều 1.

Ông (bà) …………………. cho ông (bà) …………… thuê một chiếc xe đạp ………….. màu………… trị giá……………………… (…………………………… đồng).

Thời gian cho thuê :…….. ngày (từ ngày …. tháng …. năm …. đến 21h ngày …. tháng…… năm…….. ).

Giá thuê : lO.OOOđ (Mười nghìn đồng)/l ngày đêm.

Điều 2.

Ông (bà)…………… có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản xe đạp cẩn thận, nếu xe bị mất hoặc hư hỏng thì người thuê xe phải bồi thường thiệt hại, nếu trả chậm thì phải chịu tiền thuê gấp đôi.

Hợp đồng này làm thành hai bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Bên thuê

(Họ tên và chữ kí)

Bên chủ sở hữu

(Họ tên và chữ kí)

3. Khi soạn thảo hợp đồng, cần phải:

– Xác định được vai trò của các bên giao dịch;

– Soạn thảo các điều khoản thể hiện được trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của bên thuê lao động (bên A) và bên cho thuê lao động (bên B);

– Hợp đồng phải có nội dung chặt chẽ, số liệu cụ thể, chính xác.

4. Dựa vào hướng dẫn về các mục của văn bản hợp đồng, em tự soạn một trong các hợp đồng : sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện

Soạn Bài Luyện Tập Viết Hợp Đồng (Chi Tiết)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I ÔN TẬP LÍ THUYẾT Câu 1 (trang 157 SGK Ngữ văn 9, tập 2): Mục đích và tác dụng của hợp đồng là gì? Trả lời:

Hợp đồng là loại văn bản có tính chât pháp lí ghi lại nội dung thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm bảo đảm thực hiện đúng thỏa thuận đã cam kêt.

Câu 2 (trang 157 SGK Ngữ văn 9, tập 2): Trong các loại văn bản sau đây, văn bản nào có tính chất pháp lí? – Tường trình – Biên bản – Báo cáo – Hợp đồng Trả lời:

Văn bản hợp đồng là kiểu văn bản có tính chất pháp lí.

Câu 3 (trang 157 SGK Ngữ văn 9, tập 2): Một bản hợp đồng gồm có những mục nào? Phần nội dung chính của hợp đồng được trình bày dưới hình thức nào? Trả lời:

Hợp đồng gồm có các mục sau

– Phần mở đầu: Quốc hiệu và tiêu ngữ, tên hợp đồng, địa điểm, thời gian, họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí kết bợp đồng.

– Phần nội dung: Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất.

– Phần kết thúc: Chữ kí, chức vụ, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết hợp đồng và xác nhận bằng dấu của cơ quan hai bên (nếu có).

Câu 4 (trang 157 SGK Ngữ văn 9, tập 2): Những yêu cầu về hành văn, số liệu của hợp đồng? Trả lời:

Lời văn số liệu của hợp đồng phải chính xác, chặt chẽ.

a) Cách 1 b) Cách 2 c) Cách 2 d) Cách 2

Đó là các cách diễn đạt bảo đảm chính xác nghĩa.

Câu 2 (trang 158 SGK Ngữ văn 9, tập 2): Lập hợp đồng cho thuê xe đạp dựa trên những thông tin sau đây: Trả lời:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ XE ĐẠP

Hôm nay, ngày…tháng…năm…

Tại…

Chúng tôi gồm:

Bên A: Nguyễn Văn A, tại số nhà X, phố…phường…thành phố…

Bên B: Lê Văn C, ở tại khách sạn Y, mang giấy chứng minh nhân dân số:… do Công an thành phố… cấp ngày … tháng … năm …

Hai bên thỏa thuận kí kết hợp đồng mua xe đạp với các nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: …

Điều 2: …

Bên A Bên B

(Kí, ghi rõ họ tên) (Kí, ghi rõ họ tên)

– Xác định được vai trò của các bên giao dịch;

– Soạn thảo các điều khoản thể hiện được trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của bên cho thuê lao động (bên A) và bên thuê lao động (bên B);

– Hợp đồng phải có nội dung chặt chẽ, số liệu cụ thể, chính xác.

Câu 4 (trang 158 SGK Ngữ văn 9, tập 2): Hãy viết một trong các trường hợp sau: sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện sinh hoạt. Trả lời:

Dựa vào hướng dẫn về các mục của văn bản hợp đồng, em tự soạn một trong các hợp đồng: sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện sinh hoạt.

chúng tôi

Soạn Bài Luyện Tập Viết Hợp Đồng Trang 157 Sgk Ngữ Văn 9

Soạn bài Luyện tập viết hợp đồng, ngắn 1

I. Đặc điểm của hợp đồng I. Ôn tập lý thuyết

– Hợp đồng là bản giao ước, thoả thuận về nghĩa vụ, quyền lợi của đôi bên thực hiện nhằm xác định tính chính xác mục tiêu chung

– Hợp đồng là văn bản mang rõ tính pháp luật, mạch lạc, khách quan

– Một bản hợp đồng cần có mục: Quốc hiệu, tiêu ngữ, thời gian, địa điểm, nội dung hợp đồng, ….

– Phần nội dung chính của hợp đồng được trình bày dưới hình thức các điều khoản

– Hợp đồng phải đảm bảo cách hành văn ngắn gọn, mạch lạc.

– Số liêụ trong hợp đồng phải chân thực, thống nhất

Người cho thuê xe: Nguyễn Văn A

Chứng minh thư: 83873892738237

Đỉa chỉ: Phường …………Thành phố …………..

Thời gian thuê: 2h ngày 10/6/2019

Hợp đồng thuê nhân sự lao động

Đại diện bên A: ……………… Công ty sản suất cao su

Đại diện bên B: ……………….

Các điều khoản trong thuê lao động:

Điều khoản CD133……………………..

Điều khoản ĐFF23……………………..

Hợp đồng thuê lao động từ 10/6/2019 đến 10/6/2020 và hưởng các chính sách của nhà nước về luật lao động

Trường hợp phát sinh hay huỷ hợp đồng các bên tự trao đổi và đưa ra phươnh án

Đại diện A. Đại diện B.

Lê An Mạnh Hân

Hợp đồng sử dụng điện sinh hoạt

Ông bà ………………chức vụ

Số điện thoại ……………….email

Mã số thuế……………………..

Đại diện bên B ( mua điện) ………………………..

Số chứng minh thư………………………………

Điện thoại………………….

Địa chỉ mâu bán điện……………………

Hợp đồng có hiệu lực từ 6/2019 đến 6/2021 và được gia hạn khi hai bên có nhu cầu

Hợp đồng được bàn giao cho 2 bên cùng giữ.

Bên A Bên B

Soạn bài Luyện tập viết hợp đồng, ngắn 2

Các em học sinh cùng tham khảo bài viết tiếp sau của chúng tôi với nội dung soạn bài Bắc Sơn để tìm hiểu về một tác phẩm kịch khá hay của Nguyễn Huy Tưởng.

Chi tiết nội dung phần Tưởng tượng và viết thư cho bạn học kể về buổi thăm trường xưa sau 20 năm để có sự chuẩn bị tốt cho bài .

Phân tích tám câu thơ cuối trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích là một bài học quan trọng trong chương trình Ngữ Văn lớp 9 mà các em cần phải đặc biệt lưu tâm.

https://thuthuat.taimienphi.vn/soan-bai-luyen-tap-viet-hop-dong-trang-157-sgk-ngu-van-9-tap-2-soan-van-lop-9-34910n.aspx