Top #10 Cách Học Tốt Toán Rời Rạc Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 8/2022 # Top Trend | Maiphuongus.net

Toán Rời Rạc_ P3 Chuong03 03 2008 Ppt

--- Bài mới hơn ---

 • Các Dạng Bài Tập Về Biểu Đồ Trong Đề Thi Địa Lí
 • Tài Liệu Ôn Thi Địa Lý (Bài Tập Biểu Đồ)
 • Biểu Đồ Pareto ( Minh Họa Một Cách Tổng Quát Và Hiển Thị Sự Khác Nhau Về Mức Độ Quan Trọng Tương Quan Giữa Tác Nhân Và Kết Quả Của Các Tập Hợp Dữ Liệu )
 • Biểu Đồ Pareto (Pareto Chart) Là Gì? Ý Nghĩa Và Các Bước Lập Biểu Đồ
 • Ứng Dụng Của Biểu Đồ Pareto Trong Năng Suất Chất Lượng
 • 1. Một số khái niệm cơ bản (tt)

  1.2. Quan hệ n ngôi:

  Một quan hệ n ngôi R trên các tập A1,A2, …,An là một tập con A1 A2…  An. Các tập A1, A2,…, An gọi là các miền của R.

  Ví dụ 1.7: Cho A1=các chuyến tàu = {S1, S2, S3, LH2}

  A2 =Các ga = {NT, DN, TH,BD}

  A3= Giờ ={0,1,2,…23}

  A4=Phút ={0,1,2,…59}

  Xét quan hệ:

  LịchTàu={(x,y,z,t)/tàu x có đến (dừng) tại ga y lúc z giờ t phút}

  .

  Một số khái niệm cơ bản (tt)

  LịchTàu là quan hệ 4 ngôi

  Nếu tàu S1 đến và dừng tại ga NT lúc 13h30, thì:

  (S1, NT,13,30)  LịchTàu

  Nếu tàu S3 đến và dừng tại ga DN lúc 4h40 thì

  (S3,DN,4,40)  LịchTàu

  Nếu tàu S1 không dừng tại ga TH 18h30 thì

  (S1,TH,18,30) LịchTàu

  Nếu tàu S1 đến ga Tuy hòa lúc 17h45 thì :

  (S1,TH,17,45)  LịchTàu

  Một số khái niệm cơ bản (tt)

  Mỗi dòng là

  một bộ của R

  Trực quan, có thể xem quan hệ LịchTàu như bảng

  Một số khái niệm

  Ví dụ 1.8: Trên các tập Sinh_Vien = {sv1, sv2, sv3}, Môn_học = {trr, csdl, mmt}, Điểm = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10}. Xét quan hệ “Kết_quả”:

  (s,c,m)Kết_quả  sinh viên s có kết quả môn c là m điểm.

  Kết_quả là quan hệ 3 ngôi

  Một số khái niệm

  Tập K={Ai1,Ai2,…,Aim} {A1, A2,…,An} gọi là khoá của quan hệ R nếu với mỗi giá trị (ki1, ki2,.., kim) Ai1Ai2 …  Aim chỉ có tối đa một bộ có dạng (… , ki1, …, kim ,….)  R

  2. Một số phép toán quan hệ

  2.1 Phép chọn (selection): Cho C là một điều kiện, phép chọn C(R) là phép lấy ra các bộ từ R thoả điều kiện C

  Ví dụ 2.1:

  Ket_Qua

  2. Một số phép toán quan hệ

  Ví dụ 2.2

  Lịch_Tàu

  2. Một số phép toán quan hệ

  2.2.Phép chiếu (Projection):

  Cho trước các tập A1, A2, …, An. Ánh xạ chiếu lên các thành phần thứ i1,i2, …, im (mn) được định nghĩa:

  Khi đó, với R là một quan hệ trên A1, A2, …, An, thì :

  Gọi là quan hệ chiếu

  2. Một số phép toán quan hệ

  Ví dụ 2.3: Xét quan hệ trong ví dụ 1.7. Nếu chỉ muốn biết thông tin về chuyến tàu và các ga đến (không cần quan tâm đến thời điểm), ta xét quan hệ chiếu:

  LichTau

  3. Một số tính chất của quan hệ

  Một quan hệ R trên A có thể có các tính chất sau đây:

  a) Tính phản xạ (reflexivity):

  R phản xạ (reflexive relation) aA, aRa

  Ví dụ 3.1: Cho A={1,2,3,4,5},và quan hệ R trên A:

  R={(1,1),(2,2),(2,3),(3,3),(3,4), (3,5),(4,2) ,(4,4), (5,1), (5,5)}

  R có tính phản xạ.

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  2

  3

  4

  5

  3. Một số tính chất của quan hệ (tt)

  Ví dụ 3.2: Cho A = {1,2,3,4} và quan hệ R trên A:

  R2= {(1,1),(2,1), (3,1), (3,2), (4,4), {3,3)}

  Ta thấy 2A như (2,2)R2 nên R2 không có tính phản xạ.

  Ví dụ 3.2: Cho A={Người}, xét quan hệ R trên A được định nghĩa: x,yA, xRy  “x quen biết với y”

  Ta có: “xA, x quen biết với x” (hiển nhiên)

  Hay xA, xRx nên R có tính phản xạ.

  Ví dụ 3.4: Quan hệ “” trên R có tính phản xạ. Vì:

  x R, x x

  3. Một số tính chất của quan hệ

  b) Tính đối xứng (Symmetry):

  R đối xứng (symmetric relation)

   a,b A, aRb  bRa

  Ví dụ 3.5: A={1,2,3}, xét quan hệ trên A

  R3 = {(1,1), (3,2), (1,3), (3,1), (2,3)} là quan hệ đối xứng

  R4 = {(2,1), (1,2), (3,2), (1,3), (3,1), (3,3)} là quan hệ không đối xứng

  3. Một số tính chất của quan hệ

  Ví dụ 3.6: Chọ tập A={Con người}, Xét quan hệ R “Quen biết” được định nghĩa như sau:

  x,yA, xRy  “x quen biết với y”

  Quan hệ này có tính phản xạ, và đối xứng

  Ví dụ 3.7: Xét quan hệ R:”Láng giềng” trên tập T={các tỉnh-Thành phố} được định nghĩa:

  x,yT, xRy  “x có phần ranh giới chung với y”

  Quan hệ “Láng giềng” cũng có tính đối xứng.

  Ví dụ 3.8:Quan hệ “=” trên tập A bất kỳ quan hệ có tính đối xứng

  Ví dụ 3.9: Quan hệ “” trên R không có tính đối xứng.

  3. Một số tính chất của quan hệ

  c) Tính phản xứng (Antisymmetry):

  R phản xứng (Antisymmetric relation)

  a,bA, (aRb)(bRa)  a=b

  Ví dụ 3.10: Quan hệ “” trên tập số thực R, có tính phản xứng.

  Vì: x,yR, (xy ) (y x)  x= y

  Ví dụ 3.11: Cho tập A={1,2,3,4} và quan hệ R trên A là:

  R1={(1,1),(2,3),(2,2),(4,3),(4,4)}

  R1 không có tính phản xạ, nhưng có tính phản xứng.

  R2={(1,1),(3,3),(4,4)} : Đối xứng, phản xứng

  Tổng quát: Quan hệ (mod n) trên Z có n lớp tương đương.

  Zn={,…,

  ii) x,y A, xRy 

  iii) x,y A, ≠ 

  C/m?:

  R phản xạ nên xA, xRx  x

  Lớp tương đương và các phân hoạch

  Định nghĩa 4.3: Cho tập hợp S và A1, A2, …, An là các tập con của S thỏa các tính chất:

  Ai  i{1,2,…,n}

  AiAj =  i,j {1,2,…,n}, ij

  A1A2…An = S

  Thì A1, A2, …, An: gọi là một phân hoạch của S

  A1

  A2

  A3

  A4

  A7

  A5

  A6

  S

  Một phân hoạch

  Của S thành 7

  Tập con

  Lớp tương đương và các phân hoạch

  Ví dụ 4.8: Cho S={0,1,2,3,4,5,6,7} và A={1,3,5,7}, B={2,4,6}, C={0}.

  Ta có: A, B và C

  AB=; AC= ; BC=

  ABC=S

  Vậy A, B, C là một phân hoạch của S

  Lớp tương đương và các phân hoạch (tt)

  Định lý 4.2: Cho R là một quan hệ tương đương trên A. Khi đó các lớp tương đương của R sẽ tạo nên một phân hoạch của A. Ngược lại, nếu A1, A2, …, An là một phân hoạch của A thì tồn tại quan hệ tương đương R sao cho {Ai} là tập các lớp tương đương của R.

