Xem Nhiều 1/2023 #️ Tổng Hợp Các Bài Tập Vật Lý 10 Nâng Cao # Top 9 Trend | Maiphuongus.net

Xem Nhiều 1/2023 # Tổng Hợp Các Bài Tập Vật Lý 10 Nâng Cao # Top 9 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Tổng Hợp Các Bài Tập Vật Lý 10 Nâng Cao mới nhất trên website Maiphuongus.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

I. Vật lý 10 nâng cao bài 1: 

Một vật nặng 1kg rơi tự do từ độ cao h = 60m xuống đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 10m/s2.

a) Tính độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian 0,5 s kể từ khi thả vật.

b) Tìm vị trí tại đó động năng bằng thế năng.

Hướng dẫn giải

a) Vận tốc của vật sau 0,5s: v = gt = 5m/s

Động lượng của vật sau 0,5s: p = mv = 5kg.m/s

Độ biến thiên động lượng của vật: Δp = p – p0 = 5kg.m/s

b) Chọn mốc thế năng tại mặt đất

Cơ năng ban đầu của vật: W1 = Wt1 = mgz1

Cơ năng tại vị trí động năng bằng thế năng: W2 = Wt2 + Wd2 = 2W12 = 2mgz2

Áp dụng ĐLBT cơ năng: W2 = W1 ⇒ z2 = z1 : 2 = 30m

II. Vật lý 10 nâng cao bài 2: 

Một quả bóng có dung tích không đổi 2,5 lít. Người ta bơm không khí ở áp suất 105Pa vào bóng. Mỗi lần bơm được 100cm3 không khí. Coi quả bóng trước khi bơ không có không khí và trong khi bơm nhiệt độ của không khí không thay đổi. Tính áp suất của khối khí trong quả bóng sau 45 lần bơm

Hướng dẫn giải 

Thể tích khí đưa vào quả bóng: V1 = N.ΔV = 45.0,1 = 4,5 l

Áp dụng Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ôt:

III. Vật lý 10 nâng cao bài 3:

Nêu định luật vạn vật hấp dẫn và viết biểu thức, giải thích các đại lượng?

Hướng dẫn giải

1) Định luật. Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

2) Hệ thức:   

Trong đó:

m1, m2 là khối lượng của hai chất điểm

r là khoảng cách giữa hai chất điểm (m)

G = 6,67.10-11 Nm2/kg2 gọi là hằng số hấp dẫn và không đổi đối với mọi vật.

IV. Vật lý 10 nâng cao bài 4

Dưới tác dụng của lực F = 2000N theo phương ngang. Một ô tô chuyển động thẳng đều trên đường nằm ngang. Hệ số ma sát lăn giữa xe và mặt đường là 0,04. Lấy g = 10 (m/s2). Tính khối lượng của xe ?

Hướng dẫn giải 

Cho biết: F = 2000 (N), μ = 0,04, lấy g = 10 (m/s2), a = 0 Tìm m = ?

Giải: Áp dụng định luật II Niu Tơn:

Lực ma sát:

Thay (b) vào (a)

V. Vật lý 10 nâng cao bài 5: 

Đặt một quả cầu khối lượng m = 2kg tựa trên hai mặt phẳng tạo với mặt nằm ngang các góc α1 = 30º, α1 = 60º như hình vẽ. Hãy xác định áp lực của mặt cầu lên hai mặt phẳng đỡ Bỏ qua ma sát và lấy g = 10m/s2.

Hướng dẫn giải 

Cho biết: m = 2(kg), α1 = 30º, α1 = 60º

Lấy g = 10 (m/s2) Tính: Nx = ?; Ny = ?

Chọn trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

VI. Vật lý 10 nâng cao bài 6: 

Em hãy viết biểu thức tính độ lớn lực đàn hồi của lò xo và giải thích ý nghĩa mỗi kí hiệu trong công thức ?

Hướng dẫn giải 

k là độ cứng của lò xo

l0 là chiều dài tự nhiên của lò xo 

l là chiều dài của lò xo tại vị trí cần tính lực đàn hồi của lò xo

VII. Vật lý 10 nâng cao bài 7: 

Một vật có khối lượng m = 5kg trượt trên mặt phẳng nằm ngang nhờ lực kéo F như hình vẽ. Cho biết: độ lớn lực kéo F = 20N; g = 10m/s2.

