Top 16 # Cách Học Thuộc Phiên Âm Tiếng Anh / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Maiphuongus.net

Cách Đọc Bảng Phiên Âm Tiếng Anh / 2023

Phát âm là kỹ năng quan trọng để học tiếng Anh nhanh và hiệu quả nhất. Nhưng làm sao để phát âm chính xác, bạn phải biết cách đọc được các phiên âm quốc tế.

Anh ngữ Oxford English UK Vietnam xin đưa ra gợi ý cách đọc của các ký tự trong bảng kí hiệu ngữ âm quốc tế giúp bạn phát âm chuẩn:

Consonants – Phụ âmp – đọc như chữ p của tiếng Việt Ví dụ: pen /pen/, copy /ˈkɒp.i/b – đọc như chữ b của tiếng Việt Ví dụ: book /bʊk/, back /bæk/t – đọc như chữ t của tiếng Việt Ví dụ: tea /tiː/, set /set/d – đọc như chữ d của tiếng Việt Ví dụ: date /deɪt/, old /əʊld/k – đọc như chữ c của tiếng Việt Ví dụ: keep /kiːp/, school /sku:l/g – đọc như chữ g của tiếng Việt Ví dụ: get /ɡet/, go /ɡəʊ/ʧ – đọc như chữ ch của tiếng Việt Ví dụ: church /ʧɜːʧ/, match /mætʃ/ʤ – phát thành âm jơ (uốn lưỡi) Ví dụ: judge /dʒʌdʒ/, age /eiʤ/, soldier /ˈsəʊl.dʒər/f – đọc như chữ f của tiếng Việt Ví dụ: fat /fæt/, rough/rʌf/v – đọc như chữ v của tiếng Việt Ví dụ: van /væn/, heavy /ˈhev.i/θ – đọc như chữ th của tiếng Việt Ví dụ: thing /θɪn/, author /ˈɔː.θər/ð – đọc như chữ d của tiếng Việt Ví dụ: that /ðæt/, smooth /smuːð/s – đọc như chữ s của tiếng Việt Ví dụ: son /sʌn/, cease, sisterz – đọc như chữ zờ của tiếng Việt Ví dụ: zoo /zuː/, roses /rəʊz/ʃ – đọc như s (uốn lưỡi) của tiếng Việt Ví dụ: ship /ʃɪp/, sure /ʃɔː(r)/ʒ – đọc như d (uốn lưỡi để bật âm) của tiếng Việt Ví dụ: pleasure /’pleʒə(r), vision /ˈvɪʒ.ən/h – đọc như h của tiếng Việt Ví dụ: hot /hɒt/, whole /həʊl/m – đọc như m của tiếng Việt Ví dụ: more /mɔːr/, mine /maɪn/n – đọc như n của tiếng Việt Ví dụ: nine /naɪn/, sun /sʌn/ŋ – Vai trò như vần ng của tiếng Việt (chỉ đứng cuối từ) Ví dụ: ring /riŋ/, long /lɒŋ/l – đọc như chữ L của tiếng Việt Ví dụ: live /lɪv/, like /laɪk/r – đọc như chữ r của tiếng Việt Ví dụ: rich /rɪtʃ/, rose /rəʊz/j – đọc như chữ z (nhấn mạnh) – hoặc kết hợpvới chữ u → ju – đọc iu Ví dụ: yet /jes/, use /ju:z/w – đọc như chữ g trong tiếng Việt, one /wʌn/, queen /kwiːn/

