Top 12 # Soạn Bài Anh Văn Lớp 7 Unit 5 A Closer Look 1 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Maiphuongus.net

Unit 5 Lớp 7: A Closer Look 1

Unit 5 lớp 7: A closer look 1 (phần 1 → 5 trang 50 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Video giải Tiếng Anh 7 Unit 5 Vietnamese food and drink – A closer look 1 – Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack) Vocabulary

1. Look at the pictures and complete the instructions with the verbs in the box. (Nhìn vào tranh và hoàn thành các lời chỉ dẫn với các động từ trong bảng.)

2. Put the words in the correct order to make sentences. Then reorder the sentences to give the instructions on how to make a pancake. (Sắp xếp các từ theo đúng thứ tự để tạo thành câu. Sau đó sắp xếp lại các câu để đưa ra hướng dẫn cách thức làm bánh xèo.)

Sắp xếp từ:

1. Beat the eggs together with sugar, flour, and milk.

2. Pour 14 cup of the mixture into the pan at a time.

3. Heat the oil over a medium heat in a frying pan.

4. Cook until golden.

5. Serve the pancake with some vegetables.

Sắp xếp câu: 1 3 2 4 5.

3. Put the following nouns in the correct columns. Some may fit in both categories. (Cho các danh từ sau vào đúng cột. Một số từ có thế phù hợp cho cả 2 cột.)

Pronunciation

4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds

Bài nghe: Now, in pairs put the words in the correct column.(Bây giờ làm theo cặp, sắp xếp các từ cho dung cột.)

Bài nghe:

5. Listen to the sentences and circle the words you hear. (Nghe các câu sau và khoanh tròn từ bạn nghe thấy.)

1. Can you see the cod/cord over there?

2. It is a very small pot/port.

3. Tommy doesn’t like these spots/sports.

4. Where can I find the fox/forks?

5. His uncle was shot/short when he was young.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 5 khác:

Bài giảng: Unit 5 Vietnamese food and drink – A closer look 1 – Cô Đỗ Thùy Linh (Giáo viên VietJack)

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

unit-5-vietnamese-food-and-drink.jsp

Unit 6 Lớp 7 A Closer Look 1

Soạn tiếng Anh 7 Unit 6 A closer look 1

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– Use the prepositions in the box to describe the layout of the Temple of Literature-The Imperial Academy

– Pronounce correctly the sounds /tʃ/ and /dʒ/.

2. Objectives:

– Vocab: Words about historic places and things to take on a trip.

– Grammar: Passive voice

Prepositions of positions.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 7 Unit 6 A closer look 1

Vocabulary 1. Match the words with the pictures. Nối những từ với hình ảnh cho phù hợp.

1 – d Văn Miếu

2 – c Giếng Thiên Quang

3 – e Bài vị tiến sĩ

4 – b Cổng Văn Miếu

5 – a Khuê Văn Các

2. Read the names in 1 again and listen to the recording. Complete the layout of the Temple of Literature – the Imperial Academy. Đọc các tên trong phần 1 lần nữa và lắng nghe bài nghe. Hoàn thành sơ đồ Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

1 – Van Mieu Gate

2 – Khue Van Pavilion

3 – Thien Quang Tinh well

4 – Doctor’s stone tablets

5 – The Temple of Literature

The Temple of Literature – The Imperial Academy (Van Mieu – Quoc Tu Giam) includes four main gates and five courtyards. The entrance to the first courtyard is called Van Mieu Gate. The other three gates are Great Middle Gate, Khue Van Pavilion and Gate of Great Success. In the first two courtyards there are old trees, beautiful flowers and lawns. The third courtyard consists of Thien Quang Tinh Well and the Doctors’ stone tablets. The next courtyard is the Temple of Literature. It also contains offices, gift shops and a small museum. The buildings in the last courtyard were newly rebuilt.

The Temple of Literature – The Imperial Academy is a very famous and historic place. The entrance is called Van Mieu Gate. Thien Quang Tinh Well is among the Doctor’s stone tablets. Khue Van Pavilion is in front of the Thien Quang Tinh Well. Van Mieu is at the back of Thien Quang Tinh Well.

Pronunciation /tʃ/ and /dʒ/

The Temple of Literature – The Imperial Academy is very chúng tôi entrance is called Van Mieu Gate. Khue Van pavilion is behind the Van Mieu. Thien Quang Tinh well is between Doctor’s stone tablets. Van Mieu is at the back of Thien Quang Tinh well.

4. Listen and write the words in the correct columns. Nghe và viết các từ vào trong cột thích hợp.

/tʃ/: children, chair, architectural, question, cultural, watch, teach

/dʒ/: job, jeans, engineer, heritage, village

5. Listen and repeat the chants. Nghe và lặp lại bài hát.

TRÁI CAM

Nước cam, nước cam,

Mứt anh đào, mứt anh đào,

Món nào rẻ hon dành cho trẻ em?

Nưóc cam rẻ.

Mứt anh đào còn rẻ hơn.

THỊT GÀ

Gà miếng, gà miếng,

Nhanh nhanh, nhanh nhanh,

Ai thích thịt gà cho bữa trưa nào?

John thích thịt gà.

6. Write the words from 5 with the sounds /tʃ/ and /dʒ/ in the right columns. Viết các từ trong bài 5 có chứa âm /tʃ/ và âm /dʒ/ vào đúng cột.

Jill thích thịt lợn.