Hướng dẫn giải

a) (2 điểm)

+ Vẽ hình, biểu diễn tất cả mọi lực tác dụng lên vật: 

+ Viết phương trình định luật II Niu-tơn:

+ Chiếu pt (1) lên trục Ox ta được: F = m.a 

b) (2 điểm)

+ Vẽ hình, biểu diễn tất cả mọi lực tác dụng lên vật

+ Viết phương trình định luật II Niu-tơn 

+ Chiếu pt (2) lên trục Oy: N – P = 0

→ N = P = m.g = 5.10 = 50N 

+ Độ lớn lực ma sát: Fms = μ.N = 0,2.50 = 10N 

+ Chiếu pt (2) lên trục Ox: F – Fms = ma

a) Tính gia tốc của vật, khi bỏ qua mọi ma sát ?

b) Tính gia tốc của vật, khi hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng là μ = 0,2?

VIII. Vật lý 10 nâng cao bài 8:

Một lò xo có độ cứng k = 100 N/m có chiều dài tự nhiên là 50 cm. Treo vào đầu dưới của lò xo một vật có khối lượng 0,5 kg, lấy g = 10m/s2. Xác định chiều dài của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng.

Hướng dẫn giải

Tại VTCB ta có:

→ mg = k (l – l0)

↔ 0,5.10 = 100(l - 0,5)

→ l = 0,55(m) = 55(cm) 

IX. Vật lý 10 nâng cao bài 9: 

Một vật có khối lượng 20kg được treo vào một sợi dây chịu được lực căng đến 210N. Nếu cầm dây mà kéo vật chuyển động lên cao với gia tốc 0,25m/s2 thì dây có bị đứt không? Lấy g = 10m/s2

Hướng dẫn giải 

Sử dụng định luật II Niutơn thu được kết quả : T = P + ma = m(g +a).

Thay số ta được: T = 20(10 + 0,25) = 205N.

Sức căng của dây khi vật chuyển động nhỏ hơn 210N nên dây không bị đứt.

Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Vật Lý 10 Và Cách Giải

Bài 1: Một vật nhỏ khối lượng m chuyển động theo trục Ox (trên một mặt ngang), dưới tác dụng của lực F nằm ngang có độ lớn không đổi. Xác định gia tốc chuyển động của vật trong hai trường hợp:

a. Không có ma sát.

b. Hệ số ma sát trượt trên mặt ngang bằng μt

Hướng dẫn:

– Các lực tác dụng lên vật: Lực kéo F, lực ma sát Fms , trọng lực P, phản lực N

– Chọn hệ trục tọa độ: Ox nằm ngang, Oy thẳng đứng hướng lên trên.

Phương trình định luật II Niu-tơn dưới dạng vectơ:

Chiếu (1) lên trục Ox:

F – Fms = ma     (2)

Chiếu (1) lên trục Oy:

       - P + N = 0     (3)

N = P và Fms = μt.N

Vậy:

+ Gia tốc a của vật khi có ma sát là:

+ Gia tốc a của vật khi không có ma sát là:

Bài 2: Một học sinh đẩy một hộp đựng sách trượt trên sàn nhà. Lực đẩy ngang là 180 N. Hộp có khối lượng 35 kg. Hệ số ma sát trượt giữa hộp và sàn là 0,27. Hãy tìm gia tốc của hộp. Lấy g = 9,8 m/s2.

Hướng dẫn:

Hộp chịu tác dụng của 4 lực: Trọng lực P , lực đẩy F, lực pháp tuyến N và lực ma sát trượt của sàn.

Áp dụng định luật II Niu-tơn theo hai trục toạ độ:

Ox: Fx = F – Fms = max = ma

Oy: Fy = N – P = may = 0

Fms = μN

Giải hệ phương trình:

N = P = mg = 35.9,8 = 343 N

Fms = μN= 0.27. 343 = 92.6 N

a = 2,5 m/s2 hướng sang phải.

