Top 10 # Soạn Bài Hợp Đồng Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Maiphuongus.net

Soạn Bài Hợp Đồng (Ngắn Gọn)

Đọc văn bản đã cho và trả lời câu hỏi.

a) Cần phải có hợp đồng vì phải có cơ sở để các bên tham gia kí kết ràng buộc lẫn nhau, có trách nhiệm thực hiện các điều khoản đã ghi nhằm đảm bảo cho công việc thu được kết quả, tránh thiệt hại cho các bên tham gia.

c) Là cơ sở pháp lí, hợp đồng cần phải tuân theo các điều khoản của pháp luật, phù hợp với truyền thống, đồng thời hợp đồng phải cụ thể, chính xác. Muốn vậy nội dung, chất lượng, số lượng công việc, thời gian tiên hành, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi các bên tham gia kí kêt hợp đồng cần được ghi chính xác. Các từ ngữ trong hợp đồng cần đơn giản, tránh dùng các từ ngữ chung chung, không dứt khoát như có thê, có khả năng, nói chung, về cơ bản, phần lớn, vân vân hoặc dẩu châm lửng… Câu văn trong hợp đồng cũng phải ngắn gọn, dễ hiểu và đơn ngh’ïa.

Các bên tham gia hợp đồng phải biểu hiện sự nhất trí chấp thuận với nội dung hợp đồng qua họ tên, chữ kí của những đại diện có đủ tư cách pháp lí.

d) Một số hợp đồng mà em biết: hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế, hợp đồng cung ứng vật tư, hợp đồng mua bán sản phẩm, hợp đồng đào tạo cán bộ..

II. CÁCH LÀM HỢP ĐỒNG

Đọc Hợp dồng mua bán sách giáo khoa và trả lời câu hỏi.

1. Mở đầu hợp đồng gồm các mục:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ.

+ Tên hợp đồng (đặt giữa trang).

+ Các căn cứ để kí hợp đồng.

2. Phần nội dung hợp đồng gồm những điều kiện quy định trách nhiệm hai bên, chất lượng, mẫu mă sản phẩm, hiệu lực của hợp đổng.

3. Phần kết thúc hợp đồng gồm có chữ ki của đại diện hai bên kí hợp đồng.

4. Lời văn ghi hợp đồng phải chính xác, chặt chẽ.

III. LUYỆN TẬP

Các trường hợp sau đây cần viết hợp đồng:

+ Gia đình em và cửa hàng vật liệu xây dựng thống nhất với nhau vẻ một hợp đồng mua bán.

+ Xã em và công ti Thiên Nông thống nhất đặt đại lí tiêu thụ sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu.

+ Hai bên thỏa thuận với nhau về việc thuê nhà.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ

Hôm nay, ngày … tháng … năm…

Tại địa điểm:……………………….

Bên chủ nhà

Ông (bà):…

Địa chỉ thường trú:…………………

Bên thuê nhà

Ông (bà): ..

Địa chỉ thường trú:…………………

Chứng minh nhân dân số:…………. cấp ngày……… tại………

Hai bên thỏa thuận lập hợp đềng cho thuê nhà với nội dung cụ thể sau dảy: Điểu 1

Ông (bà)… cho ông (bà)…. thuê một ngôi nhà ở số…. đường…

Thời gian cho thuê: 180 ngày (từ ngày….. tháng…… năm…… đến hết ngày…. tháng….. năm…… )

Giá thuê: 10 OOOđ (Mười nghìn đồng) / 1 ngày đêm Điểu 2

Ổng (bà)…………… có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản nhà ở, nếu tự ý đập phá, sửa chữa hoặc làm hư hỏng thì người thuê nhà phải bồi thường thiệt hại, nếu trả chậm thì phải chịu tiền thuê gấp đôi, bên chủ nhà muốn thay đổi hợp đồng phải báo trước 15 ngày.

Hợp đồng này làm thành hai bản, có giá trị như nhau, bên chủ sở hữu giữ một bản, bên thuê giữ một bản.

