Top 1 # Cách Học Giỏi Sử 8 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Maiphuongus.net

Đề Thi Học Sinh Giỏi Sử 8

ĐỀ THI ĐỀ XUẤT HỌC SINH GIỎI LỚP 8mÔN: Lịch Sử- Năm Học 2016-2017(Thời gian làm bài 120 phút)Họ và tên : Lưu Thị Minh HuệChức vụ : Giáo viên Đơn vị : Trường THCS Đồn Xá .Nội dung đề thi :

Phần I: Lịch sử thế giới (10 điểm)Câu 1: (5 điểm) Nước Nga năm 1917 có mấy cuộc cách mạng ? Đó là cuộc cách mạng nào ? vì sao ? Trình bày ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.Câu 2:(5 điểm)Nguyên nhân, tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai? Điểm giống và khác nhau trong nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chiến tranh thế giới thứ hai?Phần 2:Lịch sử Việt Nam (10 điểm)Câu 1:(5 điểm)Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX ra đời trong hoàn cảnh nào? Nêu những nội dung chính của các đề nghị cải cách đó. Nhận xét những mặt tích cực, hạn chế, kết quả, ý nghĩa của các đề nghị cải cách?Câu 2:(5 điểm)Vì sao Nguyễn Tất Thành lại ra đi tìm đường cứu nước? Tóm tắt hoạt động của Nguyễn Tất Thành từ khi ra đi tìm đường cứu nước đến năm 1917?

Phòng GDĐT Bình LụcTrường THCS Đồn Xá

Đáp án đề thi đề xuất chọn học sinh giỏi cấp huyện Môn lịch sử lớp 8 (Thời gian:120phút) (Năm học:2016-2017)

Phần I: Lịch sử thế giới (10 điểm)Câu 1: (5 điểm)* HS nêu được những vấn đề sau:Nước Nga năm 1917 có hai cuộc cách mạng (0.5 điểm). Đó là cuộc cách mạng tháng Hai và cuộc cách mạng tháng Mười (0,5 điểm).Vì: – cuộc cách mạng thứ nhất bùng nổ tháng Hai năm 1917 đã lật đổ chế độ Nga hoàng và dẫn tới tình trạng hai chính quyền song song tồn tại. đó là cuộc cách mạng dân chủ tư sản. (1 điểm)– Cuộc cách mạng thứ hai do Lê-nin và đảng Bôn-sê-vích Nga vạch kế hoạch và lãnh đạo thực hiện thắng lợi, lật đổ chính phủ lâm thời tư sản, thiết lập chính quyền thống nhất toàn quốc của Xô Viết. Đó là cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới. (1 điểm)* Ý nghĩa của cách mạng tháng mười Nga năm 1917:– Làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh nước Nga. Lần đầu tiên những người lao động lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ mới-chế độ xã hội chủ nghĩa, trên một đất nước rộng lớn.(1 điểm)– Thay đổi to lớn trên thế giới, cỗ vũ mạnh mẽ và tạo ra những điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.(1 điểm)Câu 2:(5 điểm) * Nguyên nhân (2,5 điểm):– Do sự phát triển không đồng đều về kinh tế, chính trị giữa các nước đế quốc làm so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc thay đổi. Mâu thuẫn mới về quyền lợi, về thị trường và thuộc địa giữa các nước đế quốc tiếp tục nảy sinh sau chiến tranh thế giới một, dẫn đến chiến tranh bùng nổ giữa các nước đế quốc nhằm phân chia lại thế giới. – Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) làm cho những mâu thuẫn trên thêm sâu sắc, dẫn đến việc lên cầm quyền của chủ nghĩa phát xít ở Đức, Italia, Nhật, với ý đồ gây chiến tranh chia lại thế giới– Giữa các nước đế quốc hình thành hai khối đối địch nhau: khối Anh-Pháp-Mĩ và khối phát xít Đức-Italia-Nhật. Hai khối đế quốc này mâu thuẫn gay gắt với nhau về thị trường và thuộc địa nhưng đều coi Lxô là kẻ thù cần phải tiêu diệt. – Chính sách thoả hiệp, nhượng bộ của các nước Anh-Pháp-Mĩ nhằm làm cho khối phát xít chĩa mũi nhọn chiến tranh về phía Liên Xô. đã tạo điều kiện để phát xít Đức, Italia, Nhật châm ngòi cho chiến tranh thế giới 2 bùng nổ. * Tính chất (1 điểm):– Trước khi Liên Xô tham chiến: Là cuộc chiến tranh đế quốc, xâm lược, phi nghĩa…– Sau khi Liên Xô tham chiến: Là cuộc chiến tranh chính nghĩa, bảo vệ Tổ quốc, chống phát xít. * Điểm giống và khác nhau