  Ví dụ 4.9: Quan hệ “cùng tính chẵn lẻ” trên tập số nguyên Z (xem ví dụ trước) phân hoạch Z thành 2 lớp tương đương:

  ={…,-4,-2,-0,2,4,6,…}

  Tập số lẻ

  Tập số chẵn

  Z

  Lớp tương đương và các phân hoạch (tt)

  Ví dụ 4.9: Trên z, tập các lớp tương đương của quan hệ đồng dư modulo 4: z4 ={, } là một phân hoạch của z.

  z

  Phân hoạch

  Ví dụ 4.10: Cho tập A={a1, a2, a3, a4, a5, a6} và các tập con của A: E1={a1, a3}, E2={a2,a4, a5}, E3={ a6}. Hãy tìm một quan hệ tương đương trên A nhận E1, E2, E3 làm các lớp tương đương?

  Giải:

  Ta có: {E1, E2, E3}là một phân hoạch của A. Theo định lý 4.2, tồn tại quan một hệ tương đương trên A nhận E1, E2, E3 làm các lớp tương đương.

  Gọi R là quan hệ tương đương cần tìm.

  Do R có tính phản xạ nên R có dạng:

  R={(a1, a1), (a2, a2), (a3, a3),(a4, a4),(a5, a5), (a6, a6)}X

  E1 là một lớp tương đương của R nên R phải có chứa các cặp: (a1,a3), (a3,a1)

  E2 là một lớp tương đương của R, nên R phải có chứa các cặp: (a2,a4), (a4,a2), (a2,a5), (a5,a2), (a4, a5), (a5,a4)

  Vậy R cần tìm có thể là: R={(a1, a1), (a2, a2), (a3, a3),(a4, a4),(a5, a5), (a6, a6)}

   {(a1,a3), (a3,a1), (a2,a4), (a4,a2), (a2,a5), (a5,a2), (a4, a5), (a5,a4)}

  5. Quan hệ thứ tự:

  Định nghĩa 5.1: Quan hệ R trên tập A gọi là quan hệ thứ tự khi và chỉ khi R có tính Phản xạ, phản xứng và bắt cầu.

  Ghi chú: Thường kí hiệu quan hệ thứ tự bởi < và (A,Ví dụ 5.1: Cho tập A={a1,a2, a3, a4, a5, a6, a7}, Xét các quan hệ:

  R1={(a1, a1), (a2,a2), (a3,a3),(a4,a4),(a5,a5),(a6,a6),(a7,a7), (a1,a3), (a3, a5),(a1,a5), (a5,a7), (a3,a7), (a1,a7)}

  R2={(a1, a1), (a2,a2), (a3,a3),(a4,a4),(a5,a5),(a6,a6),(a7,a7), (a1,a4), (a4, a6),(a1,a3), (a4,a1), (a3,a7), (a1,a7)}

  R1 có phải là một quan hệ thứ tự trên A?

  R2 có phải là một quan hệ thứ tự trên A?

  Quan hệ thứ tự (tiếp theo)

  Ta thấy:

  aA, aR1a. nên R1 phản xạ

  a,bA, aR1b  a=b nên R1 phản xứng

  a,b,cA, aR1b  bR1c  aR1c nên R1 bắt cầu

  Vậy R1 là một quan hệ thứ tự trên A

  R2 không phải là quan hệ thứ tự vì không phản xứng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 18: Số 1 Trong Biểu Đồ Ngày Sinh
 • Ý Nghĩa Con Số 9 Trong Biểu Đồ Ngày Sinh (Thần Số Học)
 • Ý Nghĩa Con Số 3 Trong Biểu Đồ Ngày Sinh (Thần Số Học)
 • Hướng Dẫn Lập Biểu Đồ Ngày Sinh Thần Số Học Đơn Giản Nhất!
 • Ứng Dụng Và Ý Nghĩa Của Biểu Đồ Mạng Nhện (Spider Web Diagram) Trong Năng Suất Chất Lượng
 • Tổng Quan Môn Học Toán Rời Rac 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Học Sql: Lời Khuyên Học Sql Nhanh Chóng Và Hiệu Quả
 • Cách Học Sql Cơ Bản Tốt Nhất: Hướng Dẫn Học Sql Đầy Đủ Cho Mọi Người
 • Cách Giảm Cân Cho Học Sinh An Toàn Hiệu Quả
 • Cách Học Tiếng Nhật Hiệu Quả Nhất Mà Bạn Nên Biết
 • 7 Cách Học Tiếng Nhật Hiệu Quả Nhanh Nhất Cho Mọi Trình Độ
 • Có thể nêu ra đây một vài ví dụ dùng tới toán học rời rạc:

  – Có bao nhiêu password hợp lệ cho một hệ thống máy tính ?

  – Có tồn tại một đường nối giữa 2 máy tính trong một mạng

  – Có bao nhiêu địa chỉ internet hợp lệ?

  – Đường đi ngắn nhất giữa 2 máy tính trong một mạng là gì?

  – Có bao nhiêu bước trong quá trình sắp xếp?

  – Có bao nhiêu mạch để cộng 2 số nguyên được thiết kế?

  – Khả năng trúng giải thưởng cho một vé số là bao nhiêu?

  – Cách tốt nhất để lập lịch 8 cuộc họp hội đồng các thành viên mà không có bất

  kỳ sự cạnh tranh nào, giả thiết đưa ra là 1 vài người có tên trong hơn 1 hội đồng.

  – Làm thế nào chúng ta có thể lập lịch tất cả các nhiệm vụ trong dự án lớn này (giống như 1 dự án xây dựng hoặc dự án để bắt đầu đưa 1 sản phẩm mới ra thị trường).

  – Sẽ có đủ số điện thoại để cung cấp tất cả điện thoại, máy fax, và điện thoại di động trong cho Việt Nam?

  – Làm thể nào chúng ta có thể mô hình và phân tích 1 sự thay đổi dân số, hoặc thay đổi lượng tiền trong một dự án đầu tư

  Modul sẽ học những cấu trúc rời rạc và các kỹ thuật để giải quyết những vấn đề

  này.

  – Đếm các đối tượng

  – Xem xét quan hệ giữa những tập hữu hạn (hoặc đếm được)

  – Phân tích quá trình có số bước hữu hạn.

  – Cơ bản về tất cả những xử lý thông tin số: Những thao tác trên các cấu trúc

  rời rạc trong bộ nhớ.

  – Nó là ngôn ngữ cơ bản và là khái niệm nền tảng cho tất cả các lĩnh vực

  trong khoa học máy tính.

  – Các khái niệm rời rạc cũng được sử dụng rộng rãi trong toán học, kỹ thuật,

  kinh tế, sinh học,…

  Đặc biệt toán học rời rạc là một công cụ tuyệt vời để suy luận logic.

  Có một số lý do quan trọng để nghiên cứu Toán học rời rạc.

  Thứ hai, Toán học rời rạc cung cấp cơ sở toán học để mở ra cánh cửa cho người học có thể tiếp tục với những modul cao hơn cho các khóa học của khoa học máy tính, bao gồm: cấu trúc dữ liệu, thuật toán, lý thuyết cơ sở dữ liệu, lý thuyết automat, ngôn ngữ hình thức, trình biên dịch, bảo mật máy tính, thiết kế mạch máy tính, mạng máy tính và hệ điều hành, chúng tôi viên có thể nhận thấy những khóa học trên vô cùng khó khăn nếu không có một cơ sở toán học của modul Toán học rời rạc này.

  Toán học rời rạc là toán tính toán

  Khoa học máy tính hiện đại được xây dựng hầu hết dựa trên Toán học rời rạc, đặc biệt là toán tập hợp và lý thuyết đồ thị. Điều này có nghĩa là: các nhà lập trình máy tính và sinh viên muốn học các thuật toán cơ bản thì sẽ phải cần một nền tảng Toán học rời rạc chắc chắn. Bởi vậy, tại hầu hết các trường đại học, môn Toán học rời rạc là bắt buộc với sinh viên bậc đại học.

  Toán học rời rạc là toán thế giới thực

  – nhanh chóng tìm ra vấn đề quan trọng trong thế giới thực những vấn đề khó nhưng lại rất thú vị).

  Toán học rời rạc dạy suy luận toán học và các kỹ thuật chứng minh

  Đại số thường dạy sinh viên nhớ chuỗi các công thức và thuật toán (ví dụ, công thức quadratic, các hệ thống phương trình tuyến tính..), và hình học thường được dạy như là 1 chuỗi các bài tập áp dụng “định nghĩa – định lý – chứng minh”.

  Còn với Toán học rời rạc , sinh viên sẽ suy nghĩ linh hoạt và sáng tạo. Có các mối quan hệ giữa 1 vài công thức. Có 1 số khái niệm cơ bản để làm chủ và ứng dụng Toán học rời rạc trong nhiều cách khác nhau.

  Toán học rời rạc rất vui

  AlgorithmicsThuậttoán, còn gọi là giảithut, là một tập hợp hữu hạn của các chỉ thị hay phương cách được định nghĩa rõ ràng cho việc hoàn tất một số sự việc từ một trạng thái ban đầu cho trước; khi các chỉ thị này được áp dụng triệt để thì sẽ dẫn đến kết quả sau cùng như đã dự đoán.