Bài 5: Một quyển sách được thả trượt từ đỉnh của một bàn nghiêng một góc α = 35° so với phương ngang. Hệ số ma sát trượt giữa mặt dưới của quyển sách với mặt bàn là μ = 0.5. Tìm gia tốc của quyển sách. Lấy g = 9.8 m/s2.

Hướng dẫn:

Quyển sách chịu tác dụng của ba lực: trọng lực F , lực pháp tuyến N và lực ma sát Fms của mặt bàn.

Áp dụng định luật II Niu-tơn theo hai trục toạ độ.

Ox: Fx = Psinα – Fms = max = ma

Oy: Fy = N – Pcosα = may = 0

Fms = μN

Giải hệ phương trình ta được:

a = g. (sinα – μcosα) = 9.8.(sin35° – 0,50.cos35°)

⇒ a = l.6 m/s2, hướng dọc theo bàn xuống dưới.

Bài 1: Hai quả cầu chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang, quả cầu 1 chuyển động với vận tốc 4 m/s đến va chạm vào quả cầu 2 đang đứng yên. Sau va chạm cả hai quả cầu cùng chuyển động theo hướng cũ của quả cầu 1 với cùng vận tốc 2 m/s. Tính tỉ số khối lượng của hai quả cầu.

Hướng dẫn:

Ta có:

Gọi t là thời gian tương tác giữa hai quả cầu và chọn chiều dương là chiều chuyển động của quả cầu 1. Áp dụng định luật 3 Niu Tơn ta có:

Vậy m1/m2 = 1

Bài 4: Trên mặt nằm ngang không ma sát xe một chuyển động với độ lớn vận tốc 5 m/s đến va chạm vào xe hai đang đứng yên. Sau va chạm xe một bật lại với vận tốc 150 cm/s; xe hai chuyển động với vận tốc 200 cm/s. Biết khối lượng xe hai là 400g; tính khối lượng xe một?

Hướng dẫn:

Ta có v1 = 5m/s; v’1 = 1.5 m/s; v2 = 0; v’2 = 2 m/s; m2 = 0.4 kg

Gọi t là thời gian tương tác giữa hai xe

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe một trước va chạm

Áp dụng định luật 3 Newton ta có:

Bài 5: Một xe A đang chuyển động với vận tốc 3.6 km/h đến đụng vào mộ xe B đang đứng yên. Sau khi va chạm xe A dội ngược lại với vận tốc 0.1 m/s còn xe B chạy tiếp với vận tốc 0.55 m/s. Cho mB = 200g; tìm mA?

Hướng dẫn:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động ban đầu của xe A

Áp dụng định luật 3 Newton cho hai xe trên ta có

Bài 1: Hai tàu thuỷ có khối lượng 50000 tấn ở cách nhau 1 km. Tính lực hấp dẫn giữa chúng.

Hướng dẫn:

Đổi: 50000 tấn = 5.107 kg, 1 km = 1000 m

Độ lớn lực hấp dẫn giữa chúng là:

Bài 2: Khối lượng Mặt Trăng nhỏ hơn khối lượng Trái Đất 81 lần, khoảng cách giữa tâm Trái Đất và tâm Mặt Trăng gấp 60 lần bán kính Trái Đất. Lực hút của Trái Đất và của Mặt Trăng tác dụng vào cùng một vật bằng nhau tại điểm nào trên đường thẳng nối tâm của chúng?

Hướng dẫn:

Gọi khối lượng Mặt Trăng là M ⇒ khối lượng Trái Đất là 81 M

Bán kính Trái Đất là R thì khoảng cách giữa tâm Trái Đất và tâm Mặt Trăng là 60 R

Theo bài ra: lực hút của Trái Đất tác dụng vào vật đó cân bằng với lực hút từ Mặt trăng tác dụng vào vật

Fhd1 = Fhd2

Bài 3: Trong một quả cầu đặc đồng chất, bán kính R, người ta khoét một lỗ hình cầu có bán kính R/2. Tìm lực tác dụng đặt lên vật m nhỏ cách tâm quả cầu một khoảng d. Biết khi chưa khoét, quả cầu có khối lượng M

Hướng dẫn:

