Top #10 Cách Bấm Máy Tính Hóa Học 10 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 8/2022 # Top Trend | Maiphuongus.net

Cách Bấm Máy Tính Giải Nhanh Trắc Nghiệm Hóa Học (Dành Cho Học Sinh 10, 11, 12)

--- Bài mới hơn ---

 • Tự Học Cắt May Cơ Bản
 • Hướng Dẫn Công Thức Học Cắt May Cơ Bản
 • Tài Liệu Hướng Dẫn Trọn Bộ Tự Học Vận Hành Máy Cnc
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Cnc
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Cnc Gỗ Chi Tiết Từ A Đến Z Cho Người Mới
 • Last printed 27/1/2016. 9:36:08 AM Created by Ruanyu Jian Casio fx-570ES CÁCH BẤM MÁY TÍNH GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC (Dành cho học sinh 10, 11, 12) Trong các bài tập trắc nghiệm hóa học có tính toán kỉ năng bấm máy tính cũng góp phần vào việc giải nhanh trắc nghiệm, trong việc bấm máy tính cũng thể hiện được "phương pháp giải " và " khả năng tư duy trừu tượng " của học sinh khi làm bài, nếu có dịp quan sát học sinh làm bài chúng ta không khỏi ngạc nhiên có những học sinh bấm máy tính nhanh như chớp và có những học sinh bấm máy tính chậm như rùa và dùng quá nhiều kết quả trung gian khó nhớ. Có thể khi nhìn , giải thích cũng như đề xuất " qui trình bấm máy tính " cũng là 1 cách để nhìn lại kiến thức và kỉ năng giải bài tập trắc nghiệm của chính mình chăng ? Có 1 điều lưu ý làm bài cần trí nhớ+trí tuệ (cái gì cũng bấm và bấm quá chi li thì dễ bị nhầm lẫn, thí dụ cần nhớ 1 số phân tử khối và suy luận dựa trên các phân tử khối đó ; dựa vào suy luận để hình thành qui trình bấm chú ý các phương pháp bảo toàn, phương pháp trung bình, phương pháp tăng giảm, phương pháp quy đổi...) Bài tập 1 : Cho 1,35 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2. Tính khối lượng muối tạo ra trong dung dịch. A. 10,08 gam. B. 6,59 gam. PC. 5,69 gam. D. 5,96 gam. Bấm máy tính : 1.35+(0,01´3+0.04)´62= KQ=5.69 Ý tưởng : khối lượng muối nitrat bằng khối lượng kim loại cộng với khối lượng gốc nitrat mà số mol gốc nitrat bằng (ba lần số mol NO và 1 lần số mol NO2) Bài tập 2 :Cho m gam Na cháy hết trong oxi dư thu được m+2,8 gam sản phẩm rắn A. Hòa tan hết A trong nước dư thu được 0,56 lít O2 (đktc). Giá trị của m là : A. 4,60 gam B. 8,05 gam PC. 5,75 gam D. 5,06 gam Bấm máy tính : (2.8-0,56/22.4´32)/16´2´23= KQ=5.75 Ý tưởng : Na tác dụng với oxi dư có thể vừa tạo ra Na2O và Na2O2, chính Na2O2 (Na2O.O) khi tác dụng với nước sinh ra khí O2. Như vậy khối lượng tăng chính là khối lượng O trong Na2O và Na2O2, nếu trừ O tạo ra O2 của Na2O2 ta tính được số mol O tạo thành Na2O từ đó nhân 2 ra số mol Na và nhân tiếp cho 23 ra khối lượng Na (tức m) Bài tập 3 :Nung 8,4 gam Fe trong không khí, sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hòa tan m gam hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là PA. 11,2 gam. B. 10,2 gam. C. 7,2 gam. D. 6,9 gam. Bấm máy tính : (8.4/56´3-2.24/22.4)/2´16+8.4= KQ=11.2 Ý tưởng : Bảo toàn electron , lấy số mol electron do Fe nhường ra thì O2 và HNO3 nhận vào. Bài tập 4 :Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2và a mol Cu2S vào axit HNO3(vừa đủ), thuđược dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là A. 0,04. B. 0,075. C. 0,12. PD. 0,06 Bấm máy tính : (0.12´3-0,12´2´2)/(2-2´2)= KQ=0.06 Ý tưởng : Bảo toàn điện tích, vì sau phản ứng trong dung dịch có 2 cation Fe3+,Cu2+ và 1 anion là SO42- hiệu số giữa điện tích cation và anion do FeS2 tạo ra bằng hiệu số điện tích giữa cation và anion do Cu2S. Muốn "chắc chắn" có thể dùng "trị tuyệt đối" hoặc lấy "kết quả dương". Bài tập 5 :Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5) A. 3. B. 6. C. 4. D. 5. Bấm máy tính : ((35.5´4´100)/63.96-34.5)/(2´12+3+35.5)= KQ=3 ((35.5´7´100)/63.96-34.5)/(2´12+3+35.5)= KQ=5,66¹6 v.v.... Bài tập 6 :Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư) thoát ra 0,56 lít NO (ở đktc) (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là PA. 2,52 gam. B. 2,22 gam. C. 2,62 gam. D. 2,32 gam. Bấm máy tính : (3+0.56/22.4´3/2´16)´(56´2)/(56´2+16´3)= KQ=2.52 Bài tập 7 :Clo hóa PP (polipropilen) thu được một loại tơ clorin trong đó clo chiếm 22,12% Trung bình một phân tử Clo tác dụng với bao nhiêu mắt xích PP? A. 1 B. 2 PC. 3 D. 4 Bấm máy tính : (35.5´100/22.12-34.5)/42= KQ=2,999.... Bài tập 8 :Khi lưu hóacao su thiên nhiên, ta thu được cao su lưu hóa có chứa 19,04% khối lượng lưu huỳnh. Hỏi có bao nhiêu mắt xích isopn kết hợp với 1 nhóm đisunfua? A. 1 B. 2 C. 3 PD. 4 Bấm máy tính : (32´2´100/19.04-32´2)/68= KQ=4.0019.... Bài tập 9 :Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5) PA. C3H6. B. C3H4. C. C2H4. D. C4H8. Bấm máy tính : 35.5´100/45.223-36.5= KQ=41,9998.... Bài tập 10 :Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là A. 13,32 gam. B. 6,52 gam. C. 8,88 chúng tôi 13,92 gam. Bấm máy tính : 2.16/24´(24+62´2)+(2.16/24´2-0,896/22.4´3)/8´80= KQ=13.92 Bài tập 13 :Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y; cô cạn Y thu được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là A. 8,75 . B. 7,80 .PC. 9,75 . D. 6,50 Bấm máy tính : (9.12-7.62/(56+71)´(56+16))/160´2´(56+35.5´3)= KQ=9.75 Bài tập 14 :Oxi hóa 1,2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO, H2O và CH3OH dư). Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, được 12,96 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng oxi hóa CH3OH là A. 76,6%. PB. 80,0%. C. 70,4%. D. 65,5%. Bấm máy tính : 12.96/108/4´100/(1.2/32)= KQ=80 Bài tập 15 :Nhiệt phân hoàn toàn 40 gam một loại quặng đôlômit có lẫn tạp chất trơ sinh ra 8,96 lít khí CO2 (ở đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của CaCO3.MgCO3 trong loại quặng nêu trên làPA. 92%. B. 40%. C. 84%. D. 50%. Bấm máy tính : 8.96/22.4/2´100/(40/184)= KQ=92 Bài tập 16 :Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là (biết trong mọi dung dịch = 10-14) A. 0,30. B. 0,15.PC. 0,12. D. 0,03. Bấm máy tính : (0.2´10-2+0.1´10-1)/0.1= KQ=0.12 Bài tập 17 :Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, có 4 gam brom đã phản ứng và còn lại 1,12 lít khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khí CO2. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là (biết các thể tích khí đều đo ở đktc) PA. CH4 và C3H6. B. C2H6 và C3H6. C. CH4 và C3H4. D. CH4 và C2H4. Bấm máy tính : 2.8/1.68= KQ=5/3 Có CH4 (4/160)/((1.68-1.12)/22.4)= KQ=1 có anken (A hoặc D) 1.12´1+(1.68-1.12)´3= KQ=2.8 (chọn A) Bài tập 18 :Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là A. 16,68 gam. B. 18,24 gam. C. 18,38 chúng tôi 17,80 gam. Bấm máy tính : 17.24+0.06´40-0.06/3´92= KQ=17.8 Bài tập 19 :Đun nóng một ancol đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y là 1,6428. Công thức phân tử của Y là A. C3H8O. B. chúng tôi C2H6O. D. CH4O. Bấm máy tính : 18´1.6428/0.6428= KQ=46.0024... (C2H5OH) Bài tập 20 :Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là PA. H2NCH2COOCH3. B. CH2=CH-CONH4. C. HCOOH3NCH=CH2. D. H2NCH2CH2COOH. Bấm máy tính : (8.9+0.1´1.5´40-11.7)/(8.9/89)= KQ=32 (CH3OH) Bài tập 21 :Công thức phân tử hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH3. Trong oxit mà R có hóa trị cao nhất thì oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Nguyên tố R là A. S. B. chúng tôi N. D. P. Bấm máy tính : (16´5´100/74.07-16´5)/2= KQ=14.0029.... Bài tập 22 :Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít ancol etylic 460 là (biết hiệu suất của quá trình là 72% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml) PA. 4,5 kg. B. 5,4 kg. C. 6,0 kg. D. 5,0 kg. Bấm máy tính : 5´46/100´0.8/46/2´162´100/72= KQ=4.5 Bài tập 23 :Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89,1 kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20%) A. 81 lít. B. 49 lít.PC. 70 lít. D. 55 lít. Bấm máy tính : 89.1/(162+45´3)´3´63´100/67.5/1.5´100/80= KQ=70 Bài tập 24 :Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0.12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch thu được 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức phân tử của X là A. C2H5COOH. PB. CH3COOH. C. HCOOH. D. C3H7COOH Bấm máy tính : 3.6/((3.6+0.5´0.12´56+0.5´0.12´40-8.28)/18)= KQ=60(CH3COOH) Bài tập 25 :Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hòa tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO) A. 0,6 lít. B. 1,2 lít.PC. 0,8 lít. D. 1,0 lít. Bấm máy tính : (0.15´2+0.15´2)/3´4/1= KQ=0.8 Bài tập 26 : Cho m gam hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư AgNO3trong dung dịch NH3đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là PA. 7,8. B. 7,4. C. 9,2. D. 8,8. Bấm máy tính : (13.75´2´2-18-16)/14= KQ=1.5 (CH3OH và C2H5OH có số mol bằng nhau) 64.8/108/(4+2)´(32+46)= KQ=7.8 Bài tập 27 : Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO31M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe3+/Fe2+đứng trước Ag+/Ag) A. 64,8. B. 54,0. PC. 59,4. D. 32,4. Bấm máy tính : (0.55-2.7/27´3)/(5.6/56)= KQ=2.5 0.55´108= KQ=59.4 Bài tập 28 :Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol và axit benzoic, cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng là A.6,84 gam. B. 4,90 gam. PC. 6,80 gam. D. 8,64 gam Bấm máy tính : 5.48+0.6´0.1´22= KQ=6.8 Bài tập 29 :Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3đun nóng, thu được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3đặc, sinh ra 2,24 lít NO2(sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Công thức của X là PA. C3H7CHO. B. HCHO. C. C2H5CHO. D. C4H9CHO. Bấm máy tính : 3.6/(2.27/22.4/2)= KQ=72 (ans-16)/14= KQ=4 Bài tập 30 :Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3và Fe3O4phản ứng hết với dung dịch HNO3loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 49,09. B. 34,36. C. 35,50. PD. 38,72. Bấm máy tính : (11.36+1.344/22.4´3/2´16)/160´2´(56+62´3)= KQ=38.72. Bài tập 31 :Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 vào nước (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2(ở đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là A. 43,2. PB. 5,4. C. 7,8. D. 10,8. Bấm máy tính : 8.96/22.4/2´27= KQ=5.4 Bài tập 32 :Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là A. 113 và 152. B. 113 và 114. PC. 121 và 152. D. 121 và 114. Bấm máy tính : 27436/(16+14´6+16+45+14´4+45-2´18)= KQ=121.398... 