Bên thuê nhà Bên chủ nhà

(Họ tên và chữ kí) (Họ tên và chữ kí)

chúng tôi

Soạn Bài Hợp Đồng Siêu Ngắn

ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG Trả lời câu hỏi (trang 138 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

a) Vì phải có cơ sở để các bên tham gia kí kết ràng buộc lẫn nhau, có trách nhiệm thực hiện các điều khoản đã ghi nhầm đảm bảo cho công việc thu được kết quả, tránh thiệt hại cho các bên tham gia.

c) Hợp đồng cần phải tuân theo các điều khoản của pháp luật, phù hợp với truyền thống, đồng thời hợp đồng phải cụ thể, chính xác.

d) Hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế, hợp đồng cung ứng vật tư, hợp đồng mua bán sản phẩm, hợp đồng đào tạo cán bộ…

Phần 2 CÁCH LÀM HỢP ĐỒNG Trả lời câu 1 (trang 138 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Mở đầu hợp đồng gồm các mục:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ.

+ Tên hợp đồng (đặt giữa trang).

+ Các căn cứ để kí hợp đồng.

– Tên hợp đồng viết ở giữa, in hoa.

Trả lời câu 2 (trang 138 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Phần nội dung hợp đồng gồm những điều kiện quy định trách nhiệm hai bên, chất lượng, mẫu mã sản phẩm, hiệu lực của hợp đồng.

Trả lời câu 3 (trang 138 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Phần kết thúc hợp đồng gồm có chữ kí của đại diện hai bên kí hợp đồng.

Trả lời câu 4 (trang 138 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Lời văn ghi hợp đồng phải chính xác, chặt chẽ.

Phần 3 LUYỆN TẬP Trả lời câu 1 (trang 139 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Các trường hợp sau đây cần viết hợp đồng: b, c, e.

Trả lời câu 2 (trang 139 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ

Hôm nay, ngày … tháng … năm…

Tại địa điểm:……………………….

Bên chủ nhà

Ông (bà):…

Địa chỉ thường trú:…………………

Bên thuê nhà

Ông (bà): ..

Địa chỉ thường trú:…………………

Chứng minh nhân dân số:…………. cấp ngày……… tại………

Hai bên thỏa thuận lập hợp đềng cho thuê nhà với nội dung cụ thể sau đây:

Điều 1

Ông (bà)… cho ông (bà)…. thuê một ngôi nhà ở số…. đường…

Thời gian cho thuê: 180 ngày (từ ngày….. tháng…… năm…… đến hết ngày…. tháng….. năm…… )

Giá thuê: 10 000đ (Mười nghìn đồng) / 1 ngày đêm

Điều 2

Ông (bà)…………… có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản nhà ở, nếu tự ý đập phá, sửa chữa hoặc làm hư hỏng thì người thuê nhà phải bồi thường thiệt hại, nếu trả chậm thì phải chịu tiền thuê gấp đôi, bên chủ nhà muốn thay đổi hợp đồng phải báo trước 15 ngày.

Hợp đồng này làm thành hai bản, có giá trị như nhau, bên chủ sở hữu giữ một bản, bên thuê giữ một bản.

chúng tôi

Soạn Bài Hợp Đồng (Chi Tiết)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG Đọc văn bản đã cho (trang 137, 138 SGK Ngữ văn 9 tập 2) và trả lời câu hỏi.

a) Tại sao cần phải có hợp đồng?

b) Hợp đồng ghi lại những nội dung gì?

c) Hợp đồng cần phải đạt những yêu cầu nào?

d) Hãy kể tên một số hợp đồng mà em biết.

Trả lời:

a) Cần phải có hợp đồng vì phải có cơ sở để các bên tham gia kí kết ràng buộc lẫn nhau, có trách nhiệm thực hiện các điều khoản đã ghi nhằm đảm bảo cho công việc thu được kết quả, tránh thiệt hại cho các bên tham gia.

c) – Hợp đồng cần phải tuân theo các điều khoản của pháp luật, phù hợp với truyền thống, đồng thời hợp đồng phải cụ thể, chính xác.