Đề Thi Học Sinh Giỏi Lịch Sử 8

UBND HUYỆN QUỲNH NHAITRƯỜNG THCS MƯỜNG GIÔN

CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8NĂM HỌC : 2017 – 2018Môn: Lịch sử Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (4 điểm) Nguyên nhân dẫn đến sự hình thành thành thị trung đại ? Nền kinh tế trong các thành thị có điểm gì khác với nền kinh tế lãnh địa ? Câu 2 (5 điểm) Trình bày nội dung của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản 1868 ? Câu 3 (2,5 điểm) Em hãy so sánh điểm giống và khác nhau giữa kinh tế Nhật và Mĩ vào những năm 20 của thế kỉ XX ?Câu 4: (3,5 điểm) Tại sao nói cuộc chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất, tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử nhân loại ? Liên hệ trách nhiệm của học sinh trong việc chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình thế giới? Câu 5 (5 điểm) Vì sao Nguyễn Tất Thành lại ra đi tìm đường cứu nước mới?Hướng đi của Người có gì mới so với những nhà yêu nước chống Pháp trước đó ?

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8NĂM HỌC : 2017 – 2018Môn: Lịch sửCâuĐáp ánĐiểm

Điểm khác giữa nền kinh tế thành thị với nền kinh tế lãnh địa. – Kinh tế lãnh địa đặc trưng là nền kinh tế tự cung tự cấp, đóng kín của một lãnh chúa. – Nền kinh tế thành thị là sản xuất và trao đổi, buôn bán2 điểm

2Tháng 1-1868, Thiên hoàng Minh Trị đã tiến hành cải cách trên các lĩnh vực:1 điểm

– Về chính trị : xác lập quyền thống trị của tầng lớp quý tộc tư sản; ban hành Hiến pháp 1889, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến 1 điểm

– Về kinh tế: thống nhất thị trường, tiền tệ, phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống.. 1 điểm

– Về quân sự: tổ chức và huấn luyện quân đội theo kiểu phương tây, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, phát triển kinh tế quốc phòng. 1 điểm

– Về giáo dục: thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học- kỹ thuật, cử học sinh ưu tú du học phương Tây.1 điểm

3* Điểm giống: – Đều là nước thắng trận, thu được nhiều lợi nhuận, không bị mất mát gì nhiều.0,5 điểm

* Điểm khác: – Kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng do cải tiến kĩ thuật, thực hiện phương thức sản xuất theo dây chuyền, tăng cường bóc lột công nhân.1 điểm

– Kinh tế Nhật chỉ phát triển một vài năm đầu sau chiến tranh rồi lâm vào khủng hoảng, công nghiệp không có sự cải tiến kĩ thuật, nông nghiệp lạc hậu. 1 điểm

4* Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất, tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử loài người vì nó gây ra thiệt hại khổng lồ cho nhân loại cả về người và của: – 72 nước ở trong tình trạng chiến tranh, 60 triệu người chết, 90 triệu người bị thương, tàn tật, – Thiệt hại về vật chất gấp 10 lần so với chiến tranh thế giới thứ nhất, bằng tất cả các cuộc chiến trong 1000 năm trước đó cộng lại.2 điểm