  Nói cách khác, thuật toán là một bộ các qui tắc hay qui trình cụ thể nhằm giải quyết một vấn đề trong một số bước hữu hạn, hoặc nhằm cung cấp một kết quả từ một tập hợp của các dữ kiện đưa vào. Thuật toán đôi khi còn được gọi là phương thức, thủ tục, hay kỹ thuật.

  các tập phần tử, những tính chất và những quan hệ của chúng.

  GraphTheory– Lý thuyết đồ thị – Đồ thị biểu diễn được rất nhiều cấu trúc, nhiều bài toán thực tế có thể được biểu diễn bằng đồ thị. Ví dụ, cấu trúc liên kết của một website có thể được biểu diễn bằng một đồ thị có hướng như sau: các đỉnh là các trang web hiện có tại website, tồn tại một cạnh có hướng nối từ trang Atới trang B khichkhiAcó chứa 1 liên kết tới B. Do vậy, sự phát triển của các thuậttoán xử lý đồ thị là một trong các mối quan tâm chính của khoahọcmáytính

  InformationTheory – Lý thuyết thông tin – Áp dụng toán học vào truyền thông, nó dựa phần lớn vào xác suất và thông kê để nghiên cứu những lĩnh vực như phân tích dữ liệu, mạng, truyền thông, tính toán lượng tử …

  gán một giá trị cho một tổ hợp của k-phần tử.

  số nguyên.

  Proofs – chứng minh – Dùng lập luận logic toán học để chứng minh một biểu thức là đúng, sai.

  SetTheory – Nghiên cứu tập các phần tử. Mặc dù bất ký một kiểu đối tượng nào cũng có thể tập hợp lại thành tập nhưng lý thuyết tập thường áp dụng cho các đối tượng trong toán học.

  Một số lời khuyên cho người học để có thể đạt hiệu quả cho modul này như sau:

  Thứ nhất, sinh viên hãy coi bài tập như một phần quan trọng trong quá trình học. Người học sẽ học được phần lớn kiến thức thông qua bài tập, do vậy sinh viên hãy làm càng nhiều bài tập càng tốt, bao gồm cả bài tập cuối mỗi phần và các bài tập giảng viên cung cấp. Sinh viên hãy cố gắng tự giải bài tập trước khi xem lời giải. Đây là một yêu cầu rất quan trọng với sinh viên, người học chỉ có thể đạt được nhiều kiến thức nhất khi trải qua quá trình tự làm, tự học.

  Thứ hai, sinh viên không được bỏ một buổi học nào, thời gian học trên lớp là quá trình trao đổi rất tốt giữa giảng viên và sinh viên.

  Thứ ba, nếu học viên học ít hơn 3 ngày trong tuần trong quá trình học modul này thì học viên đang lãng phí thời gian của mình, do vậy tốt nhất cho học viên là học tập thường xuyên.

  Thứ tư, hãy tạo cho mình môi trường học tập thoải mái: có thể đan xen giữa

  việc giải toán, nghỉ ngơi và …giải toán.

  Cuối cùng, không bao giờ quên bài giảng

  Hãy nhớ là: cho dù là bạn có khả năng vượt qua các kỳ thi bằng cách học rất ít trước kỳ thi, nhưng với cách học như vậy thì kiến thức toán mà bạn học sẽ chỉ đi vào “bộ nhớ tạm thời” mà thôi. Kết quả cuối cùng là kiến thức toán của bạn sẽ ở mức độ mà không tồn tại lâu dài do cách học “sổi”, và chính thói quen học tập nghiên cứu như vậy của bạn sẽ làm hại chính bạn.

  Bảng sau đây gồm một số ký hiệu thương dùng trong modul

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đánh Giá Phần Mềm Học Tiếng Anh Rosetta Stone * Kiến Càng
 • Rosetta Stone: Phần Mềm Học Tiếng Trung (Bản Mới)
 • Phần Mềm Học Tiếng Anh Rosetta Stone Giúp Mình Học Giỏi Như Thế Nào
 • Hướng Dẫn Cài Đặt Rosetta Stone
 • “giải Phẫu” Bí Kíp Ôn Thi Đại Học Nước Rút Của Các Thủ Khoa
 • Cách Học Tốt Toán Lớp 1, Cách Giúp Con Học Tốt Môn Toán

  --- Bài mới hơn ---

 • Vì Sao Học Kém Môn Toán, Cách Giúp Học Sinh Học Tốt Toán
 • Làm Cách Nào Để Học Giỏi Môn Toán?
 • Làm Cách Nào Để Học Giỏi Môn Toán Với S Mind C
 • 4 Cách Để Học Tốt Môn Toán Phổ Thông Do Thầy Phạm Xuân Anh Chia Sẻ
 • Ngành Học Mới Trong Thời Đại 4.0
 • cách giúp các bé lớp một học tốt môn Toán, bố mẹ giúp con cái của mình học tốt môn Toán lớp 1, đây là kinh nghiệm của các mẹ giúp con mình học tốt môn Toán lớp 1

  Qua nhiều năm giảng dạy cho các em ở các độ tuổi, nhiều tính cách, nhiều hoàn cảnh và năng khiếu khác nhau ở cấp tiểu học chúng tôi đã đúc kết được nguyên nhân dẫn đến việc học yếu môn Toán ở học sinh lớp 1. Do thói quen đọc thuộc lòng của phụ huynh và các cô thầy đã dẫn đến tình trạng này, thường ở trường các cô ghi rất nhiều phép tính lên bảng và cho các em đọc thuộc lòng rồi ra bài tập về nhà thì ở nhà phụ huynh cũng bảo các cháu đọc thuộc lòng đó là học gạo chỉ thuộc chứ không nhớ và không hiểu, hoặc là cũng một cách giải đó mà nếu thay số hay thay tên thì các em làm không được đó cũng là tình trạng đang phổ biến hiện nay.

  Chính vì điều đó mà hôm nay gia sư Chính Tâm xin đưa ra cách học tốt Toán lớp 1 quý phụ huynh có thể tham khảo và áp dụng sẽ mang lại hiểu quả cao hơn trong việc học của con em mình.

  Trước hết quý phụ huynh phải am hiểu tính cách, sở thích của con mình và đặc biệt là không được hứa sẽ cho cháu một thứ gì đó khi cháu học thuộc bài, không đánh hay la lớn khi cháu không hiểu bài.

  Quý phụ huynh nên chỉ cho con em mình học Toán một cách tự nhiên và theo sở thích của từng em ví dụ như cháu thích chơi đồ chơi xếp hình hay thích các con vật thì mình sẽ chơi cùng cháu và chỉ cho cháu học chỉ cho cháu đếm các số bằng số đồ chơi của cháu hỏi cháu có bao nhiêu con thú hay mảnh hình, có bao nhiêu màu? Nếu mẹ cho thêm ? con thì bé được bao nhiêu con hay bé cho mẹ tất cả con màu ? thì còn bao nhiêu con và bao nhiêu màu?

  Hay lúc đưa cháu đi chợ, chơi thú nhún thì mình nên đặt nhiều câu hỏi để các cháu trả lời, lúc ăn cơm nên thường xuyên hỏi cháu nhà có bao nhiêu người, cần bao nhiêu cái bát, bao nhiêu đôi đũa hay hôm nay mẹ nấu bao nhiêu món chúng tôi

  Lúc ngồi vào bàn học chỉ cháu nhớ mặt số và phân biệt số nào lớn hơn số nào bé hơn không nên bắt cháu đọc thuộc lòng hay là 8+2=? Thì mình nên hỏi “mẹ có 8 cái bánh mẹ mua thêm 2 cái nữa theo con mẹ có tất cả bao nhiêu cái bánh, viết như thế nào con viết cho mẹ xem ” không nên hỏi cháu là 8+2=? Nếu cháu biết thì cháu trả lời được trường hợp cháu không biết thì cháu sẽ sợ và quên nhiều hơn….vvv.

  Đó là một vài cách học tốt Toán lớp 1 và giúp các cháu thuộc bài nhớ lâu , hiểu kỹ.

  Quý phụ nên tham khảo và ứng dụng để con em mình có thể học tốt môn Toán hơn, phụ huynh quan tâm hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể .

  TRUNG TÂM GIA SƯ CHÍNH TÂM

  VP 1 : 211M, NGuyễn Thành Vĩnh, Tổ 6, Khu Phố 1, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, tp HCM

  Điện Thoại : 038.43.68.7890909.405.689

  GIA SƯ QUẬN 1 , GIA SƯ QUẬN 2 , GIA SƯ QUẬN3 , GIA SƯ QUẬN 4 , GIA SƯ QUẬN 5 , GIA SƯ QUẬN 6 , GIA SƯ QUẬN 7 , GIA SƯ QUẬN 8 , GIA SƯ QUẬN 9 , GIA SƯ QUẬN 10 , GIA SƯ QUẬN 11 , GIA SƯ QUẬN 12 , GIA SƯ QUẬN GÒ VẤP , GIA SƯ QUẬN HOC MÔN , GIA SƯ QUẬN TÂN BÌNH, GIA SƯ QUẬN TÂN PHÚ , GIA SƯ QUẬN THỦ ĐỨC,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Biện Pháp Nhằm Giúp Học Sinh Học Tốt Môn Toán Lớp 1
 • Đề Ôn Thi Học Sinh Giỏi Môn Ngữ Văn 7 ( Đề 2)
 • Ôn Thi Học Sinh Giỏi Văn 6
 • Tài Liệu Hướng Dẫn Ôn Thi Học Sinh Giỏi Môn Văn
 • 3 Nguyên Tắc Vàng Giúp Con Tiểu Học, Học Giỏi Môn Tiếng Việt
 • 7 Cách Học Tốt Môn Toán

  --- Bài mới hơn ---

 • Bí Quyết Học Ngữ Pháp Tiếng Đức Hiệu Quả
 • Học Ngữ Pháp Tiếng Đức Căn Bản Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Tìm Hiểu Cách Học Tiếng Đức Ngữ Pháp Căn Bản
 • Tài Liệu Học Ngữ Pháp Tiếng Đức: Cách Lựa Chọn Chính Xác
 • Học Tiếng Đức Với 4 Cách Cải Thiện Ngữ Pháp Dễ Dàng.
 • Đầu tiên, sự siêng năng chăm chỉ luôn là điều quan trọng nhất nếu bạn muốn thành công bất cứ điều gì. Môn Toán thật sự không khó, có điều phải học đúng cách và sự đầu tư đúng hướng thì bạn sẽ giỏi thôi. Không chỉ học trên lớp mà về nhà cũng phải trau dồi và luyện tập thì bạn sẽ cảm thấy môn học này thật sự chẳng khó tí nào đâu!

  1. Nắm chắc các lý thuyết, định nghĩa:

  Dù không phải học thuộc lòng như mấy môn xã hội, nhưng các định nghĩa cũng như lý thuyết của môn Toán bắt buộc các em phải học thật chắc.

  2. Không học dồn:

  Đối với các môn tự nhiên như toán lý hóa, đặc biệt là môn Toán, thì các em phải học vững cái trước thì mới học tốt được cái sau. Bởi thế, việc học dồn là điều không thể để xảy ra với môn học này.

  Có nhiều hs không học bài, đến khi thi mới lôi ra học công thức này nọ thì sẽ có kết quả thi rất thấp. Bởi vì phải có một quá trình để học và trao dồi mỗi ngày, áp dụng những kiến thức vào bài tập thì các em mới ghi nhớ lâu được.

  3. Lắng nghe và ghi chép mọi thông tin từ bài giảng:

  Đa số bài giảng của thầy cô đều nằm trong sách tới 80% và chỉ 20% là ở ngoài sách để các em hiểu sâu hơn. Vì thế, hãy ghi chép tất cả những gì thầy cô giảng dạy vì đó đều cần thiết và giúp ích cho các em rất nhiều.

  Đừng ngại ngùng khi mình hỏi, vì thầy cô sẽ rất vui nếu các em dám hỏi để thêm kiến thức cho mình. Họ sẽ giúp đỡ học trò của mình bằng mọi cách để các em học tốt hơn!

  Tự học toán tại nhà

  1. Đọc trước bài mới ở nhà:

  Xem bài mới trước khi đến lớp là một cách để các em tiếp thu bài tuyệt vời. Nếu các em có xem qua và chuẩn bị bài trước, các em sẽ bắt kịp bài và hiểu dễ dàng hơn, tránh tình trạng bỡ ngỡ khi gặp bài học lạ hoặc khó. Không những thế, khi đọc trước thì các em sẽ chuẩn bị sẵng cho mình những thắc mắc để lên lớp giáo viên giải đáp cho mình nữa.

  2. Học và làm bài tập thật nhiều:

  Các em phải làm bài tập nhiều để những công thức mà mình học được áp dụng. Càng làm nhiều, các em sẽ tiếp xúc với nhiều dạng bài tập, nó sẽ tích lũy kiến thức cũng như kinh nghiệm cho các em giải các bài sau này.

  Nếu mình làm nhiều dạng, khi đi thi có thể gặp lại và chẳng khó khăn gì để mình giải nữa cả. Lúc đó các em mới thấy được việc làm bài tập nhiều có lợi vô cùng!

  3. Yêu thích môn học:

  Bất cứ điều gì khi mình yêu thích thì mình sẽ làm tốt nó nhất. Vì vậy, hãy tập yêu môn Toán thử đi, hãy tạo cảm hứng để mình học. Các em sẽ chinh phục được nó nếu các em yêu thích nó. Đừng đặt áp lực quá nhiều vào nó, thay vào đó hãy thoải mái để học, các em sẽ thành công thôi!

  --- Bài cũ hơn ---

 • 4 Cách Để Xác Định Phong Cách Học Tập Của Học Sinh Mới
 • Bạn Thực Sự Đã Biết Học Đúng Cách?
 • 3 Cách Học Giỏi Tất Cả Mọi Môn Đơn Giản Mà Hiệu Nghiệm
 • 6+ Cách Học Giỏi Hiệu Quả Ngay Tại Nhà (Mẹo Để Học Giỏi)
 • Hãy Giải Thích Ý Nghĩa Câu Tục Ngữ: Thất Bại Là Mẹ Thành Công
 • Cách Học Kế Toán Tốt Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Kế Toán Doanh Nghiệp Tại Kế Toán Lê Ánh
 • Một Số Phương Pháp Giúp Học Tốt Kế Toán
 • 8+ Cách Dạy Con Học Lớp 1 Tại Nhà (Học Chữ, Tập Đọc)
 • Cách Học Tốt Toán 12 Hiệu Quả Nhất Hiện Nay
 • Hướng Dẫn Cách Học Toán Lớp 3 Hiệu Quả Với Vuihoc.vn
 • Lượng kiến thức trên nhà trường là một khối lượng khổng lồ, nếu như bạn không biết cách sắp xếp và phân bố tốt lượng thời gian, không biết học bài một cách khoa học thì những kiến thức đó cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.

  Cách học kế toán tốt nhất là gì?

  2. Chịu khó học hỏi

  Chịu khó tìm tòi, linh hoạt, thử mọi cái có thể, học bằng cách thử. Tìm những ví dụ cụ thể, có thể và những ý tưởng khác để trình bày nên bạn chưa thật sự hiểu bài. Tham khảo thầy cô giáo cho những bản tóm tắt bài giảng, hoặc nguồn thông tin có kiến thức tương tự. Bạn cũng có thể học hỏi những người đi làm kế toán xung quanh bạn. Nguồn kiến thức luôn vô tận, nếu bạn chịu khó học hỏi, lượng kiến thức của bạn sẽ ngày một phong phú hơn

  Bên cạnh đó bạn cũng cần chịu khó tìm cách tiếp cận vấn đề mà trong đó bạn tự khám phá, tìm tòi, làm mô hình… Sử dụng các vật cụ thể như giáo cụ trực quan, dùng tay khi giải thích, hoặc cơ thể để diễn đạt.

  3. Tìm ví dụ cho những ghi chép trong vở.

  Sử dụng hình ảnh, tranh vẽ để miêu tả các luận điểm. Trao đổi về những ghi chép với một người khác cũng khá về kỹ năng thể chất. Bạn cũng có thể tìm hiểu các nghiệp vụ kế toán ở các doanh nghiệp thực tế để ứng dụng vào bài học của mình. Điều này sẽ giúp bạn hiểu vấn đề một cách tốt hơn, cụ thể hơn

  4. Luyện tập kỹ năng viết.

  Bạn cũng cần tập cho mình kỹ năng viết, bạn sẽ thành thạo được các nghiệp vụ khi bạn tập viết ra trên giấy.

  5. Sử dụng kỹ năng sơ đồ hóa

  Để sắp xếp các thông tin để tiếp thu một cách tốt hơn những điều bạn muốn học, bạn có thể tận dụng những công nghệ, phương pháp hiện đại để thu thập và sắp xếp thông tin từ các nguồn khác nhau. Những trò chơi hoặc ứng dụng trên máy vi tính có thể giúp bạn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc học là vô cùng quan trọng. Bởi công việc kế toán ở các Doanh nghiệp luôn luôn đòi hỏi bạn làm việc với công nghệ, phương pháp hiện đại thông qua công nghệ thông tin.