– Các bên tham gia hợp đồng phải biểu hiện sự nhất trí chấp thuận với nội dung hợp đồng qua họ tên, chữ kí của những đại diện có đủ tư cách pháp lí.

d) Một số hợp đồng mà em biết: hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế, hợp đồng cung ứng vật tư, hợp đồng mua bán sản phẩm, hợp đồng đào tạo cán bộ..

Phần II CÁCH LÀM HỢP ĐỒNG

Đọc Hợp đồng mua bán sách giáo khoa ở mục I (trang 138 SGK Ngữ văn 9, tập 2) và trả lời các câu hỏi sau:

1. Phần mở đầu của hợp đồng gồm những mục nào? Tên của hợp đồng được viết như thế nào? 2. Phần nội dung hợp đồng gồm những mục gì? Nhận xét cách ghi những nội dung này trong hợp đồng. 3. Phần kết thúc hợp đồng có những mục nào? 4. Lời văn của hợp đồng phải như thế nào? Trả lời:

1. Mở đầu hợp đồng gồm các mục:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ.

+ Tên hợp đồng (đặt giữa trang).

+ Các căn cứ để kí hợp đồng.

2. Phần nội dung hợp đồng gồm những điều kiện quy định trách nhiệm hai bên, chất lượng, mẫu mã sản phẩm, hiệu lực của hợp đổng.

3. Phần kết thúc hợp đồng gồm có chữ kí của đại diện hai bên kí hợp đồng.

4. Lời văn ghi hợp đồng phải chính xác, chặt chẽ.

Phần III LUYỆN TẬP Câu 1 (trang 139 sgk ngữ văn 9 tập 2) Hãy lựa chọn tình huống cần viết hợp đồng trong các trường hợp sau: Trả lời:

Các trường hợp sau đây cần viết hợp đồng:

+ Gia đình em và cửa hàng vật liệu xây dựng thống nhất với nhau về một hợp đồng mua bán.

+ Xã em và công ti Thiên Nông thống nhất đặt đại lí tiêu thụ sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu.

+ Hai bên thỏa thuận với nhau về việc thuê nhà.

Câu 2 (trang 139 sgk ngữ văn 9 tập 2) Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong phần nội dung, phần kết thúc và dự kiến các điều kiện cần cụ thể hóa bản hợp đồng thuê nhà. Trả lời:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ

Hôm nay, ngày … tháng … năm…

Tại địa điểm:……………………….

Bên chủ nhà

Ông (bà):…

Địa chỉ thường trú:…………………

Bên thuê nhà

Ông (bà): ..

Địa chỉ thường trú:…………………

Chứng minh nhân dân số:…………. cấp ngày……… tại………

Hai bên thỏa thuận lập hợp đềng cho thuê nhà với nội dung cụ thể sau đây: Điểu 1

Ông (bà)… cho ông (bà)…. thuê một ngôi nhà ở số…. đường…

Thời gian cho thuê: 180 ngày (từ ngày….. tháng…… năm…… đến hết ngày…. tháng….. năm…… )

Giá thuê: 10 OOOđ (Mười nghìn đồng) / 1 ngày đêm Điểu 2

Ổng (bà)…………… có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản nhà ở, nếu tự ý đập phá, sửa chữa hoặc làm hư hỏng thì người thuê nhà phải bồi thường thiệt hại, nếu trả chậm thì phải chịu tiền thuê gấp đôi, bên chủ nhà muốn thay đổi hợp đồng phải báo trước 15 ngày.

Hợp đồng này làm thành hai bản, có giá trị như nhau, bên chủ sở hữu giữ một bản, bên thuê giữ một bản.

Bên thuê nhà Bên chủ nhà

(Họ tên và chữ kí) (Hộ tên và chữ kí)

chúng tôi

Soạn Bài Hợp Đồng Hay Nhất Lớp 9

Soạn bài Hợp đồng lớp 9

I. Đặc điểm của hợp đồng

Câu 1 trang 136 SGK văn 9 tập 2

Đọc văn bản

Câu 2 trang 138 SGK văn 9 tập 2

a) Cần phải có hợp đồng vì đó là văn bản có tính chất pháp lí, văn bản hơp đồng để đảm bảo trách nhiệm và quyền lợi của các bên cùng hợp tác thực hiện một số công việc.

b) Công việc được các bên cùng hợp tác để thực hiện.

