Top 9 # Soạn Bài Language Focus 4 Lớp 7 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Maiphuongus.net

Unit 7 Lớp 9: Language Focus

Unit 7: Saving energy

Language Focus (Trang 62-63-64 SGK Tiếng Anh 9)

1. Complete the sentences. Use the correct connectives.(Hoàn thành các câu. Sử dụng các từ nối sao cho đúng.)

a. Mrs. Quyen bought corn, potatoes and cabbages at the market.

b. I’d love to play volleyball but I have to complete an assignment.

c. Nam got wet because he forgot his umbrella.

d. Hoa failed her math test. Therefore, she has to do the test again.

e. Do you want Vietnamese tea or milk tea?

f. It’s raining, so I can’t go to the beach.

g. Ba’s hobbies are playing football and collecting stamps.

h. Na is very tired. However, she has to finish her homework before she goes to bed. (However/ Therefore)

2. Complete the sentences. Use the right tense form of the phrasal verbs in the box and the pictures.(Hoàn thành các câu sau. Sử dụng dạng đúng của các cụm động từ trong khung và các bức tranh.)

a. Hanh can’t go to the movies with us tonight. She will have to look after her little sister.

b. If we go on wasting water, there will be a shortage of fresh water in a few decades.

c. “I think I’ve lost my new pen. I’ve look for it everywhere but I can’t find it anywhere.”

d. “Turn on the TV for me, will you? I want to watch weather forecast.”

e. Mrs. Yen forgot to turn off the faucet when she left for work.

3. Make suggestions. (Đưa ra lời đề nghị.)

Gợi ý:

– I suggest collecting unused clothes.

– I suggest organizing a show to raise money.

– I suggest giving lessons to poor children.

– I suggest helping elderly people and war invalids with their.

– I suggest collecting old books and notebooks.

– I suggest that you should listen to English programmers on the radio or on TV.

– I suggest that you should often practice writing English sentences.

– I suggest that you should use english with friends in class.

– I suggest that you should practice listening to English lessons on tapes.

– I suggest that you should join English speaking clubs.

– I suggest that you should have a good English dictionary.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Unit 12 Lớp 7: Language Focus 4

Unit 12: Let’s eat!

Language Focus 4 (Bài 1-5 trang 123-128 SGK Tiếng Anh 7)

1. Past Simple Tense ( Thì quá khứ đơn)

a) Did you do your homework last week? No, I didn't. I watched TV. b) Did you eat dinner at home Wednesday? No, I didn't. I ate dinner at a food stall. c) Did you play basketball yesterday? No, I didn't. I went to the movie theatre. d) Did you watch a video film at the weekend? No, I didn't. I learned English lessons. e) Did you play table-tennis yesterday? No, I didn't. I played football with my friends.

2. Indefinite Quantifiers ( Từ định lượng bất định)

a) Write the correct expression. A. a little coffee B. a lot of tea C. a little sugar D. lots of salt E. a lot of coffee b) Complete the dialogues Nga: Hoa, bạn làm sao thế? Hoa: Tôi cảm thấy bệnh. Tôi đã ăn quá nhiều kẹo. A. Mrs Quyen: Lan, add some salt to the vegetables, please. Lan : A lot or little? Mrs Quyen: Only a little, I think. B. Dr Le: You must drink a lot of water every day. Ba : Yes, doctor. C. Mr Nhat : Stop, please. That is too much coffee. Waitress: I'm sorry, Sir. I'll clean the table for you. D. Minh: Can you give me some paper, Nam? Nam : I'm sorry. I only have a little and I need it.