Vowels – Nguyên âmɪ – đọc i như trong tiếng Việt Ví dụ: kit /kɪt/, bid bɪd/e – đọc e như trong tiếng Việt Ví dụ: dress /dres/, test /test/æ – e (kéo dài, âm hơi pha A) Ví dụ: bad /bæd/, have /hæv/ɒ – đọc o như trong tiếng Việt Ví dụ: lot /lɒt/, hot /hɒt/ʌ – đọc như chữ ă trong tiếng Việt Ví dụ: love /lʌv/, bus /bʌs/ʊ – đọc như u (tròn môi – kéo dài) trong tiếng Việt Ví dụ: good /ɡʊd/, put /pʊt/iː – đọc i (kéo dài) như trong tiếng Việt Ví dụ: key /kiː/, please /pliːz/eɪ – đọc như vần ây trong tiếng Việt Ví dụ: make /meɪk/ hate /heɪt/aɪ – đọc như âm ai trong tiếng Việt Ví dụ: high /haɪ/, try /traɪ/ɔɪ – đọc như âm oi trong tiếng Việt Ví dụ: choice /tʃɔɪs/, boy /bɔɪ/uː – đọc như u (kéo dài) trong tiếng Việt Ví dụ: blue/bluː/, two /tuː/əʊ – đọc như âm âu trong tiếng Việt Ví dụ: show /ʃəʊ/, no /noʊ/aʊ – đọc như âm ao trong tiếng Việt Ví dụ: mouth/maʊθ/, now /naʊ/ɪə – đọc như âm ia trong tiếng Việt Ví dụ: near /nɪə(r)/, here /hɪər/eə – đọc như âm ue trong tiếng Việt Ví dụ square /skweə(r)/, fair /feər/ɑː – đọc như a (kéo dài) trong tiếng Việt Ví dụ: star /stɑːr/, car /kɑːr/ɔː – đọc như âm o trong tiếng Việt Ví dụ: thought /θɔːt/, law /lɔː/ʊə – đọc như âm ua trong tiếng Việt Ví dụ: poor /pʊə(r), jury /ˈdʒʊə.ri/ɜː – đọc như ơ (kéo dài) trong tiếng Việt Ví dụ: nurse /nɜːs/, sir /sɜːr/i – đọc như âm i trong tiếng Việt Ví dụ: happy/’hæpi/, we /wiː/ə – đọc như ơ trong tiếng Việt Ví dụ: about /ə’baʊt/, butter /ˈbʌt.ər/u – đọc như u trong tiếng Việt Ví dụ: flu /fluː/ coop /kuːp/ʌl – đọc như âm âu trong tiếng Việt Ví dụ: result /ri’zʌlt/ culture /ˈkʌl.tʃər/ (st)

5 Phút Học Cách Đọc Phiên Âm Tiếng Anh / 2023

Vì sao phải học cách đọc phiên âm tiếng Anh? Cũng giống như khi học tiếng Việt bạn phải học đánh vần, khi học tiếng Anh bạn phải học cách đọc các từ tiếng Anh từ phiên âm của nó. Sau khi học phiên âm tiếng Anh, bạn sẽ thấy việc đọc các từ tiếng Anh đối với mình không còn là điều khó khăn nữa.

Phiên âm tiếng Anh bao gồm phụ âm và nguyên âm, trong đó có 24 phụ âm, 12 nguyên âm đơn và 8 nguyên âm đôi.

a/ Phụ âm

Thường thì phụ âm trong phiên âm tiếng Anh sẽ được phiên âm giống như chữ cái của nó, ví dụ: h/h/, p /p/ và cũng sẽ được đọc giống như cách nó viết, chỉ có một vài phụ âm đặc biệt được phiên âm khác đi do cách đọc trong tiếng Anh khác với cách đọc trong tiếng Việt, đó là th/ θ/ hoặc /ð/, sh /∫/, v..v…

Ví dụ: âm /i/ được đọc như tiếng Việt, còn âm /i:/ thì được đọc dài hơn, nặng hơn và nhấn mạnh hơn.

– Nguyên âm đôi: nguyên âm đôi là sự kết hợp của 2 nguyên âm đơn và được chia thành 3 nhóm:

Nhóm tận cùng là ə: /iə/ như trong here, /eə/ như trong hair, /uə/ như trong tour.

Nhóm tận cùng là i: /ai/ như trong hi, /ei/ như trong say, /ɔi/ như trong toy.

Nhóm tận cùng là ʊ: /əʊ/ trong cold, /aʊ/ trong how.

Mặc dù nguyên âm đôi là sự kết hợp của 2 nguyên âm đơn, tuy nhiên nó lại không được phát âm bằng cách đọc 2 âm riêng biệt. Trong nguyên âm đôi, âm đầu tiên là âm chính và âm thứ hai là âm khép miệng. Nghĩa là sau khi phát âm âm đầu tiên xong, các bạn khép miệng theo khẩu hình của âm thứ hai, chứ không phát ra âm thứ hai.

Global Learn gửi tặng bạn bộ sách luyện phát âm Pronunciation in Use – Elementary

Ebook: https://drive.google.com/file/d/0B3nyaHWFSthLTWxOS1BPenFlMGs/view

Audio: CD1 : https://drive.google.com/drive/folders/0B3nyaHWFSthLSFhGR215a21RZVE

https://drive.google.com/drive/folders/0B3nyaHWFSthLVjI0MkxDbHJBSDA

CD3 : https://drive.google.com/drive/folders/0B3nyaHWFSthLTDJTZ1J2aGhWNjA

CD4 : https://drive.google.com/drive/folders/0B3nyaHWFSthLX3dWS1lFZ0lVQ28

CD5 : https://drive.google.com/drive/folders/0B3nyaHWFSthLSjRoNWNzTVEwYmM

Sau khi biết cách đọc phiên âm tiếng Anh, bạn có thể nhìn vào phiên âm của các từ tiếng Anh trong từ điển và đọc chính xác các từ thay vì phải nhờ thầy cô hay google dịch.