17176/(16+14´5+45-18)= KQ=152 Bài tập 33 : Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2và H2O thu được là A. 18,60 gam. PB. 18,96 gam. C. 20,40 gam. D. 16,80 gam. Bấm máy tính : 0.1´(21.2´2-12´3)/2´18+0.1´3´44= KQ=18.96 Bài tập 34 :Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3và 0,1 mol H2SO4đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên làA. 0,35. B. 0,25. PC. 0,45. D. 0,05. Bấm máy tính : (0.1´2+4´0.1´2-7.8/78)/2= KQ=0.45 Bài tập 35 :Đốt cháy hoàn toàn 1 loại chất béo rắn thu được 250,8 gam CO2 và 99 gam nước. Tính khối lượng glixerol thu được khi thủy phân hoàn toàn lượng chất béo trên.(C=12; H=1; O=16) A. 4,6 gam B. 11,5 gam PC. 9,2 gam D. 23 gam Bấm máy tính : (250.8/44-99/18)/2´92= KQ=9.2 Bài tập 36 :Hòa tan vừa hết 38 gam hỗn hợp X gồm 3 oxit của sắt cần 264 gam dung dịch HCl 18,25%. Nếu cho 38 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch Y và khí NO(sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn dung dịch Y thu được bao nhiêu gam muối khan? A. 78,60 gam PB. 118,58 gam C. 128,28 gam D. 77,44 gam Bấm máy tính : (38-264´18.25/100/36.5/2´16)/56´(56+62´3)= KQ=118.58 Bài tập 37 :Một hỗn hợp gồm saccarozơ và mantozơ phàn ứng với AgNO3 / dung dịch NH3 dư thu được 3,24 gam Ag. Đun nóng lượng hỗn hợp như trên với dung dịch H2SO4 loãng , trung hòa sản phẩm bằng dung dịch NaOH dư lại cho tác dụng với AgNO3 / dung dịch NH3 dư thu được 19,44 gam Ag. Tính khối lượng saccarozơ có trong hỗn hợp? (C=12; H=1; O=16; Ag=108) PA. 10,26 gam B. 20,52 gam C. 12,825 gam D. 25,65 gam Bấm máy tính : (19.44/108/4-3.24/108/2)´342= KQ=10.26 Bài tập 38 :Đun nóng 22,2 gam hỗn hợp hai este đồng phân C3H6O2 với 100 ml dung dịch NaOH a M (dư). Chưng cất dung dịch sau phản ứng được 24 gam chất rắn khan và một hỗn hợp ancol. Đun nóng hỗn hợp ancol với H2SO4 đặc ở 1400C được 8,3 gam hỗn hợp các ete. Giá trị của a là : (C=12; H=1; O=16; Na=23) A.3M B. 2,4M PC. 3,2M D. 1,5M Bấm máy tính : ((8.3+22.2/74/2´18)+24-22.2)/40/0.1= KQ=3.2 Bài tập 39 :Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp C2H2, C4H10, CH3-CH=CH2 thu đượcCO2 và H2O trong đó . Hỗn hợp khí ban đầu làm mất màu tối đa V lít nước brom 0,1M. Giá trị của V là :PA. 1,25 B. 1 C. 1,2 D. 1,5 Bấm máy tính : (0.025/(2.24/22.4)+1)´0.1/0.1= KQ=1.25 Bài tập 40 :Cho 2,236 gam hỗn hợp A dạng bột gôm Fe và Fe3O4hòa tan hoàn toàn trong 100ml dung dịch HNO3 có nồng độ C (mol/l), có 246,4 ml khí NO (dktc) thoát ra. Sau phản ứng còn lại 0,448 gam kim loại. Giá trị của C là: (Fe=56; O=16) A. 0,5M PB. 0,68M C. 0,4M D. 0,72M Bấm máy tính : (2.236-0.448+246.4/22400´3/2´16)/72´2+246.4/22400= ans/0.1= KQ=0.68 Bài tập 41 :Để khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp Y (gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3) thì cần 0,05 mol H2. Mặt khác hòa tan hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp Y trong dung dịch H2SO4 đặc thì thu được thể tích SO2 (đktc) là : PA. 224 ml B. 448 ml C. 336 ml D. 112 ml Bấm máy tính : (3.04-0.05´16)/56´3-0.05´2= ans/2´22.4= KQ=0.224 Bài tập 42 :Cho 11,15 gam hỗn hợp 2 kim loại gồm Al và 1 kim loại kiềm M vào trong nước. Sau phản ứng chỉ thu được dung dịch B và và 9,52 lít khí (ở đktc). Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch B để thu được một lượng kết tủa lớn nhất. Lọc và cân kết tủa được 15,6 gam. Kim loại kiềm đó là : (Al=27; O=16; H=1; Li =7; Na=23; K=39; Rb=85) A. Li PB. Na C. K D. Rb Bấm máy tính : (11.15-15.6/78´27)/((9.52-15.6/78´3/2´22.4)/22.4´2)= KQ=23 Bài tập 43 :Cho 10,8 gam kim loại M (hóa trị không đổi) tác dụng với 0,15 mol O2. Hòa tan chất rắn sau phản ứng bằng dung dịch HCl dư thấy bay ra 3,36 lít H2 (đktc). Kim loại M là : A. Ca(M=40) B. Al(M=27) PC. Mg(M=24) D. Ba(M=137) Bấm máy tính : 10.8/((0.15´4+3.36/22.4´2)/2)= KQ=24 Bài tập 44 :Cho 12,55 gam muối CH3CH(NH3Cl)COOH tác dụng với 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là : A. 15,65 B. 26,05 PC. 34,60 D. 36,40 Bấm máy tính : 12.55/(15+13+17+35.5+45) ´2-0.15´1´2= KQ=-0,2(<0) 12.55+0.15´(137+17´2)-18´12.55/(15+13+17+35.5+45)´2= KQ=34.6 Bài tập 45 :Hỗn hợp X gồm ancol metylic và một ancol no, đơn chức A, mạch hở. Cho 2,76 gam X tác dụng với Na dư thu được 0,672 lít H2 (đktc), mặt khác oxi hóa hoàn toàn 2,76 gam X bằng CuO (to) thu được hỗn hợp anđehit. Cho toàn bộ lượng anđehit này tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 19,44 gam chất kết tủa. Công thức cấu tạo của A là A. C2H5OH. PB. CH3CH2CH2OH. C. CH3CH(CH3)OH. D. CH3CH2CH2CH2OH Bấm máy tính : (2.76-19.44/108/4´32)/( 0.672/22.4´2-19.44/108/4)= KQ=88 MOD 5 1 2 = 4 = 19.44/108 = 1 = 1 = 0.672/22.4´2 = KQ=(X=0.03;Y=0.03) (2.76-0.03*32)/0.03= KQ=60 Bài tập 46 : Chất dẻo PVC được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ sau (hs : hiệu suất) Tính thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần điều chế được 8.5kg PVC(biết khí thiên nhiên chứa 95% về thể tích)? PA.50m3 B. 45m3 C. 40m3 D. 22.4m3 Bấm máy tính : 8.5/(12´2+3+35.5)´44.8/0.15/0.95/0.9/0.95= KQ=50.00759.... Bài tập 47 :Thêm nước vào 10,0 ml axit axetic băng (axit 100%; D= 1,05 g/cm3) đến thể tích 1,75 lít ở 250C, rồi dùng máy đo thì thấy pH = 2,9. Độ điện li a, và hằng số cân bằng Ka của axit axetic là A. 1,24% và 1,5.10-4. B. 1,26% và 1,5.10-4. PC. 1,26% và 1,6.10-5. D. 1,24% và 1,6.10-5 Bấm máy tính : (10-2.9)2/(10*1.05/60/1.75)= KQ=1.58... ´10-5 1.6´10-5/(10´1.05/60/1.75)= KQ=0.0126..... Bài tập 48 :Cho 83,52 gam FexOy tác dụng vừa đủ với dd HCl thu được dung dịch A. Thêm dung dịch NaOH dư vào A thu được kết tủa B. Nung B trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 86,4 gam chất rắn. Xác định FexOy? PA. Fe3O4 B. FeO C. Fe2O3 D. A và B đều đúng Bấm máy tính : (86.4/160´2)/((83.52-86.4/160´112)/16)= KQ=3/4 Bài tập 49 :Trong công nghiệp, phân lân supephotphat kép được sản xuất theo sơ đồ sau: Ca3(PO4)2 H3PO4 Ca(H2PO4)2 Khối lượng dung dịch H2SO4 70% đã dùng để điều chế được 468 kg Ca(H2PO4)2 theo sơ đồ biến hoá trên là bao nhiêu? Biết hiệu suất của cả quá trình là 80%. (cho H = 1, O = 16, S = 32, P =31, Ca = 40) A. 392 kg. B. 520 kg. C. 600 kg. PD. 700 kg. Bấm máy tính : 468/(40+97´2)´2´98/0.7/0.8= KQ=700 Bài tập 50 :Cho 28,12 gam hỗn hợp FeO,Fe3O4, Fe2O3, FeSO3, FeCO3 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn được dung dịch X và 2,24 lít hỗn hợp khí Y (đktc) có tỉ khối so với H2 là 27. Cô cạn X thu được 22,75 gam FeCl3 và m gam FeCl2. Giá trị của m là : A. 21,59 gam B. 23,50 gam PC. 20,32 gam D. 25,40 gam Bấm máy tính : (28.12-2.24/22.4´27´2-22.75/(56+35.5´3)/2´160)/72´(56+35.5´2)= KQ=20.32 Bài tập 51 :Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) A. C3H5OH và C4H7OH. P B. C2H5OH và C3H7OH. C. C3H7OH và C4H9OH. D. CH3OH và C2H5OH Bấm máy tính : 15.6/(15.6+9.2-24.5)= KQ=52 Bài tập 52 :Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m là (cho H = 1, C = 12, O = 16) A. 10,12. PB. 6,48. C. 8,10. D. 16,20. Bấm máy tính : 5.3/(46+60)= KQ=0.05 5.75/46= KQ=0.125 (5.3+0.1´28)´0.8= KQ=6.48 Bài tập 53 :Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp Z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi của Z đối với H2bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23) A. 16,5 gam. PB. 14,3 gam. C. 8,9 gam. D. 15,7 gam. Bấm máy tính : 4.48/22.4´(77+40)-4.48/22.4´(13.75´2+18)= KQ=14.3 Bài tập 54 :Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO40,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là (cho H = 1, O = 16, Mg = 24, S = 32, Fe = 56, Zn = 65) PA. 6,81 gam. B. 4,81 gam. C. 3,81 gam. D. 5,81 gam Bấm máy tính : 2.81+0.5´0.1´(98-18)= KQ=6.81 Bài tập 55 :Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H2SO4đặc, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với hiđro bằng 19. Công thức phân tử của X là (cho H = 1, C = 12, O = 16) A. C3H8. B. C3H6. PC. C4H8. D. C3H4. Bấm máy tính : (3*44+(10-5)*32)/(10-5+3)/2= KQ=18.25 (3*44+(10-4.5)*32)/(10-4.5-3)/2= KQ=18.11... (4*44+(10-6)*32)/(10-6-+4)/2= KQ=19 ....... Bài tập 56 :Hỗn hợp X gồm 1 số amino axit no (chỉ có nhóm chức -COOH và -NH2 , không có nhóm chức khác) có tỉ lệ khối lượng mO:mN=48:19. Để tác dụng vừa đủ với 39,9 gam hỗn hợp X cần 380 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác đốt cháy 39,9 gam hỗn hợp X cần 41,776 lít O2 (đktc) thu được m gam CO2. m có giá trị là : PA. 66 gam B. 59,84 gam C. 61,60 gam D. 63,36 gam Bấm máy tính : MOD 5 1 12 = 2 = 39.9-0.38´1(14+14´48/19) = 44 = 18 = 39.9+41.776/22.4´32-0.38´1´14 = KQ=(X=1.5;Y=1.57) 1.5´44=KQ=66 Nếu có sai sót gì, mong quý vị đóng góp để bài soạn được tốt hơn nữa Mọi chi tiết xin liên hệ: GS.TS.NGND. Ruanyu Jian. Emai: johnnn509@gmail.com SDT đường dây nóng: 01657965431 Chân thành cảm ơn!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 10 Phần Mềm Gõ 10 Ngón, Luyện Tập Đánh Máy 10 Ngon Tay Tốt Nhất 20
 • Hướng Dẫn Đặt Vé Máy Bay Du Học Nhật Bản
 • Hướng Dẫn Từ A Tới Z Cách Làm Thủ Tục Check In
 • Cách Mua Vé Máy Bay Du Học Nhật Bản Giá Rẻ
 • Cách Đi Máy Bay V1.0
 • Cách Bấm Máy Tính Số Phức Trên Casio 580 Vnx