  6. Hình dung rõ ràng vấn đề.

  Làm việc với từng phần của công việc và thử nghiệm. Đồng thời phỏng theo, thay thế hoặc luyện trả lời cho những tình huống tương tự có thể gặp phải ở ngoài đời. Mình học là để làm do đó việc xử lý các tình huống thực tế sẽ giúp cho bạn hình dung rõ ràng được vấn đề, hiểu biết một cách tốt hơn các kiến thức có ở trên lớp.

  7. Viết ra các câu hỏi và đối chiếu với bạn cùng lớp.

  Tập viết nháp các câu trả lời. Thử làm như mình đang làm bài kiểm tra. Thử xem những gì bạn học có thể được kiểm tra qua mô hình, diễn thuyết hay những hình thức khác, ngoài việc làm một bài kiểm tra viết.

  Bạn nên đối chiếu với bạn cùng lớp bởi bạn không thể chắc chắn là mình hoàn toàn đúng, sự trao đổi đối chiếu sẽ giúp bạn tìm ra được những sai sót đồng thời học hỏi những kiến thức, kỹ năng từ những người bạn của mình

  Ngoài những kinh nghiệm trên, để học tốt kế toán bạn cũng cần có được một sức khỏe tốt, áp dụng những kỹ năng khéo léo về thể chất, tìm cho mình một người có thể đưa ra được những lời khuyên hữu ích trong quá trình học tập của bạn.

  Comments

  --- Bài cũ hơn ---

 • 6 Cách Học Tốt Kế Toán Tài Chính
 • Học Kế Toán Doanh Nghiệp Uy Tín Chất Lượng
 • Cách Học Giỏi Toán Cho Trẻ Tiểu Học Và Những Điều Cha Mẹ Cần Biết
 • Giải Đáp: Học Giỏi Toán Thì Tư Duy Môn Vật Lý Có Tốt Hơn?
 • Bật Mí Với Mẹ Cách Để Bé Học Giỏi Toán Tư Duy
 • Cách Học Tốt Môn Toán Hiệu Quả Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • 8 Bí Quyết Giúp Cách Học Giỏi Toán Trở Nên Hiệu Quả
 • Cách Học Môn Toán Hiệu Quả Nhất
 • Bộ Tài Liệu Cần Có Để Học Tốt Môn Kế Toán Tài Chính Nên Đọc
 • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Ôn Thi Môn Tài Chính Và Quản Lý Tài Chính Nâng Cao Của Chứng Chỉ Hành Nghề Kế Toán
 • Cách Học Tốt Ielts Wiritng Và Reading
 • 1. Hãy kiên nhẫn

  Vì học toán là một quá trình đi từ việc hiểu các vấn đề được đặt ra sau đó là quá trình chứng minh, đúc kết mệnh đề đúng sai và cuối cùng là vận dụng giải bài tập. Nếu bạn nhẫn nại đi từ đầu đến cuối vấn đề, bạn sẽ hiểu rất “sâu”, sau này khi vận dụng làm bài tập bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc phát hiện vấn đề và giải toán. Thêm vào đó, khi tìm mãi mà vẫn chưa ra cách giải toán, bạn không nên mất bình tĩnh mà hãy bình tĩnh và tự tin tìm ra cách giải cuối cùng. Bạn chỉ có thể giải toán nếu tâm trí được thanh thản, cân bằng.

  2. Thường xuyên ôn lại kiến thức cũ, đặc biệt là các định lí, công thức…quan trọng

  3. Hãy học nhóm

  Đây là một điều tuyệt vời để bạn học tốt môn toán. Học nhóm không chỉ giúp bạn phát triển kĩ năng làm việc nhóm mà còn tạo động lực để bạn thúc đẩy việc học của mình nhờ sự thi đua giữa mọi người với nhau. Đó là chưa kể học nhóm sẽ rất vui, mọi người cùng nhau tìm ra cách giải quyết một bài toán. Bạn cũng sẽ đỡ buồn tẻ và hào hứng hơn với bài tập của mình.

  4. Hãy thử làm các bài tập, trò chơi trắc nghiệm về phản xạ nhanh, tư duy lôgic

  Chúng sẽ rèn luyện cho bạn những kĩ năng cần thiết để làm toán tốt hơn. Nghiên cứu cũng cho thấy nếu bạn chơi game giỏi thì bạn cũng có khả năng làm toán tốt, bởi chơi game giúp nâng cao khả năng định hướng và kĩ năng giải quyết tốt tình huống.

  5. Cuối cùng hãy xây dựng cho mình một lí do nào đó để đam mê, thích thú với toán

  Với phương pháp học môn toán như trên hi vọng sẽ giúp bạn giải đáp được câu hỏi của mình.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 8 Cách Học Giỏi Toán Hiệu Quả Nhất
 • Cách Giúp Bạn Học Giỏi Môn Toán Hay Và Hiệu Quả Nhất
 • Tìm Giáo Viên Dạy Kèm Uy Tín
 • Giỏi Tiếng Hàn Nên Lựa Chọn Nghề Nghiệp
 • Học Tiếng Hàn Quốc Để Trở Thành Phiên Dịch Viên Giỏi
 • Vì Sao Học Kém Môn Toán, Cách Giúp Học Sinh Học Tốt Toán

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Cách Nào Để Học Giỏi Môn Toán?
 • Làm Cách Nào Để Học Giỏi Môn Toán Với S Mind C
 • 4 Cách Để Học Tốt Môn Toán Phổ Thông Do Thầy Phạm Xuân Anh Chia Sẻ
 • Ngành Học Mới Trong Thời Đại 4.0
 • Phương Pháp Học Tập Tốt Môn Toán Cấp Thcs
 • Sở dỉ các bạn học kém môn Toán là bởi vì các bạn chưa biết cách tận dụng tốt bộ não của chúng ta mà thôi, sau đây gia sư chỉnh tâm xin chia sẽ một cách giúp các bạn học tốt môn Toán

  Chú ý: Những chữ cái không được liệt kê ở trên không đại diện cho bất kỳ chữ số nào. Bạn có thể dùng chúng thoải mái mà không làm ảnh hưởng đến số bạn muốn đại diện.

  CÁCH GHI NHỚ CHỮ CÁI ĐẠI DIỆN

  Số 1 được tạo thành từ một gạch dọc và thường có thêm một gạch ngang ở dưới. Tương tự, chữ “t” cũng có một gạch dọc và một gạch ngang. Chữ “T” viết hoa lật ngược lại nhìn cũng giống số 1.

  Số 2 khiến bạn nhớ tới chữ “n” vì “n” có 2 gạch dọc.

  Số 3 khiến bạn nhớ tới chữ “m” vì “m” có 3 gạch dọc. Một cách nhớ khác nữa là nếu bạn lật số 3 xuống 90 độ ngược chiều kim đồng hồ, bạn sẽ có chữ “m”.

  Số 4 khiến bạn liên tưởng đến chữ “r” vì hình ảnh phản ánh trong gương của chữ “R

  ” viết hoa rất giống số 4. Chữ “q” cũng có hình dạng tương tự như số 4. Bạn hãy tưởng tượng một “số 4 tròn trĩnh”.

  Còn số 5 thì sao? Hãy để ý bàn tay và 5 ngón tay của bạn. Bạn có thấy khoảng cách giữa ngón trỏ và ngón cái của bạn tạo thành hình chữ “L” không? Do đó, số 5 sẽ khiến bạn nghĩ tới chữ “l”

  Số 6 khi bị lật ngược xuống rất giống chữ “g”.vì sao học kém môn toán

  Số 8 khiến bạn liên tưởng đến hình ảnh gió xoáy vào nhau mà gió còn được gọi là “vũ” khiến bạn nhớ đến chữ “v”. Cụm từ “vũ đạo” sẽ giúp bạn nhớ tiếp chữ “d/đ”.

  Cuối cùng, số 9 khi bị lật ngược xuống nhìn giống chữ “b” trong khi hình ảnh phản ánh trong gương của số 9 lại giống chữ “p”.

  BÀI KIỂM TRA NHANH

  Bạn đã thuộc bài chưa? Tốt lắm. Bây giờ bạn hãy thử làm một bài kiểm tra đơn giản bằng cách viết ra các chữ cái tương ứng cho mỗi chữ số từ 0 đến 9. Xin vui lòng hoàn tất bài kiểm tra này trước khi bạn đọc tiếp.

  CÁCH SỬ DỤNG CHỮ CÁI ĐẠI DIỆN

  vì sao học kém môn toán

  Chúng ta sẽ làm gì với tất cả những gì vừa học? Chúng ta sử dụng chúng để tạo ra các từ ngữ giúp ta liên tưởng dễ dàng về một tập hợp số ta cần phải ghi nhớ. Chúng ta làm việc này bằng cách tìm một từ hoặc cụm từ hình dung được có chứa các chữ cái tương ứng với các số chúng ta cần nhớ.