Bảng Phiên Âm Tiếng Anh Ipa / 2023

Bảng phiên âm tiếng Anh đầy đủ – International Phonetic Alphabet viết tắt IPA là bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế mà các bạn cần nắm vững khi bắt đầu học tiếng Anh.

Khác với tiếng Việt, khi học tiếng Anh bạn phải tìm hiểu về phiên âm quốc tế để hiểu rõ cách phát âm tiếng anh chứ không phải nhìn vào mặt chữ của từ đó.

I. BẢNG PHIÊN ÂM TIẾNG ANH VÀ CÁCH PHÁT ÂM

1. Bảng phiên âm tiếng Anh IPA đầy đủ

Trong từ điển, phiên âm sẽ được đặt trong ô ngoặc bên cạnh từ vựng. Bạn dựa theo những từ này để phát âm chính xác từ đó.

Bảng phiên âm tiếng Anh quốc tế IPA có 44 âm trong đó có 20 nguyên âm (vowel sounds) và 24 phụ âm (consonant sounds).

– Consonants: Phụ âm

– Monophthongs: Nguyên âm ngắn

– Diphthongs: Nguyên âm dài

Ví dụ: Ta có hai cặp từ này:

– Desert /di’zə:t/ (v) = bỏ, bỏ mặc, đào ngũ

– Desert /’dezət/ (n) = sa mạc

Nó còn có thể đọc là /ˈdez*ərt/ – chỉ khu đất rộng rãi, ít mưa, khô nữa.

Hay ví dụ khác:

Cite /sait/ (v) = trích dẫn

Site /sait/ (n) = địa điểm, khu đất ( để xây dựng).

Sight /sait/ (n) = khe ngắm, tầm ngắm; quang cảnh, cảnh tượng; (v) = quan sát, nhìn thấy

Đây là những trường hợp tiêu biểu mà bạn có thể thấy rõ sự khác biệt của mặt chữ – phát âm – nghĩa của từ.

Cách phát âm 44 âm chuẩn quốc tế bạn cần luyện tập đến khi thuần thục vì đây chính là mấu chốt giúp bạn phát âm đúng, nói chính xác. Vì có những cặp từ như đã kể ví dụ ban đầu, mặt chữ giống nhau nhưng cách đọc khác nhau và cũng ngược lại có những cặp từ đọc thì giống nhau nhưng mặt chữ lại khác nhau.

2. Cách phát âm chuẩn quốc tế theo bảng phiên âm tiếng Anh IPA

Phân chia bảng nguyên âm tiếng Anh 44 âm sẽ có 20 nguyên âm và 24 phụ âm.

Nguyên âm có thể đứng riêng hoặc kết hợp cùng các phụ âm để tạo thành tiếng – trên mặt chữ là các từ.

Dựa theo âm từ thanh quản nên khi phát âm, bạn cần cử động lưỡi,môi, lấy hơi để phát âm chuẩn.

Trên mặt chữ, nguyên âm chủ yếu là a,o, i, u, e và thêm bán nguyên âm y,w. Còn đọc theo phiên âm, 20 nguyên âm như sau:

Ta sẽ đi từng âm

/ɪ/

Đây là âm i ngắn, phát âm giống âm “i” của tiếng Việt nhưng ngắn hơn, bật nhanh.

Môi hơi mở sang hai bên, lưỡi hạ thấp

Ví dụ: his /hiz/, kid /kɪd/

Là âm i dài, bạn đọc kéo dài âm “i”, âm phát từ trong khoang miệng chứ không thổi hơi ra.

Môi mở rộng hai bên như đang mỉm cười, lưỡi nâng cao lên.

Ví dụ: sea /siː/, green /ɡriːn/

Tương tự âm e tiếng Việt nhưng cách phát âm cũng ngắn hơn.

Môi mở rộng sang hai bên rộng hơn so với âm / ɪ / , lưỡi hạ thấp hơn âm / ɪ /

Ví dụ: bed /bed/ , head /hed/

Âm ơ ngắn, phát như âm ơ tiếng Việt nhưng ngắn và nhẹ hơn.

Môi hơi mở rộng, lưỡi thả lỏng

Ví dụ: banana /bəˈnɑːnə/, doctor /ˈdɒktə(r)/

/ɜ:/

Âm này đọc là âm ơ nhưng cong lưỡi. Bạn phát âm / ə / rồi cong lưỡi lên, phát âm từ trong khoang miệng

Môi hơi mở rộng, lưỡi cong lên, lưỡi chạm vào vòm miệng khi kết thúc âm

Ví dụ: burn /bɜːn/, birthday /ˈbɜːθdeɪ/

/ʊ/

Âm u ngắn, khá giống âm ư của tiếng Việt.Khi phát âm, không dùng môi mà đẩy hơi rất ngắn từ cổ họng.