/tʃ/: chicken, chop, cherry, children, chip, cheap, cheaper, which, lunch

/dʒ/: orange, jam, juice, Jill, John

Unit 1 Lớp 7: A Closer Look 1

A closer look 1 (phần 1→7 trang 7-8 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Video giải Tiếng Anh 7 Unit 1 My Hobbies: A closer look 1 – Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

1 – d: go mountain-climbing

1 – e: go horse-riding

1 – i: go camping

2 – g: do gymnastics

3 – b: collect bottles

3 – c: collect photos

3 – j: collect dolls

4 – f: play the piano

4 – h: play badminton

5 – c: take photos

6 – a: watch TV

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi thích bơi lội. Có một hồ bơi gần nhà tôi, vì thế tôi đi đến đó bơi 4 lần 1 tuần. Nó thật vui, bởi vì bạn vừa có thể chơi trong nước vừa giữ cơ thể cân đối.

2. Tôi luôn nghe những bài hát của Ngọc. Tôi thích những âm điệu ngọt ngào. Ở nhà tôi phải sử dụng tai nghe vì ba mẹ tôi không thích tiếng ồn quá lớn. Nghe nhạc là sở thích của tôi.

3. Tôi thích ở ngoài trời cùng với cây và hoa. Có một khu vườn nhỏ ở phía sau nhà tôi. Tôi trồng hoa và rau ở đó. Tôi rất thích làm vườn.

4. Ba tôi và tôi có cùng sở thích. Cuối tuần, chúng tôi thường đi đến một hồ nhỏ ở Hà Tây. Thật thú vị khi bạn có thể bắt cá nấu ăn. Chúng tôi thích câu cá.

5. Sở thích của chị tôi là vẽ. Chị rất sáng tạo và vẽ rất đẹp. Tôi thích màu sắc trong những bức tranh của chị.

Hobbles (Sở thich)

Keyword (Từ khoá)

listening to music

melody, song, headphones, noise, rhythm, lyrics…

gardening

trees, flowers, gardening, plant, vegetables, grow, fruit..

fishing

lake, exciting, catch fish, water, boat…

painting

creative, colours, pictures, artists, painting…

swimming

pool, water, fun, keep fit, swim..

Work in groups.

Each student thinks of a hobby and says the keywords out loud.

The rest of the group tries to guess what the hobby is. One point is given for each correct guess.

The student with the most points is the winner.

1. Làm theo nhóm.

2. Mỗi học sinh nghĩ về một sở thích và nói từ khóa thật to.

3. Những người còn lại trong nhóm sẽ cố gắng đoán sở thích đó là gì. Một điểm dành cho lời đoán đúng.

4. Học sinh có nhiều điểm nhất sẽ thắng.

Ví dụ:

A: Water, grow, flowers, vegetables

B: Is it gardening?

A: Yes, it is.

Pronunciation Bài nghe:

Các từ được đánh dấu chọn:

6. Listen again and put the words in the correct column(Nghe lại và đặt các từ vào cột đúng.)

Bài nghe: Bài nghe: Hướng dẫn dịch:

Bài giảng: Unit 1 My hobbies: A closer look 1 – Cô Đỗ Thùy Linh (Giáo viên VietJack)

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Unit 5 Lớp 7 A Closer Look 2

Soạn A closer look 2 Unit 5 SGK tiếng Anh 7 mới nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 7 chương trình mới theo từng Unit do chúng tôi sưu tầm và đăng tải. Đáp án Unit 5 lớp 7 Vietnamese food and drink A closer look 2 gồm lời giải các phần bài tập 1 – 5 trang 51 – 52 SGK tiếng Anh lớp 7 mới Unit 5 giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

Soạn tiếng Anh 7 Unit 5 A closer look 2

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– use ‘How much…’ and ‘How many…’

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to “Vietnamese food and drink”.

Structures: Countable and uncountable nouns.

A/ An/ Some/ Any

How much; How many

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 7 Unit 5 A Closer look 2

1. Which of the following nouns are countable and which are uncountable? Which phrases can you use with the uncountable nouns? (You may use a dictionary to help you.) Những danh từ nào sau đây là danh từ đếm được và danh từ nào không đếm được? Những cụm từ nào bạn có thể sử dụng với danh từ không đếm được? (Bạn có thế sử dụng từ diển dế giúp bạn.)

1 – Spinach – uncountable noun

2 – banana – countable noun

3 – bread – uncountable noun

4 – beef – uncountable noun

5 – pepper – uncountable noun

6 – apple – uncountable noun

7 – pork – uncountable noun

8 – turmeric – uncountable noun

Team 2: a potato

Team 1: oliu oil

Team 2: some oliu oil

Team 1: apple

Team 2: an apple

Team 1: rice

Team 2: some rice

Team 1: water

Team 2: some water

3. Fill the blanks with a/an, some, or any in the following conversation. Điền vào chỗ trống với a/an, some hoặc any trong bài đàm thoại sau.

(1) any (2) some (3) some (4) any (5) a (6) an

Mi: Chúng ta ăn tối nào?

Phong: Ý kiến hay! Còn chút cơm nào không?

Mi: Không có, chỉ có ít mì thôi.

Phong: Được thôi. Chúng ta hãy ăn mì với thịt bò hoặc thịt heo.

Mi: À, có vấn đề rồi.

Phong: Cái gì vậy?

Mi: Không còn thịt bò hay thịt heo gì cả.

Phong: Ồ, mình có một cái sandwich phô mai và một trái táo trong túi.

Mi: Nhiêu đó không đủ cho cả hai chúng ta rồi Phong à!

4. Fill each blank with How many or How much. Điền vào chỗ trống với How much hoặc How many. 5. Work in pairs. Use the suggested words to make questions with How many/How much, then interview your partner. Làm theo cặp. Sử dụng những từ được đề nghị để làm thành câu hỏi với How many! How much, sau đó phỏng vấn bạn học của em.

1 – How much water do you drink every day?

Two litres per day.

2. How much rice do you eat for dinner?

One bowl of rice.

3 – How much vegetables do you eat every day?

400 grams

4. How many apples do you eat every day?

Two apples.