Top 6 # Cách Giải Mật Thư Ott Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Maiphuongus.net

Cách Giải 1 Số Mật Thư

MẬT THƯ : TMN HZI ILO AJG IGA ZAF KHÓA: chặt đôi thanh sắt để đặt đường ray Giải :chia đôi mật thư và xếp thành hai hang ngang ( hai đường ray )song song như sau : T M N H Z I I L O A J G I G A Z A F Và đọc các cột từ trái sang phải . TẠM NGHỈ GIẢI LAO Mẫu tự cuối là ký hiệu trống vô nghĩa được thêm vào cho đủ nhóm .

MẬT THƯ : HNR ATO YIN XMG TQV IKU EHW EOO NBW SAN LUQ ESZ ETZ GIẢI : Xếp từng nhóm ba mẫu tự thành hang dọc rồi đọc theo hàng ngang : 4/- Bắt tà vẹt biến thể: H A Y X T I E E N S L E E N T I M Q K H O B A U S T R O N G V U W O W N F Z Z DỊCH : HÃY TIẾN LÊN TÌM KHO BÁU TRONG VƯỜN

Bản tin được viết theo các đường thẳng song song nằm ngang nhưng được đọc theo các đương thẳng song song vuông góc MẬT THƯ : NGUWOWIQTR -OOTJNUWOWO HAIZTHUWCN – NGNHAUCOSG -NGQFXFUWPM GIẢI :xếp 5 nhóm mẫu tự thành 5 tầng rồi đọc theo đường vuông góc N G U W O W I Q T R O O T J N U W O W O5/- Xuống thang máy: H A I Z T H U W C N N G N H A U C O S G N G Q F X F U W P M DỊCH : NGƯỜI TRONG MỘT NƯỚC PHẢI THƯƠNG NHAU CÙNG

+ Loại mật thư thay thế sử dụng tín hiệu morse này ngoài chữ cái và số ta có thể sủ dụng những ký hiệu có tính đối lập như : – Trăng tròn, trăng khuyết (  ) – Nốt nhạc có trường độ khác nhau hay cao độ khác nhau – Núi cao, núi thấp

* Ngoài khoá trên ta có thể biến hoá để mật thư thêm phong phú và để người chơi hứng thú hơn . Ví dụ: “Một phần ít ỏi quá đi thôi ” (X =1 ) “Bê con 4 cẳng 1 què” (B =3) “Dê mà đi 2 chân” (D =2) “Em lên năm” (M =5) “Em là tám sắc” (M =8 ) “Bay hỏi ai là anh cả” (A =7) “Nguyên tử lượng của oxi” (O =2) “Dù ai nói ngã nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân” (X =3) “Trung thu trăng sáng như gương Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương đêm rằm” (O =15)

* Loại mật thư này người ra mật thư còn có thể biến thể ra nhiều loại khoá khác nhau hoặc kết hợp giữa nhiều loại.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Cách Giải Một Số Mật Thư

Một số ví dụ về các dạng mật thư thường gặp:

1/-Đếm cột dọcCHÌA KHÓA: THANH MAUBản tin: EDO-NUA-ADR-OXR-NVL-CAW-VMTJ-IIIHướng dẫn giải :xếp 8 nhóm mẫu tự thành 8 cột dọc rồi đánh dấu thứ tựĐÁNH số thứ tự cho chìa khóa : số 1 cho chữ A thứ nhất.số 2 cho mẫu tự A thứ 2.VÌ không có B nên H mang số 3 v..v..đánh số cho các mẫu tự dựa theo bảng chữ cái ABCD…T H A N H M A U7 3 1 6 4 5 2 8cuối cùng ghép các cột vào chìa khóa rồi đọc theo hàng ngang.Dịch : Và con tim đã vui trở lại