Môi hơi tròn, lưỡi hạ thấp

Ví dụ: good /ɡʊd/, put /pʊt/

Âm u dài, âm phát ra từ khoang miệng nhưng không thổi hơi ra, kéo dài âm u ngắn.

Môi tròn, lưỡi nâng cao lên

Ví dụ: goose /ɡuːs/, school /sku:l/

/ɒ/

Âm o ngắn, tương tự âm o tiếng Việt nhưng phát âm ngắn hơn.

Môi hơi tròn, lưỡi hạ thấp

Ví dụ: hot /hɒt/, box /bɒks/

Phát âm như âm o tiếng Việt nhưng rồi cong lưỡi lên, không phát âm từ khoang miệng.

Tròn môi, Lưỡi cong lên chạm vào vòm miệng khi kết thúc âm

Ví dụ: ball /bɔːl/, law /lɔː/

Âm lai giữa âm ă và âm ơ của tiếng Việt, na ná âm ă hơn. Phát âm phải bật hơi ra.

Miệng thu hẹp lại, lưỡi hơi nâng lên cao

Ví dụ: come /kʌm/, love /lʌv/

Âm a đọc kéo dài, âm phát ra từ khoang miệng.

Môi mở rộng, lưỡi hạ thấp

Ví dụ: start /stɑːt/, father /ˈfɑːðə(r)/

Âm a bẹt, hơi giống âm a và e, âm có cảm giác bị nén xuống.

Miệng mở rộng, môi dưới hạ thấp xuống. Lưỡi hạ rất thấp

Ví dụ: trap /træp/, bad /bæd/

/ɪə/

Nguyên âm đôi.Phát âm chuyển từ âm / ʊ / rồi dần sang âm /ə/.

Môi mở rộng dần nhưng không rộng quá. Lưỡi đẩy dần ra về phía trước

Ví dụ: near /nɪə(r)/, here /hɪə(r)/

Phát âm bằng cách đọc âm / e / rồi chuyển dần sang âm / ə /.

Môi hơi thu hẹp. Lưỡi thụt dần về phía sau

Âm dài hơi, ví dụ: near /nɪə(r)/, here /hɪə(r)/

Phát âm bằng cách đọc âm / e / rồi chuyển dần sang âm / ɪ /.

Môi dẹt dần sang hai bên. Lưỡi hướng dần lên trên

Ví dụ: face /feɪs/, day /deɪ/

Phát âm bằng cách đọc âm / ɔ: / rồi chuyển dần sang âm /ɪ/.

Môi dẹt dần sang hai bên. Lưỡi nâng lên và đẩy dần về phía trước

Âm dài hơi, ví dụ: choice /tʃɔɪs/, boy /bɔɪ/

Phát âm bằng cách đọc âm / ɑ: / rồi chuyển dần sang âm /ɪ/.

Môi dẹt dần sang hai bên. Lưỡi nâng lên và hơi đẩy dần về trước

Âm dài hơi, ví dụ: nice /naɪs/, try /traɪ/

Phát âm bằng cách đọc âm / ə/ rồi chuyển dần sang âm / ʊ /.

Môi từ hơi mở đến hơi tròn. Lưỡi lùi dần về phía sau

Ví dụ: goat /ɡəʊt/, show /ʃəʊ/

Phát âm bằng cách đọc âm / ɑ: / rồi chuyển dần sang âm /ʊ/.

Môi Tròn dần. Lưỡi hơi thụt về phía sau

Âm dài hơi, Ví dụ:mouth/maʊθ/, cow /kaʊ/

/ʊə/

Đọc như uo, chuyển từ âm sau /ʊ/ sang âm giữa /ə/.

Khi bắt đầu, môi mở khá tròn, hơi bè, hướng ra ngoài, mặt lưỡi đưa vào phía trong khoang miệng và hướng lên gần ngạc trên

Ngay sau đó, miệng hơi mở ra, đưa lưỡi lùi về giữa khoang miệng.

Ví dụ: sure /∫ʊə(r)/ , tour /tʊə(r)/

Còn phụ âm là âm phát ra mà luồng khí từ thanh quản lên môi bị cản trở như răng, môi va chạm, lưỡi cong chạm môi…Đây gọi là âm phát từ thanh quản qua miệng. Phụ âm không được sử dụng riêng lẻ mà phải đi cùng nguyên âm tạo thành từ mới phát được thành tiếng trong lời nói.

Có 24 phụ âm, với mặt chữ tương tự chữ cái còn lại.