Trách nhiệm của bên A

Trách nhiệm của bên B

Cách xử lí nếu bên A hoặc bên B không thực hiện đúng những điều khoản trong hợp đồng.

c) Hợp đồng cần phải đảm bảo:

Các quy định cụ thể về việc làm, trách nhiệm chi tiết của các bên đối với nội dung và thời hạn thực hiện công việc.

Kết cấu đủ 3 phần và đảm bảo tính pháp lí.

d) Một số hợp đồng:

Hợp đồng lao động.

Hợp đồng cho thuê nhà

Hợp đồng kinh tế.

Hợp đồng cung ứng vật tư

Hợp đồng mua bán sản phẩm.

II. Cách làm hợp đồng

Câu 1 trang 138 SGK văn 9 tập 2

Phần mở đầu gồm:

Quốc hiệu và tiêu ngữ

Tên hợp đồng

Thời gian, địa điểm kí hợp đồng

Họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí kết hợp đồng

Tên của hợp đồng viết in hoa giữa dòng giấy

Câu 2 trang 138 SGK văn 9 tập 2

Phần nội dung hợp đồng:

Ghi lại nội dung điều khoản đã thỏa thuận.

Trách nhiệm quyền lợi của các bên tham gia hợp đồng.

Cam kết của hai bên

Cách ghi nội dung này trong hợp đồng: chính xác, đầy đủ theo các điều khoản.

Câu 3 trang 138 SGK văn 9 tập 2

Phần kết thúc Hợp đồng gồm:

Chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết hợp đồng

Xác nhận bằng dấu của cơ quan hai bên (nếu có).

Câu 4 trang 138 SGK văn 9 tập 2

Lời văn của hợp đồng phải chính xác, khoa học.

III. Luyện tập bài Hợp đồng

Câu 1 trang 139 SGK văn 9 tập 2

Những tình huống cần viết hợp đồng: a), b), c), e)

Câu 2 trang 139 SGK văn 9 tập 2

Ghi lại phần mở đầu, các mục bên trong phần nội dung, phần kết thúc và dự kiến điều kiện cụ thể hóa bản hợp đồng cho thuê nhà:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ Ở

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm…………………

Tại địa điểm:

Chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên cho thuê nhà)

Họ tên:

Chứng minh nhân dân số:

Địa chỉ:

Nghề nghiệp:

BÊN B (Bên thuê nhà)

Họ tên:

Chứng minh nhân dân số:

Nghề nghiệp:

Nơi làm việc (nếu có):……

thoả thuận giao kết hợp đồng thuê nhà với các nội dung sau đây:

Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B được thuê để

Căn nhà số…đường…phường (xã)…quận (huyện)…thành phố (tỉnh)…gồm…phòng. Tổng diện tích sử dụng…m2. Thuộc loại nhà:..

Kể từ ngày…tháng…năm…, trong thời hạn…năm

Điều 2: Tiền thuê nhà hàng tháng là…đồng.

Điều 3: Bên thuê nhà phải trả tiền đầy đủ cho bên thuê nhà theo tháng (quý) vào ngày… của tháng (quý) bằng tiền mặt. Mỗi lần đóng tiền bên thuê nhà được nhận giấy biên nhận của bên cho thuê.

Điều 4: Bên thuê nhà có trách nhiệm bảo quản nhà thuê, phát hiện kịp thời những hư hỏng để yêu cầu bên cho thuê sửa nhà.

Điều 5: Trong thời gian hợp đồng, nếu người đứng tên trên hợp đồng từ trần thì một trong những người cùng hộ khẩu (cha, mẹ, vợ, chồng, con cái) tiếp tục thi hành hợp đồng hoặc đựơc ký lại hợp đồng thay thế người quá cố.

Điều 6: Hai bên A, B cam kết thi hành nghĩa vụ hợp đồng. Nếu vi phạm sẽ yêu cầu toà án…giải quyết theo thoả thuận của hai bên hoặc theo quy định của pháp luật.

Nguồn Internet