5/- Xuống thang máy:Bản tin được viết theo các đường thẳng song song nằm ngang nhưng đượcđọc theo các đương thẳng song song vuông gócMẬT THƯ : NGUWOWIQTR -OOTJNUWOWO HAIZTHUWCN – NGNHAUCOSG -NGQFXFUWPMGIẢI :xếp 5 nhóm mẫu tự thành 5 tầng rồi đọc theo đường vuông gócN G U W O W I Q T RO O T J N U W O W OH A I Z T H U W C NN G N H A U C O S GN G Q F X F U W P MDỊCH : NGƯỜI TRONG MỘT NƯỚC PHẢI THƯƠNG NHAU CÙNG

6/ Mật thư thuộc hệ thống thay thế:

+ Loại mật thư thay thế sử dụng tín hiệu morse này ngoài chữ cái và số ta có thể sủ dụng những ký hiệu có tính đối lập như : – Trăng tròn, trăng khuyết ( )– Nốt nhạc có trường độ khác nhau hay cao độ khác nhau– Núi cao, núi thấp

* Ngoài khoá trên ta có thể biến hoá để mật thư thêm phong phú và để người chơi hứng thú hơn .Ví dụ: “Một phần ít ỏi quá đi thôi ” (X =1 )“Bê con 4 cẳng 1 què” (B =3)“Dê mà đi 2 chân” (D =2)“Em lên năm” (M =5)“Em là tám sắc” (M =8 )“Bay hỏi ai là anh cả” (A =7)“Nguyên tử lượng của oxi” (O =2)“Dù ai nói ngã nói nghiêngLòng ta vẫn vững như kiềng ba chân” (X =3)“Trung thu trăng sáng như gươngBác Hồ ngắm cảnh nhớ thương đêm rằm” (O =15)

* Loại mật thư này người ra mật thư còn có thể biến thể ra nhiều loại khoá khác nhau hoặc kết hợp giữa nhiều loại.

Lưu ý: Chấm dứt một bản văn người ta viết chữ AR cuối cùng.

Mật thư 06:

Khóa: D – A = C

R – M = E

Bản tin: Z – M, K – J, O – N, Y – E, T – J ; W -C, J – B, Z – E, Y – B ; AR

Hướng dẫn: Thay A =1 ta sẽ có con số tương ứng của mỗi chữ cái, sau đó lấy con số ứng với chữ cái phía trước trừ con số ứng với chữ cái phía sau (D=4) – (A=1) = (C = 3)… . Con số kết quả là con số ứng với chữ cái ta đang tìm:

Giải mã: D (4) – A (1) = C (3)

R (18) – M (13) = E (5)

Mật thư 07:

Khóa: A

Bản tin: (A+1)(A+8) – (A+19)(A+17)(A+8)(A+18) – (A+3)(A+20)(A+13)(A+6)(A+23) – AR

Hướng dẫn: Xem xét khoá và bản tin ta nghĩ ngay A chính là gốc. Ứng với từng con số tìm được thay vào dãy ký tự sau ta sẽ có 1 bản tin có ý nghĩa.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Ví dụ: (A+1) = (1+1) = 2 2 = B

(A+7) = (1+7) = 8 8 = I

Giải Mật Thư Giai Mat Thu Doc

MOÄT SOÁ KHOÙA THAY THEÁ THÖÔØNG DUØNG

D: con deâ, ñeâ, muøi höông, traêng löôõi lieàm…

H: caùi thang, thang moät naác, y loän ngöôïc, Hidro…

I: gioáng tieáng khoâng ngöôøi nhöng laø anh em…

J: thaèng boài, naëng…

K: thaèng giaø

M: em, theá giôùi ñaûo loän, môø…

N: anh, Nitô, Z naèm ngang…

O: oâ, tröùng ngoãng, traùi ñaát, coâ ngöôøi Hueá, traêng, Oxi…

Q: quy, ruøa, ba ba, Cuba, baø ñaàm…

S: Vieät Nam, toå quoác ta, 2 ngöôïc…

T: ngaõ ba, ñieän giaät, teâ…

U: meï ngöôøi Baéc, söøng traâu…

W: theá giôùi, M loän ñaàu…

X: ngaõ tö, doïc ngang xuoâi ngöôïc nhö nhau…

Y: h loän ngöôïc, ngaõ ba…

Z: keû ngoaïi toäc, tha èng uùt, N naèm ngang, cuoái soâng…

16: tuoåi traêng troøn, nguyeân töû löôïng Oxi

10: chöõ thaäp ñoû…

17: tuoåi beû gaãy söøng traâu…

II/ MỘT SỐ QUY ƯỚC SỬ DỤNG DỊCH MẬT MÃ :