Ta học từng âm

Đọc gần giống âm P của tiếng Việt, hai môi chặn luồng không khí trong miệng sau đó bật ra. Cảm giác dây thanh quản rung nhẹ

Ví dụ: pen /pen/, copy /ˈkɒpi/

Đọc tương tự âm B trong tiếng Việt. Để hai môi chặng không khí từ trong miệng sau đó bật ra. Thanh quản rung nhẹ.

Đọc giống âm T trong tiếng Việt nhưng bật hơi mạnh hơn. Khi phát âm, bạn đặt đầu lưỡi dưới nướu. Khi bật luồng khí ra thì đầu lưỡi chạm vào răng cửa dưới.

Hai răng khít chặt, mở luồng khí thoát ra, tạo sự rung ở dây thanh quản.

Ví dụ: tea /tiː/, tight /taɪt/

Phát âm giống âm /d/ tiếng Việt, vẫn bật hơi mạnh hơn. Bạn đặt đầu lưỡi dưới nướu, khi luồng khí bật ra thì đầu lưỡi chạm vào răng cửa dưới. Và hai răng khít, mở ra luồng khí và tạo độ rung cho thanh quản như đọc âm trên.

Ví dụ: day /deɪ/, ladder /ˈlædə(r)/

Cách đọc tương tự âm CH. Nhưng khác là môi hơi tròn, khi ói phải chu ra về phía trước. Khi luồng khí thoát ra thì môi tròn nửa, lưỡi thẳng và chạm vào hàm dưới, để khí thoát ra ngoài trên bề mặt lưỡi mà không ảnh hưởng đến dây thanh.

Ví dụ: church /ʧɜːʧ/, match /mætʃ/

Phát âm giống / t∫ / nhưng có rung dây thanh quản.

Cách đọc tương tự: Môi hơi tròn, chi về trước. Khi khí phát ra,môi nửa tròn, lưỡi thẳng, chạm hàm dưới để luồng khí thoát ra trên bề mặt lưỡi.

Phát âm giống âm K của tiếng Việt nhưng bật hơi mạnh bằng cách nâng phần sau của lưỡi, chạm ngạc mềm, hạ thấp khi luồng khí mạnh bật ra và không tác động đến dây thanh.

Ví dụ: key /ki:/, school /sku:l/

Phát âm như âm G của tiếng Việt.

Khi đọc, bạn nâng phần sau của lưỡi, chạm ngạc mềm, hạ thấp khi luồng khí mạnh bật ra sao cho rung dây thanh.

Ví dụ: get /ɡet/, ghost /ɡəʊst/

Đọc âm tương tự PH trong tiếng Việt. Khi phát âm, hàm trên chạm nhẹ vào môi dưới.

Ví dụ: fat /fæt/, coffee /ˈkɒfi/

Đọc như âm V trong tiếng Việt. Khi phát âm, hàm trên sẽ chạm nhẹ vào môi dưới.

Ví dụ: view /vjuː/, move /muːv/

Cách phát âm là đặt đầu lưỡi ở giữa hai hàm răng, để luồng khí thoát ra giữa lưỡi và 2 hàm răng, thanh quản rung.

Ví dụ: this /ðɪs/, other /ˈʌðə(r)/

Khi đọc âm này, nên đặt đầu lưỡi ở giữa hai hàm răng, để luồng khí thoát ra giữa lưỡi và 2 hàm răng, thanh quản không rung.

Ví dụ: thin /θɪn/, path /pɑːθ/

Cách phát âm như âm S. Bạn để lưỡi đặt nhẹ lên hàm trên, ngạc mềm nâng, luồng khí thoát từ giữa mặt lưỡi và lợi nên không rung thanh quản.

Ví dụ: soon /suːn/, sister /ˈsɪstə(r)/

Bạn phát âm bằng cách để lưỡi đặt nhẹ lên hàm trên, ngạc mềm nâng, luồng khí thoát từ giữa mặt lưỡi và lợi nhưng lại làm rung thanh quản.

Ví dụ: zero /ˈzɪərəʊ/, buzz /bʌz/

Khi đọc âm này, thì môi chu ra , hướng về phía trước và môi tròn. Mặt lưỡi chạm lợi hàm trên và nâng phần phía trước của lưỡi lên.

Ví dụ: ship /ʃɪp/, sure /ʃɔː(r)/

Môi chu ra, hướng về phía trước, tròn môi. Để mặt lưỡi chạm lợi hàm trên và nâng phần phía trước của lưỡi lên và đọc rung thanh quản

Ví dụ: pleasure /’pleʒə(r), vision /ˈvɪʒn/

Đọc giống âm M trong tiếng Việt, hai môi ngậm lại, luồng khí thoát ra bằng mũi

Ví dụ: pleasure /’pleʒə(r), vision /ˈvɪʒn/

Đọc như âm N nhưng khi đọc thì môi hé, đầu lưỡi chạm lợi hàm trên, chặn để khí phát ra từ mũi.