Gọi F1 là lực hấp dẫn giữa quả cầu đã bị khoét với vật m

F2 là lực hấp dẫn giữa quả cầu đã bị khoét đi với vật m

F là lực hấp dẫn giữa quả cầu đã bị khoét đi với vật m

F =F1 +F2 ⇒F1 = F –F2

Vì khối lượng tỉ lệ với thể tích

Tổng Hợp Sáng Kiến Kinh Nghiệm Môn Vật Lý 10 11

Published on

Tổng hợp sáng kiến kinh nghiệm môn vật lý 10 11-12 thpt

3. chúng tôi phân loại và phương pháp giải nhanh các bài tập về giao thoa sóng cơ vật lí 12 chúng tôi phân loại và phương pháp giải bài tập giao thoa sóng cơ học chúng tôi làm rõ cơ sở lí thuyết và xây dựng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi phần hiệu ứng compton môn vật lý thpt chúng tôi phân loại và phương pháp giải bài tâp chương dòng điện xoay chiều chúng tôi phân loại và cách giải một số bài toán về giao thoa ánh sáng với khe young ( y-âng) chúng tôi phân loại và cách giải một số bài tập về mắt chúng tôi phân loại và cách giải các dạng toán về lượng tử ánh sáng chúng tôi phân loại và cách giải các dạng toán về dao động điện từ và sóng điện từ chúng tôi phân loại & phương pháp giải bài tập nhiệt vật lý 10 về chất khí chúng tôi ngoại khóa – vui học vật lý 11 chúng tôi nghiên cứu thiết kế tài liệu điện tử hỗ trợ dạy học vật lí 10 trung học phổ thông chúng tôi phối hợp các phương pháp dạy học nhằm tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh trong quá trình dạy học các kiến thức về ” dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt”(vật lí 11- cơ bản) chúng tôi nâng câo hiệu quả sử dụng máy tính cầm tay trong việc giải các bài toán vật lý chương trình 12 dòng điện xoay chiều chúng tôi nâng câo hiệu quả sử dụng máy tính cầm tay trong việc giải các bài toán vật lí 12 chương dao động cơ chúng tôi nâng câo hiệu quả sử dụng máy tính cầm tay trong việc giải các bài toán vật lí 12 chương dao động cơ chúng tôi một số thí nghiệm mô phỏng vật lý phần cảm ứng điện từ trong dạy học nội dung “điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng, định luật len xơ về chiều dòng điện cảm ứng chúng tôi nâng cao chất lượng dạy – học trong giờ học phụ đạo môn vật lí 12 chúng tôi một số kỹ thuật tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong vật lý chúng tôi một số kinh nghiệm trong việc giảng dạy thí nghiệm thực hành và thí nghiệm biểu diễn môn vật lý 10 chúng tôi một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong tiết dạy bài tập vật lí đối với học sinh trung bình,yếu chúng tôi một số bài tập về giao thoa ánh sáng chúng tôi mạch dao động điện từ chúng tôi một số bài tập tổng quát phần nhiệt học chúng tôi mạch dao động điện từ chúng tôi lựa chọn và phối hợp một số phương pháp giúp học sinh học tích cực một số bài trong chương động lực học chất điểm chúng tôi kích thích sự hứng thú học tập vật lý bằng những thí nghiệm đơn giản chúng tôi xây dựng chuyên đề nhiệt học trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp khu vực và cấp quốc gia chúng tôi kích thích sự hứng thú của học sinh qua việc giải loại bài toán vật lý định tính