* Liên hệ trách nhiệm: – Học tập tu dưỡng đạo đức để trở thành những người công dân tốt, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, cũng như bảo vệ nền độc lập, hòa bình của đất nước…– Tích cực tham gia phong trào chung nhằm tuyên truyền ý thức bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh trong phạm vi nhà trường, địa phương cũng như cả nước và quốc tế…1,5 điểm

– Nguyễn Ái Quốc sinh ngày 19.5.1890 trong một gia đình trí thức yêu nước ở xã Kim Liên – Nam Đàn- Nghệ An.– Nguyễn Ái

Cách Học Giỏi Lớp 8 Hiệu Quả Nhất

Cách học giỏi Lớp 8

Thiết kế lộ trình học riêng biệt

Mỗi đứa trẻ đều sẽ có những điểm mạnh và điểm yếu riêng biệt chính vì thế ba mẹ hãy trở thành những người khai thác tiềm năng của con mình. Bạn hãy giúp các con tìm ra những môn thuộc sở trường của con cũng như những môn mà con còn yếu ở năm học trước từ đó lên kế hoạch và thiết kế một lộ trình học tập riêng biệt, phù hợp năng lực và trình độ của con bạn. Việc hiểu rõ những môn con giỏi và chưa giỏi sẽ giúp bố mẹ cũng như các con biết được mình cần làm gì để cải thiện chúng.

Ngoài ra, việc có một kế hoạch và lộ trình để cải thiện các môn còn yếu sẽ giúp các con của bạn biết rõ mình cần làm gì tiếp theo cũng như nâng cao chúng. Thêm vào đó, các con của bạn cũng sẽ dễ dàng thực hiện theo từng bước như lộ trình đã vạch ra, từ đó đến gần hơn với những mục tiêu và đạt hiệu quả cao trong học tập.

Làm sao để học giỏi Lớp 8

Bí quyết học tốt các môn tự nhiên

Trong chương trình lớp 8, ngoài các môn tự nhiên là Toán Lý Sinh, các em học sinh sẽ được tiếp cận thêm một môn học mới đó chính là môn Hóa. Đây được xem là năm học quan trọng để các em làm quen với môn Hóa Học, chính vì vậy các bố mẹ cần chuẩn bị cho con em mình những phương pháp phù hợp để tiếp thu tốt môn học này bởi đây sẽ là môn học theo các em đến hết các năm cấp 3 cũng như có mặt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và Đại học.

Phương pháp học tốt Lớp 8 tại nhà

Đây là năm đầu tiên các em học sinh được tiếp cận và học môn Hóa, vì thế các bố mẹ cũng cần hết sức lưu ý nhắc nhở các em tập trung và hãy hỏi ngay những điều các em cảm thấy thắc mắc hoặc khó khăn. Hóa học được xem là một trong những môn học khó và gây rất nhiều thách thức đối với học sinh, chính vì thế các em cần phải nắm vững căn bản ngay từ năm học này, tránh tình trạng không hiểu và mất căn bản ở các lớp xa hơn.

Nhìn chung, để học tốt các môn tự nhiên điều đầu tiên và cũng là quan trọng nhất đó chính là các con bạn cần nắm vững phần lý thuyết trước, đây được xem là nền móng vững chắc nếu các con của bạn mong muốn tiến bộ và nâng cao hơn. Nếu điểm yếu của các con bạn rơi vào những môn tự nhiên và bạn cũng không đủ trình độ chuyên môn để giảng dạy, cách hiệu quả nhất bạn có thể làm đó chính là thuê gia sư tại nhà cho các con của mình. Với nhiều năm giảng dạy và có kinh nghiệm về các môn tự nhiên sẽ giúp con bạn bù đắp những lỗ hỏng kiến thức cũng như phát triển và nâng cao khả năng về các con môn học này một cách tốt nhất.