Ví dụ: nice /naɪs/, sun /sʌn/

Khi phát âm thì chặn khí ở lưỡi, môi hé, khí phát ra từ mũi, môi hé, thanh quản rung, phần sau của lưỡi nâng lên, chạm vào ngạc mềm

Ví dụ: ring /riŋ/, long /lɒŋ/

Đọc như âm H tiếng Việt, môi hé nửa, lưỡi hạ thấp để khí thoát ra, thanh quản không rung

Ví dụ: hot /hɒt/, behind /bɪˈhaɪnd/

Cong lưỡi từ từ, chạm răng hàm trên, thanh quản rung, môi mở rộng hoàn toàn, đầu lưỡi cong lên từ từ và đặt vào môi hàm trên.

Ví dụ: light /laɪt/, feel /fiːl/

Ví dụ: right /raɪt/, sorry /ˈsɒri/

Môi tròn, chu về phía trước, lưỡi thả lỏng. Khi luồng khí phát ra thì môi mở rộng, lưỡi vẫn thả lỏng

Ví dụ: wet /wet/, win /wɪn/

Khi phát âm, nâng phần trước lưỡi lên gần ngạc cứng, đẩy khí thoát ra giữa phần trước của lưỡi và ngạc cứng nhưng không có tiếng ma sát của luồng khí, làm rung dây thanh quản ở cổ họng. Môi hơi mở. Khi luồng khí phát ra thì môi mở rộng, phần giữa lưỡi hơi nâng lên, thả lỏng.

Ví dụ: yes /jes/ , use /ju:z/

Các bạn có thể lên Youtube, tìm kiếm bài học cách phiên âm tiếng Anh để tự học với hình ảnh và ví dụ sinh động khác. Những video dạy phát âm nước ngoài ở các kênh như BBC Learn English, English chúng tôi chuẩn người bản xứ là nguồn tốt để các bạn học tập.

Có một số bạn nói dấu “:” gọi là âm căng hay âm dài đúng?

Câu trả lời là tùy cách bạn gọi.

Mình gọi là âm dài, có bạn khác lại gọi là âm căng.

Tổng kết và lưu ý:

– Chu môi: /∫/, /ʒ/, /dʒ/, /t∫/

– Môi mở vừa phải: / ɪ /, / ʊ /, / æ /

– Môi tròn thay đổi: /u:/, / əʊ /

– Lưỡi chạm răng: /f/, /v/

– Cong đầu lưỡi chạm nướu: / t /, / d /, / t∫ /, / dʒ /, / η /, / l /.

– Cong đầu lưỡi chạm ngạc cứng: / ɜ: /, / r /.

– Nâng cuống lưỡi: / ɔ: /, / ɑ: /, / u: /, / ʊ /, / k /, / g /, / η /

– Răng lưỡi: /ð/, /θ/.

– Rung (hữu thanh): các nguyên âm, /b/, /d/, /g/, /v/, /z/, /m/, /n/, /w/, /j/, /dʒ/, /ð/, /ʒ/

– Không rung (vô thanh): /p/, /t/, /k/, /f/, /s/, /h/, /∫/, /θ/, /t∫/

Để học phát âm chuẩn, bạn chọn hai bộ sách này luyện theo giọng yêu thích:

Sách phát âm giọng Anh Anh – English Prounciation In use

Sách phát âm giọng Anh Mỹ – American Accent Training

II. LƯU Ý QUY TẮC PHÁT ÂM TIẾNG ANH VỚI NGUYÊN ÂM, PHỤ ÂM

1. Với bán âm y và w thì chúng có thể là nguyên âm hoặc phụ âm

You – phụ âm nhưng gym thì lại là nguyên âm.

We – phụ âm nhưng Saw – nguyên âm

2. Về phụ âm g

– Nếu đi sau g là phụ âm I, y, e thì phát âm sẽ là dʒ

Ví dụ: gYm, gIant, gEnerate,hugE, languagE,vegEtable…

– Nếu sau g là các nguyên âm còn lại a, u, o thì phát âm sẽ là g

Ví dụ: go, gone, god,gun,gum, gut, guy, game, gallic,…

C – được đọc là S nếu theo sau là các nguyên âm i, y, e Ví dụ: city, centure, cycle, cell, cyan,…

C- đọc là K nếu theo sau là nguyên âm a,u,o

Ví dụ: cat, cut, cold, call, culture, coke,…

4. Đọc phụ âm r

Nếu đi trước r là 1 nguyên âm yếu như /ə/ thì có thể lược bỏ đi.