  Thêm một ví dụ khác. Số 94 gồm có số 9 và số 4. Số 9 có chữ “b” và số 4 có chữ “r”. Dĩ nhiên chúng ta có thể nghĩ đến hình ảnh một miếng thịt “ba rọi” để nhớ số 94. Tuy nhiên, xin chú ý rằng, từ “bánh rế” mặc dù có chữ “b” và “r” nhưng không thể đại diện cho số 94 vì thật ra nó đại diện cho số 924 (xem kỹ “bánh rế” thì thấy có thêm chữ “n” ở giữa “b” và “r”). Đây là một lỗi rất thường gặp khi tạo ra từ hoặc cụm đại diện. Bạn nên cẩn thận.

  Mục tiêu chính của phương pháp này là chuyển đổi các số (trừu tượng) khó nhớ thành một từ hoặc cụm từ có thể hình dung được trong tâm trí khiến các số dễ nhớ hơn.

  CHÚNG TA CHỈ CHÚ Ý ĐẾN CHỮ CÁI ĐẠI DIỆN

  Hãy chú ý đến cụm từ “bị la”. Nếu tôi yêu cầu bạn chuyển đổi từ này thành số dựa vào chữ cái đại diện thì đó là số mấy? Đó chính là số 95. Lưu ý rằng chữ “i” và “a” không đại diện cho bất kỳ chữ số nào.

  Thêm một ví dụ nữa. Cụm từ “Nhi ở khu D” thì đại diện cho số nào? Đó chính là số “278” vì các chữ “h”, “i”, “o” và “u” không đại diện cho bất kỳ chữ số nào.

  Bây giờ thì bạn đã hiểu khái niệm này rồi, hãy thử làm các bài tập sau:

  Dùng Hệ Thống Số để chuyển từng số sau đây thành các từ ngữ có hình ảnh: 53, 21, 30, 548, 417.

  Chuyển các từ sau đây thành các số tương ứng: cha, tình yêu, ngạc nhiên, băng đảng, kiểm tra.

  Đáp án này có thể khác với đáp án của bạn nhưng không có vấn đề gì cả. Bạn nên học cách tạo ra những từ ngữ độc đáo của riêng bạn cho từng số theo các quy luật trên. Thế là đủ rồi. Các chữ cái tương ứng với chữ số được đổi màu để bạn nhìn rõ hơn.

  Sau khi đã được học các chữ cái tương ứng với các chữ số, bạn có thể dễ dàng chuyển bất kỳ số nào thành một từ có hình ảnh (gọi là từ ngữ đại diện) nhằm giúp bạn dễ dàng liên tưởng và ghi nhớ số đó.

  Lưu ý rằng những chữ màu đen không hề đại diện cho bất kỳ chữ số nào.

  ÁP DỤNG HỆ THỐNG SỐ

  CÁCH GHI NHỚ NGÀY THÁNG

  Môn lịch sử thường đòi hỏi học sinh phải ghi nhớ một sự kiện cụ thể xảy ra trong quá khứ. Do đó, chúng ta cần liên kết sự kiện đó với một ngày tháng (gồm một chuỗi số) cụ thể khi sự việc đó diễn ra.

  CÁCH GHI NHỚ

  Để nhớ ngày tháng và sự kiện, bạn phải

  1. Tạo ra một hình ảnh của sự kiện mà bạn muốn ghi nhớ.
  2. Sử dụng Hệ Thống Số để chuyển đổi ngày tháng (gồm các số) thành hình ảnh tương ứng.
  3. Tạo ra một câu chuyện bất hợp lý để liên kết hình ảnh của sự kiện với hình ảnh của ngày tháng đó.

  VÍ DỤ 1: BOM NGUYÊN TỬ

  Giả sử bạn cần nhớ Mỹ thả quả bom nguyên tử đầu tiên vào ngày 6 tháng 8 năm 1945. Vì đây là sự kiện thả bom nguyên tử, bước đầu tiên là bạn phải hình dung một quả bom nguyên tử trong tâm trí bạn.

  Kế tiếp, chuyển ngày tháng thành các số tương ứng, 6-8-45. Lưu ý rằng chúng ta bỏ qua một thế kỷ (1900) vì bạn có thể hoàn toàn suy ra được thế kỷ này. Vậy là bạn phải chuyển đổi số 6845 thành một hình ảnh cụ thể dựa vào Hệ Thống Số bạn vừa học. Bạn có thể chia số này thành hai cặp 68 và 45. Như vậy, 68 có thể được chuyển thành “gà và ó”, còn 45 thành “rơi lỗ”.

  Bước cuối cùng là tạo một mối liên kết nghịch lý giữa “quả bom nguyên tử”, “gà và ó” và “rơi lỗ”. Vậy thì hãy tưởng tượng một con gà trống và một con ó đen đang đánh nhau quyết liệt thì bị rơi xuống lỗ khi quả bom nguyên tử đầu tiên nổ ra.

  Do đó, mỗi khi bạn nghĩ đến quả bom nguyên tử đầu tiên, bạn sẽ nhớ tới “gà và ó”, “rơi lỗ” giúp bạn chuyển thành số 6-8-45 (tức là ngày 6 tháng 8 năm 1945) ngay lập tức.

  VÍ DỤ 2: TRÂN CHÂU CẢNG

  Giả sử bạn muốn ghi nhớ sự kiện Trân Châu Cảng bị Nhật thả bom vào ngày 7 tháng 12 năm 1941. Một lần nữa, bạn có thể hình dung sự kiện thả bom tại Trân Châu Cảng với hình ảnh một chuỗi hạt trân châu bị nổ tung.

  Tiếp theo, chuyển ngày 7 tháng 12 năm 1941 thành 7-12-41 và sử dụng Hệ Thống Số để chuyển số 71241 thành hình ảnh cụ thể. Bạn có thể tách số này thành ba nhóm 71, 24 và 1 để chuyển thành ba hình ảnh. Bằng cách này, bạn cần phải liên kết bốn hình ảnh với nhau, hình ảnh sự kiện và ba hình ảnh cho ngày tháng.

  Một cách nhanh hơn nữa là tách số 71241 thành 712 và 41. 712 được chuyển thành cụm từ “khỉ thấy nai” và 41 thành “rời tổ”. Cuối cùng, liên kết hình ảnh “hạt trân châu nổ tung”, “khỉ thấy nai” và “rời tổ” thành một câu chuyện vô lý như sau: những chú khỉ bị những hạt trân châu nổ tung đánh thức. Chúng nhìn thấy những con nai vàng ngơ ngác cũng bị đánh thức đang lò dò rời khỏi tổ.

  Bây giờ, mỗi khi bạn nghĩ về sự kiện thả bom ở Trân Châu Cảng, bạn sẽ nhớ tới “khỉ thấy nai rời tổ” tức là số 71241 tức là ngày 7 tháng 12 năm 1941.

  THỰC HÀNH MỘT SỐ NGÀY THÁNG LỊCH SỬ

  Khi bạn gặp tên người hay tên nước, hãy chuyển chúng thành những hình ảnh bằng cách dùng Kỹ Thuật Âm Thanh Tương Tự hoặc Kỹ Thuật Gợi Nhớ. Ví dụ, từ “Adolf” nghe giống từ “A Dốt”. Vậy thì Adolf Hitler có thể được tưởng tượng thành một anh chàng ngốc nghếch khù khờ tên A Dốt.

  Còn về từ “Liên Xô” thì sao? Làm thế nào bạn có thể hình dung một đất nước? Bạn có thể dùng Kỹ Năng Gợi Nhớ với hình ảnh lá cờ có hình cái búa và lưỡi liềm để nhớ tới Liên Xô.

  Bạn hãy viết ra những ngày tháng của các sự kiện mà bạn vừa ghi nhớ. Hãy kiểm tra lại để chắc chắn là bạn trả lời đúng.

  CÁCH GHI NHỚ SỐ NGUYÊN TỬ HÓA HỌC

  TRUNG TÂM GIA SƯ CHÍNH TÂM

  VP 1 : 211M, NGuyễn Thành Vĩnh, Tổ 6, Khu Phố 1, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, tp HCM

  Điện Thoại : 038.43.68.7890909.405.689

  GIA SƯ QUẬN 1 , GIA SƯ QUẬN 2 , GIA SƯ QUẬN3 , GIA SƯ QUẬN 4 , GIA SƯ QUẬN 5 , GIA SƯ QUẬN 6 , GIA SƯ QUẬN 7 , GIA SƯ QUẬN 8 , GIA SƯ QUẬN 9 , GIA SƯ QUẬN 10 , GIA SƯ QUẬN 11 , GIA SƯ QUẬN 12 , GIA SƯ QUẬN GÒ VẤP , GIA SƯ QUẬN HOC MÔN , GIA SƯ QUẬN TÂN BÌNH, GIA SƯ QUẬN TÂN PHÚ , GIA SƯ QUẬN THỦ ĐỨC,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Học Tốt Toán Lớp 1, Cách Giúp Con Học Tốt Môn Toán
 • Một Số Biện Pháp Nhằm Giúp Học Sinh Học Tốt Môn Toán Lớp 1
 • Đề Ôn Thi Học Sinh Giỏi Môn Ngữ Văn 7 ( Đề 2)
 • Ôn Thi Học Sinh Giỏi Văn 6
 • Tài Liệu Hướng Dẫn Ôn Thi Học Sinh Giỏi Môn Văn
 • Cách Học Tốt Môn Toán Hình Lớp 8

  --- Bài mới hơn ---

 • “Bí Quyết” Điểm 10 Môn Văn
 • Bí Quyết Để Ôn Thi Các Môn Xã Hội Hiệu Quả
 • Lời Khuyên Dành Cho Sinh Viên Xây Dựng
 • Học Giỏi Toán Lớp 6 Theo Phương Pháp Nào
 • Hướng Dẫn Các Kỹ Năng Đọc Sách Tiếng Anh
 • 60% học sinh được hỏi thường bỏ qua phần hình học lớp 8 trong bài kiểm tra. Con số ấy chứng tỏ các em đang gặp khó khăn trong việc giải toán hình học. Tuy nhiên, không phải vậy mà không có cách học tốt môn toán hình lớp 8.

  Nguyên nhân các em sợ học toán hình bởi vì bản chất chưa nắm đủ, đúng phương pháp học. Học bài mà không nhớ được các khái niệm, định nghĩa, định lý thì khó mà làm bài được. đặc biệt là việc biết tự vẽ hình và chứng minh hình học như thế nào cho đúng. Do đó, cách học tốt môn toán hình lớp 8 là phải dành nhiều thời gian cho việc học lý thuyết bên cạnh thực hành. Chỉ khi nào nhớ và hiểu thì mới có thể vận dụng vào bài một cách phù hợp được.

  Giáo dục cần định hướng đổi mới phương pháp dạy và học toán học nói chung và hình học nói riêng thì mới tạo hứng thú cho học sinh. Cách học tốt môn toán hình là phải chủ động, tự rèn luyện thói quen tự giác, tự học, trau dồi kiến thức một cách linh hoạt, độc lập và sáng tạo. Trong hình học lớp 8, tốt nhất các em phải có phương pháp học khoa học. trước tiên phải hệ thống hóa kiến thức, học bản chất của vấn đề trước khi vận dụng các kiến thức đã học vào bài tập để vẽ hình, tính toán và chứng minh.

  Tập ghi chép đầy đủ cũng là cách học tốt môn toán hình lớp 8. Mỗi học sinh phải luôn luôn để bên mình sổ bút để “note” lại các định nghĩa định lý. Chép và học thuộc, sau đó làm bài tập thật nhiều thì kiến thức mới nhớ lâu và đúng là của mình chứ không phải là học vẹt. Phải biết phạt bản thân mỗi khi trên lớp không thuộc những lý thuyết của hình học. Có như vậy mới mau chóng tiến bộ trong hình học.

  Hình thành kỹ năng vẽ hình là công việc đầu tiên nếu muốn học tốt toán hình lớp 8. Khi nào vẽ hình chuẩn thì mới có cơ sở để lập luận, thỏa mãn đề bài ra. Muốn vẽ hình tốt thì phải tưởng tượng giỏi. Không phải trí tưởng tượng phong phú hão huyền mà là sự logic, biết chắp nối các chi tiết, giả thiết của đề bài.

  Bên cạnh đó, chuẩn bị những dụng cụ cần thiết phục vụ cho môn hình học cũng là cách học tốt môn toán hình lớp 8. Tuy chỉ là hành động nhỏ, đơn giản nhưng nếu như muốn vẽ hình đúng và đẹp thì không thể thiếu các loại thước, eke, bút và cả bút dạ màu đánh dấu dưới những kiến thức quan trọng.

  Trung Tâm Gia sư đại học sư phạm

  SĐT: 0906 837 147

  Website: trungtamgiasudaihocsupham.com

  Email: giasudhsp2016@gmail.com

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Thế Nào Để Học Tốt Môn Lịch Sử?
 • Cách Học Tốt Sinh 9 Hiệu Quả Nhất
 • Môn Quản Trị Tài Chính
 • Chia Sẻ Bí Quyết Học Tiếng Hàn Nhanh, Hiệu Quả
 • Ngành Quản Trị Kinh Doanh Học Những Môn Gì Và Bí Quyết Học Tốt
 • 6 Cách Học Tốt Kế Toán Tài Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Học Kế Toán Tốt Nhất
 • Học Kế Toán Doanh Nghiệp Tại Kế Toán Lê Ánh
 • Một Số Phương Pháp Giúp Học Tốt Kế Toán
 • 8+ Cách Dạy Con Học Lớp 1 Tại Nhà (Học Chữ, Tập Đọc)
 • Cách Học Tốt Toán 12 Hiệu Quả Nhất Hiện Nay
 • Là sinh viên chuyên ngành kế toán (kế toán tổng hợp), chắc chắn bạn không thể nào bỏ qua được 2 môn được xem là nền tảng của kế toán, đó là nguyên lý kế toán và kế toán tài chính. Kế toán tài chính là một bộ môn phổ biến rộng rãi hiện nay vì sự ứng dụng của nó trong thực tiễn là rất lớn. Học chuyên ngành tài chính kế toán bạn sẽ trở thành những kế toán làm việc trong bộ phận kế toán tài chính.

  Công việc kế toán tài chính là việc ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính phục vụ cho các nhu cầu thông tin cho các đối tượng bên ngoài đơn vị, doanh nghiệp vì thế nó rất quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Để có thể trở thành những kế toán làm việc một cách chuyên nghiệp, hiệu quả, trước hết bạn cần chuẩn bị cho mình ngay từ lúc bạn chuẩn bị bước vào nghề. Xin chia sẻ với các bạn 6 cách học tốt kế toán tài chính để giúp các bạn học tốt hơn và nắm vững kiến thức cho những môn học tiếp theo.

  1. Để học tốt kế toán tài chính, bạn phải là người yêu thích nghề kế toán tài chính, bạn thật sự yêu thích công việc này thì bạn mới có sự đam mê trong học tập. Đây là động lực thúc đẩy bạn hăng hái hơn, học có hiệu quả hơn.
  2. Cách học kế toán tài chính hiệu quả là bạn phải nắm vững được nguyên lý cơ bản, ôn kỹ lý thuyết, hệ thống tài khoản (giáo trình kế toán tài chính). Một khi đã nắm vững rồi thì bạn sẽ cảm thấy kế toán tài chính không còn khó khăn như bạn nghĩ.
  3. Nắm vững các tài khoản trong bảng hệ thống tài khoản, các nội dung cũng như các phương pháp hạch toán các loại tài khoản đó trong doanh nghiệp.
  4. Trau dồi ngoại ngữ, tin học và toán học: Bạn có thể mạnh về ngoại ngữ. Đây là điều rất thuận lợi cho sự nghiệp sau này của bạn. Bởi vì trong xu thế phát triển của nền kinh tế hội nhập như hiện nay, ngành tài chính – kế toán cũng như tất cả những ngành khác đều đòi hỏi người nhân viên phải biết ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh để có thể đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành, nâng cao khả năng chuyên môn. Bạn cần am hiểu những phần mềm tin học chuyên ngành để công việc được thuận lợi hơn. Bạn có thể theo học các phần mềm chuyên ngành tài chính – kế toán tại các trung tâm tin học để bổ sung kiến thức cho mình.
  5. Học tập cách xử lý tình huống thực tế, kế toán luôn gắn liền với những kiến thức thực tiễn, bạn buộc phải học kỹ năng này để có thể làm được việc. Bạn có thể tìm đến các trung tâm đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ thưc tế để bổ sung cho vốn kiến thức đã có sẵn của mình cũng như học tập thêm các kỹ năng làm việc với chứng từ, cách hạch toán các nghiệp vụ, tài khoản…
  6. Điều cuối cùng là bạn phải biết lắng nghe và học hỏi bởi vì kiến thức là luôn bao la và rộng lớn, nếu như không học hỏi những người đi trước, những người có kinh nghiệm thì bạn sẽ không bao giờ tiến bộ được.