3. TOO and EITHER

a) Thực hành với một bạn. Đọc bài hội thoại. - Ba : Tôi thích xoài. - Ba : Tôi không thích chuối. Nam: Tôi cũng thích xoài. Nam: Tôi cũng không thích chuối. - Ba : Tôi thích kẹo. - Ba : Tôi không thích trứng. Nam: Tôi cũng thích kẹo. Nam: Tôi cũng không thích trứng. b) Hãy nhìn vào hình. Viết bài hội thoại tương tự cùng với một bạn. - A: I like mangoes. - A: I don't like papaya. B: I like mangoes, too. B: I don't like papaya, either. - A: I don't like bananas. - A: I like corn. B: I don't like bananas, either. B: I like corn, too. - A: I don't like spinach. - A: I don't like fish. B: I don't like spinach, either. B: I don't like fish, either. - A: I don't like potatoes. - A: I don't like chicken. B: I don't like potatoes, either. B: I don't like chicken, either. - A: I like beef. B: I like beef, too.

4. SO and NEITHER

Thực hành cùng với một bạn. Đọc. Sau đó nhìn vào các hình ở bài tập 3. Viết 8 đoạn hội thoại với SO và NEITHER. a) A: I like mangoes. c) A: I don't like papaya. B: So do I. B: Neither does my brother. b) A: I don't like bananas. d) A: I like corn. B: Neither do I. B: So do I. e) A: I don't like spinach. f) A: I like sweet potatoes. B: Neither does my sister. B: So do I. g) A: I don't like chicken. h) A: I like beef. B: So do my family. B: So does my brother.

5. Imperatives ( Câu mệnh lệnh)

Hoàn thành các lời chỉ dẫn. a) Peel the onions. (Lột củ hành.) b) Wash the cucumbers and the onions. (Rửa dưa và củ hành.) c) Slice the cucumbers and the onions. (Cắt dưa và củ hành thành từng miếng.) d) Mix the slices. (Trộn các miếng này.) e) Add a little salt, sugar and vinegar to the mixture. (Thêm một ít muối, đường và giấm vào hỗn hợp.) f) Stir the mixture. (Đảo hỗn hợp.) g) Wait for five minutes and the salad is ready to serve. (Chờ 5 phút và món rau trộn sẵn sàng để dùng.) ingredient (n) : thành phần vinegar (n): giấm tea spoonful (n): một muỗng đầy peel (v) : lột vỏ mix (v) : trộn stir (v) : trộn, khuấy mixture (n) : hỗn hợp slice (v) : một lát mỏng serve (v) : phục vụ

Các bài học tiếng Anh lớp 7 Unit 12 khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 7 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Unit 4 Lớp 9: Language Focus

Unit 4: Learning a foreign language

Language Focus (Trang 38-39 SGK Tiếng Anh 9)

1. Complete the sentences. Use the modal verbs in brackets and the information in the box. (Hoàn thành các câu sau. Sử dụng động từ khuyết thiếu trong dấu ngoặc và thông tin trong khung.)

a) Lan: My grades are terrible.

Mrs. Quyen: If you want to get good grades, you must study hard.

b) Hoa: I’d like to be a doctor.

Aunt Thanh: You have to go to university if you want to study medicine.

c) Ba: Oh, no! I weigh 60 kilos!

Nga: If you want to lose weight, you should do exercise.

d) Tuan: Where’s Ba? He’s very late.

Mrs. Hoa: If he doesn’t come soon, he might miss the train.

e) Mr. Ha: I feel sick.

Mrs. Nga: If you want to get well, you ought to stay in bed.

f) Na: I’d like to go to the movies.

Mrs. Kim: You must do your homework if you want to go out.

2. Complete the table. (Hoàn thành bảng.)

3. Lan’s father held a party to celebrate his mother’s birthday. Unfortunately, Mrs Thu, her grandmother, has a hearing … .(Cha của Lan đã tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng sinh nhật của mẹ mình. Thật không may, bà Thu, bà ngoại cô ấy, lại bị ngãng tai và bà không thể nghe những gì mọi người nói. Sau bữa tiệc, Lan tường thuật tất cả mọi thứ cho bà ngoại.)

Gợi ý:

a) Uncle Hung said (that) the birthday cake was delicious.

b) Miss Nga said (that) she loved the roses.

c) Cousin Mai said (that) she was having a wonderful time there.

d) Mr. Chi said (that) he would go to Hue the following day.

e) Mrs. Hoa said (that) she might have a new job.

f) Mr. Quang said that he must leave then.