4. chúng tôi khảo sát sự biến thiên cường độ dòng điện trong mạch rc chúng tôi kết hợp dạy học vật lí với thực tế chúng tôi hướng dẫn làm kính thiên văn khúc xạ đơn giản dùng cho học sinh phổ thông chúng tôi hướng dẫn học viên ôn tập và hệ thống hóa kiến thức vật lí bằng sơ đồ trong tiết ôn tập chương chúng tôi hướng dẫn học sinh giải quyết vấn đề trong dạy học vật lý ở trường phổ thông chúng tôi hướng dẫn học sinh giải bài toán định lượng về tính tương đối của chuyển động chúng tôi hệ thống bài tập về mắt và các dụng cụ quang học chúng tôi hướng dẫn giải nhanh một số bài tập con lắc đơn chúng tôi hướng dẫn giải bài tập về chu kỳ của con lắc đơn chịu ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài chúng tôi hình thành kiến thức tổng quan về ánh sáng cho học sinh chúng tôi hiệu quả của việc giải một số bài toán điện xoay chiều bằng phương pháp giản đồ véctơ chúng tôi giải nhanh một số bài tập vật lý 12 bằng máy tính casio chúng tôi dùng liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa để giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý 12 chúng tôi chuyên đề sóng cơ và sóng âm chúng tôi chuyên đề dao động cơ chúng tôi bài toán thời gian trong dao động điều hòa chúng tôi bài tập từ trường 100. Skkn bài tập nguyên lí i nhiệt động lực học 101. Skkn bài tập định luật bảo toàn năng lượng 102. Skkn áp dụng phương pháp thực nghiệm vào dạy học ở bài các hiện tượng bề mặt chất lỏng 103. Skkn đổi mới phương pháp giảng dạy vật lý ở trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh đồng nai 104. Skkn đổi mới phương pháp dạy học vật lý ở trung tâm giáo dục thường xuyên 105. Skkn định dạng và phương pháp giải bài toán cộng hưởng điện trong mạch điện rlc nối tiếp 106. Skkn định dạng và phương pháp giải bài tập cơ trong chương trình vật lý 10 107. Skkn điền khuyết phương pháp củng cố kiến thức vật lý hiệu quả 108. Skkn dao động điều hòa và chuyển động tròn đều 109. Skkn “thiết kế một số đồ dùng dạy học môn vật lí lớp 12” 110. Skkn “chứng minh một vật, hệ vật dao động điều hòa dành cho lớp chuyên” 111. Skkn xây dựng và sử dụng bài tập chương ” động học chất điểm ” vật lí 10 nhằm rèn luyện kĩ năng giải bài tập cho học sinh 112. Skkn vận dụng nguyên tắc sáng tạo triz xây dựng bài tập sáng tạo chương “các định luật bảo toàn” vật lý 10 trung học phổ thông

Recommended

Tổng Hợp Các Sách Học Ielts Writing Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

I. SÁCH WRITING IELTS FIGHTER BIÊN SOẠN

1. Cuốn sách IELTS Writing từ A-Z band 7.0+

➨ Sách dành cho các bạn mới bắt đầu ôn luyện, tìm hiểu sâu về IELTS cũng như thực hiện luyện tập các dạng bài theo bài mẫu.

➨ Nội dung sách bao gồm:

➨ Sách này tương tự với hai cuốn dành riêng cho từng phần Writing. Sách dành cho người mới bắt đầu đều có thể tham khảo và học được theo chỉ dẫn tiếng Việt được thiết kế.

➨ Nội dung sách bao gồm:

Mỗi cuốn chia theo từng Task trong bài thi IELTS, giới thiệu những dạng bài hay gặp, câu hỏi và phân tích chi tiết

Bài mẫu kèm theo những đề sát đề thi thật giúp các bạn tự ôn Writing, biết cách phân tích đề bài và áp dụng ý tưởng tốt.

II. SÁCH IELTS WRITING NƯỚC NGOÀI

1) Sách Write Right

➨ Tài liệu cung cấp:

Giới thiệu các phần thi IELTS Writing và hướng dẫn cách viết theo sườn, bố cục chuấn và rõ ràng. Mỗi phần Task 1 hay 2 đều được hướng dẫn cách viết sao cho hay nhất

Đặc biệt, những bài mẫu được đưa ra để so sánh giữa cách viết band 5.0 và band 7+ giúp các bạn hình dung được các cách nâng cấp từ, sử dụng câu…hay hơn.

2. Improve your IELTS Writing Skills

➨ Sách này dành cho bạn band 5.0-6.0 trở lên để học tập vì có độ khó khá cao. Như tên gọi, sách sẽ giúp bạn improve – cải thiện kỹ năng của mình. Sách này thuộc bộ Improve IELTS, được dùng nâng cao kiến thức.

➨ Sách cung cấp:

3) Writing task 1 (new oriental)

➨ Sách dành cho các bạn trình độ 4.0-5.0 trở lên tham khảo học tập với những hướng dẫn chi tiết hay.