Mọi loại mật mã đặt ra đều mang tính quy ước song những quy ước đó mọi người chấp nhận : – Anh : nờ : được đánh N

Có nơi thường dùng chữ mẹ đẻ để quy ước là M bởi vừa nhiều từ mẹ trên thế giới bắt đầu bằng chữ M:

Ngoài ra người ta còn sử dụng các hình tượng để chỉ một số chữ cái.

Mặt trời, mặt trăng tròn, quả bóng, quả trứng ….. chữ O

Tò te tí : Hình tượng chữ K

Tò, tò, tò te tí : Hình tượng số 9.

Thùng thùng thùng : hình tượng chữ O

III/ MỘT SỐ DẠNG MẬT THƯ

A/ DẠNG MẬT THƯ ĐƠN GIẢN :

1/ Quốc ngữ điện tín :

Ví dụ : “Thường thức” sẽ được viết là “THUOWNGF THUWCS”

Đôi khi ta có thể sử dụng một trong 2 cách trên, nhưng tách nhóm chữ ra để cho có vẻ khó hiểu đôi chút :

3/ Đầu và đuôi :Mật thư sẽ có nhiều chữ và câu. Nhưng ta chỉ cần lấy chữ đầu và chữ cuối câu mà thôi . Ví dụ :

5/ Tục ngữ, thành ngữ :Tục ngữ, thành ngữ, ca dao hoặc những câu thơ nổi tiếng cũng là những khối vững chắc, cố định. Ta dễ dàng đoán ra một tiếng nào đó bị mất đi trong một câu tục ngữ, thành ngữ …

Ví dụ : Chìa khóa  : Điền vào chỗ trống

Toi nay hen ban den nha toi choi.

Có 2 cách đọc: 1 Đọc ngược cả văn bản: Ví dụ với câu: Kỹ năng sinh hoạt. Có thể viết là: tạoh hnis gnăn ỹk (jtaoh hnis gnwan xyk) 2. Đọc ngược từng từ: ỹk gnăn hnis tạoh (xyk gnwan hnis jtaoh) III. Đọc lái: “Ngầu lôi tăng kể mẵn cuối khíu chọ”. muốn nói: Ngồi lâu tê cẳng muỗi cắn khó chịu. IV. Đánh vần: đánh vần giống như các em học sinh tiểu học.

V. Bỏ đầu bỏ đuôi: Ta chỉ cần bỏ chữ đầu và chữ cuối câu. Phần còn lại chính là nội dung bản tin.

VIII. Mưa rơi: đi theo mũi tên của khóa. Ở đây, chữ đầu tiên là chữ C, chữ thứ nhì theo hướng đi của khóa là chữ O. IX. Chuồng bò:

(còn gọi là mật thư góc vuông – góc nhọn). Với chữ nằm ở phía bên nào thì ta chấm 1 chấm ở phía bên đó. Riêng ở khung chéo thứ 2, cách thể hiện cũng chưa có sự thống nhất ở nhiều tài liệu khác nhau. Do đó, chúng tôi liên kê ra hết để cho người soạn mật thư tuỳ ý lựa chọn để lập chìa khóa chom mình. Có tất cả 6 cách để thể hiện, ta muốn làm theo kiểu nào thì đặt khóa theo kiểu nấy. Khi thấy một hình vẽ nào đó, ta phải liên tưởng ngay nó là hình gì? Thí dụ như đó là: hình trái CAM. Nếu thấy bên trên ghi là -C và +N, thì ta cứ thực hiện theo yêu cầu của hình. Tức là CAM – C = AM; AM + N = NAM. Vậy chữ dịch được sẽ là chữ NAM. Cứ thế, ta lần lượt tìm ra ý nghĩa của những hình khác còn lại. Sau đó ráp nối lại s ẽ thành một câu có ý nghĩa. Bản mật thư dịch là: NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ.