4. This morning Nga had an interview for a summer job. When she arrived home, she told her mother about the interview.(Sáng nay, Nga đã có một buổi phỏng vấn xin việc mùa hè. Khi cô ấy trở về nhà, cô ấy đã kể lại buổi phỏng vấn ấy cho mẹ cô ấy.)

Example:

“Do you like pop music?”

or She asked me whether I liked pop music.

“Where do you live?”

Gợi ý:

a) She asked me how old I were.

b) She asked me if my school near there.

c) She asked me what the name of my school.

d) She asked me whether you went to school by bicycle.

e) She asked me which grade I’m in.

f) She asked me if I could/ can use a computer.

g) She asked me why I wanted that job.

h) She asked me when my school vacation started.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

unit-4-learning-a-foreign-language.jsp

Unit 9 Lớp 7 Language Focus 3

1. How much is it?

a. Work with a partner. Read the dialogue. (Thực hành với bạn học. Đọc hội thoại)

Lan : Cái áo đầm xanh lá cây giá bao nhiêu?

Người bán hàng: 30.000 đồng.

Lan : Còn cái áo đầm tím?

Người bán hàng: 35.000 đồng.

b. Now make similar dialogues. (Thực hiện những bài hội thoại tương tự)

Guide to answer

A: How much is the blue hat?

B: It’s fifteen thousand dong.

A: And how about the yellow hat?

B: It’s twelve thousand dong.

C: How much is the green shirt?

D: It’s twenty thousand dong.

C: And what about the red shirt?

D: It’s twenty-two thousand dong.

a. Look at the map. Write the location of each store. (Hãy nhìn vào bản đồ. Viết vị trí của mỗi tiệm (cửa hàng.))

1. The shoe store is on Hai Ba Trung Street.

It’s next to/near the clothing store to the left.

2. The bookstore is on Hue Street. It’s between the restaurant and the minimart.

3. The restaurant is on Hue Street. It’s next to the bookstore to the left.

4. The minimart is on Hue Street. It’s next to the bookstore to the right.

5. The hairdresser’s is on Tay Ho Street. It’s next to the library.

b. Look at the table. Ask and answer questions with a partner. (Nhìn vào bảng. Hỏi và trả lời các câu hỏi với bạn học)

– How far is it from the clothing store to the book store? It’s four hundred and fifty meters.

– How far is it from the restaurant to the hairdresser’s? It’s four hundred meters.

– How far is it from the mini-mart to the library? It’s three hundred meters.

– How far is it from the library to the shoe store? It’s eight hundred meters.

3. Past simple tense

a. Write the past form of the verbs in the table. (Viết dạng đúng của những động từ trong bảng)

b. Complete the sentences. Use the words in the box. (Hoàn thành các câu. Sử dụng các từ trong khung)

play send buy talk work

– I played volleyball last week.

– Yesterday, I talked to my grandmother.

– Last December, Mom bought me a new bike.

– Dad worked in Hue a few years ago.

– I sent a letter to my pen pal last month.

4. Simple Tenses

Look at Nga’s diary and complete the dialogue. (Nhìn vào nhật ký của Nga và hoàn thành hội thoại)

Guide to answer

Nga: Every day, I clean my room, study English and help my Mom.

Minh: What did you do yesterday?

Nga: I watched TV, played volleyball and stayed at Hoa’s house.

Minh: How about tomorrow?

Nga: I will visit my grandfather, see a movie and buy a pair of shoes.

5. More, Less and Fewer

Write new sentences. (Viết các câu mới)

Guide to answer

– Before there were two eggs. Now there are more eggs.

– Before there was one liter of milk. Now there is less milk.

– Before there were four bananas. Now there are fewer bananas.

– Before there was some butter. Now there is more butter.

– Before there were two tomatoes. Now there are more tomatoes.

– Before there was some orange juice. Now there is more orange juice.