Để học tốt các môn xã hội lớp 8 như Văn, Sử, Địa đòi hỏi các con của bạn phải ghi nhớ và nạp vào đầu một lượng kiến thức lớn, đây cũng chính là môn học gây rất nhiều khó khăn cho các em học sinh. Để giúp các con có thể học tốt những môn học này, bố mẹ có thể dành thời gian mỗi tối của mình cùng con ôn tập cũng như trao đổi về các bài giảng của con trên lớp. Những chia sẻ, kinh nghiệm cũng như cách trao đổi gần gũi giữa con cái và bố mẹ đôi khi cũng giúp các con tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng hơn là những trang sách chi chít chữ và khô khan đấy.

Cách học tốt Lớp 8 tại nhà

Thông thường tiếng Anh sẽ được chọn là môn ngoại ngữ chính tại các trường THCS, đây cũng được xem là một trong những môn học “khó nuốt” đối với các em học sinh. Việc học tiếng Anh đòi hỏi các em học sinh cần phải dành một khoảng thời gian để học tập cũng như phải thường xuyên thực hành chúng. Để giúp các em học tốt tiếng Anh lớp 8, ngoài học trong sách giáo khoa bố mẹ có thể trang bị thêm cho các em Flashcards để học từ vựng hoặc cũng có thể tạo môi trường nói tiếng Anh bằng các lớp học song ngữ hay các hoạt động ngoại khóa ngoài trời cùng người bản xứ,….

Chương trình lớp 8 được xem là chương trình học quan trọng nhất trong các lớp THCS, bởi vì các em sẽ lần đầu tiên được làm quen với môn học mới cũng như nâng cao những kiến thức cơ bản từ lớp 6 và lớp 7. Để các em có thể học giỏi và đạt kết quả cao, ngoài có kế hoạch và các phương pháp cụ thể, bố mẹ hãy cân nhắc đến việc thuê gia sư tại nhà cho các con, vì đây chính là cách nhanh chóng và hiệu quả nhất giúp các con có thể lấy lại căn bản cũng như củng cố các kiến thức quan trọng cho những năm học tới.

Cách học giỏi Lớp 8 hiệu quả nhất

Tư vấn tìm gia sư 24/7

Hotline hỗ trợ mọi vấn đề xung quanh việc học con em bạn .

Hỗ trợ giải đáp tư vấn tìm gia sư các môn học, các cấp học 24/7.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VINA GIA SƯ là 1 trung tâm gia sư uy tín hàng đầu tại Việt Nam

Địa chỉ : 338/2A Tân Sơn Nhì , phường Tân Sơn Nhì , Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0903 108 883 – 0969 592 449

Email : info@vinagiasu.vn

Website : Vinagiasu.vn

@ Copyright 2010-2020 chúng tôi , all rights reserved

Loading…

Phương Pháp Ôn Học Sinh Giỏi Môn Lịch Sử

Bên cạnh những môn văn, toán, anh, lý, hóa, sinh, địa thì môn sử cũng là một trong những môn được nhiều bạn yêu thích và lựa chọn để thi học sinh giỏi. Như chúng ta đã biết, dân tộc ta có lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước rất đáng tự hào. Môn lịch sử không chỉ cung cấp những cột mốc lịch sử đáng ghi nhớ trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc mà còn giúp các thế hệ sau rút ra được bài học quý báu. Để có thể ôn thi tốt môn này, bạn phải có những phương pháp học tập dành riêng cho việc luyện thi học sinh giỏi lịch sử. Bài viết sau đây mà trung tâm gia sư giới thiệu sẽ dành cho những ai đang muốn tìm hiểu về phương pháp ôn thi học sinh giỏi môn lịch sử.

Cách làm bài thi học sinh giỏi môn sử

Nắm vững kiến thức căn bản trong sách giáo khoa

Dù bạn học bất kì môn nào thì kiến thức cơ bản của môn ấy luôn có vị trí then chốt. Môn lịch sử cũng tương tự như vậy. Trước khi nghiên cứu đến các tài liệu khác của môn lịch sử, bạn cần học kĩ kiến thức được đề cập trong sách giáo khoa. Những kiến thức này sẽ là nền tảng để bạn ôn tập các kiến thức cũ cũng như tiếp thu thêm các kiến thức mới.