Với từ interest có phiên âm đầy đủ là ˈɪntərəst/ˈɪntərest.

Nhưng vì trước r là âm ə nên còn được phát âm là ˈɪntrəst/ˈɪntrest(2). Bạn có thể thấy nhiều từ điển viết phiên âm theo trường hợp 2.

5. Về phụ âm j

Trong hầu hết trường hợp, âm j đều đứng đầu 1 từ và phát âm là dʒ.

Ví dụ: jump, jealous, just, job,…

6. Quy tắc phân biệt nguyên âm dài – nguyên âm dài

Có 5 nguyên âm ngắn: ă ĕ ĭ ŏ ŭ

– a ngắn: ă : /æ/ : act, apt, bad, bag, fad,….

– e ngắn: /e/: ben, den, fed, bed,…..

– i ngắn: /I/: bin, bid, in,…

– o ngắn: /ɒ/: hot, Tom, bop,…

– u ngắn: /ʌ/ : cut, sun, bug,…

Và thêm 5 nguyên âm dài được kí hiệu lần lượt là ā ē ī ō ū mà bạn thấy ở trên bảng phiên âm tiếng Anh đầy đủ. Nguyên âm dài là những nguyên âm được phát âm như sau:

– a dài: ā : /eɪ/ : Cake, rain, day, eight,…

– e dài: ē: /i:/ : tree, beach, me, baby, key, field,…

– i dài: ī : /aɪ/ : five, tie, light, my, find, child,…

– o dài: ō : /oʊ/ : nose, toe, toast, no, snow, bold, most,…

– u dài: ū : /u: hoặc ju:/ : new, few, blue, suit, fuel,….

Để phân biệt nguyên âm ngắn dài thì bạn có thể dựa theo các quy tắc sau:

– Một từ có 1 nguyên âm và nguyên âm đó không nằm cuối từ thì đó luôn là nguyên âm ngắn. Vẫn có một số từ ngoại lệ như mind, find nhưng bạn có thể áp dụng quy tắc này cho đa số.

Ví dụ: bug, think, cat, job, bed, ant, act,…

– Một từ chỉ có một nguyên âm mà nguyên âm đó ở cuối từ thì theo quy tắc phát âm tiếng Anh 100% là nguyên âm dài: she(e dài),he, go(o dài), no,..

– 2 nguyên âm đứng liền nhau thì âm đầu là dài còn nguyên âm sau thường không phát âm, gọi là âm câm.

Ví dụ: rain(a, i đứng cạnh nhau a ở đây là a dài, i là âm câm, do vậy rain sẽ được phát âm là reɪn), tied(i dài,e câm), seal(e dài,a câm), boat(o dài, a câm)

Ngoại lệ: read – ở thì quá khứ là e ngắn nhưng ở hiện tại là e dài. Và một số từ khác.

– Trong 1 từ nếu 1 nguyên âm theo sau là 2 phụ âm giống nhau (a double consonant) thì đó chắc chắn là nguyên âm ngắn

Ví dụ: Dinner(i ngắn), summer(u ngắn), rabbit(a ngắn), robber(o ngắn), egg(e ngắn).

– Một từ có 2 nguyên âm liên tiếp giống nhau (a double vowel) thì phát âm như 1 nguyên âm dài.

Ví dụ: Peek(e dài), greet(e dài), meet(e dài), vacuum(u dài)

Không áp dụng quy tắc này với nguyên âm O. Vì nó sẽ tạo thành âm khác nhau: poor, tool, fool, door,..

Không áp dụng nếu đứng sau 2 nguyên âm này là âm R vì khi đó âm đã bị biến đôi: beer.

– Khi Y đứng cuối của từ 1 âm tiết thì nó sẽ đọc là âm i dài /ai/

Ví dụ: Cry, TRy, by,shy,…

7. Chú ý nguyên âm – phụ âm để viết đúng chính tả

– Sau 1 nguyên âm ngắn là f,l,s thì từ đó gấp đôi f,l,s lên.

Ví dụ: Ball, staff, pass, tall, different(i ngắn), coLLage(o ngắn), compass (a ngắn)

– Đối với từ có 2 âm tiết mà sau nguyên âm ngắn là b,d,g,m,n,p thì ta cũng gấp đôi chúng lên.

Ví dụ: rabbit(a ngắn), maNNer(a ngắn), suMMer(u ngắn), haPPy(a ngắn), hoLLywood(o ngắn), suGGest(u ngắn), odd(o ngắn),…

Bạn nhớ quy tắc này thì khi viết lại từ theo âm bạn sẽ tránh được lỗi Spelling. Ví dụ bạn nghe đọc là Compass nhưng nếu nắm quy tắc bạn biết sau nguyên âm a ngắn sẽ cần hai chữ S, tránh được lỗi viết compas.