Bác đã lên rừng xuống biển để tìm độc lập cho dân tộc, cho đất nước.

<< Bình Dương,Bình Dương làng biển yêu thương!

Thật vậy thôn 6 Bình Dương là 1 trong những làng biểnddep. của Huyện chúng ta. Sáng hôm nay chúng ta chứng kiến những đoàn tàu từ phía mặt trời mọc đang lướt sóng tiến vào khu vực đang diễn ra Hội Trại như đón chào sự thành công của Lễ Hội Văn Hóa thể thao miền biển năm 2008.

Ai là kẻ đứng sau vụ án.

2.17.21_12.3.23.22.15_12.13.22_2.26.3.23_22.15_21 .9.3_ 15.17.9.23_2.16.23.22._1.9.3_10.

Nắng chia nửa bãi chiều rồi.

Vườn hoa trinh nữ xếp đôi lá sầu.

MT 1 bach văn là : “TAP KET TAI SAN BAY……………..” Còn khúc sau thì do đệ quen mất bảng đông tây nam bắc nên chưa thể giải. Có huynh nào giúp để đệ bít không Đ T N B………….. sau đó là gì nữa.

MT 2 được giải ra là: ” TIM DUONG DEN TRUONG MAU GIAO THON SAU”

MT 3 đệ giải ra là :” den nga ba duong di duy xuyen”

MT 4:” THEO DA U DI DUONG DEN BIEN DUNG LAI”.

3/CÁC LOAI KHAC

TRẠM 1 OTT 1 : Con đường nào đến trái tim. BV : RHEOD_ATANA_GNHHU_NAUQC_OUDIH_AR TRẠM 2 OTT 2 : Ò í e… ò í e thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm trong vùng phủ sóng của thuê bao khác,xin quý khách vui lòng nhấn phím 5 để được hướng dẫn thêm! Xin cảm ơn. BV : 47,14,77_12,46,77,79,99_77,97,74_44,77_22,77,13_44,33,42_AR TRẠM 3 OTT 3 : Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. BV : ROLMX_KJCG_ZT_KEZG_JEHVK_AR TRẠM 4 OTT 4 : Nước Việt Nam vang danh bốn bể Nước Việt Nam trung dũng kiên cường. BV : ODH_IBPJD_ỴD_HP 10,11,20_20,14,7,20_18,11,20,14_AR TRẠM 5 OTT 5 : 34 năm miền Nam giải phóng,thống nhất đất nước. BV : 14,43,13_34,11_52,13,51_54,24,25,14_23,41,25,14_14,51,42_35,25,24_34,25,14_AR

mật thư trạm 4:

Nội mật thư 1: HANH QUAN THEO DAU CHI DUONG AR

Mã hóa:

AB

CD

EF

GH

IJ

KL

MN

OP

QR

II. CÁC BƯỚC SOẠN MỘT MẬT THƯ:

Bước 1 :Viết nội dung bức thư (bạch văn).

Ta nghĩ ra một nội dung nào đó cần truyền đạt đến người khác. Viết ra đầy đủ (chú ý các dấu thanh và dấu mũ) ngắn gọn và đầy đủ ý, không dài dòng.

Bước 2 : Chọn dạng mật thư. – Chọn dạng mật thư nào đó sao cho phù hợp với trình độ của người nhận mạt thư.

– Căn cứ theo yêu cầu của Mật thư, ta cần lượt chuyển những từ ngữ của nội dung bản tin thành mât mã. Đối chiếu thật cẩn thận để tránh bị sai sót.

Bước 4 : Cho chìa khoá. Chìa khoá phải sáng sủa, rõ ràng, gợi ý cho người dịch dễ dàng tìm được hướng giải. đừng để người giải phải mất thì giờ giải cái chìa khoá của ta đưa ra.

III. CÁC DẠNG MẬT THƯ THÔNG DỤNG:

1. Biến thể từ Morse:

Người ta ký hiệu như sau:

Ngắt chữ = số 0.

Từ các ký hiệu trên chúng ta có thể chuyển thành tính hiệu Morse một cách bình thường.

: Một ngắt hai dài .

Bản tin được dịch là: LÝ TỰ TRỌNG LÀ NGƯỜI ĐOÀN VIÊN ĐẦU TIÊN CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN.

Bản tin được dịch là: KIM ĐỒNG LÀ NGƯỜI ĐỘI VIÊN ĐẦU TIÊN CỦA TỔ CHỨC ĐỘI.

Bản tin được dịch là: VỀ TRẠI LẬP TỨC NẤU CƠM NGAY.

3. Tục ngữ – thành ngữ:

Tôi…đi cấy còn trong nhiều bề

Nghĩa mẹ như…trong nguồn chảy ra

Trông mưa trông nắng trông…trông đêm

Mất lòng trước được lòng…

Có sức người sỏi đá cũng thành…

Bao nhiêu tấc đất tấc…bấy nhiêu.

: Điền vào chỗ trống.

Bản tin được dịch là: NGÀY NAY NƯỚC BẠC NGÀY SAU CƠM VÀNG.

sắp xếp 25 chữ cái La Tinh ( không tính chữ Z ) vào trong 25 ô chia đều các cạnh (mỗi cạnh 5 ô) giải mã, đối c hiếu trục ngang và trục đứng

5. Loại đọc ngược:

6. Loại chữ thay chữ:

Đối chiếu với bảng tra ta dịch nội dung là: XUẤT PHÁT.

Do Re Mi Fa Sol La Si

7 1 2 2′ 3 – 6′ 4′ 7′ 1′ 2 7 7 4′ – 6′ 4′ 1 2 3

: ta hát nhạc Trung Hoa.

Đối chiếu với bảng tra ta dịch nội dung là: Gặp Trưởng Trại.

Mật mã trong mật thư này là những chữ cái sắp khác với trật tự, bình thường khi ta viết là từ trái sang phải, từ trên xuống. Chính vì vậy chìa khóa ( : ) đã gợi ý hướng dẫn, giải mã bằng hình vẽ. Nghĩa là đọc mật thư theo hình gợn sóng theo chiều mũi tên, nội dung bản tin : ĐI CẮM TRẠI. 3/ Hệ thống ẩn dấu: (Condealment)

.+ Bản tin xen lẫn tín hiệu giả: + Không có tín hiệu giả nhưng bị biến dạng: Soi gương để đọc chữ viết ngược. + Viết bằng hóa chất không màu: Chìa khóa là một câu ám chỉ nước hoặc lửa để giải mã. Thí dụ “Hãy tắm rửa sạch sẽ để nhận tin vui” (Nước), hoặc “Quây quần bên ánh lửa hồng” (Lửa). KHÓA :vào kim tự tháp không mang theo tiền lẻ Bản tin : ……………………………………..A ………………………………S.M.I ……………………………T.Ậ.P.T.H …………………………Ế.T.N.H.À.Ư.Ơ ………………………Ô.V.U.I..Đ.Ế.N.T.A ……………………Ú.T.T.R.E.Ê.M.N.Ở..L.à ? …………………B.Á.O.C.H.Â.N.Y.C.Ổ.K.I.M Mật thư số 1 OTT: “Con gà trống nó đứng ngóng cổ dài Tò tí te nó thổi kèn rất hay Ông mặt trời tỉnh giấc vươn vai…” NW: N2,TB2,N1,N4,N2-ĐN3,ĐN1,TN2,TN3,ĐB2-T2,Đ2,T3,TN3-HEAJDAFJDWJDJDKSOGABIHKSEBYWNIKSJ-AR Mật thư số 2 OTT: “Em ơi có bao nhiêu Sáu mươi năm cuộc đời Hai ba năm đầu Sung sướng không bao lâu…” NW: 3,18,8,3,10-2,1,18,8-13,18-4,18,12-2,1,18-8,3,16,17,10,1-23,16,18,8-,22,3,21,7. 12,19,17-10,19,12-5,7,1,10-5,19,15,11,12-4,19,1,2-12,26,19,11,17-5,7,15,24-4,13,7,6-AR Mật Thư Số 3 OTT: Trên đường quốc lộ… Từ 9 giờ 25 phút 16 giây đến 24 giờ 23 phút 4 giây ngày 20 tháng 12, có 3 chiếc xe chở 18 phụ nữ và 20 trẻ em, trên xe còn có 5 người lạ mặt. Đuổ i theo họ là 3 xe cảnh sát. Tất cả cùng tiến đến tọa độ12-18-20-0-21-7-6-2-0. Khoá: Anh em ta cùng nhau ca hát đến khi mẹ về! Nội dung: HN- UU-UK;UM-UU-HH;UU-NH-HK;MM-UN-UK;HN-UU-UK;UM-UU-HH; HU-UN-UU;KN-KN-HM-HM-KH;KN-HM-HM;MM-UN-HK-UH;HU-MH-UU-UU-NK-HU ;HH-MN-UN-NU-UK;NN-HM-HM-MH;HM. AR Khoá: Ai là kẽ đứng sau vụ án Sau đêm trăng rằm đã tìm ra hung thủ ! XQOH-BQV- CEEJZ-FXQQJZ-JKKH 1,23,23,22,15,1-6,3,5,22,15,1-12,12,9,22,15,1-4,23,5,17,1-2,17,22,16-2,16,9,9,22,14-10,17-2,26,17,1-12,3,22,15,6 -AR Khoá: Bảy đoá sen vàng nâng gót ngọc Muôn vạn thế giới đón Như Lai .

15.8.6.5- 26.22.22.21.14.26- 3.22.4.16.26- 2.17.22.16- 2.16.9.9.22.14- 24.16.9.9.2.18- 12.12.9.22.26 . AR. Khoá: HƠN MỘT LOÀI HOA ĐÃ RỤNG CÀNH TRONG VƯỜN SẮC ĐỎ RỦA MÀU XANH NHỮNG LUỒNG RUN RẨY RUNG RINH LÁ ĐÔI NHÁNH KHÔ GẦY XƯƠNG MỎNG MANH

12.17.10.24.15-22.4.6.23.16.15-12.10.12.2-11.10.23.19-12.12.13.13.22.1-4.23.5.17.1-2.26.9.22.15-5.13.10-22.9.7.14 AR. Khoá: CỦA YẾN ANH NÀY ĐÂY KHÚC TÌNH SI 9.7.19.24-21.3.20-9.7.9.25-8.7.20.16 AR. Khoá MƠ KHÁCH ĐƯỜNG XA, KHÁCH ĐƯỜNG XA ÁO EM TRẮNG QUÁ NHÌN KHÔNG RA Ở ĐÂY SƯƠNG KHÓI MỜ NHÂN ẢNH AI BIẾT TÌNH AI CÓ ĐẬM ĐÀ.

YDQ- CON-OSEP-UIK-JSVB-LZO-QUDFM-GXKJA-ZHPIL-AVDPZ.AR

B/ DẠNG MẬT THƯ BIẾN THỂ TƯ MORSE:

Bạch văn :

Ví dụ :Bạch văn :

C/ DẠNG THAY THẾ

2. Số thay chữ 2 :

3. Số thay chữ 3 : mau tu Viet Nam

a ă â b c d đ e ê g h i k l m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Bạch văn :10 1 – 5 25 16 10 – 15 18 24 – 15 8 – 5 11 19 23 – 11 17 12 – 7 1 23 – 16 11 1 25. AR.

MỘT SỐ CÁCH GIẢI KHÓA SỐ THAY CHỮ .

Bạchvăn : 19.21.3.15.12.6.8.7.20.16.6.10.10.11.11.20.25.6.25.7.7.20.6.17.14.7.7.1.25.6.2.1.21.3.20.12.6.20.14.7.20.4.6.13.7.3.22.16.6.20.13.1.21.3.15.12.6.19.7.20.13.6.20.21.3.6.10.10,21.24.6.18.7.7.5.25.6.10.10,15.7.16.6.9.14.15.24.6.17.14.21.6.8.7.25.AR.

5. Chữ thay chữ 1

Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc.

7. Chữ thay chữ 3 ( Nhiều cụm từ)

Cùng nhau ta – nhà tiến quyết – thề ta ghi – niên đi lên – yêu chuộng lao – nhà tiến quyết – Bác Hồ lời – tập ngày một – yêu nhân dân – sâu mãi mãi – cố gắng xứng – cố gắng xứng – nhà tiến quyết – suốt đời cùng – danh thiếu niên – cố gắng xứng – cố gắng xứng – nhà tiến quyết . AR

GVRRAF – YRRA – GBNAS – GUNJATF – NJGF – IRRS – GN .

MỘT SỐ CÁCH GIẢI KHÓA CHỮ THAY CHỮ

Với mã khóa của dạng Mật thư “Chữ thay chữ” thì rất đa dạng

Kéo thang một nấc xê ra ngoài : H = C

D/ DẠNG TƯỢNG HÌNH :

Chuồng bò : Đây là dạng Mật thư quen thuộc. Mật thư này là Mật thư góc vuông nhọn.

AB CD EF ST

MN OP QR UV

E/ DẠNG ĐỌC THEO KHÓA :

Ví dụ :

Ở đây, chữ ở tâm lá chữ C, chữ thứ nhì theo hướng đi lên của khóa là chữ A. Theo đó ta sẽ dịch được hết bản tin.

2. Xoắn ốc :

Ví dụ :

 : =

Một Vài Cách Giải Mật Thư Dạng Thường Gặp

HỆ THỐNG THAY THẾVăn bản được mã hóa bằng cách thay thế bởi những chữ, số, kí hiệu riêng (bao gồm cả âm thanh, hình ảnh…) theo một hệ thống.I. Thay thế bằng Morse 1. Chẵn lẻ:Số lẻ = tich (o), Số chẵn = te (-)(Chìa khóa = chẵn lẻ) 2. Âm nhạc:Tùy vào chìa khóa, ta có thể biết được rằng nốt nhạc nào được ký hiệu là tich (o) và nốt nhạc nào được ký hiệu là te (-)(có thể dựa theo nốt nhạc, cao độ, nốt đen – nốt trắng, nốt đơn – nốt móc,…) 3. Núi đồi:Người ta ký hiệu như sau:Tich = đồi (^), Te = núi (/)Theo đó ta cứ chuyển thành tín hiệu Morse và dịch bình thường.

III. Số thay chữĐây là dạng mật thư rất đơn giản. Ta chỉ cần viết ra 26 chữ cái, rồi sau đó, viết ngay dưới vị trí A là số 1, B là số 2… và Z là số 26. Sau đó dịch bình thường bằng cách: Cứ thấy số nào thì điền chữ tương ứng vào bên dưới.

Ví dụ: OTT A = 1BMM: 14, 7, 21, 24 – 7, 9, 15, 23, 9, 19 (AR)Sẽ được dịch là: “NGUX GIOWIS”Bạch Văn: “Ngũ Giới”Như vậy, người đố mật thư có thể thay đổi khóa. Thay vì A = 1, thì ta có thể cho A = 2, 3,… hay một số bất kỳ nào khác, hoặc ta không dùng A mà có thể dùng một chữ nào đó và bằng một số nào đó, ví dụ:Khóa: Anh và em đều vào lớp một F A = M = 1Em lên năm F M = 5Bay hỏi ai là anh cả F 7 = ATình yêu không phai F 0 = 5(five)Giải phương trình tìm nghiệm F x = …)Trong trò chơi lớn có biến thể chút ít, như thay vì chạy số từ 1″ 26 thì có thể chạy số lớn hơn, hoặc chạy số dài hơn…