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Học Cách Giải Phương Trình Bậc 2 Hiệu Quả
 • Cách Chữa Dị Ứng Tôm
 • Khi Bị Dị Ứng Hải Sản Cần Biết Điều Này
 • Nguyên Nhân, Triệu Chứng, Cách Xử Lý Khi Bị Dị Ứng Hải Sản
 • Bí Quyết Hay Trị Ngay Dị Ứng Hải Sản
 • I. MÔI TRƯỜNG SỐ PHỨC VÀ TÍNH NĂNG VỀ SỐ PHỨC TRÊN MÁY CASIO 580VNX

  1. CÁCH BẤM MÁY TÍNH SỐ PHỨC CÁC PHÍM BẤM CƠ BẢN

  Thiết lập môi trường tính toán số phức với lệnh MODE 2. Làm gì thì làm nhưng muốn làm việc với số phức thì ta phải thiết lập môi trường số phức đã. Khi bấm MODE 2 xong các bạn sẽ thấy góc bên trên màn hình có chữ i. Có nghĩa là môi trường số phức đã được thiết lập.

  2. CÁCH BẤM MÁY TÍNH SỐ PHỨC CÁC TÍNH NĂNG TRONG PHÍM OPTN

  II. CÁCH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH SỐ PHỨC BẰNG MÁY TÍNH

  Trong môi trường số phức chúng ta không sử dụng được chức năng Shift+Solve để tìm nghiệm gần đúng. Vì vậy chúng ta sử dụng chức năng CALC. Trước hết để tiện việc tính toán ta chia thành các trường hợp sau để giải quyết: Phương trình bậc nhất; Phương trình bậc 2, bậc 3, bậc 4 với hệ số thực; Phương trình có chứa ít nhất 2 đại lượng trong 3 đại lượng z, liên hợp của z, mô đun của z.

  1. CÁCH BẤM MÁY TÍNH SỐ PHỨC GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT

  Đối với phương trình bậc nhất đối với số phức z (hoặc đối với số phức liên hợp của z) ta rút z (hoặc đối với số phức liên hợp của z) ra sau đó bấm máy để thực hiện phép tính.

  Ví dụ minh họa:

  Tìm số phức z thỏa mãn: (2+3i)z-3+2i=4i-5.

  Lời giải:

  2. CÁCH BẤM MÁY TÍΝH SỐ PHỨC GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CÓ CẢ Z VÀ SỐ PHỨC LIÊN HỢP CỦA Z

  Trước tiên chúng ta cần nắm được cái nguyên tắc của cách bấm dạng toán này đã. chúng tôi cũng đã tham khảo rất rất nhiều bài viết cũng như Video về vấn đề này. Nhưng chưa thấy ai giải thích. Mà chỉ có hướng dẫn bấm choách choách choách. Rất nguy hiểm khi bấm máy tính mà chúng ta không hiểu bản chất của bài toán.

  Ví dụ minh họa:

  Tìm số phức z thỏa mãn phương trình sau:

  Giả sử z=a+bi (a,b∈R) thì qua vài bước biến đổi ta được:

  * BẤM MÁY TÍNH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH SỐ PHỨC

  Cụ thể chúng ta có thể bấm máy giải phương trình trên như sau:

  Trong môi trường số phức (MODE 2) bấm: (1+i)x+(2-3i)conjg(x)-3+4i. Tiếp theo bấm CALC 1000+0.01i và bấm =.

  2996,96=3.1000-4.0,01-3 và -1996,01=-2.1000-0,01+4.

  Vào chức năng MODE 9 để giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn ta thu được kết quả.

  3. CÁCH BẤM MÁY TÍΝH SỐ PHỨC GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2, BẬC 3, BẬC 4 VỚI HỆ SỐ THỰC

  Đối với phương trình bậc 2, bậc 3, bậc 4 với hệ số thực chúng ta không giải trong môi trường số phức MODE 2. Mà ta giải bằng chức năng MODE 9 2 (bậc của phương trình).

  Kết quả thu được sẽ bao gồm cả các nghiệm thực và các nghiệm phức (nếu có) của phương trình.

  Từ đó ta thu được 2 nghiệm phức của phương trình đã cho.

  4. CÁCH BẤM MÁY TÍΝH SỐ PHỨC GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2 VỚI HỆ SỐ PHỨC

  Lưu ý đây là 1 nội dung được giảm tải nên các bạn có thể bỏ qua nếu thấy không cần thiết.

  4.1. CÁCH BẤM CĂN BẬC 2 CỦA MỘT SỐ PHỨC

  Mỗi số phức z đều có 2 căn bậc 2 là w và -w. Trong đó w thỏa mãn w²=z.

  Có 2 cách để chúng ta bấm căn bậc 2 của 1 số phức. Ví dụ chúng ta cần bấm căn bậc 2 của số phức 3+4i.