Nếu một từ ngắn hay âm thanh cuối của từ dài kết thúc bằng nguyên âm + phụ âm + e thì em sẽ bị câm và nguyên âm trước đó là nguyên âm dài. Họ gọi đó là Magic e, silient e, super e…

Đây là một mẹo hình thành nguyên âm dài trong tiếng Anh hiện nay.

À đừng quên tham gia Group IELTS Fighter – Hỗ trợ học tập để cùng học phát âm, luyện IELTS hiệu quả nha!

? (Bí Mật) Cách Viết Phiên Âm Tiếng Anh Trên Word / 2023

Trong quá trình học tiếng anh giao tiếp, việc gặp các từ mới là điều thường xuyên xảy ra.

Tuy vậy, bạn đừng nên quá bối rối, chỉ cần nắm vững được cách viết phiên âm tiếng anh chính xác thì bất cứ từ tiếng anh nào bạn cũng có thể viết phiên âm và đọc một cách dễ dàng.

Bạn chưa thành thạo cách viết phiên âm trên word, hãy theo dõi bài viết sau đây để viết phiên âm cho chính xác.

Các Cách Viết Phiên Âm Tiếng Anh Trên Word

Như các bạn đã biết thì phiên âm tiếng anh không giống như các ký tự tiếng việt thông thường. Chính vì thế, nếu không nắm được cách viết thì bạn sẽ gặp khó khăn khi muốn thể hiện các phiên âm tiếng anh trên các văn bản word mà bạn soạn thảo. Muốn viết được phiên âm, bạn cần phải sử dụng một số ký tự đặc biệt của 1 số font.

Cách đơn giản nhất gợi ý cho bạn chính là tìm kiếm các bảng phiên âm đầy đủ, cần chữ nào thì bạn copy chữ đó vào văn bản của mình để sử dụng. Cách thứ hai là bạn sử dụng Character Maps trên máy tính của mình.

Tìm Hiểu Về Bảng Phiên Âm Tiếng Anh (Ipa) Và Cách Viết Phiên Âm

Như chúng ta đã biết, bảng phiên âm tiếng anh gồm có 44 phiên âm tiếng anh, được chia thành 2 loại đó là nguyên âm (Vowels) và một loại là phụ âm (consonants). Bao giờ cũng vậy trong bảng phiên âm tiếng anh thì mỗi ô sẽ bao gồm cách phát âm của phiên âm và cách viết của từ tiếng anh. Hai nguyên âm ghép lại sẽ thành nguyên âm đôi.

Cách viếtCách đọcCách viếtCách đọcpĐọc như chữ p trong tiếng việtiːĐọc là I nhưng kéo dài và mạnhbĐọc như chữ b trong tiếng việtiđọc I thông thườngtĐọc như chữ t trong tiếng việtɪđọc là I như trong tiếng việtdĐọc như chữ d trong tiếng việteđọc là e như trong tiếng việtkĐọc như chữ k trong tiếng việtæĐọc như e nhưng kéo dài và nhấn mạnhɡĐọc như chữ g trong tiếng việtɑːĐọc như a nhưng kéo dàitʃĐọc như chữ ch trong tiếng việtɒđọc là o như tiếng việtdʒĐọc là jơ ( uốn lưỡi)ɔːđọc như ofĐọc như chữ f trong tiếng việtʊđọc như u nhưng tròn môi hơnvĐọc như chữ v trong tiếng việtuđọc như u trong tiếng việtθĐọc gần như chữ th nhưng nhẹ hơnuːĐọc là u nhưng kéo dàiðĐọc gần giống với chữ đʌđọc gần giống âsĐọc như chữ sɜːđọc tương tự ơ nhưng kéo dàizPhát âm thành zờəđọc ơ như thông thườngʃĐọc như seɪđọc gần như vần âyʒĐọc như rəʊđọc như vần âuhĐọc như chữ h trong tiếng viếtoʊđọc tương tự như âumĐọc như chữ m trong tiếng viếtaɪđọc là ainĐọc như chữ n trong tiếng viếtɔɪđọc như oi trong tiếng việtŋđứng cuối từaʊđọc như ao trong tiếng việtlđọc như l trong tiếng việtɪəđọc như ia trong tiếng việtrđọc như r trong tiếng việteəđọc như ue trong tiếng việtjđọc như chữ z (nhấn mạnh), khi đi với u → ju – đọc iuʊəđọc như ua trong tiếng việtww – đọc là wờ  

Top 5 bài viết học tiếng Anh online hay nhất

Đây là các bài viết được nhiều người đọc nhất trong tháng: