Xem Nhiều 1/2023 #️ Giáo Án Môn Học Sinh Học 6 # Top 5 Trend | Maiphuongus.net

Xem Nhiều 1/2023 # Giáo Án Môn Học Sinh Học 6 # Top 5 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giáo Án Môn Học Sinh Học 6 mới nhất trên website Maiphuongus.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Giáo án môn học Sinh học 6 – Tiết 68, 69, 70: Thăm quan thiên nhiên

– Xác định được nơi sống, sự phân bố của các nhóm thực vật chính.

– Q/s đặc điểm hình thái để nhận biết đại diện của 1 số ngành Tv chính.

– Củng cố và mở rộng kiến thức về tính đa dạng và thích nghi của Tv trong điều kiện sống cụ thể.

2. Kỹ năng:

– Rèn kỹ năng quan sát, thực hành.

– Kỹ năng làm việc độc lập theo nhóm.

3. Thái độ:

– Giáo dục ý thức bảo vệ Tv, yêu thiên nhiên.

II- Đồ dùng dạỵ học

Tranh hình dạng và cấu tạo của địa y.

1. Giáo viên:

– Chuẩn bị địa điểm: Gv tìm trước địa điểm.

– Dự kiến phân công nhóm, nhóm trưởng trước.

Ngày giảng: Tiết 68,69,70: Thăm quan thiên nhiên I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: – Xác định được nơi sống, sự phân bố của các nhóm thực vật chính. – Q/s đặc điểm hình thái để nhận biết đại diện của 1 số ngành Tv chính. – Củng cố và mở rộng kiến thức về tính đa dạng và thích nghi của Tv trong điều kiện sống cụ thể. 2. Kỹ năng: – Rèn kỹ năng quan sát, thực hành. – Kỹ năng làm việc độc lập theo nhóm. 3. Thái độ: – Giáo dục ý thức bảo vệ Tv, yêu thiên nhiên. II- Đồ dùng dạỵ học Tranh hình dạng và cấu tạo của địa y. 1. Giáo viên: – Chuẩn bị địa điểm: Gv tìm trước địa điểm. – Dự kiến phân công nhóm, nhóm trưởng trước. 2. Học sinh: – Chuẩn bị dụng cụ: đào đất, túi ni lon trắng, kéo cắt cây, kẹp ép tiêu bản, panh, kính lúp, nhãn ghi tên cây theo mẫu. – Kẻ sẵn bảng SGK tr 173. III- Phương pháp: Phương pháp thực hành, phương pháp hợp tác nhóm nhỏ IV- Tổ chức dạy học: 1 Khởi động: – ổn định tổ chức (1’) sĩ số: 2 Các hoạt động: HĐ1: Quan sát ngoài thiên nhiên 45’ Mục tiêu: HS được quan sát trực tiếp ngoài thiên nhiên Cách tiến hành: * Gv nêu các y/c hoạt động theo nhóm. * Nội dung q/s: – Q/s hình thái của Tv, nhận xét đặc điểm thích nghi của Tv. – Nhận dạng Tv, xếp chúng vào nhóm. – Thu thập mẫu vật. * Ghi chếp ngoài thiên nhiên: Gv chỉ dẫn các Y/c về nội dung ghi chép. * Cách thực hiện: a. Quan sát hình thái 1 số Tv. – Quan sát: rễ, thân, lá, hoa, quả – Q/s hình thái các cây sống ở môi trường: cạn, nước … tìm đặc điểm thích nghi. – Lấy mẫu cho vào túi ni lon: hoa hoặc quả, cành nhỏ(cây), cây(cây nhỏ) – buộc nhãn tên cây để tránh nhầm lẫn. (lấy mẫu cây mọc hoang dại) b. Nhận dạng thực vật, xếp chúng vào nhóm. – Xác định tên 1 số cây quen thuộc. – Vị trí phân loại: tới lớp: đối với thực vật hạt kín, tới ngành: đối với ngành rêu, dương xỉ, hạt trần. c. Ghi chép. – Ghi chép ngay các điều q/s được. – Thống kê vào bảng kẻ sẵn. HĐ2: Quan sát nội dung tự chọn 45’ Mục tiêu: HS tự quan sát theo nội dụng mình thích tìm hiểu Cách tiến hành: * Hs có thể tiến hành theo 1 trong 3 nội dung. – Quan sát biến dạng của rễ, thân, lá. – Q/s mqh giữa Tv với Tv, giữa Tv với Đv. – Nhận xét về sự phân bố của Tv trong khu vực tham quan. * Cách thực hiện: Gv phân công các nhóm lựa chọn 1 nội dung q/s. Ví dụ: Q/s – Hiện tượng cây mọc trên cây: rêu, lưỡi mèo, tai chuột – Hiện tượng cây bóp cổ: cây si, đa, đề ..mọc trên cây gỗ to. – Q/s hoa thụ phấn nhờ sâu bọ. Rút ra n/x về mqh Tv với Tv, Tv với Đv. Cách tiến hành: – Khi còn khoảng 30 phút, Gv tập trung lớp. – Y/c đại diện nhóm báo cáo kết quả q/s. – Gv giải đáp các thắc mắc của Hs. – Nhận xét đánh giá các nhóm, tuyên dương các nhóm tích cực. – Y/c hs viết báo cáo thu hoạch theo mẫu SGK tr 173. 3 Hướng dẫn ở nhà: 4’ Hoàn thiện báo cáo thu hoạch. Tập làm cây mẫu khô. Dùng mẫu thu hái để làm mẫu khô. Cách làm: theo hướng dẫn SGK.

Tài liệu đính kèm:

sinh 6(10).doc

Giáo Án Môn Sinh Học Lớp 6

– Nêu được 1 số ví dụ khác nhau cho thấy thực vật là nguồn cung cấp thức ăn và nơi ở cho động vật.

– Hiểu được vai trò gián tiếp của thực vật trong việc cung cấp thức ăn cho con người.

Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích mẫu.

Giáo dục ý thức yêu thích, bảo vệ thực vật.

Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt: 58 Bài 48. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNGVẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức - Nêu được 1 số ví dụ khác nhau cho thấy thực vật là nguồn cung cấp thức ăn và nơi ở cho động vật. - Hiểu được vai trò gián tiếp của thực vật trong việc cung cấp thức ăn cho con người. 2. Kỹ năng Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích mẫu. 3. Thái độ Giáo dục ý thức yêu thích, bảo vệ thực vật. II. Ph­¬ng ph¸p Thùc hµnh, ho¹t ®éng nhãm, vÊn ®¸p t×m tßi iii. chuÈn bÞ cđa gv- hs 1. Chuẩn bị của giáo viên: Tranh phóng to hình 46.1, sơ dồ trao đổi khí. 2. Chuẩn bị của học sinh: Sưu tầm tranh ảnh với nội dung: thực vật là thức ăn và là nơi sống của động vật. Iv. tiÕn tr×nh giê d¹y 1.ỉn ®Þnh tỉ chøc: kiĨm tra sÜ sè (1p) 2. KiĨm tra bµi cị: (7p) - Trình bày sự giữ đất, chống xói mòn của thực vật? - Trình bày sự hạn chế ngập lụt, hạn hán và bảo vệ nguồn nước ngầm của thực vật? 3. Gi¶ng bµi míi * Vµo bµi :Trong thiªn nhiªn, c¸c sinh vËt nãi chung cã mèi quan hƯ mËt thiÕt víi nhau vỊ thøc ¨n vµ n¬i sèng.ë ®©y, chĩng ta t×m hiĨu vai trß cđa thùc vËt ®èi víi ®éng vËt. Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS Néi dung Hoạt động 1: THỰC VẬT CUNG CẤP ÔXI VÀ THỨC ĂN CHO ĐỘNG VẬT (15p) *Mục tiêu: Hiểu được vai trò của thực vật trong việc cung cấp ôxi và thức ăn cho động vật. - Cho HS quan sát trnh 46.1 và 48.1 g làm bài tập s SGK. + Lượng ôxi mà thực vật nhả ra có ý nghĩa gì đối với các sinh vật khác? - Gv cho HS làm bài tập: nêu ví dụ về động vật ăn thực vật g điền bảng theo mẫu g rút ra nhận xét gì? - Gv nhận xét và bổ sung. - Gv đưa thêm thông tin về thực vật gây hại cho động vật (như SGK). - HS quan sát sơ đồ trao đổi khí g nói về vai trò của thực vật g thấy được: nếu không có cây xanh thì động vật và con người sẽ chết vì không có ôxi. - HS tìm các ví dụ về động vật ăn các bộ phận khác nhau của cây g điền đủ 5 cột trong bảng. - Đại diện nhóm trả lời g nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung. 1. Thùc vËt cung cÊp "xi vµ thøc ¨n cho ®éng vËt Thực vật cung cấp ôxi và thức ăn cho động vật. Hoạt động 2: THỰC VẬT CUNG CẤP NƠI Ở VÀ NƠI SINH SẢN CHO ĐỘNG VẬT (10p) *Mục tiêu: HS thấy được vai trò của thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật. - Cho HS quan sát tranh thực vật là nơi sinh sống của động vật. - Cho HS quan sát tranh thực vật là nơi sinh sản của động vật. + Qua tranh, em có nhận xét gì? + Trong tự nhiên, có động vật nào lấy cây làm nhà nữa không? - Gv cho HS trả lời. - Gv nhận xét và bổ sung. - Gv cho HS rút ra kết luận. - HS quan sát tranh. + HS nhận xét được thực vật là nơi ở, làm tổ của động vật. + HS trình bày tranh ảnh đã sưu tầm về động vật sống trên cây. - Đại diện nhóm trả lời g nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung. 2. Thùc vËt cung cÊp n¬i ë vµ n¬i sinh s¶n cho ®éng vËt. Thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật. 4. Cđng cè: (7p) Trả lời câu hỏi 1,2,3 SGK. 5. H­íng dÉn häc ë nhµ vµ chuÈn bÞ bµi sau:(2p) - Học bài. - Chuẩn bị: tranh ảnh về 1 số cây ăn quả có giá trị sử dụng hoặc gây hại cho con người. V. Rĩt kinh nghiƯm: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Giáo Án Môn Sinh Học 8

– Phân biệt được nước tiểu đầu và huyết tương nước tiểu đầu và nước tiểu

– Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu.

2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình.

3/ Thái độ: Giáo dục ý thứcvệ sinh, giữ gìn cơ quan bài tiết nước tiểu.

II – Thông tin bổ sung :

– Ap lực máu trong cầu thận rất cao đạt 60 70 mmHg, cao gấp 2,4 lần nơi khác.

– Mỗi phút động mạch thận chứa 1 lít máu, 40% là hồng cầu không qua lổ lọc,

còn lại 60% là huyết tương. Nghĩa là có 120ml nước lọt sang cầu thận tạo thành nước tiểu đầu, mỗi ngày có 172 lít nước tiểu đầu được lọc và 1,5 lít nước tiểu

Tuaàn 21 Tieát 41 Baøi 39 BAØI TIEÁT NÖÔÙC TIEÅU I - Muïc tieâu : 1/ Kieán thöùc: - HS trình baøy ñöôïc quaù trình taïo nöôùc tieåu, quaù trình baøi tieát nöôùc tieåu. - Phaân bieät ñöôïc nöôùc tieåu ñaàu vaø huyeát töông nöôùc tieåu ñaàu vaø nöôùc tieåu chính thöùc. - Thöïc chaát cuûa quaù trình taïo thaønh nöôùc tieåu. 2/ Kyõ naêng: Phaùt trieån kyõ naêng quan saùt vaø phaân tích keânh hình. 3/ Thaùi ñoä: Giaùo duïc yù thöùcveä sinh, giöõ gìn cô quan baøi tieát nöôùc tieåu. II - Thoâng tin boå sung : - Aùp löïc maùu trong caàu thaän raát cao ñaït 60 à 70 mmHg, cao gaáp 2,4 laàn nôi khaùc. - Moãi phuùt ñoäng maïch thaän chöùa 1 lít maùu, 40% laø hoàng caàu khoâng qua loå loïc, coøn laïi 60% laø huyeát töông. Nghóa laø coù 120ml nöôùc loït sang caàu thaän taïo thaønh nöôùc tieåu ñaàu, moãi ngaøy coù 172 lít nöôùc tieåu ñaàu ñöôïc loïc vaø 1,5 lít nöôùc tieåu chính thöùc. III - Ñoà duøng daïy hoïc : Tranh 39.1 phoùng to. IV - Hoaït ñoäng daïy hoïc : 1/ Kieåm tra baøi cuõ : - Trình baøy caáu taïo cô quan baøi tieát nöôùc tieåu? - Baøi tieát coù vai troø quan troïng nhö theá naøo ñoái vôùi cô theå soáng? 2/ Môû baøi : Moãi quaû thaän chöùa 2 trieäu ñôn vò chöùc naêng loïc maùu àvaø hình thaønh nöôùc tieåu, quaùtrình loïc maùu ñeå hình thaønh nöôùc tieåu ôû caùc ñôn vò chöùc naêng cuûa thaän ñaõ dieãn ra nhö theá naøo ? Baøi hoïc hoâm nay nghieân cöùu vaán ñeà naøy. 3/ Hoaït ñoäng hoïc taäp : Hoaït ñoäng 1 : Taïo thaønh nöôùc tieåu : Muïc tieâu : Neâu ñöôïc quaù trình loïc nöôùc tieåu, phaân bieät ñöôïc nöôùc tieåu ñaàu vaø nöôùc tieåu chính thöùc. Tieán haønh : HÑGV HÑHS - GV yeâu caàu hs nghieân cöùu thoâng tin keát hôïp H.39.1 thaûo luaän nhoùm traû lôøi caâu hoûi döôùi söï höôùng daãn cuûa GV : 1/ Söï taïo thaønh nöôùc tieåu goàm nhöõng quaù trình naøo? Dieãn ra ôû ñaâu? GV höôùng daãn nhö H.39.1. 2/ Thaønh phaàn nöôùc tieåu ñaàu khaùc vôùi maùu ôû choã naøo? 3/ Nöôùc tieåu chính thöùc khaùc vôùi nöôùc tieåu ñaàu ôû choå naøo? -GV nxeùt boå sung ruùt ra keát luaän. - Hs ñoïc, nghieân cöùu thoâng tin thaûo luaän nhoùm traû lôøi caâu hoûi theo yeâu caàu: loïc, haáp thu, baøi tieât 1/ Goàm 3 quaù trình: - Quaù trình loïc maùu ôû caàu thaän à taïo ra nöôùc tieåu ñaàu. - Quaù trình haáp thuï laïi - Quaù trình baøi tieát tieáp. Caû 2 quaù trình ñeàu dieãn ra ôû oáng thaän àbieán nöôùc tieåu ñaàu thaønh nöôùc tieåu chính thöùc ñoã vaøo beå thaän vaø theo oáng daãn nöôùc tieåu ñoå vaøo boùng ñaùi. 2/ Nöôùc tieåu ñaàu khoâng coù caùc teá baøo maùu vaø proâteâin. Maùu coù caùc teá baøo maùu vaø proâteâin. 3/ Nöôùc tieåu chính thöùc khoâng coù thaønh phaàn dd. Nöôùc tieåu ñaàu Nöôùc tieåu chính thöùc Noàng ñoä caùc chaát hoaø tan loaõng. Noàng ñoä caùc chaát hoaø tan ñaäm ñaëc hôn. Chöùa ít chaát caën baõ vaø chaát ñoäc. Chöùa nhieàu chaát caën baõ vaø chaát ñoäc hôn. Coøn chöùa nhieàu caùc chaát dinh döôõng. Gaàn nhö khoâng coøn chöùa nhieàu caùc chaát dinh döôõng. -HS trình baøy ñaùp aùn, nhoùm khaùc bsung nhaän xeùt vaø ruùt ra keát luaän vaø ghi baøi. Tieåu keát : Söï taïo thaønh nöôùc tieåu goàm 3 quaù trình : Quaù trình loïc maùu ôû caàu thaän à taïo ra nöôùc tieåu ñaàu. Quaù trình haáp thuï laïi ôû oáng thaän. Quaù trình baøi tieát tieáp. + Haáp thuï laïi caùc chaát caàn thieát. + Baøi tieát tieáp chaát thöøa, chaát thaûi. + Taïo thaønh nöôùc tieåu chính thöùc. Hoaït ñoäng 2 : II - Thaûi nöôùc tieåu : Muïc tieâu : Hs naém ñöôïc nöôùc tieåu ra ngoaøi qua cô quan baøi tieát nöôùc tieåu. Tieán haønh : HÑGV HÑHS -GV goïi hs ñoïc thoâng tin SGK tr127. thaûo luaän traû lôøi caùc caâu hoûi. - GV cho HS xem ñoaïn phim. -Söï taïo thaønh nöôùc tieåu dieãn ra lieân tuïc nhöng vì sao ta ñi tieåu coù luùc ? -Vì sao ôû treû nhoû coù hieän töôïng tieåu ñeâm trong giaác nguû? -Nöôùc tieåu tích trữ ôû ñaâu? GV cho HS xem Hình -Thöïc chaát quaù trình taïo nöôùc tieåu laø gì ? - Coù theå nhòn tieåu 1 thôøi gian khoâng ? - Nhöng coù neân thöôøng xuyeân nhòn ñi tieåu khoâng ? - Khi naøo nöôùc tieåu thaûi ra ngoaøi? - GV toång keát yù chính. - GV goïi hs ñoïc keát luaän SGK. -Hs ñoïc nghieân cöùu thoâng tin SGK thaûo luaän thoâng tin traû lôøi caùc caâu hoûi. - Maùu tuaàn hoaøn lieân tuïc qua caàu thaän,nöôùc tieåu loïc lieân tuïc. ( Vì boùng ñaùi noái vôùi oáng ñaùi coù 2 cô voøng bòt chaët, cô naèm ngoaøi laø cô vaân hoaït ñoäng theo yù muoán). - ÔÛ treû nhoû do cô vaân thaét oáng ñaùi phaùt trieån chöa hoaøn chænh, neân khi löôïng nöôùc tieåu nhieàu gaây caêng boùng ñaùi seõ coù luoàng xung thaàn kinh gaây co cô boùng ñaùi vaø môû cô trôn oáng ñaùi ñeå thaûi nöôùc tieåu. Ñieàu naøy thöôøng xaûy ra ôû treû nhoû, ñaëc bieät laø giai ñoaïn sô sinh. - Nöôùc tieåu tích tröõ ôû boùng ñaùi. - Loïc maùu vaø thaûi chaát ñoäc, chaát caën baõ, chaát thöøa ra khoûi cô theå. -Co,ù vì cô naèm ngoaøi laø cô vaân hoaït ñoäng theo yù muoán. - Khoâng, vì trong thaønh phaàn nöôùc tieåu coù caùc chaát ñoäc, nhaát laø caùc muoái khoaùng seõ ñoïng laïi ôû boùng ñaùi, taïo ra soûi thaän, caùc chöùng vieâm caàu thaän, vieâm oáng thaän Coù theå laøm ngöng treä quaù trình baøi tieát nöôùc tieåu, thaäm chí gaây ñau ñôùn döõ doäi, aûnh höôûng ñeán söùc khoeû vaø moïi hoaït ñoäng khaùc. - Khi löôïng nöôùc tieåu 200ml àlaøm caêng boùng ñaùi ( baøng quan), caûm giaùc buoàn ñi tieåu xuaát hieän, baøi tieát nöôùc tieåu ra ngoaøi . - HS ñoïc keát luaän SGK. - HS ghi keát luaän. Tieåu keát: Nöôùc tieåu chính thöùc ñöôïc ñoå vaøo beå thaän, qua oáng daãn nöôùc tieåu xuoáng tích tröõ ôû boùng ñaùi , roài ñöôïc thaûi ra ngoaøi nhôø hoaït ñoäng cô voøng oáng ñaùi cô boùng ñaùi vaø cô buïng. 4/ Kieåm tra ñaùnh giaù : 1/ Söï taïo thaønh nöôùc tieåu goàm nhöõng quaù trình naøo? Dieãn ra ôû ñaâu? 2/ Thöïc chaát cuûa quaù trình taïo thaønh nöôùc tieåu laø gì? 3/ Khi naøo nöôùc tieåu thaûi ra ngoaøi? 5/ Daën doø : - Hoïc thuoäc baøi,traû lôøi caâu hoûi 1,2,3 SGK trang 127. - Ñoïc em coù bieát. - Soaïn baøi môùi: + Tìm moät soá taùc nhaân gaây haïi cho heä baøi tieát nöôùc tieåu? + YÙ thöùc xaây döïng baûo veä heä baøi tieát?

Tài liệu đính kèm:

Bai 39 Bai tiet nuoc chúng tôi

Giáo Án Lớp 9 Môn Sinh Học

– Trình bày được sự biến đổi hình thái NST (chủ yếu là sự đóng, duỗi xoắn) trong chu kì tế bào.

– Mô tả được cấu trúc hiển vi điển hình của NST ở kì giữa của quá trình nguyên phân, từ đó trình bày được tính chất đặc trương của bộ NST của mỗi loài.

– Hiểu được chức năng của NST đối với di truyền các tính trạng

Tuần 4 Tiết 8 Bài 8. Nhiễm sắc thể NS: 14/09/2008 ND: 17/09/2008 I. Mục tiêu: Học xong bài này Học sinh có khả năng sau: 1. Kiến thức - Trình bày được sự biến đổi hình thái NST (chủ yếu là sự đóng, duỗi xoắn) trong chu kì tế bào. - Mô tả được cấu trúc hiển vi điển hình của NST ở kì giữa của quá trình nguyên phân, từ đó trình bày được tính chất đặc trương của bộ NST của mỗi loài. - Hiểu được chức năng của NST đối với di truyền các tính trạng. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình . - Hoạt động hợp tác nhóm nhỏ . 3. Thái độ: - Rèn ý thức học tập và yêu thích bộ môn. II . Đồ dùng dạy học - Tranh phóng to hình 8.1 đến 8.4 (SGK ). III . Tiến trình lên lớp. 1 . Ổn định lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra bài cũ. 3. Bài mới: Giáo viên hướng dẫn học sinh vào bài: Chúng ta biết gen quy định tính trạng, và trong tế bào thì gen nằm trên Nhiễm sắc thể. Vậy NST có cấu tạo, hình dạng, chức năng như thế nào? Thầy và các em cùng tìm hiểu trong bài 8 hôm nay. Hoạt động 1: Tìm hiểu tính đặc trưng của bộ NST . * Mục tiêu 1: Trình bày được sự biến đổi sơ bộ hình thái NST qua các kì và tính đặc trưng của bộ NST. Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Nội dung ghi bảng - Yêu cầu học sinh tìm hiểu thông tin mục 1. - Trong tế bào sinh dưỡng, bộ NST tồn tại như thế nao? - Còn trong tế bào sinh dục? - Quan sát hình 8.1; 8.2; 8.3. (Nêu hình dạng, kích thước NST ở kỳ giữa của quá trình nguyên phân?...) - Tổ chức cho HS trình bày ý kiến. - Gợi ý, nhận xét, nêu đáp án đúng. (Nói thêm: Ở kỳ trung gian: NST cóp sự nhân đôi (Chuyển từ dạng đơn sang dạng kép) trở thành NST kép (2 sợi giống nhau) dính ở tâm động.) - NST tồn tại thành từng cặp tương đồng. - Bộ NST chỉ còn một nửa, gọi là bộ NST đơn bội. - Một, hai nhóm đại diện trình bày ý kiến, học sinh khác bổ sung hoàn thành đáp án đúng. - Rút ra kết luận: + NST ở kỳ giữa có hình dăng đặc trưng: Hình hạt hay hình que hoặc hình chữ V dài: 0,5 - 50 m. I. Tính đặc trưng của bộ NST. - Trong tế bào sinh dưỡng, NST tồn tại thành từng cặp tương đồng. Kí hiệu là 2n (Lưỡng bội). - Trong tế bào sinh dục, bộ NST chỉ còn một nửa, gọi là bộ NST đơn bội (Kí hiệu là n). - NST ở kỳ giữa có hình dạng đặc trưng: Hình hạt, hình que hoặc hình chữ V Dài: 0,5 - 50 m. Đường kính: 0,2-2 m. * Tiểu kết 1: - Trong tế bào sinh dưỡng, NST tồn tại thành từng cặp tương đồng. Kí hiệu là 2n (Lưỡng bội). - Trong tế bào sinh dục, bộ NST chỉ còn một nửa, gọi là bộ NST đơn bội (Kí hiệu là n). - NST ở kỳ giữa có hình dạng đặc trưng: Hình hạt, hình que hoặc hình chữ V. Dài: 0,5 - 50 m; Đường kính: 0,2-2 m. Hoạt động 2: TÌM HIỂU CẤU TRÚC CỦA NST * Mục tiêu 2: Học sinh mô tả được cấu trúc hiển vi điển hình ở kì giữa của NST. - Treo tranh vẽ. - Yêu cầu HS thu tập thông tin mục II và quan sát 8.4; 8.5. - Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi ở mục II SGK. - Tổ chức cho HS trình bày ý kiến. - Nhận xét, đánh giá. - Tóm tắt lại kiến thức về cấu trúc NST. - Quan sát tranh vẽ, thu thập và xử lý thông tin theo sự hướng dẫn của giáo viên. - Đại diện từ 1 đến 2 nhóm trình bày. - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung và nêu ra đáp án đúng. Học sinh khác bổ sung và hoàn thành đáp án. - Rút ra kết luận: + Cấu trúc điển hình của NST là ở kì giữa, gồm: 2 cromatit (NST chị em) (số 1) đính với nhau ở tâm động (số 2). + Mỗi cromatit gồm: Phân tử AND và Protein loại Histon. + Tâm động (Eo sơ cấp) là điểm dính NST với sợi tơ vô sắc trong phân bào. II / Cấu trúc của nhiễm sắc thể: - Cấu trúc điển hình của NST là ở kì giữa , gồm : 2 cromatit (NST chị em) (số 1) đính với nhau ở tâm động (số 2) . - Mỗi cromatit gồm : Phân tử AND và Protein loại Histon . - Tâm động (eo sơ cấp) là điểm dính NST với sợi tơ vô sắc trong phân bào. * Tiểu kết 2: - Cấu trúc điển hình của NST là ở kì giữa , gồm : 2 cromatit (NST chị em) (số 1) đính với nhau ở tâm động (số 2). - Mỗi cromatit gồm : Phân tử AND và Protein loại Histon. - Tâm động (eo sơ cấp) là điểm dính NST với sợi tơ vô sắc trong phân bào * Hoạt động 3: Tìm hiểu chức năng của NST * Mục tiêu 3: Học sinh hiểu và nắm được chức năng của NST - Yêu cầu HS thu thập thông tin mục III, và trả lời câu hỏi: + Nêu vai trò của NST đối với sự di truyền của tính trạng? - Nhận xét và thuyết trình về vai trò NST. - Kết luận: + NST chứa AND, AND mang gen và có khả năng tự nhân đôi Các tính trạng di truyền được sao chép lại qua các thế hệ cơ thể. + Những biến đổi về cấu trúc, số lượng NST sẽ gây ra sự biến đổi các tính trạng di truyền. - Thu thập thông tin mục III SGK. + Trả lời câu hỏi giáo viên yêu cầu. + HS khác bổ sung. III. Chức năng NST. - NST chứa AND, AND mang gen và có khả năng tự nhân đôi Các tính trạng di truyền được sao chép lại qua các thế hệ cơ thể. + Những biến đổi về cấu trúc, số lượng NST sẽ gây ra sự biến đổi các tính trạng di truyền. * Tiểu kết 3: - NST chứa AND, AND mang gen và có khả năng tự nhân đôi Các tính trạng di truyền được sao chép lại qua các thế hệ cơ thể. - Những biến đổi về cấu trúc, số lượng NST sẽ gây ra sự biến đổi các tính trạng di truyền. 4. Củng cố - Trình bày tính đặc trưng của bộ NST. Nó có chức năng gì? - Đọc phần kết luận. 5. Bài tập về nhà: - Học bài theo vở ghi và SGK. - Vẽ hình 8.5 SGK. - Chuẩn bị bài Nguyên phân. !!!&!!! Chương 2 NHIỄM SẮC THỂ

Bạn đang xem bài viết Giáo Án Môn Học Sinh Học 6 trên website Maiphuongus.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!