➨ Sách cung cấp:

4) Writing task 2 – Mat clark

➨Tương tự cuốn 1, cuốn 2 cũng dành cho các bạn band trung bình tham khảo để học tập.

➨ Sách cung cấp:

Hướng dẫn cách viết câu và đoạn văn hay rồi lên ý tưởng dành cho bài viết Task 2 của bạn. Những phân tích và luyện tập từ đơn giản tới nâng cao giúp bạn từng bước trau dồi kỹ năng.

Những chia sẻ tips hữu ích để triển khai ý tưởng, phát triển nội dung đúng theo định hướng tiêu chí của đề thi Writing là nguồn tư liệu nâng tầm kỹ năng viết.

5. Barron’s Writing for IELTS

➨ Sách này không phân band và dành cho mọi đối tượng ôn thi IELTS, tập trung vào phát triển cho người học một số kĩ năng chính, cũng là các tiêu chí chấm bài:

➨ Sách cung cấp cho bạn:

Những thông tin chi tiết xung quanh hai phần thi Writing

Hướng dẫn cách phân tích và làm từng phần thi Writing

Cung cấp thêm những từ vựng và cấu trúc câu hay giúp bạn viết tốt hơn

Bài mẫu tham khảo phân tích ý tưởng.

6) HIGH-SCORING IELTS WRITING – MODEL ANSWERS (BASED ON PAST PAPERS)

➨ Sách dành cho bạn trình độ từ 3.5-4.0 trở lên với những hướng dẫn hay giúp bạn cải thiện khả năng viết của mình từng ngày một cách rõ rệt khi học theo phân tích chi tiết của sách.

➨ Sách cung cấp cho bạn:

7) Academic Writing for IELTS by Sam McCarter

➨ Cuốn sách rất nổi tiếng về Writing của Sam Mc Carter. Nghiêng về học thuật, cuốn sách giúp các bạn nâng cao tay viết về học thuật, phù hợp band 4.0-5.0 trở lên.

➨ Sách cung cấp:

➨ Sách dành cho các bạn band 4.0 trở lên, nếu dưới band này các bạn cũng có thể tham khảo rồi bởi hướng dẫn chi tiết kỹ thuật viết bài cực hay sẽ là nguồn giúp bạn luyện chắc tay hơn.

Trước mỗi dạng, có phân tích kỹ 4 tiêu chí chấm điểm. Đây là một điểm mà mình đánh giá là hay hơn so với mấy sách khác.

Kỹ thuật viết hay và hấp dẫn hơn, đạt band cao hơn.

9) IELTS Ryan – How to write at a band 9.0 level

➨ Sách dành cho bạn nào đã có kiến thức IELTS writing đạt khoảng 7.0+ đang đặt cho mình mục tiêu cao hơn nữa. Vì cuốn này khá khó và tập trung cao độ hướng đến band 8-9.

➨ Sách có nội dung thế nào?

10. IELTS Advantage Writing skills

➨ Sách này thuộc bộ sách Advantage nâng cao, phù hợp band 5.0-6.0 trở lên theo học. Những chia sẻ trong sách sẽ giúp bạn đạt band điểm cao hơn.

Cung cấp những kiến thức căn bản về Writing sơ bộ.

Mỗi bài học sẽ gồm dàn ý, từ vựng và model essay để các bạn tham khảo.

Sách cũng có các bài tập về ngữ pháp, từ vựng và collocations cho band 7-8, các em sẽ không còn gặp tình trạng “bí từ” khi thi và tự tin hơn trong lúc làm bài.

Hướng dẫn cách viết nâng cao band điểm

Phân tích thêm những từ vựng và cấu trúc hay để ghi điểm cao, áp dụng tốt hơn cho bài thi của mình.

12) 15 Days’ Practice for IELTS Writing

➨ Sách này thuộc bộ sách 15 day, các bạn dùng luyện thêm khi chuẩn bị đi thi. Sách không quá khó nhưng dành cho bạn band 5.0 trở lên thì dễ học hơn.

Bạn đang xem bài viết Tổng Hợp Các Bài Tập Vật Lý 10 Nâng Cao trên website Maiphuongus.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!