  Cách 1: Trong môi trường số phức (MODE 2) ta bấm như hình dưới. Giải thích: Phần bên trái là căn mô đun của 3+4i, phần bên phải là 1 nửa Argument của 3+4i.

  Cách 2: Trong môi trường Calculate (MODE 1) ta bấm như hình dưới.

  Giải thích: Bước đầu (Hình thứ nhất) ta chuyển điểm (3;4) về tọa độ cực. Bước tiếp theo (Hình thứ 2) ta tính 1 căn bậc 2 của số phức 3+4i. Vậy số phức 3+4i có 2 căn bậc 2 là 2+i và -2-i.

  4.2. CÁCH BẤM GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2 VỚI HỆ SỐ PHỨC

  Giải phương trình sau z²-(4-3i)z+1-7i=0.

  Cách bấm máy tính bỏ túi:

  Trước tiên vào môi trường số phức MODE 2 bấm Delta như hình

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn Máy Tính Casio Fx 500Ms, Fx 570Ms
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Hướng Dẫn Học Sinh Khá Giỏi Lớp 9 Giải Nhanh Một Số Bài Toán Bằng Biệt Thức Delta
 • Phương Trình Trùng Phương Lớp 9: Lý Thuyết, Cách Giải, Các Dạng Bài Tập
 • Hướng Dẫn Giải Toán Lớp 4
 • Download Tải Game Đế Chế Aoe 1 Việt Hoá
 • Học Cách Đánh Máy Tính Bằng 10 Ngón Chuyên Nghiệp

  --- Bài mới hơn ---

 • Tự Học Sửa Máy Tính Cơ Bản Các Lỗi Đơn Giản Tại Nhà
 • Khóa Học Sửa Máy Tính Chuyên Nghiệp
 • Download Giáo Trình Tự Học Về Mạng Máy Tính Cơ Bản
 • Học Cách Đánh Máy Tính Bằng 10 Ngón Tay Chuẩn Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Gõ Bàn Phím Có Dấu Nhanh, Đơn Giản
 • Để có thể đánh máy tính bằng 10 ngón tay, bạn cần ngồi đúng tư thế, hiểu rõ nhiệm vụ của từng ngón tay và quan trọng hơn nữa là kiên trì luyện tập cho thành thạo.

  1. Ngồi đúng tư thế khi đánh máy

  Luôn luôn ngồi ngay ngắn, giữ cho lưng bạn thẳng, khuỷu tay bẻ cong ở góc bên phải, đầu hơi nghiêng về phía trước một chút.

  Mắt cách màn hình máy tính một khoảng từ 45 đến 70 cm.

  Cổ tay chạm vào mép máy tính ở phía trước bàn phím.

  Cố gắng không nhìn xuống bàn phím mà dùng các đầu ngón tay để cảm nhận và tưởng tượng ra vị trí các phím đó.

  2. Vị trí đặt các ngón tay khi đánh máy tính 10 ngón

  Nếu chú ý, bạn sẽ thấy trên mọi bàn phím máy tính, các phím F và J đều có điểm gờ nhô ra giúp bạn đặt tay đúng vị trí khi đánh máy.

  Cách đặt tay khi trên bàn phím

  – Ngón trỏ: Luôn đặt ở phím F, ngoài ra nó còn chịu trách nhiệm thêm các phím G, T, R, B, V.

  – Ngón giữa: Đặt cố định ở phím D, ngoài ra còn di chuyển lên phím E hoặc xuống phím C.

  – Ngón áp út: Đặt cố định ở phím S, đảm nhiệm cả phím W và phím X.

  – Ngón út: Đảm nhiệm nhóm các phím A, Z, Q và Shift.

  – Ngón cái: Đặt tại phím Space.

  – Ngón trỏ: Luôn đặt ở phím J, ngoài ra nó còn phụ trách thêm các phím lân cận như H, U, Y, N, M.

  – Ngón giữa: Luôn để ở phím K, và di chuyển lên phím I và dấu “,”.

  – Ngón áp út: Đặt ở phím L, phụ trách thêm phím O

  – Ngón út: Phụ trách các phím P, “;”, Back, Enter và Shift.

  – Ngón cái: Đặt tại phím Space.

  Để có thể đánh máy tính bằng 10 ngón tay nhanh thì bạn cần phải thuộc lòng vị trí của các ngón tay cũng như vị trí của các phím trên bàn phím.

  3. Cách di chuyển ngón tay khi đánh máy 10 ngón

  Cách di chuyển trên bàn phím

  Lưu ý là chỉ nhấn các phím tương ứng mà ngón tay đó phụ trách, không nhấn các phím khác vì nó sẽ tạo thành thói quen không tốt.

  Sau khi gõ xong một phím thì luôn luôn đưa các ngón tay về vị trí ban đầu là ASDF-JKL;.

  Xin nhắc lại một lần nữa là khi đánh máy, bạn không nên nhìn xuống bàn phím mà hãy tưởng tượng vị trí các phím trong đầu.

  4. Chọn kiểu gõ Telex để đánh máy nhanh hơn

  Khi học cách đánh máy tính bằng 10 ngón tay, bạn hãy chọn kiểu gõ Telex vì đây là kiểu gõ dễ nhất, bạn không phải di chuyển tay lên hàng đầu của bàn phím để gõ dấu, do đó tốc độ gõ đạt được là nhanh nhất.

  Khi mới luyện tập, bạn nên sử dụng các chương trình tập đánh máy để nâng cao khả năng đánh máy của mình.

  Một số chương trình giúp học đánh máy 10 ngón được đánh giá cao như:

  --- Bài cũ hơn ---

 • 3 Cách Sử Dụng Nhiều Bàn Phím Và Chuột Trên Máy Tính
 • Cách Sử Dụng Bàn Phím Của Máy Vi Tính
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Bàn Phím Laptop
 • Cách Sử Dụng Bàn Phím Ảo On
 • Remote Phát Sóng Tầm Xa Học Lệnh Rf 315 Vân Gỗ/màu Đen 4 Nút R1Lx
 • Những Cách Tắt Máy Tính Windows 10

  --- Bài mới hơn ---

 • Nên Tắt Máy Tính Như Thế Nào? Shutdown, Sleep Hay Hibernate?
 • Kế Họach Bài Học Tin Học 6 Tiết 8: Làm Quen Với Một Số Thiết Bị Máy Tính
 • Sử Dụng Máy Tính Cơ Bản Và Windows 7
 • 7 Lưu Ý Cho Người Mới Học Về Máy Tính, Nắm Vững Vào Làm Việc Văn Phòng
 • Máy Tính Casio Bảo Hành Từ Lớp 6 Đến Lớp 12, Đúng Chuẩn “trọn Đời Học Sinh”
 • Với các phiên bản Windows trước đây thì việc khởi động và tắt máy là tương đối đơn giản, nhưng kể từ Windows 8 trở đi cho đến Windows 10, dường như Microsoft đang làm phức tạp hoá vấn đề này khi mà người dùng phải mất nhiều thời gian để tìm xem nút Restart và Shut down nằm ở đâu.

  1. Tắt máy tính Windows 10 thông qua Start Menu

  Cách đơn giản nhất để tắt máy tính Windows 10 là thông qua Start Menu.

  Bước 1: Các bạn nhấn vào nút menu ở góc dưới cùng bên trái để truy cập vào menu Start.

  Bước 2: Trên menu Start, hãy nhấn vào biểu tượng Power Options nhỏ ở góc bên phải của tên tài khoản phía trên cùng của menu Start và chọn Restart hay Shut down trong danh sách, tuỳ theo nhu cầu sử dụng.

  2. Sử dụng lệnh Shutdown

  Để tắt máy tính Windows 10 bằng lệnh Shutdown, đầu tiên bạn mở cửa sổ Command Prompt, sau đó nhập shutdown /s vào đó rồi nhấn Enter để tắt máy tính của bạn.

  Hoặc cách khác là bạn nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở cửa sổ lệnh Run, sau đó nhập lệnh shutdown /s rồi nhấn Enter để tắt máy tính của bạn.

  Nếu muốn khởi động lại máy tính của bạn, thực hiện các bước tương tự nhưng thay thế lệnh shutdown /s bằng lệnh shutdown /r.

  3. Sử dụng lệnh Slidetoshutdown để tắt máy tính Windows 10

  Slidetoshutdown là tính năng được ít người dùng Windows biết đến, tuy nhiên bạn có thể sử dụng tính năng này để tắt máy tính Windows 10 của mình.

  Lúc này bạn sẽ nhìn thấy một nửa màn hình khóa Lock Screen. Chỉ cần trượt màn hình xuống dưới để tắt máy tính của bạn.

  4. Sử dụng trợ lý ảo Cortana

  5. Thông qua menu Quick Access

  6. Thông qua hộp thoại Windows Shut Down

  Đây là giải pháp truyền thống lâu đời nhất mà trải qua bao phiên bản Windows nó vẫn được sử dụng phổ biến.

  Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Alt + F4 để mở hộp thoại Shut Down Windows.

  7. Thông qua ứng dụng Settings

  8. Thiết lập tính năng cho nút nguồn

  Nếu bạn muốn sử dụng nút nguồn để tắt máy hoặc chuyển hệ thống sang chế độ ngủ (Sleep) thì cách sau sẽ giúp bạn. Nhập vào khung Search cạnh menu Start từ khoá Power, sau đó chọn tuỳ chọn Power Options từ kết quả tìm kiếm hiển thị.

  Tiếp theo, trong danh sách các tùy chọn ở bên trái ngay dưới mục Power and sleep buttons and lid settings, bạn sẽ thấy tuỳ chọn When I pss the power button có hai cột là On Battery ( nếu bạn sử dụng máy tính để bàn sẽ không thấy tuỳ chọn này) và Plugged In. Bây giờ nhấp chuột vào mục ngay dưới cột On Battery hoặc Plugged In và chọn Shut down, sau đó bấm nút Save Changes để áp dụng thay đổi. Như vậy bất kỳ khi nào bạn bấm nút nguồn thì máy tính của bạn sẽ tự động tắt máy.