Đặt mục tiêu

Mục tiêu được hiểu nôm na là đích đến mà bạn muốn hướng đến. Bạn sẽ không thể ôn thi tốt học sinh giỏi môn lịch sử nếu như mục tiêu của bạn không phải là như thế. Ngoài việc xác định rõ mục tiêu trong thời gian ôn thi học sinh giỏi, mục tiêu của bạn còn phải thật chi tiết. Theo đó, sau khi đã có trong tay tài liệu, bạn hãy chia tài liệu ấy thành từng phần nhỏ.

Mục tiêu càng chi tiết sẽ càng giúp bạn hạn chế tình trạng muốn bỏ cuộc khi đang ôn thi. Hơn thế nữa, mỗi khi bạn hoàn thành mục tiêu chi tiết, bạn sẽ có thêm động lực để hoàn thành mục tiêu lớn. Lưu ý rằng, mục tiêu chi tiết của bạn cần có nội dung về lịch sử cần phải học, thời gian học cụ thể. Bạn nên để lịch trình ấy ở những vị trí dễ nhìn thấy để luôn nhắc nhở bản thân tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch ôn thi. Chẳng hạn, ở trên bàn học hay dán ở tủ lạnh, lưu trữ ở điện thoại, v.v…

Ôn thi học sinh giỏi sử

Kiên trì

Ông bà ta có câu: “Có công mài sắt có ngày nên kim” hay “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”. Những câu nói này đã khuyên răn chúng ta phải luôn kiên trì trong cuộc sống. Dù mục tiêu khó khăn như thế nào, chúng ta vẫn có thể vượt qua. Trong việc ôn thi học sinh giỏi môn lịch sử cũng tương tự như vậy. Bạn cần cố gắng kiên trì thực hiện các mục tiêu chi tiết đã được lên kế hoạch. Có như vậy thì việc xác định mục tiêu của bạn mới có ý nghĩa.

Ghi chú cẩn thận

Phương pháp ôn thi học sinh giỏi môn sử

Tham khảo đề thi

Đây được cho là cách thức giúp nhiều bạn đạt kết quả cao khi thi học sinh giỏi môn lịch sử. Bạn không nên chỉ tập trung học các kiến thức về lịch sử mà bỏ qua việc xem xét các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử của những năm trước. Nhờ vào mạng internet đang ngày càng phổ biến, bạn có thể dễ dàng tìm thấy các đề thi học sinh giỏi môn này. Bạn nên cố gắng phân bổ thời gian ôn luyện kiến thức và thời gian giải đề hợp lí. Bằng cách giải đề thi học sinh giỏi lịch sử ở những năm trước, bạn sẽ nắm cơ bản về cấu trúc đề thi, những nội dung thường xuyên xuất hiện trong đề thi. Đồng thời, bạn cần đặt thời gian như là bạn đang thi thực sự. Việc này sẽ giúp bạn làm quen dần với áp lực thi cử. Ngoài ra, nó còn giúp bạn biết rõ được thực lực thật sự của mình có thể làm được bao nhiêu câu hỏi của đề thi học sinh giỏi môn lịch sự. Từ đó, bạn còn có thể tự bổ sung các kiến thức đó để hoàn thiện hiểu biết của mình về môn lịch sử hơn.

Chuẩn bị trước kì thi

Phương pháp ôn học sinh giỏi môn lịch sử

Tư vấn tìm gia sư 24/7

Hotline hỗ trợ mọi vấn đề xung quanh việc học con em bạn .

Hỗ trợ giải đáp tư vấn tìm gia sư các môn học, các cấp học 24/7.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VINA GIA SƯ là 1 trung tâm gia sư uy tín hàng đầu tại Việt Nam

Địa chỉ : 338/2A Tân Sơn Nhì , phường Tân Sơn Nhì , Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0903 108 883 – 0969 592 449

Email : info@vinagiasu.vn

Website : Vinagiasu.vn

@ Copyright 2010-2020 chúng tôi , all rights reserved

Loading…