  Nguồn: http://ketoantaichinh.net trích Cvauni.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Kế Toán Doanh Nghiệp Uy Tín Chất Lượng
 • Cách Học Giỏi Toán Cho Trẻ Tiểu Học Và Những Điều Cha Mẹ Cần Biết
 • Giải Đáp: Học Giỏi Toán Thì Tư Duy Môn Vật Lý Có Tốt Hơn?
 • Bật Mí Với Mẹ Cách Để Bé Học Giỏi Toán Tư Duy
 • Cách Học Giỏi Toán Cho Học Sinh Tiểu Học
 • Cách Dạy Trẻ Lớp 1 Học Toán Tốt

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Học Tốt Môn Toán Hình Lớp 12
 • Mẹo Học Tốt Hình Học Không Gian Đạt Hiệu Quả Cao Nhất Hiện Nay
 • Bí Quyết Học Tốt Hình Học Không Gian Hay Nhất
 • Cách Học Môn Toán Hình Thật Đơn Giản
 • Cách Học Tốt Hình Học Lớp 7 Giúp Đạt Học Sinh Giỏi Toán
 • Trẻ em thì hiếu động, việc học thì sách vở, gò bó và các bậc phụ huynh thì luôn mong muốn con em mình được phát triển toàn diện. Nhất là đối với việc học thì cơ bản nhất chắc chắn sẽ là học bảng chữ cái và học các con số. Theo đó, môn toán có thể là môn sẽ khô khan với một số em và sẽ là sẽ tốn nhiều công sức để giúp trẻ học tốt toán, học giỏi toán. 

   

  Cách dạy trẻ lớp 1 tính nhẩm

  Cách dạy trẻ lớp 1 tính nhẩm

   

  trung tâm gia sư lớp 1 sẽ tổng hợp những cách để dạy một trẻ lớp 1 học toán hiểu quả. 

  Việc nắm được nhu cầu như vậy nên bài viết nàysẽ tổng hợp những cách để dạy một trẻ lớp 1 học toán hiểu quả.

   

  Nắm được chính xác chương trình toán lớp 

   

  Trước tiên, để dạy trẻ học toán tốt thì bạn phải nắm được chương trình lớp 1 của bé đang học gì. Điều này hết sức cơ bản mà ai cũng cần phải nắm được, vì rõ ràng phải biết bé cần học gì thì bạn mới dạy bé điều đó được chứ.

   

  Chương trình toán lớp 1 thì hầu như mới chỉ là làm quen với những con số và phép tính cơ bản nhất. Vậy nên nếu bạn không rõ mà dạy trẻ những kiến thức cao hơn thì chắc chắn bé sẽ không nắm được. Hãy theo sát chương trình toán lớp 1 ở trong sách và truyền tải lại với từ ngữ dễ hiểu hơn, đơn giản hơn. Sách vốn khô khan nhưng bạn hãy truyền đạt tới trẻ bằng cách thú vị hơn để trẻ có thể dễ dàng tiếp thu và đem lại hiệu quả khi học. 

   

  Bám sát những nội dung trong sách

   

  Để đồng nhất việc học trên trường cũng với việc học ở nhà của các bé thì gia đình nên sử dụng chính sách giáo khoa lớp 1 đó để dạy, dạy theo sát với chương trình trong sách và trên trường. Có như vậy thì bé sẽ không bị bỡ ngỡ trước việc học trên trường và học ở nhà khác nhau. Với kiến thức cơ bản ở trên trường bé đã được học thì về nhà bé sẽ được ôn lại một lần nữa cho quen và nắm vững hơn. 

   

  Ngoài ra cũng có một số lưu ý, khi dạy trẻ nên theo sát chương trình nhưng cũng không nên dạy trẻ nhanh hơn chương trình trên trường. Vì chính bạn chưa chắc đã có kiến thức và kỹ năng sư phạm như giáo viên khó tránh khỏi việc truyền đạt kiến thức mới cho trẻ không đầy đủ hoặc không chính xác hoàn toàn.  Vậy nên, phụ huynh có thể cùng phối hợp với giáo viên trong việc dạy trẻ giỏi toán là ôn lại kiến thức toán trẻ đã học trên lớp, củng cố kiến thức và giúp trẻ nắm vững là đac rất tốt. 

   

  Cách dạy kèm con học lớp 1

  Cách dạy kèm con học lớp 1

   

  Cho trẻ làm bài tập nhiều hơn

   

  Học đi đôi với hành, đó là điều xưa nay các cụ vẫn nói và vẫn luôn hiệu quả. Học toàn làm một chuyện nhưng để giỏi toán thì cần làm bài tập nhiều sẽ nhuần nhuyễn. Trong sách cũng sẽ có những bài tập để các bé làm trên lớp và làm ở nhà nhưng nếu đã làm hết mà vẫn có nhiều thời gian hoặc thấy bé vẫn chưa nắm rõ thì có thể sử dụng những bài tập khác hoặc tự đưa ra một số bài khác dựa trên sách để bé làm thêm. Để giỏi toàn thì cần logic tốt, để logic tốt thì cần luyện tập nhiều, để luyện tập nhiều thì cần làm bài tập nhiều. Đó là một quá trình với các bước liên tục, hỗ trợ lẫn nhau. Không thể bỏ qua một bước nào nếu mục đích là giúp bé giỏi toán hơn. 

   

  Dạy bằng những ví dụ dễ hiểu

   

  Với độ tuổi đang học lớp 1 thì vốn từ và tư duy của bé còn ít và chậm nên khi hướng dẫn bé hãy dùng những câu từ dễ hiểu, ngắn gọn để dạy trẻ. Tránh dùng những từ khó quá, bé nghe sẽ không hiểu, nghe mãi cũng không hiểu thì không thể tiến bộ được. Những ví dụ minh họa thì nên sử dụng những hình ảnh quen thuộc với bé để bé dễ liên tưởng, dễ hiểu và tiếp thu tốt. 

   

  Đừng dùng những từ ngữ quá cao siêu, gây khó hiểu thì thật sự khiến buổi học không đạt kết quả cao. Dạy trẻ lớp 1 thì nên dùng ví dụ của lớp 1, dùng ngôn ngữ ở cấp độ . 

   

  Các phương pháp dạy toán lớp 1

  Các phương pháp dạy toán lớp 1

   

  Không gian học thoải mái

   

  Một điều quan trọng nữa là nên có một không gian cho trẻ học thoải mái, yên tĩnh và tập trung. Hãy tạo cho bé 1 góc học tập, tranh trí những thứ bé thích một cách gọn gàng và sạch sẽ. Để bé thích chính góc học tập đó, xây dựng cho bé thói quen khi đã ngồi vào bàn học là học nghiêm túc. 

   

  Một không gian học thoải mái sẽ giúp bé học tập hiệu quả hơn, không chỉ riêng môn toán mà còn rất nhiều môn học khác nữa. 

   

   

  Không quát nạt trẻ

   

  Điều dễ bắt gặp ở cách giáo dục trẻ của người Việt nói chung luôn là hay có xu hướng cáu gắt, quát nạt khi bé làm sai điều gì đó. Thực sự điều này rất không tốt cho trẻ cả về việc học lẫn tinh thần. Không ai có thể làm việc tốt và hiệu quả khi cứ sai là bị nói,chửi chứ không riêng gì người lớn. Vậy nên hãy dừng hành động đó là. Sinh ra không phải là thần đồng nên việc có mắc lỗi sai là điều dễ hiểu, hãy nhẹ nhàng, từ tốn nói chuyện với trẻ. Hướng dẫn trẻ sửa sai và chú ý để sau không mắc lỗi sai nữa.  Cách giáo dục tốt nhất là nhẹ nhàng, tâm lý và thấu hiểu chứ không phải lớn tiếng, nặng lời. 

   

  Cách dạy con tính nhẩm nhanh trong phạm vi 10

  Cách dạy con tính nhẩm nhanh trong phạm vi 10

   

  Kiên nhẫn và cố gắng 

   

  Điều này thật sự rất quan trọng. Mỗi đứa trẻ sinh ra không ai giống ai hết vậy nên việc học của các bé cũng như vậy. Có những bé có năng khiếu về lĩnh vực khác thì học toán sẽ khó. Còn có những bé sinh ra vốn đã thích những con số thì việc học toán thật sự đơn giản hơn. Thế nhưng ở độ tuổi này các bé không được chọn học môn nào hay không học môn nào vì thế cho nên đối với những bạn cần nhiều thời gian để học toán thì thầy cô cũng như gia đình cần thật sự kiên nhẫn và cố gắng cũng với trẻ. 

   

  Trên đấy là một số cách để dạy trẻ lớp 1 học toán mà các thầy cô giáo, cũng như gia đình, các bậc phụ huynh thật sự lưu ý để dạy trẻ dạy trẻ cho tốt. Giai đoạn đầu mới đi học đây là quá trình xây dựng nền tảng của mỗi đứa trẻ vì vậy cần nhận được sự quan tâm từ nhiều phía. Quan tâm tới chương trình học nhưng cũng cần quan tâm đến cách dạy học cũng như cách học. 

   

  Cách dạy trẻ lớp 1 học toán tốt

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Học Tốt Toán Lớp 4 Hay Nhất Bạn Nên Tham Khảo
 • 7 Cách Học Tốt Toán Cao Cấp Hay Nhất
 • Mất Gốc Toán Hình Phải Làm Sao? Nguyên Nhân Và Cách Chữa
 • Cách Dạy Con Lớp 2 Học Môn Toán Dễ Dàng
 • Bí Quyết Học Tốt Môn Toán Lớp 2
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100