  9. Tắt máy nhanh thông qua shortcut

  Nếu bạn không muốn sử dụng giải pháp bấm nút nguồn thì Windows vẫn còn một cách khác để bạn tắt máy khi cần đó là tạo một shortcut tắt máy nhanh trên Desktop.

  % windir% System32 chúng tôi / s / t 0

  Sau đó bấm Next, rồi đặt tên cho shortcut bạn tạo ra, rồi bấm nút Finish để kết thúc

  10. Tắt máy tính Windows 10 trên màn hình khóa Lock Screen

  Ngoài những cách trên bạn có thể tắt máy tính Windows 10 của mình ngay trên màn hình khóa Lock Screen.

  Trên màn hình khóa Lock Screen, bạn nhấn chọn biểu tượng I/O ở góc dưới cùng bên phải màn hình để lựa chọn các tùy chọn tắt máy, khởi động lại máy hoặc tùy chọn Sleep.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Ghép Ảnh Bằng Photoshop, Lồng Cắt Ghép 2 Hay Nhiều Ảnh Photoshop
 • Cách Sử Dụng Photoshop Cc Cho Người Mới Từ A
 • Cách Mở Notepad Trên Máy Tính, Ghi Chú Trên Notepad
 • Hướng Dẫn Cách Mở Loa Máy Tính Bị Khóa Đơn Giản Nhất
 • Cách Mở Máy Tính (Calculator) Trên Windows 7/8.1/10
 • Học Sử Dụng Máy Tính Bài 10

  --- Bài mới hơn ---

 • Kinh Nghiệm Học Tiếng Trung Quốc Dễ Nhớ Nhất Năm 2022 ⇒By Tiếng Trung Chinese
 • Cách Học Tiếng Trung Dễ Nhớ Siêu Nhanh
 • 7 Tuyệt Chiêu Nhớ Từ Tiếng Trung
 • 4 Mẹo Học Từ Vựng Tiếng Trung, Đừng Bỏ Lỡ
 • 14 Cách Ghi Nhớ Từ Vựng Tiếng Trung Siêu Nhanh
 • Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng máy tính để bàn, bạn cần đảm bảo rằng bàn phím, chuột và màn hình đã được thiết lập chính xác. Nếu bạn chưa rõ cách thiết lập các thiết bị ngoại vi cho một hệ thống máy tính để bàn, có thể tham khảo bài học số 9!

  Bật máy tính

  Tất nhiên rồi, bước đầu tiên sẽ phải là khởi động máy tính. Để làm điều này, bạn phải xác định được vị trí của nút nguồn. Vị trí nút nguồn trên các máy tính khác nhau cũng sẽ không giống nhau (đặc biệt là đối với máy tính xách tay), nhưng đối với máy tính để bàn, nút nguồn thường nằm ở mặt trước của cây CPU. Sau khi đã xác định được vị trí của nút nguồn, bạn nhấn nút để bật máy tính. Biểu tượng nút nguồn của các thiết bị điện tử trên toàn thế giới được thống nhất như sau:

  Sau khi bấm nút nguồn, máy tính sẽ mất một chút thời gian để khởi động. Thời gian khởi động của các máy tính cũng không giống nhau, nhanh hay chậm sẽ tùy thuộc vào cấu hình của máy tính đó, đặc biệt là loại ổ cứng mà máy tính đang sử dụng ( ổ SSD sẽ cho tốc độ khởi động nhanh hơn HDD). Nhìn chung, quá trình khởi động sẽ mất từ 15 giây đến 2 phút.

  Khi máy tính đã khởi động xong, nó có thể đã sẵn sàng để sử dụng được luôn hoặc có thể yêu cầu bạn phải đăng nhập vào hệ thống, thủ tục này đóng vai trò quan trọng nếu bạn muốn thực hiện những tác vụ chuyên sâu yêu cầu quyền của người dùng trong hệ thống. Nếu bạn chưa bao giờ đăng nhập vào máy tính này trước đây, bạn sẽ cần phải tạo một tài khoản Windows mới.

  Bàn phím và chuột

  Bạn sẽ tương tác với máy tính chủ yếu bằng cách sử dụng bàn phím và chuột hoặc bàn di chuột đối với máy tính xách tay. Học cách sử dụng các thiết bị này là một điều cần thiết trong việc học cách sử dụng máy tính nói chung. Thông thường, vị trí đặt bàn phím và chuột thuận tiện nhất sẽ là đặt bàn phím ngay trước mặt trên bàn làm việc, và để chuột sang một bên của bàn phím (trái hoặc phải sẽ tùy thuộc vào việc bạn thuận tay nào).

  Chuột sẽ có nhiệm vụ điều khiển con trỏ trên màn hình. Bất cứ khi nào bạn di chuyển chuột qua lại trên mặt bàn, con trỏ trên màn hình cũng sẽ di chuyển theo cách tương tự. Một con chuột máy tính sẽ thường có ít nhất là hai nút cơ bản, được gọi là chuột trái và chuột phải. Bạn thường sẽ tương tác với máy tính bằng cách di chuyển con trỏ chuột lên một khu vực hoặc biểu tượng trên màn hình máy tính, sau đó nhấp vào một trong các nút trên chuột.

  Trên máy tính xách tay, bạn có thể sử dụng bàn di cảm ứng (nằm bên dưới bàn phím) để thay thế cho chuột.

  Trên máy tính xách tay, bạn có thể sử dụng bàn di chuột để tối ưu hóa diện tích làm việc. Bàn di chuột sẽ nằm bên dưới bàn phím và cũng có chức năng tương tự như chuột, còn về thao tác thì sẽ hơi khác một chút. Bạn chỉ cần di đầu ngón tay của mình trên bàn di chuột và con trỏ trên màn hình cũng sẽ di chuyển đến những vị trí tương ứng. Thông thường bàn di chuột cũng sẽ có hai nút tương tự như trên chuột, nhưng cũng có một số loại hiện đại đã lược bỏ đi các nút bấm. Vì vậy, bạn sẽ làm thao tác nhấn trực tiếp vào bề mặt cảm ứng trên bàn di chuột.

  Bàn phím sẽ cho phép bạn nhập chữ cái, số và ký tự vào máy tính. Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy một dấu sổ dọc thẳng đứng nhấp nháy (được gọi là dấu nháy) thì tức là máy tính đang thông báo cho bạn biết bạn có thể bắt đầu nhập thông tin từ bàn phím.

  Lưu ý rằng dấu nháy bàn phím cũng được coi là một con trỏ, nhưng nó được định dạng khác với con trỏ hình mũi tên của chuột. Ngoài ra, con trỏ bàn phím cũng được gọi là điểm chèn (insertion point).

  Làm quen với các giao diện cơ bản trong máy tính

  Màn hình chính xuất hiện đầu tiên khi máy tính khởi động xong được gọi là màn hình nền. Màn hình này cũng giống như một menu chính hoặc một bảng chứa các nội dung. Từ đây, bạn có thể truy cập vào các chương trình và tính năng cần thiết để sử dụng máy tính của mình.

  Các biểu tượng (icon) hiển thị trên màn hình chính (desktop) được sử dụng để đại diện cho các tệp, ứng dụng và lệnh khác nhau trên máy tính của bạn. Icon là một hình ảnh nhỏ nhằm mục đích cung cấp cho bạn một thông báo nhanh về những gì mà nó đại diện, có thể là một logo của một phần mềm chẳng hạn. Ví dụ, khi bạn nhìn thấy 1 icon có nội dung hình chữ e màu xanh lam, bạn có thể biết được ngay đó là phần mềm Internet Explorer – một ứng dụng trình duyệt web mặc định trên Windows. Nhấp đúp vào một icon trên màn hình sẽ cho phép bạn mở ứng dụng hoặc tệp mà icon đó đại diện.

  Button (nút) sẽ đại diện cho một lệnh, có nhiệm vụ thực thi một chức năng cụ thể trong một ứng dụng. Các lệnh được sử dụng phổ biến nhất trong một chương trình sẽ được đại diện bằng các nút.

  Các menu sẽ được sắp xếp theo bộ sưu tập các lệnh và phím tắt. Bạn có thể nhấp vào menu để mở và hiển thị các lệnh cũng như shortcut được bao gồm bên trong. Sau đó bạn nhấp vào một mục trong menu để thực thi lệnh trong mục đó.

  Khi bạn mở một ứng dụng hoặc thư mục, nó sẽ được hiển thị trong cửa sổ riêng của mình. Một cửa sổ sẽ là một vùng chứa (giống như các hình ảnh trong một bức ảnh) bao gồm các menu và nút dành riêng để thao tác trên các ứng dụng hoặc thư mục đó. Bạn có thể sắp xếp lại nhiều cửa sổ trên màn hình cũng như chuyển đổi qua lại giữa các cửa số.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Làm Quen Với Máy Tính
 • Quang Bình “siêu Trí Tuệ Việt Nam”: Khiến Trấn Thành Cúi Đầu Vì Trí Nhớ Siêu Phàm, Tiết Lộ Bí Quyết Thành Thạo Tiếng Anh Từ Năm 4 Tuổi
 • ‘siêu Trí Tuệ’ Mai Tường Vân: Trốn Chạy Là Cách Duy Nhất Cứu Bản Thân Tôi
 • Phương Pháp Rèn Luyện Trí Nhớ Tâm Lý Học Của Các Siêu Trí Tuệ
 • Làm Sao Để Trở Thành Siêu Trí Tuệ?
 • Học Cách Đánh Máy Tính Bằng 10 Ngón Tay Chuẩn Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Gõ Bàn Phím Có Dấu Nhanh, Đơn Giản
 • Cách Đánh Chữ Có Dấu Tiếng Việt
 • Cách Gõ Tiếng Việt Có Dấu, Viết Chữ Có Dấu Tiếng Việt Trong Soạn Thảo
 • Cách Sửa Lỗi Unikey Không Gõ Được Tiếng Việt Có Dấu Trên Máy Tính, Lap
 • Cách Gõ Vni Và Telex, Gõ Chữ Tiếng Việt Có Dấu, So Sánh Vni Và Telex
 • 17.0206

  Điều trước nhất trong việc học cách đánh máy tính bằng 10 ngón tay là bạn phải có ngồi đúng, nắm rõ được nhiệm vụ của từng ngón tay và đặc biệt là phải luyện tập thường xuyên đến khi thành thạo.

   Ngồi ở tư thế đúng khi đánh máy

   Bạn phải luôn ngồi ngay ngắn sao cho lưng thẳng, khuỷu tay bẻ cong ở góc phía bên phải, đầu bạn hơi nghiêng về phía trước một chút.

   Mắt bạn cách một khoảng 45-70cm so với màn hình máy tính.

   Cổ tay bạn chạm vào mép máy tính ở phía trước bàn phím.

   Tư thế ngồi khi đánh máy tính 10 ngón

   Trong quá trình học cách đánh máy tính bằng 10 ngón tay, bạn chú ý đừng nhìn xuống bàn phím mà hãy sử dụng chính những đầu ngón tay của mình để cảm nhận và tưởng tượng ra vị trí các phím.

   Vị trí đặt các ngón tay khi đánh máy tính 10 ngón

   Nếu chú ý quan sát, bạn sẽ thấy rằng trên mọi bàn phím máy tính các phím F, J đều có một điểm gờ nhô ra giúp bạn đặt tay đúng vị trí trong khi đánh máy.

   Cách đặt tay trên bàn phím Cách đặt bàn tay trái:

   – Ngón trỏ: Luôn đặt ở phím F, ngoài ra ngón trỏ này còn chịu trách nhiệm thêm các phím G, T, R, B, V.

   – Ngón giữa: Đặt cố định ở phím D, ngoài ra ngón giữa còn di chuyển lên phím E hoặc xuống phím C.

   – Ngón áp út: Đặt cố định ở phím S, đảm nhiệm cả hai phím W và phím X.

   – Ngón út: Đảm nhiệm nhóm các phím A, Z, Q và Shift.

   – Ngón cái: Đặt ngay tại phím Space.

   Cách đặt bàn tay phải:

   – Ngón trỏ: Luôn đặt ở phím J, ngoài ra ngón trỏ còn phụ trách thêm các phím lân cận như H, U, Y, N, M.

   – Ngón giữa: Luôn đặt ở phím K, và di chuyển lên phím I và dấu “,”.

   – Ngón áp út: Để ở phím L, phụ trách thêm cả phím O

   – Ngón út: Phụ trách các phím P, “;”, Back, Enter và Shift.

   – Ngón cái: Đặt ngay tại phím Space.

   Muốn thực hiện cách đánh máy bằng 10 ngón tay nhanh thì bạn cần thuộc lòng vị trí của các ngón tay và vị trí của các phím trên bàn phím.

  Cách di chuyển trên bàn phím

  Chú ý: Bạn chỉ ấn các phím tương ứng mà ngón tay đó phụ trách, không được ấn các phím khác vì việc này sẽ tạo thành một thói quen không tốt cho việc học cách đánh máy tính bằng 10 ngón tay.

  Khi gõ xong một phím thì bạn phải luôn đưa các ngón tay của mình về vị trí ban đầu là ASDF-JKK;.

  Lưu ý một lần nữa là trong quá trình thực hiện cách đánh máy 10 ngón, tuyệt đối không nhìn xuống bàn phím mà bạn hãy tự tưởng tưởng vị trí các phím trong đầu.

  Cách Đánh Máy 10 Ngón, Gõ 0 Ngón Nhanh Trên Bàn Phím Máy Tính

  --- Bài mới hơn ---

 • Người Mới Bắt Đầu Học Lập Trình Máy Tính Cần Tập Trung Vào Những Gì?
 • Các Bước Cơ Bản Bắt Đầu Học May
 • 9 Nơi Dạy Cắt May Cơ Bản Cho Dân Chuộng Thời Trang “made By Me”
 • Hướng Dẫn Học May Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu Với 5 Bước ?
 • Luyện Kỹ Năng Gõ Văn Bản 10 Ngón Nhanh Nhất
 • Cách thực hiện này giúp bạn:

  – Cách đặt tay trên bàn phím phù hợp

  – Biết được nhiệm vụ của từng ngón tay (mỗi ngón tay tương ứng với từng con số, con chữ khác nhau)

  Kỹ thuật gõ 10 ngón trên văn bản đã được chia sẻ rất nhiều trên internet xuyên xuyết thời gian nhằm mang lại các kỹ năng tốt nhất cho người dùng. Với những bạn chăm chỉ thì việc đánh máy 10 ngón là điều dễ dàng.

  Hướng dẫn đánh máy 10 ngón tay cơ bản

  Đánh máy 10 ngón, kỹ năng cơ bản cho người mới 1. Cách đặt tay trên bàn phím

  – Bàn tay trái: ngón út ( phím A), ngón áp út ( phím S), ngón giữa ( phím D), ngón trỏ ( phím F).

  – Bàn tay phải: ngón út ( phím :), ngón áp út ( phím L), ngón giữa ( phím K), ngón trỏ ( phím J).

  Hai ngón tay cái đặt ở phím Space. Và nhiệm vụ của hai ngón này chỉ là thay phiên nhau đánh phím này mà thôi.

  2. Nhiệm vụ của các ngón tay 2.1. Tay trái

  – Ngón trỏ: R, F, V, 4, T, G, B, 5.

  – Ngón giữa: E, D, C, 3.

  – Ngón áp út: W, S, X, 2.

  – Ngón út: phím Q, A, Z, 1, ` và các phím chức năng như Tab, Caps lock, Shift.

  – Ngón cái: Space.

  2.2. Tay phải

  Để đánh máy 10 ngón tốt, trước tiên các bạn phải cần thuộc nằm lòng vị trí đặt tay trên bàn phím. Các bạn có thể luyện tập bằng cách gõ phím rồi quay trở lại vị trí đặt tay ban đầu. Và tập làm sao khi gõ ngón này thì ngón kia không bị di chuyển theo. Và lưu ý các bạn nên dùng kiểu gõ Telex để cho tốc độ gõ tiếng việt nhanh hơn thay vì kiểu VNI.

  Các bạn có thể tự học gõ bàn phím bằng cách đọc một bài thơ, bài văn bất kỳ và đánh lại vào máy tính với tốc độ thật chậm để giữ độ chính xác của các ngón tay, đồng thời để nhớ các phím. Sau đó các bạn nâng dần khối lượng bài tập và tốc độ gõ lên là ổn.

  Ngoài việc tự luyện tập đánh máy 10 ngón trên Word, hay các công cụ soạn thảo, các bạn có thể sử dụng Top các phần mềm tập gõ 10 ngón dễ dàng và hiệu quả nhất đã được chúng tôi giới thiệu để thực hành các bài tập từ đơn giản đến phức tạp, đảm bảo sau một thời gian luyện tập, kỹ năng gõ 10 ngón của bạn sẽ được cải thiện.

  https://thuthuat.taimienphi.vn/cach-danh-may-10-ngon-1417n.aspx

  Bên cạnh bài viết hướng dẫn cách đánh máy 10 ngón ở trên, để việc luyện gõ 10 ngón thêm nhanh, hiệu quả, các bạn cũng cần tìm hiểu các mẹo, bí quyết gõ 10 ngón được chia sẻ trong bài viết này của chúng tôi Sử dụng các kỹ năng này trong việc soạn thảo văn bản không chỉ giúp bạn gia tăng kiến thức về cách sử dụng máy tính, laptop mà còn giúp bạn gia tăng chất lượng, hiệu suất làm việc một cách đáng kể.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Đơn Giản Để Học Đánh Máy Nhanh Không Cần Nhìn Phím
 • Học Đánh Máy Tính Nhanh Cho Người Mới Bắt Đầu Làm Quen
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Máy Tính Dễ Hiểu Chỉ Trong 5 Phút
 • 7 Mẹo Cơ Bản Giúp Bạn Thành Thạo Máy Tính Trong Công Việc
 • Học Sử Dụng Máy Tính Cơ Bản Bài 1
 • 7 Cách Tối Ưu Windows 10: Dung Lượng Máy Tính

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Phóng Dung Lượng Lưu Trữ Trên Điện Thoại Hoặc Máy Tính Bảng Android Của Bạn
 • Hướng Dẫn Cách Giải Phóng Ram Dung Lượng Máy Tính Laptop
 • Cách Giải Phóng Dung Lượng Trên Điện Thoại Hoặc Máy Tính Bảng Android Của Bạn
 • Thủ Thuật Giải Phóng Dung Lượng Bộ Nhớ Iphone Siêu Tốc
 • 8 Cách Đơn Giản Giải Phóng Bộ Nhớ Iphone
 • Liệu còn có cách tối ưu Windows 10 nào khác không mà không phải tốn tiền sắm một SDD hay HDD mới. Trong khi ổ cứng PC liên tục được làm đầy và không có dấu hiệu dừng lại bởi những bộ phim bom tấn HD mà bạn dày công sưu tầm hay những tựa game tốn cả một “gia tài” để mua về bằng chính tiền của mình và chỉ thiếu một chút dung lượng bộ nhớ thôi là có thể hoàn thành tải về rồi. ?

  Tip: Hiểu rõ chính xác thứ gì đang hao tốn tài nguyên bộ nhớ của bạn

  Hiển nhiên là bạn biết dung lượng đang đi đến giới hạn rồi, nhưng làm thế nào để biết thứ gì chịu trách nhiệm cho sự hao tổn này và áp dụng đúng những thủ thuật máy tính nhằm giải phóng bộ nhớ?

  May mắn thay hệ điều hành Windows 10 có chính xác công cụ chúng ta cần.

  • Lựa chọn tab Storage.
  • Phía dưới Local Storage, bạn hãy nhấn vào icon ổ cứng đang sắp đầy.
   Storage usage được truy cập và đánh giá sơ bộ các loại file nào đang chiếm nhiều dung tích nhất.

  Ví dụ, để biết thêm về những file rác hay bộ nhớ ảo, file hibernation đang chiếm bao nhiêu trong hệ thống, System & Reserved là tab cần được kiểm tra.

  XÓA FILES RÁC BẰNG STORAGE SENSE

  Trong thư mục Temp có chứa rất nhiều file. Đó là các file tạm thời mà windows hình thành trong quá trình hoạt động, đặc biệt là khi bạn cài đặt và chạy các chương trình phần mềm của hãng thứ ba. Điều ứa gan là tuy tạo ra các file tạm này, nhưng windows lại chơi trò “đem con bỏ chợ” không thèm nhớ xoá bỏ chứng đi sau khi xài xong. Thế là tích tiểu thành đại, càng ngày số file tạm càng chồng chất nhiều hơn, chiếm dụng không gian lưu trữ một cách vô duyên, lãng nhách.

  Sử dụng Storage Sense là một thủ thuật máy tính giải phóng sổ cứng nhanh chóng cho những thông tin thực sự quan trọng, đồng thời nâng cao hiệu năng của hệ thống.Để có thể sử dụng Storage Sense, bạn chỉ cần phải làm theo những bước đơn giản sau

  • Tích vào ô trống Delete temporary files that my apps arent’t using.
  • Lựa chọn những thông số 1 ngày, 14 ngày, 30 ngày,… để máy tính tự động loại bỏ Recycle Bins hay file Nếu bạn mong muốn ổ cứng luôn được dọn sạch “rác bẩn”, “1 day” là lựa chọn được khuyến khích.
   Lựa chọn tần suất hoạt động của Storage Sense tùy thuộc vào nhu cầu của bạn thông qua lựa chọn: hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc khi windows yêu cầu.

   Phía dưới Free up space now, bạn cũng có thể bạn cũng có thể lựa chọn dọn dẹp ngay lập tức với nút

  Một khi bạn hoàn thành các bước trên, Windows 10 sẽ thực thi nhiệm vụ giải phóng ổ cứng ngay lập tức.

  XÓA BỎ FILE TẠM THỜI BẰNG DISK CLEANUP

  Disk Cleanup là một công cụ được lập trình để cho phép người dùng can thiệp chi tiết vào việc nên xóa những file không quan trọng nào.

  Kể từ bản cập nhật tháng 4 2022, bạn có thể chọn lọc và loại bỏ file rác thông qua Disk Cleanup thông qua những bước sau của thủ thuật máy tính này:

   Check vào những lựa chọn bạn muốn được loại bỏ, bao gồm:

   • Windows upgrade log files – file thống kê và lưu trữ thông tin của máy tính sau mỗi bản cập nhật.
   • System crashed Windows Error Reporting files – file thông báo lỗi sau mỗi lần máy tính bị crash.
   • Window Defender Antivirus.
   • Thumbnails
   • Temporary files.
   • Recycle Bin.
   • Temporary Internet Files.
   • Delivery Optimization Files.
   • Previous Windows installation(s).

  Một khi những bước trên được hoàn thành, Storage Sense sẽ giải phóng những file bạn đã lựa chọn cho ổ cứng “thông thoáng” hơn cho những bộ phim mới của bạn.

  UNINSTALL APPS HOẶC GAME MÀ BẠN KHÔNG CẦN TỚI

  Uninstall các chương trình mà bạn không cần tới như những app đã được cài đặt sẵn trong máy trước khi thuộc quyền sở hữu của bạn hoặc các phần mềm do chính bạn tải về nhưng không bao giờ cần dùng tới.

  Thêm vào đó, những tựa game hiện nay chiếm rất nhiều bộ nhớ, nhất là sau những đợt Steam Sale. Do vậy, giữ vững số lượng trò chơi ở mức thấp nhất không chỉ là thủ thuật máy tính giúp dung lượng dư dả mà còn cải thiện hiệu năng gaming/ làm việc của máy tính nói chung.

  • Mở Settings.
  • Chọn Apps & features.
   Chọn thứ cần gỡ cài đặt và nhấn Uninstall.

  LƯU TRỮ THÔNG TIN LÊN CLOUD THAY VÌ TRÊN MÁY TÍNH

  Các dịch vụ lưu trữ đám mây mang đến rất nhiều không gian lưu trữ trực tuyến mà ta có thể dùng để thay thế ổ đĩa cứng truyền thống. OneDrive của Microsoft cung cấp tới 7 hoặc 25GB dung lượng miễn phí trong khi Box, Google Drive và SugarSync Free cho phép 5GB. Dropbox Basic bắt đầu với 2GB dung lượng miễn phí.

  Mặc dù vậy, để thực sự tiết kiệm không gian bộ nhớ thì dịch vụ bạn sử dụng sẽ phải cho phép đăng tải file đơn giản mà không cần đồng bộ như ở Box hay loại trừ một số thư mục không đồng bộ (nhưng bạn vẫn sẽ có những thư mục và file đó được lưu trên máy). OneDrive và SugarSync dường như không có tính năng đồng bộ chọn lọc, nhưng cả Dropbox và Google Drive đều có.

  Để ngừng đồng bộ toàn bộ thư mục với Google Drive, kích chuột phải vào Google Drive Tool sau đó vào Preferences. Tích vào hộp Only sync some folders to this computer.

  Với Dropbox, vào Dropbox pferences, sau đó vào thẻ Advanced và nhấn nút Selective Sync.

  Đây là một thủ thuật máy tính tuyệt vời không hề bó buộc cho PC và còn cho cả smartphone nữa.

  KHÓA CHẾ ĐỘ HIBERNATION TRÊN WINDOWS

  Khi dùng máy tính, đôi khi chúng ta không hề tắt máy hoàn toàn mà chỉ việc đưa máy vào chế độ “ngủ đông” hay với thì chỉ cần úp màn hình. Hibernation vô cùng tiện lợi bởi lần khởi động kế cận sẽ nhanh như chớp và bạn được tiếp tục công việc dang dở của mình.

  Tuy nhiên điều này đồng nghĩa với việc một vài GB bộ nhớ được lưu trữ vào file hiberfil.sys để duy trì trạng thái tiện lợi trên.

  Nếu bạn đang rất “kẹt” dung lượng bộ nhớ và chỉ vài GB trống thôi cũng vô cùng thiết yếu rồi, vô hiệu hóa chế độ Hibernation sẽ rất hữu dụng trong trường hợp này.

  • Nhấn tổ hợp phím Windows + Q và tìm Command Prompt.
  • Chuột phải vào chương trình và chọn Run as administrator.
  • Gõ dòng lệnh powercfg /hibernate off và Enter để tắt Hibernation.

  Sau khi đã giải quyết được vấn đề về dung lượng bộ nhớ bằng cách sắm SDD, HDD, hoặc bộ nhớ di động mới, bạn chỉ cần thay dòng lệnh powercfg /hibernate on và thế là một thứ lại ổn thỏa như cũ thôi.

  CHỈNH LẠI CƠ CHẾ SAO LƯU CỦA FILE HISTORY

  File History là hệ thống tự động sao lưu các file và folder trên máy. Nó thậm chí còn cho phép anh em quay lại phiên bản cũ của tài liệu nếu lỡ chỉnh sửa nhầm hay xóa nhầm. Tuy nhiên, nếu bạn để File History ở chế độ mặc định thì cường độ backup của Windows sẽ rất lớn, kéo theo dung lượng ổ cứng của chúng ta bị giảm nhanh chóng. Thế nên chúng ta sẽ phải tinh chỉnh lại một chút để việc sử dụng bộ nhớ được hiệu quả hơn.

  Cách làm:

  Ở dòng “Save copies of files”, chỉnh lại các thời điểm sao lưu là mỗi 3 hoặc 6 giờ tùy nhu cầu của bạn. Có thể chọn chỉ sao lưu cuối mỗi ngày thôi cũng được. Lưu ý là nếu bạn rất cần File History để liên tục quay lại các bản backup của mình thì nên để cho thoải mái, ưu tiên phục vụ công việc của chúng ta cái đã. Chỉ khi nào bạn ít xài đến hay thậm chí là lâu lâu mới cần tới File History thì backup mỗi ngày cũng đã đủ rồi.

  Chưa hết, ở dòng “Keep saved version”, chọn thời gian bạn muốn lưu lại các bản backup. Ví dụ, nếu bạn chọn 1 tháng thì sau 1 tháng bản backup sẽ được xóa đi và tạo bản mới. Nhưng nếu bạn để forever thì bản backup sẽ còn hoài và khá tốn dung lượng, do đó bạn nêtn chỉnh lại nó cho hợp lý hơn.

  Nhấn Save changes để lưu các thay đổi là xong.

  NÉN TỔNG THỂ WINDOWS 10 ĐỂ MỞ RỘNG DUNG LƯỢNG

  Trong trường hợp khẩn cấp, bạn chỉ có từ 10 – 20 phút để mở rộng ổ cứng và tải về những tập tin quan trọng khác.

  Compact OS hay hệ điều hành nén để giải phóng dung lượng là thủ thuật máy tính đáp ứng nhu cầu thiết yếu ngay lập tức.

  • Nhấn tổ hợp phím và tìm Command Prompt.
  • Chuột phải vào chương trình và chọn Run as administrator.
  • Gõ dòng lệnh compact.exe /compactOS:always trên cửa sổ Command Prompt và Enter.

  Để có thể đảo ngược lại tính năng này, bạn chỉ cần thực hiện tương tự như trên với thay đổi ở dòng lệnh compact.exe /compactOS:never .

  Và đó là những thủ thuật máy tính giúp giải phóng dung lượng máy tính Windows vô cùng hiệu quả.

  Nếu gặp bất kì thắc mắc nào khác, hãy để lại câu hỏi và Phong Vũ sẽ rất vui lòng gỡ rối cho bạn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 16 Cách Dễ Dàng Để Giải Phóng Ram Giúp Máy Chạy Nhanh Hơn
 • Cách Giải Phóng Bộ Nhớ Cho Điện Thoại Android Và Máy Tính Bảng
 • Cách Giải Phóng Dung Lượng Trên Bộ Nhớ Trong Nintendo Switch Của Bạn / Làm Thế Nào Để
 • 7 Cách Giải Phóng Dung Lượng Bộ Nhớ Ram Hiệu Quả Giúp Tăng Tốc Máy Tính
 • Các Cách Giải Phóng Dung Lượng Bộ Nhớ Trên Macbook Trong Vài Tích Tắc
 • Cách Mở Máy Tính (Calculator) Trên Windows 7/8.1/10

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Mở Loa Máy Tính Bị Khóa Đơn Giản Nhất
 • Cách Mở Notepad Trên Máy Tính, Ghi Chú Trên Notepad
 • Cách Sử Dụng Photoshop Cc Cho Người Mới Từ A
 • Cách Ghép Ảnh Bằng Photoshop, Lồng Cắt Ghép 2 Hay Nhiều Ảnh Photoshop
 • Những Cách Tắt Máy Tính Windows 10
 • Cách mở máy tính (Calculator) trên Windows 7/8.1/10. Calculator là máy tính toán (cầm tay), giúp bạn nhân, chia, cộng, trừ nhanh hơn, chính xác hơn.

  Calculator là ứng dụng giúp bạn tính toán như chiếc máy tính cầm tay. Đây là một trong những ứng dụng được Microsoft tích hợp vào tất cả các phiên bản Windows hiện hành. Nếu bạn thường xuyên làm việc với các con số thì ứng dụng này thực sự hữu dụng đó.

  Bạn nhấn tổ hợp phím Windows + R sau đó nhập lệnh chúng tôi vào khung Open rồi nhấn nút OK (hoặc phím Enter).

  Bạn nhấn nút Start menu (hoặc nút Windows trên bàn phím), nhập lệnh calculator vào khung tìm kiếm rồi chọn mở ứng dụng Calculator trong kết quả tìm được.

  Bạn nhấn nút Start menu (hoặc nút Windows trên bàn phím) chọn All programs .

  Mở thư mục Accessories , bạn sẽ thấy công cụ Calculator ở đây.

  Bạn nhấn tổ hợp phím All apps , nhập từ khóa calculator vào khung tìm kiếm. Lúc này bạn sẽ thấy công cụ Calculator trong kết quả tìm kiếm.

  Bước 1: Nhấn nút All apps (hoặc nút Windows trên bàn phím).

  Bước 2: Lúc này cửa sổ Metro sẽ được mở, bạn nhấn chuột phải lên vị trí bất kỳ trong cửa sổ này chọn All apps .

  Bạn nhấn nút Start menu (hoặc nút Windows trên bàn phím), nhập lệnh calculator vào khung tìm kiếm rồi chọn mở ứng dụng Calculator trong kết quả tìm được.

  Bạn nhấn nút Start menu (hoặc phím Windows trên bàn phím) chọn All apps .

  Tìm đến chữ cái C, bạn sẽ thấy ứng dụng Calculator.

  Cách 1: Riêng với trình duyệt Google Chrome

  Bạn nhập phép tính muốn thực hiện trực tiếp lên thanh địa chỉ của trình duyệt Chrome và nhận kết quả ngay

  Tips: Sử dụng các dấu sau để thực hiện các phép tính: nhân (*), chia (/), cộng (+), trừ (-)

  Tips: Sử dụng các dấu sau để thực hiện các phép tính: nhân (*), chia (/), cộng (+), trừ (-)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Sửa Chữa Máy Tính Online Như Thế Nào Hiệu Quả Nhất?
 • Chỉnh Sửa Ảnh Thẻ Bằng Photoshop
 • Hướng Dẫn Tạo Ảnh Thẻ 3×4 Và 4×6 Bằng Photoshop
 • Mẫu Thẻ Học Sinh Tiểu Học, Mầm Non, Thcs, Thpt Đẹp
 • Tự Lắp Ráp Máy Tính, Build Máy Tính Để Bàn (P1): Chọn Phần Cứng
 • Cách Gõ Bàn Phím Máy Tính Nhanh Bằng 10 Ngón Tay

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Ghost Windows 10, 8.1, 7 Từ Ổ Cứng Hdd, Không Cần Đĩa, Usb, Ghots
 • Cách Ghost Win 7, Cách Ghost Windows 7 32Bit 64Bit Bằng Usb
 • Hướng Dẫn Tạo, Bug File Ghost Với Hiren’s Boot (Rất Dễ Hiểu)
 • Phương Pháp Học Lập Trình Máy Tính Hiệu Quả
 • Những Phương Pháp Học Trực Tuyến Hiệu Quả Không Phải Ai Cũng Biết
 • Một điều quan trọng là các ngón tay đặt lên trên bàn phím sẽ đảm nhiệm một nhóm các ký tự tương ứng với vị trí của ngón tay đó, điều đó giúp cho bạn đánh máy tính mà không cần phải nhìn vào bàn phím máy tính. Muốn được như vậy thì bạn phải trải qua việc luyện tập để có thể thành thạo việc gõ bàn phím bằng 10 ngón.

  TỔNG HỢP GAME TẬP ĐÁNH MÁY VI TÍNH 10 NGÓN NHANH

  1. Vị trí ngồi để gõ bàn phím – đánh văn bản

  – Ngồi thẳng và phải luôn giữ cho lưng của bạn được thẳng.

  – Luôn giữ cho khủy tay bẻ cong ở góc bên phải

  – Giữ cho đầu hơi nghiêng về phía trước khi ngồi trước màn hình máy tính

  – Giữ khoảng cách vị trí trong khoảng từ 40 tới 75 cm so với màn hình máy tính

  – Cổ tay giữ chạm vào ngay mép của máy tính ở phía trước bàn phím

  2. Vị trí đặt bàn tay trên bàn phím

  Bạn để ý trên bất kỳ bàn phím của máy tính nào tại vị trí chữ cái F và J đều có hai điểm gờ (dấu nhỏ nhô lên trên bàn phím). Mục đích của điểm gờ này trên bàn phím là để cho chúng ta đặt tay đúng vị trí khi gõ. Cách đặt bàn tay trái: ngón trỏ bắt đầu đặt vào chữ cái F, sau đó lần lượt đặt các ngón còn lại của bàn tay trái tiếp theo cho các chữ cái D S A, tương tự như vậy, cách đặt bàn tay phải bắt đầu tại vị trí ngón trỏ đặt tại chữ cái J, sau đó lần lượt đặt các ngón còn lại của bàn tay phải cho các vị trí K L ;

  Luôn nhớ rằng phải đặt vị trí hai bàn tay bắt đầu đúng như vậy, đây cũng là vị trí sẽ phải trả lại sau mỗi lần gõ xong các chữ cái. Hai bàn tay của bạn sẽ luôn luôn đặt tại các vị trí này (tay trái: A S D F, tay phải: J K L ; )

  3. Cách di chuyển ngón tay để gõ các phím trên bàn phím

  Tại hình bên trên là các màu tương ứng cho mỗi ngón tay để di chuyển và gõ phím tương ứng.

  – Chỉ nhấn các phím tương ứng với ngón tay tương ứng theo như màu sắc ở hình trên, không sử dụng các ngón khác để nhấn các phím không đúng với màu sắc theo như hình trên

  – Luôn luôn đưa hai bàn tay về vị trí đặt tay ban đầu đó là ASDF – JKL;

  – Khi gõ phím, hãy tưởng tượng vị trí của phím đó trên bàn phím

  – Sử dụng ngón tay cái của tay trái hoặc tay phải (bên nào dễ hơn thì dùng) để nhấn phím khoảng cách space

  Phương pháp này có thể khó khăn cho những bạn khi lần đầu tiên tập, nhưng bạn đừng nản chí, hãy luyện tập thường xuyên, học tin học là như vậy và tới lúc thành thạo bạn sẽ rất ngạc nhiên về khả năng gõ bàn phím chuyên nghiệp của mình.

  4. Chọn kiểu gõ nào để tiếng việt bằng 10 ngón nhanh nhất VNI hay TELEX

  Để gõ được tiếng việt nhanh nhất, bạn hãy chọn kiểu gõ TELEX, vì đây là kiểu gõ bạn không phải di chuyển tay lên hàng cao trên cùng của bàn phím để gõ dấu. Vì vậy, tốc độ gõ phím của bạn sẽ nhanh nhất.

  Bạn chỉ cần quen hết các ký tự chữ cái, và bằng kiểu gõ telex, bạn sẽ bỏ dấu cho tiếng việt một cách nhanh nhất.

  5. Cách làm khi đang gõ phím.

  – Cố gắng đừng nhìn xuống bàn phím, mà hãy tưởng tượng ra các vị trí của phím đó đầu ngón tay và nhấn xuống, nếu nhấn sai thì nhấn lại

  – Nên dùng các chương trình tập gõ hoặc game gõ chữ để nâng cao khả năng gõ phím của mình như bên dưới.

  – Bây giờ bạn đã nắm vũng được các nguyên tắc đánh máy 10 ngón, hãy nhấn vào bài thực hành bên dưới để tập gõ ngay

  TẬP ĐÁNH MÁY VI TÍNH 10 NGÓN

  Thường xuyên viết các bài hướng dẫn , đánh máy vi tính, sử dụng office văn phòng, chuyên làm các dịch vụ về đánh văn bảnCTV đánh máyđánh tài liệu. Rất mong có thể đem tới cho bạn những kiến thức bổ ích. Chúng tôi thường xuyên tuyển , hy vọng nhận được sự hỗ trợ từ các bạn cùng yêu thích

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Edit Video Trên Máy Tính
 • Top Phần Mềm Chỉnh Sửa Video Tốt Nhất Trên Máy Tính
 • Top 11 Phần Mềm Chỉnh Sửa Video Trên Máy Tính Miễn Phí, Đơn Giản
 • 6 Phần Mềm Chỉnh Sửa Video Miễn Phí Tốt Nhất Dành Cho Windows
 • Cách Làm Video Trên Máy Tính
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100